Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Flagyl®

Sanofi AB

Vagitorium 500 mg
(vit, ca 10×30 mm)

Antiinfektiva och antiseptiska medel för gynekologiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: G01AF01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-12-04.

Indikationer

Urogenitala infektioner orsakade av Trichomonas vaginalis.

Kontraindikationer

Bloddyskrasi och aktiv neurologisk sjukdom vid högre doseringar.
Överkänslighet mot metronidazol, imidazolderivat eller mot något hjälpämne i vagitoriet.

Dosering

Urogenitala infektioner orsakade av Trichomonas vaginalis: Vid de enstaka tillfällen då oral behandling ger gastrointestinala besvär kan man vid kolpitbehandling ge 1 vagitorium dagligen under 7-14 dagar. I svårare fall av vaginal trikomonasinfestation rekommenderas kombinationsbehandling: 1 vagitorium dagligen samt peroralt enligt något av följande alternativ: 2 g (5 tabletter à 400 mg) som engångsdos eller 1 tablett à 200 mg var 8:e timme eller 1 tablett à 200 mg på morgonen och 2 tabletter à 200 mg till natten under 7-14 dagar. Patient och partner bör om möjligt behandlas samtidigt.


Vagitoriet införes djupt i slidan. Tvätta händerna noggrant innan införandet av vagitoriet (för förpackning 15 vagitorier kan medföljande engångshandske användas).


Användning av FLAGYL utöver gängse behandlingstid bör övervägas noggrant, se avsnitt Varningar och försiktighet och Prekliniska uppgifter.

Varningar och försiktighet

Bruk av FLAGYL vagitorier kan öka risken för att gummit i kondom eller pessar går sönder.

Då behandling längre än 14 dagar är nödvändig bör hematologiska värden, speciellt leukocytantal, följas regelbundet och patienten övervakas med avseende på symtom på perifer och central neuropati (t ex parestesi, ataxi, yrsel, krampanfall) (se avsnitt Biverkningar).
FLAGYL bör användas med försiktighet vid aktiva eller svåra kroniska perifera och centrala sjukdomar i nervsystemet, då risk för neurologisk försämring kan föreligga.
FLAGYL skall användas med försiktighet vid hepatisk encefalopati.
FLAGYL kan mörkfärga urin.

Metronidazol kan, hos vissa patienter, ha en disulfiramliknande effekt på metabolismen av alkohol, vilket resulterar i intoleranssymtom. Patienterna bör därför uppmanas att inte inta alkohol under behandling och minst en dag efter avslutad FLAGYL-behandling.


Fall av allvarliga leverbiverkningar/akut leversvikt, även med dödlig utgång och med mycket snabb debut efter insatt behandling hos patienter med Cockaynes syndrom har rapporterats med produkter som innehåller metronidazol för systemisk användning. I denna population ska metronidazol därför användas efter en noggrann nytta-riskbedömning och endast om det inte finns några andra alternativ. Analys av leverfunktionen måste göras strax före behandlingsstarten, under behandlingen och när behandlingen är klar, tills levervärdena ligger inom normalintervallet eller har återgått till baslinjevärdena. Om leverfunktionsvärdena ökar betydligt under behandlingen ska läkemedlet sättas ut.


Patienter med Cockaynes syndrom ska informeras om att omedelbart rapportera alla symtom som kan tyda på leverskada till sin läkare och sluta ta metronidazol.


Fall av allvarliga bullösa hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) har rapporterats med metronidazol (se avsnitt Biverkningar). Om symtom eller tecken på Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller AGEP uppträder, ska behandlingen med Flagyl omedelbart avbrytas.

Interaktioner

Disulfiram: Psykotiska reaktioner har rapporterats hos patienter som behandlats med metronidazol och disulfiram samtidigt. Kombinationen bör därför undvikas.


