Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ficortril®

Pfizer

Salva 1 %
(Vit salva)

Mild glukokortikoid (Grupp I)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-08-21.

Indikationer

Akuta och kroniska eksem av varierande genes. Anogenital pruritus.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Vid infektioner förorsakade av bakterier, patogena svampar eller parasiter skall lokala glukokortikoider användas endast om samtidig kausal terapi ges.

Dosering

Ett tunt lager ingnids försiktigt 2-3 gånger dagligen. När symtomen är under kontroll behöver salvan inte appliceras mer än 1 gång dagligen eller varannan dag.

Undvik kontakt med konjunktivan.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen. Hjälpämnena cetylalkohol, propylenglykol och stearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Metylparahydroxibensoat (E218) kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Interaktioner

-

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Hydrokortison passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

-

Biverkningar


Mindre vanliga 

(1/100-1/1000)

Hud: Kontaktdermatit.

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas

från tillgängliga data)


Ögon: Dimsyn (se även avsnitt Varningar och försiktighet)


Fall av allergisk kontaktdermatit mot hydrokortison har rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

-

Farmakodynamik

Ficortril innehåller en mild glukokortikoid, hydrokortison, som har antiinflammatorisk och klådstillande effekt.

Salvan är emulgerande och lätt att tvätta av.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g salva innehåller hydrokortison 10 mg.


Förteckning över hjälpämnen

Natriumlaurylsulfat, propylenglykol, stearylalkohol, cetylalkohol, kolesterol, vitt vaselin, flytande paraffin, metylparahydroxibensoat E218, renat vatten.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Hydrokortison

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av hydrokortison kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att hydrokortison är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att hydrokortison kan bioackumuleras, då data saknas.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Salva 1 % Vit salva
50 gram tub, receptfri, 82:27, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
15 gram tub, receptfri, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av