Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Behepan®

Pfizer

Filmdragerad tablett 1 mg
(Tillhandahålls ej) (vit till rosa, rund, filmdragerad, kupad med prägling BE inom bågar, ca 6 mm)

Vitamin B12

Aktiv substans:
ATC-kod: B03BA01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Behepan® (Filmdragerad tablett 1 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Läkemedlet tillhandahålls ej. Utbytbara läkemedel: Betolvex, Betolvidon, Novavita [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-04-03
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Behepan® filmdragerad tablett 1 mg; injektionsvätska, lösning 1 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2013-09-17.

Indikationer

Perniciös anemi, idiopatisk eller efter gastrektomi. Atrofisk gastrit, sprue, celiaki och andra tillstånd med vitamin B12-brist beroende på malabsorption. Försämrad B12-absorption efter partiell ventrikelresektion och blind-loop-syndrom samt vissa sällsynta former av graviditetsanemi. Understödjande vid aminosalyl- och annan läkemedelsterapi (t ex långtidsbehandling med magsyrahämmande medel) som kan medföra försämrad B12-absorption med sänkta B12-värden. Som flushdos vid Schillingtest (injektionsvätska).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Remissionsbehandling: 2 tabletter två gånger dagligen under en månad.

Vid svåra akuta fall med fastställd eller misstänkt neuropati, då snabb påfyllning av B12-depåerna är nödvändig, kan Behepan initialt ges som intensiv injektionsterapi (1 ampull Behepan injektionsvätska 1 mg intramuskulärt eller subkutant varje eller varannan dag under 1-2 veckor eller tills full remission inträtt), därefter peroral (Behepan 1 mg tablett) eller parenteral underhållsbehandling.


Underhållsbehandling: 1-2 tabletter dagligen, helst på fastande mage. Vanligen 1 ampull subkutant eller intramuskulärt varje till var tredje månad.


Schillingetest: 1 ampull intramuskulärt som flushdos.

Interaktioner

Tabletter: Upptaget av vitamin B12 från gastrointestinalkanalen kan reduceras av aminoglykosider, aminosalicylsyra, antiepileptika, biguanider, kloramfenikol, kolestyramin, kaliumsalter, metyldopa och magsyrahämmande medel (t ex omeprazol och cimetidin). Den kliniska relevansen av många av dessa interaktioner är troligen liten.


Injektionsvätska: Serumkoncentrationen av vitamin B12 kan minska vid samtidig användning av p-piller. Den kliniska relevansen av denna interaktion är oklar.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapevtiska doser.

Trafik

Behepan påverkar ej förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Behepan tabletter:

I nedanstående tabell är alla biverkningar presenterade efter klassificering av organsystem och frekvens (sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000).

Organsystem

Biverkningar

Allmänna symtom

Sällsynta

Anafylaxi, feber

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Utslag av acnetyp, urticaria.


Behepan injektionsvätska, lösning:

I nedanstående tabell är alla biverkningar presenterade efter klassificering av organsystem och frekvens (vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100) samt sällsynta (≥1/10000, <1/1000).

Organsystem

Biverkningar

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Utslag av acnetyp, urticaria.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Sällsynta

Feber

Immunsystemet

Sällsynta

Anafylaxi

Enstaka fall av frossa har rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Den akuta toxiciteten är låg. Överdosering ger i allmänhet inga symtom och symtomatisk behandling av överdosering torde endast krävas i undantagsfall.

