FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vaxzevria

AstraZeneca

Injektionsvätska, suspension
(Suspensionen är färglös till svagt brun, klar till svagt ogenomskinlig.)

Vacciner, övriga vacciner mot virusinfektioner

ATC-kod: J07BX03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2021-10-13: Viktig säkerhetsinformation
▼ VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Risk för trombocytopeni (inklusive immunologisk trombocytopeni) med eller utan samtidig blödning
2021-06-23: Viktig säkerhetsinformation
▼ VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: kontraindikation hos individer med tidigare kapillärläckagesyndrom
2021-06-02: Viktig säkerhetsinformation
▼ VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Risk för trombos i kombination med trombocytopeni – Uppdaterad information
2021-04-13: Viktig säkerhetsinformation
▼ VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Samband mellan vaccinet och förekomst av trombos i kombination med trombocytopeni
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 23 november 2021.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Vaxzevria är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid‑19 orsakad av SARS‑CoV‑2 hos individer som är 18 år och äldre.


Detta vaccin ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


Individer som har drabbats av trombotiskt trombocytopent syndrom (TTS) efter vaccination med Vaxzevria (se avsnitt Dosering).


Personer som tidigare har haft kapillärläckagesyndrom (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

Dosering


Dosering


Individer 18 år och äldre

Vaxzevria administreras som en vaccinationsserie bestående av två separata doser (0,5 ml vardera). Den andra dosen ska administreras mellan 4 och 12 veckor (28 till 84 dagar) efter den första dosen (se avsnitt Farmakodynamik).


Det finns inga data tillgängliga avseende utbytbarhet mellan Vaxzevria och andra vacciner mot covid‑19 för att fullborda vaccinationsserien. Individer som har fått den första dosen av Vaxzevria bör få den andra dosen av samma vaccin för att fullborda vaccinationsserien.


Äldre

Ingen dosjustering krävs. Se även avsnitt Farmakodynamik.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Vaxzevria för barn och ungdomar yngre än 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt


Vaccinet ska administreras intramuskulärt. Det rekommenderade stället är deltoideusmuskeln på överarmen.


Injicera inte vaccinet intravaskulärt, subkutant eller intradermalt.


Vaccinet ska inte blandas med andra vacciner eller läkemedel i samma spruta.


Försiktighetsåtgärder som ska vidtas före administrering anges i avsnitt Varningar och försiktighet.


Anvisningar om hantering och kassering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet


Spårbarhet


För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


Överkänslighet och anafylaxi


Händelser av anafylaxi har rapporterats. Lämplig medicinsk behandling och övervakning ska alltid finnas omedelbart tillgängliga i händelse av en anafylaktiskt reaktion efter administrering av vaccinet. Noggrann observation i minst 15 minuter rekommenderas efter vaccination. En andra dos av vaccinet ska inte ges till dem som har upplevt anafylaxi efter den första dosen av Vaxzevria.


Ångestrelaterade reaktioner


Ångestrelaterade reaktioner, inklusive vasovagala reaktioner (synkopé), hyperventilering eller stressrelaterade reaktioner kan förekomma i samband med vaccination som en psykologisk reaktion på nålsticket. Det är viktigt att rutiner finns på plats för att förhindra skador på grund av svimning.


Samtidig sjukdom


Vaccination ska senareläggas för individer med en akut allvarlig febersjukdom eller akut infektion. Förekomsten av en lindrig infektion och/eller låggradig feber utgör inte ett skäl för att senarelägga vaccination.


Koagulationssjukdomar


  • Trombotiskt trombocytopent syndrom: Trombotiskt trombocytopent syndrom (TTS), i vissa fall tillsammans med blödning, har observerats i mycket sällsynta fall efter vaccination med Vaxzevria. Detta inkluderar allvarliga fall av ventrombos, inkluderat ovanliga områden såsom cerebral venös sinustrombos, splanknisk ventrombos, men även artärtrombos, samtidigt med trombocytopeni. Vissa fall hade dödlig utgång. Majoriteten av dessa fall uppkom inom de första tre veckorna efter vaccination.
    TTS kräver specialiserat kliniskt omhändertagande. Hälso- och sjukvårdspersonal ska konsultera tillämpliga riktlinjer och/eller konsultera specialister (t.ex. hematologer, koagulationsspecialister) för att diagnostisera och behandla detta tillstånd.

  • Cerebrovaskulär ven- och sinustrombos: Händelser av cerebrovaskulär ven- och sinustrombos utan trombocytopeni har observerats i mycket sällsynta fall efter vaccination med Vaxzevria. Vissa fall hade dödlig utgång. Majoriteten av dessa fall uppkom inom de första fyra veckorna efter vaccination. Denna information ska beaktas hos personer med ökad risk för cerebrovaskulär ven- och sinustrombos. Dessa händelser kan kräva andra behandlingsmetoder än TTS och hälso- och sjukvårdspersonal bör konsultera tillämpliga riktlinjer.

