FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hirudoid®

STADA Nordic

Kräm
(Vit kräm)

Medel för varixbehandling, utvärtes medel med heparin

ATC-kod: C05BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från STADA Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-02-16.

Indikationer

Hematom, tromboflebiter, infusions- och injektionsflebiter.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot aktivt innehållsämne eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering

3-5 cm krämsträng, appliceras och masseras lätt in på det berörda området en till flera gånger dagligen.

Vid smärtsamma tillstånd kan Hirudoid i stället för att masseras in, appliceras med kompress som bestrukits med kräm.

Krämsträngens längd anpassas till det berörda områdets storlek.

Varningar och försiktighet

Bör inte användas på öppna sår, på skadad hud eller i ögonen.


Hirudoid kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) samt parahydroxibensoater (metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Interaktioner

Ej relevant.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Hirudoid passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

Inga kända risker.

Biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats antingen i kliniska studier eller efter godkännande.


Biverkningsfrekvensen definieras enligt följande konvention:

Mycket vanlig: (≥1/10),

Vanliga: (≥1/100, <1/10),

Mindre vanliga: (≥1/1 000, <1/100),

Sällsynta: (≥1/10 000, <1/1 000),

Mycket sällsynta: (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Hud och subkutan vävnad:

Sällsynta: kontaktdermatit.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Hirudoid har en antitrombotisk effekt genom sin verkan på koagulations- och fibrinolyssystemen.

Hirudoid motverkar bildandet av ytliga tromber, påskyndar deras upplösning, avlägsnar lokala inflammatoriska processer och påskyndar resorption av hematom och svullnad.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g kräm innehåller: 3 mg glukosaminoglykanpolysulfat (Organo-Heparinoid Luitpold) från bovint trakeal brosk, motsvarande 250 enheter (enheter bestämda med aktiverad partiell tromboplastin tid (APTT)).


Hjälpämnen med känd effekt

1 g kräm innehåller 31,09 mg cetostearylalkohol, 1,6 mg metylparahydroxibensoat (E 218) + 0,4 mg propylparahydroxibensoat (E 216) = 2 mg total parahydroxibensoat.


Fullständig förteckning över hjälpämnen

Glycerol, kaliumhydroxid, stearinsyra, ullfettalkoholer, vitt vaselin, cetostearylalkohol, myristylalkohol, konserveringsmedel (tymol, metylparahydroxibensoat E 218, propylparahydroxibensoat E 216), isopropylalkohol och renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år.

Används inom 12 månader efter första öppnandet.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kräm Vit kräm
50 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
10 x 50 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av