Warfarin: Samtidig behandling med metronidazol kan potentiera den antikoagulerande effekten och medföra ökad blödningsrisk till följd av minskad hepatisk nedbrytning av warfarin. Dosjustering av warfarin kan krävas.


Litium: Samtidig behandling med metronidazol kan leda till ökade nivåer av serumlitium. Täta kontroller av serumlitium, kreatinin och elektrolyter rekommenderas.


Ciklosporin: Vid samtidig behandling med metronidazol föreligger risk för förhöjda serumnivåer av ciklosporin. Serumciklosporin och serumkreatinin bör monitoreras noggrant.


Fenytoin eller fenobarbital: Risk för ökad elimination av metronidazol med reducerade plasmanivåer som följd.


5-Fluoruracil (5-FU): Vid kombination med 5-FU ökar risken för biverkningar av 5-FU till följd av reducerat clearance av substansen.


Busulfan: Plasmanivåerna av busulfan kan öka vid samtidig behandling med metronidazol, vilket kan leda till allvarlig busulfan-toxicitet.


Alkohol: Metronidazol kan, hos vissa patienter, ha en disulfiramliknande effekt på metabolismen av alkohol, vilket resulterar i intoleranssymtom. Patienterna bör därför uppmanas att inte inta alkohol under behandling och minst ett dygn efter avslutad FLAGYL-behandling.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Passerar placenta. Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data är ofullständiga. Användning under graviditet bör därför noggrant övervägas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Metronidazol passerar över i modersmjölk. Onödig exponering för läkemedel bör därför undvikas.

Trafik

Patienter bör varnas för risken att förvirring, yrsel, hallucinationer, kramper respektive synförändringar kan förekomma och rådas att inte köra bil eller använda maskiner om sådana symtom uppträder.

Biverkningar

Diffusa intestinala intoleranssymtom är vanligast (ca 5-10%). Höga doser och lång behandlingstid ökar risken för biverkningar.


Frekvenserna i tabellen nedan definieras enligt följande: Vanlig (≥1/100, <1/10), mindre vanlig (≥1/1000, <1/100), sällsynt (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynt (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanlig: Leukopeni


Sällsynt: Agranulocytos, neutropeni, trombocytopeni, pancytopeni.

Immunsystemet

Sällsynt: Angioödem. Anafylaktisk chock.

Psykiska störningar

Sällsynt: Hallucinationer och konfusion.


Ingen känd frekvens: Sänkt stämningsläge.

Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynt: Perifer sensorisk neuropati, krampanfall, parestesi, yrsel, huvudvärk (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Mycket sällsynt: Fall av subakut cerebellärt syndrom (t.ex. ataxi, dysartri, påverkan på gången, nystagmus, tremor) och encefalopati (t.ex. förvirring) har rapporterats. Dessa biverkningar kan försvinna när behandlingen upphör.


Ingen känd frekvens: Aseptisk meningit.

Ögon

Sällsynt: Synförändringar som diplopi, myopi, dimsyn, försämrad synskärpa.


Ingen känd frekvens: Optisk neuropati/neurit.

Öron och balansorgan

Ingen känd frekvens: försämrad hörsel/hörselnedsättning (inklusive sensorineural), tinnitus.

Magtarmkanalen

Vanlig: Diffusa intestinala intoleranssymtom, metallisk smak.


Sällsynt: Pankreatit, kräkningar, diarré, oral mukosit, epigastralgi, illamående, anorexi, smakförändringar.


Ingen känd frekvens: Tungmissfärgning/beläggning.

Lever och gallvägar

Mycket sällsynt: Kolestatisk eller blandad hepatit och hepatocellulär leverskada, ibland med gulsot.

Hud och subkutan vävnad

Sällsynt: Erytema multiforme, pustulösa hudutslag, exantem, urtikaria, klåda, vallningar.

Ingen känd frekvens: Stationära läkemedelsutlösta hudutslag, akut generaliserad exantematös pustulos, Steven-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys.

