Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Neurobion®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Merck

Injektionsvätska, lösning
(röd)

Vitamin B1, B6 och B12

ATC-kod: A11DB
Läkemedel från Merck omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-06-27

Indikationer

Bristtillstånd p.g.a. sjukdom, t ex malabsorption, anorexi. Alkoholism. Polyneuropatier vid ovannämnda tillstånd.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Barn under 14 år (på grund av de höga doserna av de aktiva substanserna).

Dosering

Vid svårare fall 1 ampull à 3 ml dagligen djupt intramuskulärt. När de akuta symptomen viker eller i lättare fall ges 1 ampull 2-3 gånger per vecka eller mindre.
Djup intragluteal injektion med handvarm lösning förhindrar värk i samband med injektion.

Varningar och försiktighet

Den intramuskulära injektionen ska administreras mycket långsamt och patienten ska följas med avseende på eventuella allergiska reaktioner.


Vid långvarigt intag av vitamin B6 (veckor till månader) med en genomsnittlig daglig dos högre än den rekommenderade har neuropatier rapporterats. Regelbunden klinisk monitorering rekommenderas därför vid långtidsbehandling.

Interaktioner

Kombination med levodopa kan kräva dosanpassning. Pyridoxin (vitamin B6) i stora doser har empiriskt befunnits motverka effekten av L-dopa, sannolikt genom att öka metabolismen av dopa perifert. B6-interaktionen minimeras då L-dopa kombineras med en perifer dekarboxylashämmare.


Pyridoxin-antagonister, t.ex. isoniazid eller hydralazin, kan minska effekten av pyridoxin (vitamin B6).


Vid långtidsanvändning med loopdiuretika, t.ex. furosemid, kan utsöndringen av tiamin öka och blodnivåerna av tiamin därmed minska på grund av minskad tubulär reabsorption.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning av Neurobion i de rekommenderade doserna under graviditet. Neurobion kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Vitamin B1, B6 och B12 utsöndras i human bröstmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik vid terapeutiska doser. I enskilda fall kan höga doser av vitamin B6 (mer än 600 mg dagligen) hämma produktionen av bröstmjölk.
Neurobion kan användas under amning.

Trafik

Neurobion har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

De rapporterade biverkningarna nedan är klassificerade enligt frekvens: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Immunsystemet
Mycket sällsynta: Anafylaktisk chock.
Ingen känd frekvens: Överkänslighetsreaktioner som svettning, takykardi samt hudreaktioner som klåda och urtikaria.


Magtarmkanalen
Ingen känd frekvens: Obehag i magtarmkanalen som t.ex. illamående, kräkning, diarré och buksmärta.


Hud och subkutan vävnad
Ingen känd frekvens: Enskilda fall av acne och eksem har rapporterats när höga doser av vitamin B12 givits parenteralt.


Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens: Kromaturi (rödaktig missfärgning av urinen, som kan uppstå under de första 8 timmarna efter en administration och vanligtvis försvinner inom 48 timmar).


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Ingen känd frekvens: Reaktioner vid injektionsstället.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

I sällsynta fall har parenteral tillförsel av stora doser tiamin givit anafylaktiska reaktioner.

Överdosering med vitamin B6 under lång tid, dvs längre än 2 månader och i högre dos än 1 g per dag, kan leda till neurotoxiska effekter.

Sensorisk neuropati och andra sensoriska neuropatiska syndrom som kan orsakas av långvarig administrering med höga doser vitamin B6 förbättras gradvis om vitamintillförseln avbryts.

Farmakodynamik

Neurobion är ett vitaminpreparat för intramuskulär injektion med vitamin B1, B6 och B12 i höga doser.

Farmakokinetik

Relevanta data saknas.

Prekliniska uppgifter

Relevanta data saknas.

Innehåll

1 ampull (3 ml) innehåller: Tiaminhydroklorid 100 mg, pyridoxinhydroklorid 100 mg, cyanokobalamin 1 mg, kaliumcyanid, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Neurobion injektionsvätska, lösning rekommenderas inte att blandas tillsammans med andra läkemedel i en injektion.
Andra vitaminer, särskilt cyanokobalamin, kan inaktiveras i närvaron av nedbrytningsprodukter som härstammar från vitamin B1.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Cyanokobalamin

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Pyridoxin

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

Återanvänd inte sprutor och injektionsnålar. Sprutor och injektionsnålar måste kasseras omedelbart efter användning. Använda sprutor och injektionsnålar ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall, utan ska istället kasseras i en sticksäker behållare.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning (röd)
15 x 3 milliliter ampull (fri prissättning), EF
3 x 3 milliliter ampull (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av