Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kajos®

Meda

Oral lösning 33 mg (0,85 mmol) K+/ml
(Klar och svagt gul)

Flytande kaliumpreparat

Aktiv substans:
ATC-kod: A12BA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-02-04

Indikationer

Profylaktisk kaliumbehandling i samband med saluretikaterapi, i synnerhet i kombination med digitalispreparat.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Njurinsufficiens.

Hyperkalemi.

Obehandlad Addisons sjukdom.

Dosering

Dosen ska avpassas individuellt. Följande gäller som riktlinjer:

15-30 ml 1-2 gånger dagligen. 15 ml innehåller 0,5 g K+ (vilket motsvaras av cirka 1 g KCl).

Varningar och försiktighet

Vid manifest hypokalemi med alkalos bör kaliumklorid användas i stället.


Kajos innehåller 110 mg invertsocker (sockerblandning: glukos + fruktos) per ml, vilket bör beaktas vid behandling av diabetiker.


Vid hjärt- och njursjukdom bör serumkalium kontrolleras.


Patienter med något av följande ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Samtidig behandling med kaliumsparande diuretika bör undvikas, på grund av risken för hyperkalemi.


Vid samtidig behandling med takrolimus bör kalium i serum följas eftersom takrolimus kan orsaka hyperkalemi eller öka befintlig hyperkalemi.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Reproduktionstoxiska studier på djur har ej utförts. Det är inte känt om Kajos har reproduktionstoxiska effekter på människa.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Det är inte känt om Kajos påverkar halten av kalium i human modersmjölk. Försiktighet ska iakttas under amning.

Trafik

Kajos har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

För detta preparat saknas modern klinisk dokumentation som kan tjäna som underlag för bedömning av biverkningsfrekvensen.


Vid nedsatt njurfunktion kan hyperkalemi utvecklas.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: 20 g till vuxen gav letal intoxikation.


Symtom: Hyperkalemisymtom, effekterna på hjärtat viktigast med symtom som hypotension, bradykardi, block, ventrikelarytmier. Neuromuskulära symtom (tremor, muskelsvaghet, paralys, muskelkramper, parestesier, hyporeflexi).

Andningsdepression. Magsymtom pga. korrosiv verkan. Acidos.


Behandling: Om befogat ventrikelsköljning. Kontinuerlig EKG-övervakning, täta kontroller av elektrolyt- och syrabasstatus. Behandlingen inriktas främst på att motverka allvarlig hyperkalemi och effekterna härav. Riklig intravenös vätsketillförsel inklusive fysiologisk natriumkloridlösning samt furosemid. Kalciumglubionat (9 mg Ca/ml) 10 ml intravenöst till vuxna i upprepade doser. 60 mmol natriumbikarbonat (100 ml natriumbikarbonat 50 mg/ml) eller 150 ml Tribonat ges som infusion under 5 minuter till vuxna. Glukosinsulininfusion samt beta-receptorstimulerare för inhalation. Vid massiv dos och vid uttalad hyperkalemi ges tidigt natriumpolystyrensulfonat 15 g x 3-4 (5 g x 3-4 till barn) per os eller rektalt. I svåra fall peritoneal- eller hemodialys. Vid kramper diazepam. Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Kalium är ett mineralämne som bland annat har betydelse för kroppens muskel- och nervfunktion. Vid saluretikaterapi ökar utsöndringen av kalium och därmed risken för hypokalemi. Kajos ersätter dessa kaliumförluster.

Innehåll

1 ml lösning innehåller 33 mg K+ i form av kaliumcitrat 92 mg (cirka 0,85 mmol K+), 110 mg invertsocker (glukos+fruktos), kaliumsorbat (konserveringsmedel E202), natriumbensoat (konserveringsmedel E211), citronsyramonohydrat, sackarinnatrium, vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C ).

Förpackningsinformation

Oral lösning 33 mg (0,85 mmol) K+/ml (Klar och svagt gul)
500 milliliter flaska, 120:50, F

Hitta direkt i texten
Av