Njurar och urinvägar

Sällsynt: Mörkfärgning av urinen.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administeringsstället

Sällsynt: Feber.

Undersökningar

Sällsynt: Ökning av leverenzymer (ASAT, ALAT, alkaliskt fosfatas).


Fall av leversvikt har rapporterats hos patienter som behandlats med metronidazol i kombination med andra antibiotika.
Blodbildsförändringar är mycket sällsynta och oftast reversibla, men fatala fall har rapporterats.
En perifer sensorisk neuropati har rapporterats i allmänhet i samband med långtidsbehandling med höga totaldoser (mer än 30 g). Efter utsättande av behandlingen erhålles långsam regress av neuropatin, i enstaka fall ej fullständig.

Sällsynta och reversibla fall av pankreatit har rapporterats.
Mycket sällsynta fall av encefalopati har rapporterats. Dessa var reversibla vid utsättande av behandlingen.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet:
Begränsad erfarenhet av akut överdosering men akuta toxiciteten troligen låg. 400 mg till 3-åring, max 2,8 g till 4-åring (koltillförsel) samt 12 g till vuxen gav ej några symtom.


Symtom:
Tänkbart är att beskrivna biverkningar t ex gastrointestinala besvär, yrsel, slöhet, huvudvärk, dysartri, neuropati, kramper, metallsmak, mörkfärgning av urinen kan förekomma. Symtomen har varit begränsade till kräkningar, ataxi och lätt förvirring.


Behandling:
Vid misstanke om massiv överdos bör symtomatisk och understödjande behandling sättas in.
Det finns ingen specifik antidot mot metronidazol.

Farmakodynamik

Metronidazol är ett nitroimidazolderivat som har hämmande effekt på främst strikt anaeroba bakterier. Effekten orsakas sannolikt genom att medlet efter anaerob reduktion interagerar med DNA och olika metaboliska processer.


Antibakteriellt spektrum

Känsliga

Peptostreptokocker

Clostridium inklusive Clostridium perfringens och Clostridium difficile

Bacteroides inklusive Bacteroides fragilis

Fusobacterium

Prevotella

Gardnerella vaginalis

Helicobacter pylori

Resistenta

Aeroba bakterier

Mikroaerofila streptokocker

Actinomyces

Arachnia

Propionibacterium

Resistens är sällsynt (<1%) hos anaeroba bakterier.


Korsresistens med tinidazol förekommer. Resistens är vanlig (>10%) hos Helicobacter pylori.


Resistenssituationen varierar geografiskt och information om de lokala resistensförhållandena bör inhämtas via lokalt mikrobiologiskt laboratorium.


Spektrum avseende protozoer

Känsliga

Entamoeba histolytica

Giardia intestinalis

Trichomonas vaginalis


Resistens hos dessa protozoer mot nitromidazoler har ej rapporterats med undantag för enstaka stammar av Trichomonas vaginalis.

Farmakokinetik

Vid rekommenderad dosering distribueras metronidazol till vävnader och kroppsvätskor, inklusive cerebrospinalvätskan, i koncentrationer som vanligen överstiger den minsta hämmande koncentrationen för anaeroba bakterier. Metronidazol metaboliseras delvis genom oxidation och hydroxylering och konjugeras även med glukuronsyra.
Halveringstiden är ca 8 timmar hos vuxna och barn över 8 veckors ålder. Hos yngre barn och prematura har en långsammare utsöndring påvisats, resulterande i en ca 3 gånger längre halveringstid. Den aktiva metaboliten hydroximetronidazol har en halveringstid på 10-13 timmar hos vuxna. Utsöndring av oförändrat metronidazol och dess metaboliter sker huvudsakligen via urinen. En mindre del elimineras via gallan.

Prekliniska uppgifter

Metronidazol har visat carcinogena effekter i studier på mus och råtta. Liknande studier på hamster har dock givit negativa resultat och epidemiologiska studier på människa har inte visat på en ökad risk för cancer hos människa.


