Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Intralipid®

Fresenius Kabi

Infusionsvätska, emulsion 200 mg/ml
(Vit, homogen emulsion)

Fettemulsion för intravenös nutrition

Aktiv substans:
ATC-kod: B05BA02
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2019-10-04: Viktig säkerhetsinformation
Produkter för parenteral nutrition: ljusskydd krävs for att minska risken for allvarliga biverkningar hos för tidigt födda nyfödda
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-11-18.

Indikationer

Sjukdomstillstånd som kräver parenteral nutrition för tillförsel av energi och essentiella fettsyror.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

  • Överkänslighet mot äggprotein.

  • Överkänslighet mot soja- eller jordnötsprotein. Intralipid innehåller sojaolja. Korsallergi mellan sojabönor och jordnötter förekommer.

  • Akut chock.

  • Tillstånd med svår hyperlipidemi.

  • Svår leversvikt.

  • Hemofagocyterande syndrom.

Dosering

Patientens förmåga att eliminera tillfört fett bör styra doseringen. (Se Behandlingskontroll nedan).


Vuxna (separat infusion och ftalatfri plastpåse): Mängden intravenöst tillfört fett bör normalt inte överskrida 3 g/kg kroppsvikt och dygn. Den högsta tillåtna infusionshastigheten är 1,6 ml/min vilket motsvarar en infusionstid på minst 5 timmar för 500 ml.

Aseptiskt beredd blandning i ftalatfri plastpåse tillförs långsamt under 12-24 timmar. Infusionstiden för blandning bör ej understiga 8 timmar.


Spädbarn: Barnets förmåga att eliminera fett skall styra doseringen.

Rekommenderad dygnsdos är 0,5–4 g fett/kg kroppsvikt. Infusionshastigheten får ej överstiga 0,17 g fett/kg kroppsvikt och timme (4 g fett/kg på 24 timmar). Till prematura och mycket lågviktiga barn skall Intralipid företrädesvis tillföras kontinuerligt över hela dygnet.

Begynnelsedosen bör vara 0,5-1 g fett/kg kroppsvikt och dygn. Dosen ökas sedan stegvis med 0,5-1 g fett/kg kroppsvikt och dygn upp till 2 g fett/kg kroppsvikt och dygn. Endast vid noggrann uppföljning av serumtriglycerider, leverfunktion och syremättnad kan dosen ökas upp till 4 g fett/kg kroppsvikt och dygn.


Behandlingskontroll


Vuxna: intravenös fettemulsion är indicerad under mer än en vecka bör patientens förmåga att eliminera fett kontrolleras. Ett blodprov tas innan infusionen startar. Provet centrifugeras. Är plasman mjölkig eller opalescent bör den planerade infusionen uppskjutas. Observera att med denna metod kan hypertriglyceridemi passera oupptäckt. Hos patienter som kan förväntas ha påverkad fettolerans rekommenderas därför att triglyceridkoncentrationen i serum mäts. Vid de tillstånd som nämns under avsnitt Varningar och försiktighet bör fetteliminationen kontrolleras dagligen.


Spädbarn: Hos spädbarn som behandlas med Intralipid bör förmågan att eliminera fett testas regelbundet. Vid långvarig parenteral nutrition till spädbarn, särskilt för tidigt födda, skall trombocyter, leverfunktion och serumtriglycerider kontrolleras dagligen. Hos denna patientgrupp rekommenderas specifik mätning av triglyceridkoncentrationen i serum.


Administreringssätt

Vid användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder ska lösningen (i påsar och administreringsset) skyddas från ljusexponering fram till dess att administreringen är avslutad (se avsnitten Varningar och försiktighet, Hållbarhet och Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering).

Varningar och försiktighet

Försiktighet bör iakttas vid tillstånd med störd fettmetabolism såsom njurinsufficiens, okontrollerad diabetes, pankreatit, leverinsufficiens, hypotyreodism (om hypertriglyceridemi föreligger) och sepsis. Ges Intralipid vid dessa tillstånd skall koncentrationen av triglycerider i serum följas noggrant.

Intralipid kan störa vissa analyser (bilirubin, laktatdehydrogenas, syremättnad, Hb etc.) om blodprovet tagits innan det tillförda fettet eliminerats från blodet. Hos de flesta patienter elimineras fettet från blodet 5-6 timmar efter avslutad infusion.


Pediatrisk population

Intralipid skall ges med försiktighet till spädbarn och för tidigt födda barn med hyperbilirubinemi och vid fall med misstänkt pulmonell hypertension.


