FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Klyx®

Ferring

Rektallösning 1mg/ml+250mg/ml
(Ofärgad, ej helt klar, lätt simmig vätska)

Klysma för engångsbruk

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: A06AG10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-12-04

Indikationer

Obstipation av olika genes. Tarmrensning före rektoskopering, partus och röntgenundersökning av bäckenregionen

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Blödning eller inflammation i tarmkanalen. Buksmärtor av okänt ursprung. Tarmobstruktion.

Dosering

Vuxna: Vid obstipation och före partus 1 KLYX 120 ml eller vid behov 1 KLYX 240 ml.

KLYX engångslavemang bör hållas i rektum i minst 5 minuter före tarmtömning.

Varningar och försiktighet

Användning av rektallösningar kan skada tarmväggen och bör därför endast användas för korttidsbehandling, upp till en vecka. Användning under lång tid, mer än en vecka, kan leda till irritation i tarmen och störningar i elektrolytbalansen.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

KLYX förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Inga förväntade effekter på det ammade barnet.

Trafik

KLYX har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

GI: Knip­smärtor och illamående kan inte ute­slutas.

Hud: Enstaka fall av nässelfeber har rapporterats.

Immunol.: Enstaka fall av anafylaktiska reaktioner (såsom blodtrycksfall och andnings­svårigheter) har rapporterats.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

KLYX engångslavemang är ett lokalt verkande läkemedel som utövar sin effekt genom att öka vatteninnehållet i avföringen. Dokusat­natrium och sorbitol genomfuktar de torra faecesklumparna och därigenom underlättas tarmtömningen. Sorbitolens smörjeffekter bidrar till förbättrad glidverkan. Det normalt fungerande reflexsystemet utsätts inte för någon störning. Effekten erhålls efter cirka 5-20 minuter.

Farmakokinetik

Absorption: Sorbitol absorberas långsamt från mag-tarmkanalen och på grund av den korta kontakten med rektum, är troligtvis absorptionen mycket begränsad.

Innehåll

1 ml rektallösning innehåller: Dokusatnatrium 1mg, sorbitol 250 mg, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propylparahydroxi­bensoat (konserveringsmedel E216), natriumhydroxid, saltsyra, renat vatten.

Miljöpåverkan

Dokusat

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av dokusat kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att dokusat är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att dokusat kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0,0171165 μg/L

Where:

A = 114,11 kg (total amount API in Sweden year 2019, data from IQVIA).

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200

(ECHA default) (Ref. 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10

(ECHA default) (Ref. 1)


References

1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

Sorbitol

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted

they should still be regarded as biologically active.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Rektallösning 1mg/ml+250mg/ml Ofärgad, ej helt klar, lätt simmig vätska
120 milliliter flaska, receptfri, 52:57, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
10 x 120 milliliter flaska, receptfri, 475:77, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
240 milliliter flaska, receptfri, 67:69, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
10 x 240 milliliter flaska, receptfri, 646:15, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
30 x 120 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
100 x 120 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
50 x 240 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av