Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Methergin®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Tablett 0,125 mg
Avregistreringsdatum: 2018-12-31 (Tillhandahålls ej) (ca 6 mm, bruna)

Selektivt uteruskontraherande sekalepreparat

Aktiv substans:
ATC-kod: G02AB01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Methergin

0,125 mg tabletter
metylergometrinmaleat

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Methergin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Methergin
3. Hur du tar Methergin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Methergin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Methergin är och vad det används för

 

Methergin har en starkt sammandragande effekt på livmoderns muskulatur.

Methergin minskar blodförlusten vid efterbörd, kejsarsnitt eller abort. Då livmodern har svårt att återgå till sin vanliga storlek efter förlossningen. Behandling av efterblödningar under barnsängstiden.


2. Vad du behöver veta innan du tar Methergin

Ta inte Methergin:

 • om du är överkänslig mot metylergometrinmaleat, något av övriga innehållsämnen i Methergin eller för den läkemedelsgrupp (ergotalkaloider) som Methergin tillhör.

 • om du är gravid.

 • vid första eller andra stadiet av förlossning (innan förlösning av den främre axeln).

 • vid mycket högt blodtryck.

 • vid havandeskapsförgiftning (karakteriseras av högt blodtryck, ödem, protein i urinet och kramper).

 • tilltäppta blodkärl (t ex blodpropp).

 • vid blodförgiftning.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Methergin:

 • om du har milt till måttligt förhöjt blodtryck

 • om du har någon hjärtsjukdom eller om du är i riskzonen för hjärtsjukdom (t ex. rökning, fetma, diabetes, högt kolesterol)

 • om du har nedsatt lever– eller njurfunktion

Andra läkemedel och Methergin:

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren om du använder följande läkemedel:

 • läkemedel mot svampinfektioner (sk azolantimykotika t ex. keokonazol, itrakonazol eller vorikonazol)

 • vissa läkemedel mot infektioner (sk makrolidantibiotika, t ex erytromycin, klaritromycin eller troleandomycin)

 • läkemedel mot HIV (sk proteashämmare, t ex ritonavir, nelfinavir, indinavir eller delavirdin)

 • kärlsammandragande läkemedel mot migrän som t ex sumatriptan eller ergotalkaloider såsom ergotamin eller sk beta-blockerare

 • bromokriptin (läkemedel för att hämma amning). Samtidig användning med Methergin rekommenderas ej.

 • prostaglandiner (som underlättar sammandragning av myometriet, t ex sulproston, dinoproston, misoprostol) vars effekt förstärks av Methergin

 • glyceryltrinitrat och andra läkemedel mot angina pectoris, vars effekt reduceras av Methergin

 • CYP3A-inducerare (t ex nevirapin eller rifampicin) minskar effekten av Methergin

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Methergin under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.


Methergin passerar över i modersmjölken och det finns risk att barn som ammas påverkas. Du bör därför inte amma under behandling med Methergin och minst 12 timmar efter intag av sista dosen. Mjölk som utsöndras under denna period bör slängas.

Körförmåga och användning av maskiner

Då läkemedlet kan orsaka yrsel och krampanfall rekommenderas försiktighet vid framförande av fordon och användande av maskiner.

Viktig information om något av hjälpämnena i Methergin:

Methergin tabletter innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Methergin

 

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Rekommenderad dos för vuxna är 1-2 tabletter 2-3 gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Methergin:

Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (hos fler än 1 av 100 personer): Högt blodtryck, huvudvärk, hudutslag, buksmärtor (orsakade av livmodersammandragningar).

Mindre vanliga (hos färre än 1 av 100 och fler än 1 av 1000 personer): Lågt blodtryck, bröstsmärtor, yrsel, svettningar, krampanfall, illamående, kräkningar.

Sällsynta (hos färre än 1 av 1000 personer): Långsam eller snabb puls, hjärtklappning, blodkärlssammandragningar i små blodkärl.

Mycket sällsynta (hos färre än 1 av 10 000 personer): Kraftig överkänslighetsreaktion (ex. klåda, hudreaktion, svullnad och andnöd), hallucinationer, tinnitus, hjärtinfarkt, sammandragningar i hjärtats kärl, inflammation i blodåder, nästäppa, diarré, muskelkramper.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): svaghet eller förlamning i ben och ansikte, talsvårigheter (tecken på cerebrovaskulär sjukdom), kärlkramp (angina pectoris) med symtom som bröstsmärta, kraftigt oregelbunden hjärtrytm (symtom på AV-blockering)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Methergin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30ºC.

Används före utgångsdatumet som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är metylergometrinmaleat

 • Övriga innehållsämnen är stearinsyra, sackaros, laktosmonohydrat, maleinsyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid, akaciagummi, gelatin, majsstärkelse, talk, cetylpalmitat och järnoxid (färgämne E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En förpackning innehåller 30 stycken tabletter (blister).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby.

Tel. 08-732 32 00.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2016-04-01

Hitta direkt i texten
Av