FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Theralen®

Sanofi AB

Orala droppar, lösning 40 mg/ml
(klar, ljusgul, med doft av spearmint/pepparmint)

Neuroleptikum med ospecifik sedativ och antiallergisk effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AD01
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-03-25.

Indikationer

Vuxna och barn från 3 år:

  • Premedicinering.

  • Korttidsbehandling av klåda och allergier.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

  • Leukopeni, även tidigare agranulocytos.

  • Myastenia gravis.

Theralen är kontraindicerat till barn under 3 år (se avsnitt Dosering).

Dosering

Doseringen bör avpassas individuellt.

Alimemazin bör användas vid lägsta effektiva dos och under kortast möjliga behandlingstid.

Rekommenderad dos bör inte överskridas (se även avsnitt Varningar och försiktighet).


Premedicinering: 2–4 mg per kg kroppsvikt, dock högst 50 mg minst 2 timmar före undersökning eller anestesi. Ofta ges med fördel en mindre dos alimemazin kvällen före. Atropin eller liknande bör ges på vanligt sätt för att reducera bronkialsekretionen.


Klåda och allergier: Vuxna: 5 mg 2–4 gånger dagligen. Barn: 3–5 år: 2,5–10 mg, 5–12 år: 2,5–15 mg per dygn. Dygnsdosen bör uppdelas i en morgon-, middags- och kvällsdos varvid en större deldos ges på kvällen.


Theralen orala droppar kan före intagandet spädas med lämplig dryck, t ex juice, saft, kaffe, dock ej mjölk.


En dropp-pipett för dosering av Theralen orala droppar medföljer förpackningen. Pipetten är graderad 0,25 ml, 0,5 ml, 0,75 ml och 1 ml. En droppe med pipetten motsvarar ca 1 mg alimemazin.

Graderingen på pipetten

Motsvarar följande mängd alimemazin

0,25 ml

10 mg

0,5 ml

20 mg

0,75 ml

30 mg

1 ml

40 mg

Theralen är kontraindicerat till barn under 3 år p.g.a. risk för en uttalad sederande effekt (se avsnitt Kontraindikationer).

Varningar och försiktighet

Patienter rekommenderas starkt att avstå konsumtion av alkoholhaltiga drycker och/eller substansbruk under behandlingen. Dödsfall finns rapporterade vid samtidig alkoholkonsumtion och/eller substansbruk (se avsnitt Interaktioner och Överdosering), ytterligare mortalitetsrisk har noterats för orala droppar.


Theralen ska användas med försiktighet till patienter med lever- och njurskador, spasticitet, epilepsi och kramper och Parkinsons sjukdom. Vid svårare fall av extrapyramidala biverkningar bör det övervägas att avbryta behandlingen med alimemazin. De extrapyramidala biverkningarna behandlas med ett medel mot parkinsonism.


Theralen ska användas med försiktighet av äldre patienter, vilka kan vara mera känsliga för alimemazins effekter såsom extrapyramidala reaktioner, yrsel, trötthet, blodtrycksfall, urinretention och obstipation.


Alimemazin har antikolinerga effekter som kan orsaka urinretention och skall därför användas med försiktighet av äldre patienter med misstänkt prostatahypertrofi.


Theralen ska användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom.


En omkring 3 gånger ökad risk för cerebrovaskulära händelser har observerats i randomiserade, placebokontrollerade kliniska prövningar av vissa atypiska neuroleptika bland patienter med demens. Bakomliggande mekanistisk förklaring till denna riskökning är okänd. En ökad risk även för andra neuroleptika samt bland andra patientpopulationer kan inte uteslutas. Alimemazin bör därför ges med försiktighet till patienter med riskfaktorer för stroke.


Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukosgalaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist. Vid långtidsanvändning kan läkemedlet vara skadligt för tänderna.


Paradoxala biverkningar såsom rastlöshet, sömnsvårigheter och eufori har rapporterats för fentiazinderivat och andra antihistaminer.


Hud

Exponering för solljus bör undvikas under behandling med produkter tillhörande läkemedelsgruppen fentiaziner. Även ökad känslighet för beröring och hudutslag förknippas med användning av fentiaziner.


QT-intervall

Fentiaziner kan förlänga QT-intervallet och orsaka kardiella arytmier. Fall av plötslig död som kan ha kardiell orsak finns rapporterade (se avsnitt Biverkningar, Överdosering). Därför tillrådes försiktighet vid behandling av patienter med uttalad bradykardi, hjärt-kärlsjukdom, och med ärftlig form av förlängning av QT-intervallet. Försiktighet tillrådes också vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (se avsnitt Interaktioner, Biverkningar, Överdosering). Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas.


Malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS) har rapporterats i samband med överdosering av alimemazin eller vid alimemazin behandling i kombination med neuroleptikum. Symtom på MNS inkluderar en kombination av hypertermi, muskelstelhet, förändrat psykiskt status och tecken på autonom instabilitet. Eftersom detta syndrom kan vara dödligt, måste Theralen omedelbart utsättas och intensiv klinisk uppföljning samt symtomatisk behandling sättas in.

Strikt följsamhet till den rekommenderade dosen bör beaktas (se även avsnitt Dosering).

Interaktioner

Försiktighet tillrådes vid samtidig behandling med vissa andra läkemedel då allvarliga biverkningar och dödsfall finns rapporterade (se avsnitt Varningar och försiktighet och Överdosering). Fentiaziners sederande effekt kan öka av alkohol, ångestdämpande läkemedel, hypnotiska läkemedel, barbiturater, opiater och övriga lugnande läkemedel. Den antikolinerga effekten av fentiaziner kan förstärkas av andra läkemedel med antikolinerg effekt.


Försiktighet tillrådes vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet såsom andra neuroleptika, Klass IA och III antiarytmika, moxifloxacin, erythromycin, metadon, meflokin, tricykliska antidepressiva, litium eller cisaprid. Samtidig medicinering med läkemedel som kan ge upphov till elektrolytstörningar, såsom tiaziddiuretika (hypokalemi), bör beaktas då detta ökar risken för maligna arytmier (se även avsnitt Varningar och försiktighet, Biverkningar, Överdosering).


Följande kombinationer med Theralen kan kräva dosanpassning:

Levodopa: Fentiazinderivat motverkar effekten av L-dopa genom att blockera dopaminreceptorer i hjärnan.

Litium: Det finns fall beskrivna, vilka utvecklat ett reversibelt neurotoxiskt syndrom när litium kombinerats med neuroleptika (framför allt haloperidol och tioridazin). Symptom: konfusion, desorientering, medvetslöshet, feber och extrapyramidala biverkningar. Flera av dessa fall hade fått mycket höga haloperidoldoser samtidigt som litiumnivåerna i plasma låg onödigt högt. Det rör sig troligen om additiva effekter av litium och neuroleptika. Syndromet tas ändå upp som en interaktion i den internationella litteraturen.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Givna i hög dos under den sista trimestern har neuroleptika som klorpromazin och flufenazin givit upphov till långvariga men övergående neurologiska störningar av extrapyramidal natur hos barnet. I studier på kanin och råtta med haloperidol under senare del av dräktigheten har rubbningar av vissa beteenden såsom inlärning och motorik påvisats. Det kan inte uteslutas, att dessa egenskaper finns hos samtliga substanser med dopaminreceptorblockerande förmåga. Under den sista trimestern bör Theralen därför ges endast på strikt indikation och sedan moderns behov noga vägts mot risker för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Fentiaziner kan passera över i modersmjölk. Moderns behov av behandling med Theralen och fördelarna med amning måste vägas mot de potentiella riskerna för barnet.

Fertilitet

Det saknas uppgift om alimemazintartrats effekt på fertilitet.

Trafik

Vid behandling med alimemazin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller vid hantering av maskiner.

Biverkningar

Behandling med fentiaziner kan ge upphov till förlängning av QT-intervallet och kardiella arytmier. Fall av plötslig död som kan ha kardiell orsak (se avsnitt Varningar och försiktighet) har rapporterats vid behandling med sådana läkemedel.


De flesta biverkningarna beror på de farmakologiska effekterna och är således dosberoende. Biverkningsfrekvensen varierar beroende på dosnivå, behandlingstidens längd och indikationer.


Biverkningar är listade enligt organklass i MedDRA. Inom varje organklass rangordnas de läkemedelsrelaterade biverkningarna efter frekvens, med de vanligast förekommande biverkningarna först. Inom varje frekvensgrupp presenteras de läkemedelsrelaterade biverkningarna i ordningsföljd efter minskande allvarlighetsgrad. Motsvarande frekvenskategori för varje biverkning definieras som: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

MedDRA-organklass

MedDRA-term

Frekvens

Blodet och lymfsystemet

Agranulocytos, leukopeni.

Sällsynta

Centrala och perifera
nervsystemet

Tardiv dyskinesi, parkinsonism, akatisi, akut dystoni.

Sällsynta

Ögon

Ackommodationsstörningar

Mindre vanliga


Lins- och corneagrumlingar (högdos/långtidsbehandling).

Sällsynta

Hjärtat och Blodkärl

QT-förlängning, Torsade de Pointes, hjärtstillestånd, ventrikulära arytmierventrikelflimmer, ventrikeltakykardi,
blodtrycksfall, takykardi,

Sällsynta

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Nästäppa

Vanliga

Magtarmkanalen

Muntorrhet

Vanliga

Obstipation

Mindre vanliga

Lever och gallvägar

Hepatit med ikterus av stastyp.

Sällsynta

Njurar och urinvägar

Urinretention

Mindre vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom vid
administreringsstället

Trötthet, huvudvärk, lätt yrsel.