Farmakodynamik

Vitamin B12 är essentiellt hos människa och deltar i två viktiga enzymreaktioner. Vid den ena reaktionen är deoxyadenosylkobalamin co-faktor för omvandlingen av metylmalonyl-CoA till succinyl-CoA via enzymet metylmalonyl-CoA mutas. Vid B12-brist kan denna omvandling ej ske och substratet metylmalonyl-CoA ansamlas, vilket resulterar i att metaboliten metylmalonsyra ackumuleras och att abnorma fettsyror syntetiseras och ansamlas i cellmembranerna bl a i CNS. Vid den andra reaktionen behövs metylkobalamin när 5-metyl-tetrahydrofolat omvandlas till tetrahydrofolat och homocystein till metionin av enzymet metioninsyntetas (5-metyl-tetrahydrofolat-homocystein metyltransferas). Vid B12-brist ackumuleras 5-metyltetrahydrofolat ("metyl-folatfällan") och homocystein. Brist uppstår på folat co-faktorer nödvändiga för DNA-syntesen. Av detta följer att bestämning av metylmalonsyra och homocystein vidgar och förbättrar möjligheterna till diagnostik vid utredning av vitamin B12- och folsyrabrist.

Vitamin B12 har visats normalisera förhöjda metylmalonsyra-nivåer. Studier har även visat att vitamin B12 i kombination med folsyra normaliserar förhöjda homocysteinvärden. Höga homocysteinvärden har visats vara en av andra faktorer oberoende riskfaktor för bl a hjärt-kärlsjukdom.

Farmakokinetik

Vid peroral tillförsel av rent vitamin B12 sker absorption via passiv diffusion utan bindning till intrinsic factor (IF). Detta upptag sker direkt proportionellt till given dos och har uppskattats till 1% därav. B12-upptaget från födan börjar med att pepsin och saltsyra frisätter B12 från proteinbindning. Därefter binds B12 till glykoproteiner med hög affinitet, R-bindare, som finns i saliv och magsaft. Längre ned i tarmen vid högre pH bryts bindningen av pankreasenzym och B12 binds exklusivt till IF med hög affinitet. Komplexet B12-IF, som ej splittras av pankreasenzym, tas upp via en specifik kalcium-beroende process med begränsad kapacitet i distala ileum.Väl inne i ileums enterocyter splittras komplexet B12-IF, varefter B12 binds dels till transkobalamin II, den specifika transportören, dels till haptokorriner, ett samlingsnamn för flera transportproteiner, också kallade R-bindare, R-protein, kobalofilin och transkobalamin I och III. Haptokorrinbundet B12 tas upp av levercellsreceptorer och utsöndras. R-bundna kobalaminer följer galla ut i tarmen, komplexen bryts och B12 kan på nytt bindas för upptag i det enterohepatiska kretsloppet.

Efter transport via blodet levereras fritt kobalamin till cellerna som hydroxykobalamin och konverteras i cellvätskan till metylkobalamin eller i mitokondrierna till 5-deoxyadenosylkobalamin. Det rekommenderade dagliga kostintaget är 3,0 mikrogram B12, varför 1-2 tabletter Behepan dagligen vid underhållsbehandling täcker dagsbehovet vid alla former av B12-brist. 90% av en injicerad dos av hydroxokobalamin om 100 mikrogram och 30% av en dos om 1 mg retineras, vilket kan vara tillräcligt från 2 upp till 10 månader.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

En tablett innehåller: Cyanokobalamin 1 mg, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), hypromellos, stearinsyra.


En ml injektionsvätska, lösning innehåller: Hydroxokobalaminacetat motsvarande hydroxokobalamin 1 mg, natriumklorid 8 mg, natriumacetattrihydrat 1 mg, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) 1 mg, saltsyra till pH 4,9, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Injektionsvätska: Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Cyanokobalamin

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Tabletterna är godkända för maskinell dosdispensering. Den maximala hållbarheten utanför originalförpackningen är 6 månader. Förvaras vid högst 30 ºC.


Injektionsvätska: Förvaras i ytterkartongen (ljuskänsligt).

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 1 mg (vit till rosa, rund, filmdragerad, kupad med prägling BE inom bågar, ca 6 mm)
50 x 1 styck blister (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), tillhandahålls ej
98 styck burk, receptfri, tillhandahålls ej
100 styck burk, receptfri, tillhandahålls ej
1000 styck burk (endast för dosdispensering), tillhandahålls ej
Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml röd, klar
5 x 1 milliliter ampull, 122:04, F

Hitta direkt i texten
Av