FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nezeril®

Perrigo

Nässpray, lösning 0,5 mg/ml
(Klar, färglös lösning)

Nässpray och näsdroppar med långvarig, avsvällande effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA05
Läkemedel från Perrigo omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Nezeril® nässpray, lösning 0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Endast Nezeril 0,5 mg/ml:

Förvaras vid högst 25 °C.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-03-23

Indikationer

Rinit och i avsvällande syfte vid sinuit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Ålderfrån

Styrka

Dosering

2 år

0,25 mg/ml

1 sprayning i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn

7 år

0,25 mg/ml

2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn

10 år och äldre

0,5 mg/ml

2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn


Nezeril nässpray bör användas högst 10 dagar i följd.


Pedriatrisk population

Nezeril är inte lämplig för barn under 2 år.


Administreringssätt

Nasal användning.

Innan sprayen används för första gången måste pumpen laddas. Håll flaskan upprätt och spraya 5 gånger i luften tills det blir en jämn dusch. Om pumpen inte använts under längre tid ska den laddas igen med 3 sprayningar i luften. 

Varningar och försiktighet

-

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om oximetazolinhydroklorid passerar över i modersmjölk. Inga studier har utförts.

Trafik

Inga studier har utförts. Hittills har dock inte några effekter som påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner rapporterats.

Biverkningar


Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum: Nysningar, torrhet i mun och hals.


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Centrala och perifera nervsystemet: Oro, irritabilitet, sömnstörningar hos barn.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum: Lokal irritation.


Läkemedelsinducerad rinit (rhinitis medicamentosa) kan uppkomma vid långtidsanvändning.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: 1-3,75 mg peroralt till 2-åringar gav inga eller lindriga symtom.

Symtom: Huvudvärk, CNS-depression, koma, eventuellt kramper, hypotermi, hypertension, perifer vasokonstriktion, kalla extremiteter, bradykardi, mydriasis, bronkospasm.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning i tidigt skede. Kol. Övervakning av respiration och cirkulation. Syrgas, vid behov respiratorbehandling. Vid eventuella kramper diazepam. Symtomatisk terapi i övrigt.

Farmakodynamik

Nezeril innehåller oximetazolinhydroklorid, som är en alfa-receptor-agonist med avsvällande effekt. Den avsvällande effekten åstadkoms genom konstriktion av glatt muskulatur i nässlemhinnans blodkärl. Oximetazolinhydroklorid har effekt redan inom några minuter.

Innehåll

1 ml innehåller:

Oximetazolinhydroklorid 0,25 mg respektive 0,5 mg


Hjälpämnen:

Dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, renat vatten


Nezeril nässpray är fri från konserveringsmedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år

Förvaras med skyddshuven påsatt.


Endast Nezeril 0,5 mg/ml:

Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Nässpray, lösning 0,25 mg/ml
7,5 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
Nässpray, lösning 0,5 mg/ml Klar, färglös lösning
7,5 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av