Ljusexponering av lösningar för intravenös parenteral nutrition, särskilt efter tillsats av spårelement och/eller vitaminer, kan ha negativa effekter på det kliniska resultatet hos nyfödda på grund av bildningen av peroxider och andra nedbrytningsprodukter. Vid användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder ska Intralipid skyddas från omgivande ljus fram till dess att administreringen är avslutad (se avsnitten Dosering och administreringssätt, Hållbarhet och Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering).


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Interaktioner

Vissa läkemedel, såsom insulin, kan påverka kroppens lipassystem. Denna typ av interaktion tycks emellertid ha begränsad klinisk betydelse.


Heparin i kliniska doser förorsakar en övergående ökning av lipolysen i plasma, vilket resulterar i en övergående sänkning av triglyceridclearence pga lipo­protein­lipas­sänkning.


Sojaolja har ett naturligt innehåll av vitamin K1. Detta anses viktigt endast hos patienter som behandlas med kumarinderivat, som interagerar med vitamin K1.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Data från ett begränsat antal graviditeter tyder inte på skadliga effekter av Intralipid på graviditeten eller fostrets/det nyfödda barnets hälsa. Andra epidemiologiska data av betydelse saknas. Förskrivning till gravida kvinnor skall ske med försiktighet.

Amning  (Läs mer om amning)

Andra epidemiologiska data av betydelse saknas.

Trafik

Intralipid har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Mindre vanliga

≥1/1000, <1/100

Sällsynta

≥1/10 000, <1/1000

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

Feber, frysningar, illamående

Anafylaktisk reaktion, huvudvärk, buksmärtor, trötthet

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Tachypné

Blodet och lymfsystemet

 

Hemolys, reticulocytos, trombocytopeni (i samband med långtids­behandling av spädbarn)

Blodkärl

 

Hyper/hypo­tension

Hud och subkutan vävnad

Flush

Exantem, urtikaria

Lever och gallvägar

 

Lever­påverkan

Reproduktions­organ och bröstkörtel

 

Priapism

Rapporter om andra biverkningar än feber, värmekänsla, frysningar och illamående i samband med tillförsel av Intralipid är mycket ovanliga (mindre än en rapport per en miljon infusioner). Av de sällsynta biverkningarna kan dessa förekomma under, eller i anslutning till infusion (tidiga effekter) eller efter längre tids behandling. Till de tidigare effekter som förekommit vid rekommenderad dos hör allergiska reaktioner, buksmärta, hemolys, huvudvärk, hyper/hypotension, priapism, reticulocytos, tachypné och trötthet.


Till effekter som har rapporterats vid långtidsbehandling hör trombocytopeni hos spädbarn.


"Fat overload syndrome"

Försämrad förmåga hos patienten att eliminera Intralipid kan leda till "Fat overload syndrome" beroende på överdos. Detta syndrom kan uppträda vid uttalad hypertriglyceridemi och kan uppstå även vid rekommenderad infusionshastighet i samband med plötslig förändring av patientens tillstånd, såsom försämring av njurfunktionen eller infektion.

"Fat overload syndrome" karakteriseras av hyperlipidemi, feber, fettinfiltration, hepatomegali, splenomegali, anemi, leukopeni, trombocytopeni, koagulationsrubbning samt koma. Symtomen försvinner oftast om behandlingen avbryts.


Övergående förändringar av leverfunktionsprover har noterats i samband med intravenös nutrition men orsaken är ej känd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Se avsnitt Biverkningar ”Fat overload syndrome”.
Uttalad överdosering av fettemulsion innehållande triglycerider kan, speciellt om kolhydrater inte ges samtidigt, leda till metabolisk acidos.

Farmakodynamik

Intralipid är en fettemulsion för intravenöst bruk innehållande sojaolja emulgerad med äggfosfolipider. Partikelstorlek och biologiska egenskaper liknar dem hos naturliga chylomikroner. Till skillnad från chylomikroner innehåller Intralipid inte kolesterolestrar eller apolipoproteiner medan dess fosfolipidinnehåll är avsevärt högre.

Farmakokinetik

Fettpartiklarna i Intralipid distribueras och elimineras på i princip samma sätt som naturliga chylomikroner.

Prekliniska uppgifter

Intralipid 200 mg/ml har använts kliniskt under många år. Säkerheten är baserad på den kliniska erfarenheten.

Innehåll

1000 ml innehåller: sojaolja, raffinerad 200 g, renade äggfosfolipider, glycerol, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Tillsatser till Intralipid får endast göras om blandbarheten är dokumenterad.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Sojaolja, raffinerad

Miljörisk: Användning av lipider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Använd inte produkten om förpackningen är skadad. För infusionspåse: Integritetsindikatorn (Oxalert) skall inspekteras innan ytterpåsen avlägsnas. Om indikatorn är svart har syre trängt igenom ytterpåsen och produkten skall kasseras.

