Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Probecid®

Karo Pharma

Tablett 500 mg
(vita, välvda med skåra, 13 mm)

Medel vid gikt. Fördröjer utsöndringen av penicillin

Aktiv substans:
ATC-kod: M04AB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Karo Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-04-29.

Indikationer

Kronisk giktartrit. Tillsammans med penicilliner för att utsträcka doseringsintervallen och få högre serumkoncentrationer.

Kontraindikationer

Svåra njurskador.

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Giktartrit: Första veckan ½ tablett 2 gånger dagligen, därpå 1 tablett 2 gånger dagligen, vilket är den normala underhållsdosen. Någon gång måste underhållsdosen höjas till 1 tablett 4 gånger dagligen. Denna högre dos bör dock inte ges då njurskada föreligger. För att motverka utfällning av urinsyra i urinvägarna bör urinen alkaliseras med natriumbikarbonat (vanligen 3-6 g per dygn) och diuresen hållas hög (ca 2 liter per dygn).


I kombination med penicillin: Vuxna: 2 tabletter 2 gånger dagligen.

Barn f o m 1½ år: Initialt 25 mg/kg kroppsvikt, underhållsdos 10 mg/kg kroppsvikt var 6:e timme. Barn över 50 kg kan ta den dos, som gäller för vuxna.

Interaktioner

Följande kombinationer med probenecid bör undvikas: probenecid hämmar den tubulära sekretionen av metotrexat i kliniskt realistiska djurförsök. Uppenbar risk torde föreligga att effekten av metotrexat, särskilt i onkologisk dosering, förstärkes genom denna mekanism.

Kombinationen bör därför undvikas. Interaktion har även setts i ett fall som behandlats med låg dos (5-7,5 mg/dag) metotrexat vid reumatoid artrit. Efter insättning av probenecid utvecklades svår pancytopeni.


Följande kombinationer med probenecid kan kräva dosanpassning: probenecid hämmar glukuronideringen av zidovudin med upp till 80 %-ig stegring av dess plasmakoncentration som följd. Dosen av zidovudin bör reduceras till hälften. Probenecid minskar dessutom den renala utsöndringen av zidovudinglukuronid men den kliniska betydelsen av detta är oklar.


Probenecid minskar clearance av indometacin, varvid halten av indometacin i plasma ökar.


Probenecid minskar clearance av ketorolak med ökade plasmakoncentrationer och förlängd halveringstid som följd.


Probenecid anses förlänga halveringstiden av naproxen. Kombinationen bör undvikas.


Probenecid i det närmaste halverar clearance av paracetamol genom att hämma dess konjugering med glukuronsyra. Detta torde innebära att dosen av paracetamol kan halveras vid samtidig behandling med probenecid.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad.

Djurexperimentella data är ofullständiga.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om probenecid passerar över i modersmjölk.

Trafik

Probecid har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

I nedanstående tabell är biverkningarna listade efter klassificering och frekvens.

Vanliga (>1/100); sällsynta (<1/1000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Coombs positiv hemolytisk anemi

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

ExantemRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Probenecid: Toxicitet: 5 g till 14-åring gav efter ventrikeltömning lindrig intoxikation. 47 g till vuxen gav mycket allvarlig intoxikation. Symtom: Illamående, kräkningar, huvudvärk, koma, status epilepticus. Leverskada. Eventuella överkänslighetsreaktioner. Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Vid krampanfall diazepam 10-20 mg till vuxna, 0,1-0,2 mg/kg till barn intravenöst. Epinefrin (adrenalin) 0,1-0,5 mg subcutant eller långsamt intravenöst vid anafylaktisk reaktion. Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Probecid (probenecid) påskyndar utsöndringen av urinsyra genom att hämma dennas reabsorption i tubuli. Härigenom sänks urinsyrahalten i blodet och anfallsfrekvensen minskas. Probenecid förbättrar ledstatus, förhindrar bildning av nya giktknölar och ger i vissa fall regress av redan utbildade tophi. Probenecid saknar analgetisk effekt. Vid akuta giktanfall måste därför också analgetika ges.

Tillförsel av probenecid skall ske kontinuerligt. Vid seponering stiger urinsyravärdena i blodet snabbt.

Probenecid hämmar också den tubulära utsöndringen av penicillin.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En tablett innehåller: probenecid 500 mg.


Förteckning över hjälpämnen

Gelatin

Potatisstärkelse

Kolloidal kiseldioxid

Stearinsyra

Talk

Magnesiumstearat

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Probenecid

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av probenecid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att probenecid är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Probenecid har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is based on following data:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)

PEC (µg/L) = 1.5*10-6*A*(100-R)

A (kg/year) = total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA.

R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization,

hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106
V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref.1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref.1)

(Note: The factor 109 converts the quantity used from kg to μg).

A = 298,22600 kg. The total sold amount of probenecid in Sweden year 2018, data from IQVIA. (Ref.2)

R =0

PEC = 1.5 * 10-6 * 298,22600 *(100-0)= 0,045 µg/L


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

The risk of environmental impact of probenecid cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation

The potential for persistence of probenecid cannot be excluded, due to lack of data.


Bioaccumulation

The log P-value for probenecid is 3,21. (Ref.3)

The log P-value is < 4 which justifies the assigned phrase “Probenecid has low potential for bioaccumulation”.


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency.

    October 2012 Version: 2.1 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. 

    http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification v1 - updated 2019 (data 2018)”.

  3. Probenecid, National Center for Biotechnology Information. Pubchem Compound Database; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4911#section=LogP (accessed Sep 03, 2018).

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 500 mg (vita, välvda med skåra, 13 mm)
50 styck burk, 154:03, F

Hitta direkt i texten
Av