FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ficortril®

Pfizer

Salva 1 %
(Vit salva)

Mild glukokortikoid (Grupp I)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Ficortril® Salva 1 % är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Tub 50 gram (vnr 025635)
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativt läkemedel med samma verksamma ämne:
Startdatum: 2023-01-16
Prognos för slutdatum: 2023-02-10
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-11-20.

Indikationer

Akuta och kroniska eksem av varierande genes. Anogenital pruritus.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll. Vid infektioner förorsakade av bakterier, patogena svampar eller parasiter skall lokala glukokortikoider användas endast om samtidig kausal terapi ges.

Dosering

Ett tunt lager ingnids försiktigt 2-3 gånger dagligen. När symtomen är under kontroll behöver salvan inte appliceras mer än 1 gång dagligen eller varannan dag.

Undvik kontakt med konjunktivan.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen.


Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Information om hjälpämnen


Ficortril salva innehåller propylenglykol (se avsnitt 2). Propylenglykol kan ge hudirritation. Detta läkemedel ska inte användas till nyfödda (yngre än 4 veckor) med öppna sår eller stora ytor med skadad hud (såsom brännskador).


Ficortril salva innehåller natriumlaurilsulfat (se avsnitt 2). Det är känt att natriumlaurilsulfat irriterar huden. Känsligheten mot natriumlaurilsulfat kan bero på läkemedelsformen (och effekter av andra hjälpämnen), koncentrationen av natriumlaurilsulfat, exponeringstiden gentemot huden, hudens tjocklek vid appliceringsstället och patientegenskaper såsom ålder, hudens hydreringsgrad, hudfärg och eventuella underliggande hudtillstånd eller sjukdomar som försämrar hudbarriärfunktionen (t.ex. atopisk dermatit).


Cetylalkohol och stearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).


Metylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Interaktioner

-

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Hydrokortison passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

-

Biverkningar


Mindre vanliga 

(1/100-1/1000)

Hud och subkutan vävnad: Kontaktdermatit.

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas

från tillgängliga data)


Ögon: Dimsyn (se även avsnitt Varningar och försiktighet)


Fall av allergisk kontaktdermatit mot hydrokortison har rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

-

Farmakodynamik

Ficortril innehåller en mild glukokortikoid, hydrokortison, som har antiinflammatorisk och klådstillande effekt.

Salvan är emulgerande och lätt att tvätta av.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g salva innehåller hydrokortison 10 mg.


Hjälpämnen med känd effekt

Propylenglykol (E 1520) 118,8 mg/g

Natriumlaurilsulfat 9,9 mg/g

Cetylalkohol 69,3 mg/g

Stearylalkohol 79,2 mg/g

Metylparahydroxibensoat (E 218) 1,8 mg/g


Förteckning över hjälpämnen

Natriumlaurilsulfat, propylenglykol (E 1520), stearylalkohol, cetylalkohol, kolesterol, vitt vaselin, flytande paraffin, metylparahydroxibensoat (E 218), renat vatten.

Miljöpåverkan

Hydrokortison

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av hydrokortison kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att hydrokortison är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att hydrokortison kan bioackumuleras, då data saknas.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Salva 1 % Vit salva
50 gram tub, receptfri, 82:27, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
15 gram tub, receptfri, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av