FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Scheriproct

Karo Pharma

Suppositorium 1,3 mg/1 mg
(vitt, torpedformat)

Hemorroidalmedel, kortikosteroid, mild

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: C05AA04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Karo Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Scheriproct Suppositorium 1,3 mg/1 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Kartong 12 suppositorium/suppositorier (vnr 190584)
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativ beredningsform och styrka:
Rektalsalva 0,19 %/0,5 %
Startdatum: 2022-07-13
Prognos för slutdatum: 2022-08-22
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-09-04.

Indikationer

Behandling av hemorrojder och ytliga analfissurer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.

Dosering

Området runt ändtarmen skall rengöras noggrant innan Scheriproct användes. Förbättring inträder vanligtvis snabbt. Behandlingen skall dock pågå under åtminstone 1 vecka för att undvika att problemen återkommer. Behandlingstidens längd skall inte överstiga 4 veckor.


Vanligen införes ett stolpiller dagligen. Vid starka smärtor kan dosen ökas under första dagen till 2-3 suppositorier.
Om suppositorierna blivit mjuka kan de läggas i kallt vatten innan folie-omslaget tas bort.


Pediatrisk population
Säkerhet och effekt för Scheriproct för barn under 18 år har ännu inte fastställts.
Inga data finns tillgängliga.

Varningar och försiktighet

Före ordination bör undersökning göras för uteslutande av malign process.


Kontakt med ögonen skall undvikas. Efter användandet skall händerna tvättas noggrant.


Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Behandlingstidens längd bör inte överskrida 4 veckor, för att minimera risk för lokal påverkan, såsom hudatrofi.


Vid infektioner orsakade av virus, bakterier, patogena svampar eller parasiter skall lokala glukokortikoider inte användas utan samtidig kausal terapi.


Vid irritation eller rektal blödning bör behandlingen avbrytas och patienten undersökas.
Lokal irritation kan ibland tillskrivas en överkänslighet mot prednisolon och cinkokain och behandlingen bör då avbrytas.


Innehållsämnet (hårdfett) i Scheriproct suppositorier kan reducera effekten och säkerheten av latexprodukter, såsom kondomer.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Samtidig behandling med CYP3A4-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken för systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende systemiska biverkningar av kortikosteroider.


Följande kombinationer med Scheriproct kan kräva dosanpassning:
Scheriproct bör användas med försiktighet tillsammans med andra lokalanestetika och patienter som behandlas med antiarytmika.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Reproduktionstoxikologiska effekter av kortikosteroider har visats i djurförsök (se Prekliniska uppgifter). Relevansen för människa är okänd. Efter peroral långtidsbehandling har det hos människa och djur konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt. Dessutom föreligger vid långtidsbehandling risk för binjurebarksuppression hos det nyfödda barnet. Under graviditet bör kortikosteroider därför endast ges efter särskilt övervägande.


Absorptionen av cinkokain efter rektal administrering är låg. Risk för påverkan på graviditet synes därför osannolik.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Prednisolon passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik vid användning under amning.

Trafik

Scheriproct har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar


Sällsynta

(<1/1000)


Ingen känd frekvens


Hud: Allergiska reaktioner, kontaktdermatit.Ögon: Dimsyn (se även avsnitt Varningar och försiktighet) (Kan inte beräknas från tillgängliga data).Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitetsstudier med prednisolon och cinkokain har inte visat tecken på någon risk för en lokal toxisk reaktion efter enstaka rektal eller perianal administrering av Scheriproct.
Vid tillbud med peroralt intagen Scheriproct kan effekter av cinkokain förväntas vilket kan ge upphov till allvarlig påverkan på hjärt-kärlsystemet (nedsättning eller upphörande av hjärtfunktion) och på CNS (kramper och hämning av andningsfunktionen).

Farmakodynamik

Prednisolon har antiinflammatorisk, antiallergisk och klådstillande effekt. Vidgning av kapillärer, uppkomst av intracellulära ödem respektive vävnadsinfiltrationer går tillbaka samtidigt som kapillärproliferationen undertrycks.
Cinkokain, ett lokalanastetikum, verkar smärtlindrande.

Farmakokinetik

Scheriproct utövar sin antiinflammatoriska och smärtstillande effekt lokalt vid administrationsstället.


Prednisolon
Absorptionen av kortikosteroider efter rektal applicering är sällan fullständig. Uppgift på biotillgänglighet efter rektal administrering saknas. Efter absorption antas prednisolonestern hydrolyseras till aktivt prednisolon. Prednisolons halveringstid (plasma) vid intravenös injektion är ca 3 timmar. Totalt plasma clearance är ca 1-3 ml/min/kg och ökar med dosen till största delen på grund av mättnad av bindningen av prednisolon till corticosteroidbindande globulin (CBG). Prednisolon omvandlas i levern till ett antal metaboliter vilka utsöndras med urin. Andelen oförändrad prednisolon i urin är ca 10-25%.


Cinkokain
Cinkokain har en lokalt smärtstillande effekt. Inga absorptionsstudier efter rektal administrering är utförda.

Prekliniska uppgifter

I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till missbildningar av olika slag (gomspalt, skelettmissbildningar). Efter långtidsbehandling av djur har reducerad placenta- och födelsevikt observerats.


Förutom ovanstående finns det inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 suppositorium innehåller: Prednisolonkaproat 1,3 mg, cinkokainhydroklorid 1 mg.


Förteckning över hjälpämnen

Hårdfett.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

30 månader.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Kan förvaras vid högst 25°C i 2 månader.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Suppositorium 1,3 mg/1 mg (vitt, torpedformat)
12 suppositorium/suppositorier kartong, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av