Vanliga

Malignt neuroleptikasyndrom.

Sällsynta

Muntorrheten kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador.

Kramper har rapporterats.

Andningsstörning har rapporterats hos spädbarn behandlade med fentiaziner.

Äldre samt volymreducerade patienter är särskilt utsatta för risk för ortostatisk hypotoni.

Hyperprolaktinemi vilket kan leda till galaktorre, gynekomasti, amenorre samt impotens har rapporterats för läkemedel i gruppen fentiaziner.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: 20 mg till 2½-åring och 40 mg till 3-åring gav lindrig, 50-70 mg till 6 månaders barn, 160 mg till 4-åring samt 300 mg till 7-åring som ventrikeltömts gav måttlig intoxikation. 6 g till vuxen gav efter ventrikeltömning måttlig till allvarlig intoxikation. 0,8-1,2 g respektive 2 g tillsammans med alkohol till vuxna gav allvarlig intoxikation. Överdosering med alimemazin är förenad med mortalitetsrisk. Överdosering i kombination med alkohol, substansbruk eller andra läkemedel är förenad med ytterligare mortalitetsrisk (se Varningar och försiktighet och Interaktioner), ytterligare mortalitetsrisk har noterats för orala droppar.

Symtom: Ger främst olika grader av CNS-depression från trötthet, somnolens till djup medvetslöshet. Sinustakykardi kan förekomma men påverkan på cirkulationen är ofta ringa.

Förlängd QT-tid och fall av allvarliga arytmier med dödlig utgång har beskrivits vid överdosering av fentiaziner.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning. Upprepade doser av kol är ej av värde. Övervakning av främst medvetandegrad och andning.

Farmakodynamik

Alimemazin är ett fentiazinderivat i gruppen högdosneuroleptika med sedativa och histaminantagonistiska egenskaper. Autonoma nervsystemets funktioner, cirkulation och respiration påverkas endast i ringa grad. Alimemazin har antikolinerg effekt. Effekten av hypnotika, analgetika och anestetika potentieras av alimemazin.

Innehåll

1 ml orala droppar 40 mg/ml innehåller: Alimemazintartrat motsvarande alimemazin 40 mg, sackaros 160 mg, smakämnen (spearmintolja, pepparmintolja), sackarinnatrium 2 mg, vattenfri citronsyra, makrogolglycerolhydroxistearat, glycerol 85%, renat vatten till 1 ml.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Alimemazin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av alimemazin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Alimemazin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Alimemazin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.084 µg/L


Where:
A = 560.22805 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA)
R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)
P = number of inhabitants in Sweden = 9*106
V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I).
D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Crustacean (Daphnia magna):
EC50 48 h (immobilization): 1200 μg/L
Protocol: Method from official journal of European Community (29/12/1992)
(Ref II)


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of alimemazine cannot be excluded, since there is not sufficient data to calculate a PEC/PNEC ratio.


Degradation

Biotic degradation

Ready biodegradation:
Test showed 5% degradation in 28 days (guideline ISO 7827).
(Ref III)


Justification of chosen degradation phrase:

Alimemazine fails to pass the criteria for ready biodegradability which justifies the phrase “alimemazine is potentially persistent”.


Bioaccumulation

Partition coefficient:

Alimemazine has low potential for bioaccumulation, as indicated by a log Kow of -0.43 at pH 7 (guideline OECD 107).

(Ref IV)


Excretion (metabolism)

No recent information is available on compound excretion.

Metabolites identified are 10-(3-Dimethylamino-2-Methylpropyl) Phenothiazine Sulfoxide and 10-(3-Methylamino-2-Methylpropyl) Phenothiazine (in rat). The pharmacological activity of the metabolites is not known. (Ref V)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  2. Sanofi, internal report: Détermination de l'écotoxicité aigue après 24 heures et 48 heures d'exposition de Alimemazine tartrate vis-à-vis de Daphnia Magna. Méthode publiée dans le journal officiel des communautés européennes. Report # D 166. March 1994.

  3. Sanofi, internal report: Evaluation en milieu aqueux de la biodegradabilié aérobie "ultime" de Alimemazine tartrate. Norme ISO 7827. Report # BD 59. March 1994.

  4. Sanofi, internal report: Détermination du coefficient de partage n-octanol/eau du Alimemazine tartrate. OECD 107. Report # BD 49. September 1993.

  5. Goodwin, B.L. 1976. Handbook of Intermediary Metabolism of Aromatic Compounds. New York: Wiley. p. D-85.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i ytterkartongen (ljuskänsligt).


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Flaskan bör återförslutas direkt efter användning.

Förpackningsinformation

Orala droppar, lösning 40 mg/ml (klar, ljusgul, med doft av spearmint/pepparmint)
50 milliliter flaska, 117:-, F

Hitta direkt i texten
Av