Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alcosanal®

Förmånsstatus
Meda

Rektalsalva 110 mg/g
(vit)

Antihemorrojdalmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: C05AX03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Alcosanal 110 mg/g, rektalsalva.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 g salva innehåller: Natriumoleat 110 mg.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Rektalsalva.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Hemorrojder, analfissurer, analeksem samt postoperativt som recidivprofylax.

4.2 Dosering och administreringssätt

Salvan appliceras morgon och kväll.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6,1.

4.4 Varningar och försiktighet

-

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

-

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.


Amning

Uppgift saknas om Alcosanal passerar över i modersmjölk.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vid användning av Alcosanal suppositorium påverkas inte reaktionsförmågan.

4.8 Biverkningar

Sällsynta (<1/1000): Hud: Sveda, klåda.

De få fall av biverkningar som rapporterats anses ha samband med den adstringerande effekten. Kontaktdermatit kan anses vara en möjlighet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

-

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antihemorrojdalmedel, ATC-kod: C05AX03

Alcosanal är vävnadsvänligt och har en adstringerande och klådstillande effekt.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Konserveringsmedel (Oxynex LM, 5-klorkarvakrol), ullfett, flytande paraffin, oleyloleat, glycerol, renat vatten.

6.2 Inkompatibiliteter

-

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Aluminiumtub, 20 g eller 50 g.

6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Med salvförpackningen följer en rektalspets, som kan skruvas på tuben och underlätta införandet av salvan. Tuben bör värmas i handen före användning. Salvan blir på så sätt lättare att trycka ut ur tuben och med hjälp av rektalspetsen kan den strykas ut direkt över de irriterade partierna.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5481

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 19 december 1957

Förnyat godkännande: 26 januari 2009

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2017-09-15

Hitta direkt i texten
Av