Ytterpåsen, syreabsorbern och integritetsindikatorn ska kasseras efter att ytterpåsen öppnats.


Vid användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder ska produkten skyddas från ljusexponering fram till dess att administreringen är avslutad. Om Intralipid exponeras för omgivande ljus, särskilt efter tillsats av spårelement och/eller vitaminer, bildas det peroxider och andra nedbrytningsprodukter, som kan minskas om produkten skyddas mot ljusexponering (se avsnitten Dosering och administreringssätt, Varningar och försiktighet och Hållbarhet).


Tillsatser
Tillsatser skall utföras aseptiskt. Soluvit och/eller Vitalipid Adult eller Vitalipid Infant kan sättas till Intralipid. I övrigt får Intralipid endast blandas med andra farmaka, närings- eller elektrolytlösningar för vilka kompatibiliteten är dokumenterad.


Blandning i ftalatfri plastpåse
Genom att använda strikt aseptisk teknik i miljöbänk kan Intralipid blandas med aminosyralösning ur Vaminserien, glukoslösning, spårelement i form av Tracel, vitaminer i form av Soluvit och Vitalipid Adult samt elektrolyter i mängder angivna i tabellen nedan.

Tracel, Glycophos (organiskt fosfat) och elektrolyter sätts till Vamin. Om en oorganisk fosfatkälla väljs sätts denna till glukoslösningen. Aminosyra- och glukoslösningarna med tillsatser överförs till en ftalatfri plastpåse. Vitaminer i form av Soluvit och Vitalipid Adult kan sättas till Intralipid. Slutligen överförs Intralipid till plastpåsen vilken vänds försiktigt tills en homogen blandning erhållits.

I blandningen oxideras vitamin C av syre, varför halten sjunker. Några kliniska bristtillstånd av vitamin C vid långvarig intravenös nutrition inkluderande Soluvit har dock ej rapporterats.

Gränser för i blandningen ingående komponenter

*Glavamin, Vamin 14 g N/l Elektrolytfri eller Vamin 18 g N/l Elektrolytfri

Intralipid 100-200 mg/ml

500-1000 ml

Vaminlösning*

1000 ml

Glukos 100-300 mg/ml

1000 ml

Tracel

0-10 ml

Glycophos

0-30 ml

Vitalipid Adult

0-10 ml

Soluvit

0-1 flaska

Addex-Natriumklorid

0-150 mmol/liter färdig blandning

Addex-Kaliumklorid

0-150 mmol/liter färdig blandning

Addex-Magnesium

0-5 mmol/liter färdig blandning

Kalcium

0-5 mmol/liter färdig blandning


För mer information om blandbarhet kontakta innehavaren av försäljningstillståndet.


Hållbarhet i bruten förpackning:
Infusionsvätskan skall på grund av risk för mikrobiell kontaminering användas omedelbart. Eventuell överbliven infusionsvätska kasseras.


Hållbarhet efter blandning i ftalatfri påse:
Fysikalisk stabilitet har visats för 72 timmars förvaring i kylskåp (2-8 ºC), följt av en infusionsperiod på upp till 24 timmar. Av mikrobiologiska skäl skall infusionsvätska användas omedelbart efter beredning. Om infusionsvätskan inte används omedelbart efter beredning är lagringstid och förvaringsförhållanden fram till användning förbrukarens ansvar. Förvaringstiden skall normalt ej överskrida 24 timmar vid 2-8 ºC, såvida inte tillsatserna har gjorts under kontrollerade och validerade förhållanden.


Vid användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder ska lösningen (i påsar och administreringsset) skyddas från ljusexponering fram till dess att administreringen är avslutad (se avsnitten Dosering och administreringssätt, Varningar och försiktighet och Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering).


Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC.

Får ej frysas.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Energiinnehåll: 8,4 MJ (2000 kcal)/1000 ml. Osmolalitet: 350 mosm/kg vatten. pH: Ca 8. Organiskt bundet fosfat: 15 mmol/1000 ml.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, emulsion 200 mg/ml Vit, homogen emulsion
10 x 100 milliliter påse (fri prissättning), EF
10 x 250 milliliter påse (fri prissättning), EF
12 x 500 milliliter påse (fri prissättning), EF
100 milliliter flaska, tillhandahålls för närvarande ej
100 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
100 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
250 milliliter flaska, tillhandahålls för närvarande ej
250 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
250 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
500 milliliter flaska, tillhandahålls för närvarande ej
500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
1000 milliliter flaska, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av