Metronidazol har visats vara mutagent i in vitro-test på bakterier. Studier i däggdjursceller in vitro liksom studier i gnagare och människa in vivo har inte gett entydiga resultat vad gäller mutagena effekter. På grund av ej samstämmiga resultat bör användning av FLAGYL utöver gängse behandlingstid noggrant övervägas (se avsnitt Dosering).

Innehåll

1 vagitorium innehåller 500 mg metronidazol och hårdfett.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Metronidazol

Miljörisk: Användning av metronidazol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Metronidazol är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Metronidazol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.204 µg/L


Where:

A = 1361.945 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (l/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Green algae, Pseudokircheriella subcapitata:

EC10 72 h (growth rate) = 19 900 µg/L

EC50 72 h (growth rate) = 39 100 μg/L

(ISO 8692) (Ref II)


Green algae, Chlorella spp:

EC10 72 h (growth rate) = 2 030 µg/L

EC50 72 h (growth rate) = 12 500 μg/L

(ISO 8692) (Ref II)


Water flea, Daphnia magna:

EC50 48 h (inhibition of motility) = >100 000 μg/L

(ISO 6341) (Ref III)


Water flea, Daphnia magna:

NOEC 21 days (reduction in reproduction) = 250 000 μg/L

(OECD 211) (Ref III)


Zebrafish, Brachydanio rerio:

NOEC 96 h (mortality) = 500 000 μg/L

(DS/ISO 7346-1) (Ref II)


Other ecotoxicity data:

PNEC = 12.5 μg/L


The PNEC (μg/L) = lowest EC50/1000 was calculated using results from the most sensitive acute toxicity endpoint and an assessment factor of 1000 (short term toxicity endpoints available for three trophic levels), to add a safety margin to the toxicity endpoint. The most sensitive species was the green algae, Chlorella spp for which the EC50 was 12 500 μg/L.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC= 0.204/12.5 = 0.02, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “Use of metronidazole has been considered to result in insignificant environmental risk”


Biodegradation

Ready degradability

Test results showed 1% degradation in 28 days (OECD 301) (Ref IV)


Justification of chosen degradation phrase:

Metronidazole failed to pass the ready degradation test, justifying the phrase: "Metronidazole is potentially persistent".


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Kow = -0.02 at pH 7 (experimentally derived, method unknown) (Ref V)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 at pH 7, metronidazole has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

The substance is excreted as about 70% as parent compound (Ref VI). Approximately 30-60% of an oral or IV dose of metronidazole is metabolized in the liver by hydroxylation, side-chain oxidation, and glucuronide conjugation. The major metabolite, 2-hydroxy metronidazole, has some antibacterial and antiprotozoal activity (Ref VII)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008, Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

  2. Lansky P.F. and Halling-Sørensen B, 1997, The toxic effect of the antibiotic metronidazole on aquatic organisms, Chemosphere, 35, 2553-2561.

  3. Wollenberger L., et al. 2000. Acute and chronic toxicity of veterinary antibiotics to Daphnia magna. Chemosphere, 40, p 723-30.

  4. Alexy R., Kümpel T., Kümmerer K., 2004, Assessment of degradation of 18 antibiotics in the Closed Bottle Test, Chemosphere, 57, p 505-512.

  5. Source ChemIDPlus, available as of Sep 12, 2018, at https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/name/metronidazole

  6. Ings RMJ, Law GL, Parnell EW, 1966, The metabolism of metronidazole (1-2'-hydroxyethyl-2-methyl-5-nitroimidazole), Biochemical Pharmacology, 15, 515-519.

  7. McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service. AHFS Drug Information. American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda, MD. 2006., p. 892

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25 ºC.
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Vagitorium 500 mg (vit, ca 10×30 mm)
10 styck blister, 66:98, F
15 styck blister, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av