  • Trombocytopeni: Fall av trombocytopeni, inklusive immunologisk trombocytopeni (ITP), har rapporterats efter att Vaxzevria har getts, vanligtvis inom de första fyra veckorna efter vaccinationen. I mycket sällsynta fall förekom dessa med mycket låga trombocytnivåer (< 20 000 per μl) och/eller förknippades med blödning. Vissa av dessa fall inträffade hos personer som tidigare haft immunologisk trombocytopeni. Fall med dödlig utgång har rapporterats. Om en person tidigare har haft en trombocytopen sjukdom, t.ex. immunologisk trombocytopeni, bör risken för att utveckla låga trombocytnivåer bedömas innan vaccinet administreras och trombocytövervakning rekommenderas efter vaccination.


Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara observanta på tecken och symtom på tromboembolism och/eller trombocytopeni. De som blivit vaccinerade bör instrueras att omedelbart söka akutvård om de utvecklar symtom såsom andningssvårigheter, bröstsmärta, svullnad av ett ben, smärta i ett ben eller ihållande magsmärtor efter vaccination. Utöver detta bör alla med neurologiska symtom, inkluderat kraftig eller ihållande huvudvärk, dimsyn, förvirring eller epileptiska anfall efter vaccination, eller de som får spontan blödning eller blåmärken i hud/slemhinnor (petekier) utanför vaccinationsstället efter ett par dagar, omedelbart uppsöka akut medicinsk vård.


Individer som har diagnostiserats med trombocytopeni inom tre veckor efter vaccination med Vaxzevria ska aktivt undersökas för tecken på trombos. På samma sätt ska individer som uppvisar trombos inom tre veckor efter vaccination undersökas för tecken på trombocytopeni.


TTS kräver specialiserat kliniskt omhändertagande. Hälso- och sjukvårdspersonal ska konsultera tillämpliga riktlinjer och/eller konsultera specialister (t.ex. hematologer, koagulationsspecialister) för att diagnostisera och behandla detta tillstånd.


Blödningsrisk vid intramuskulär administrering

Som med andra intramuskulära injektioner ska vaccinet ges med försiktighet till individer som får behandling med antikoagulantia eller till dem med trombocytopeni eller någon koagulationssjukdom (som t.ex. hemofili) eftersom blödning eller blåmärken kan uppstå hos dessa individer efter intramuskulär administrering.


Kapillärläckagesyndrom


Mycket sällsynta fall av kapillärläckagesyndrom (CLS) har rapporterats under de första dagarna efter vaccination med Vaxzevria. I vissa av fallen var det uppenbart att det fanns en historik av kapillärläckagesyndrom. Dödlig utgång har rapporterats. CLS är en sällsynt sjukdom som kännetecknas av akuta episoder av ödem som främst drabbar armar och ben samt av hypotoni, hemokoncentration och hypoalbuminemi. Patienter som drabbas av akut kapillärläckagesyndrom efter vaccination måste snabbt upptäckas och behandlas. Intensiv understödjande behandling är vanligen nödvändig. Personer som tidigare har haft CLS bör inte få detta vaccin. Se även avsnitt Kontraindikationer.


Neurologiska biverkningar


Guillain‑Barrés syndrom (GBS) har rapporterats i mycket sällsynta fall efter vaccinering med Vaxzevria. Hälso‑ och sjukvårdspersonal ska vara uppmärksam på tecken och symtom på Guillain‑Barrés syndrom för att säkerställa korrekt diagnos, kunna initiera adekvat understödjande behandling, samt för att utesluta andra orsaker.


Immunsupprimerade individer


Effekt, säkerhet och immunogenicitet av vaccinet har inte utvärderats hos immunsupprimerade individer, inklusive individer som får immunsuppressiv behandling. Effekten av Vaxzevria kan vara lägre hos immunsupprimerade individer.


Skyddets varaktighet


Varaktigheten för vaccinets skyddseffekt är okänd eftersom den fortfarande håller på att fastställas genom pågående kliniska studier.


Vaccineffektens begränsningar


Vaccinet börjar skydda cirka 3 veckor efter första dosen av Vaxzevria. Det är möjligt att individer inte är fullständigt skyddade förrän 15 dagar efter att den andra dosen har administrerats. Liksom med alla vacciner är det möjligt att vaccination med Vaxzevria inte ger skydd till alla som vaccineras (se avsnitt Farmakodynamik).


Hjälpämnen


Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos om 0,5 ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


Etanol

Detta läkemedel innehåller 2 mg alkohol (etanol) per dos om 0,5 ml. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Samtidig administrering av Vaxzevria med andra vacciner har inte studerats.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns begränsad erfarenhet från användningen av Vaxzevria i gravida kvinnor.


Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter avseende graviditet, embryo‑/fosterutveckling, födsel eller postnatal utveckling (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Administrering av Vaxzevria under graviditet ska endast övervägas när den potentiella nyttan överväger de potentiella riskerna för modern och fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om Vaxzevria utsöndras i bröstmjölk.


Överföring av anti‑SARS‑CoV‑2 S‑antikroppar via mjölk från honmöss till diande ungar observerades i djurstudier (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Fertilitet

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter avseende fertilitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Vaxzevria har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Några av de biverkningar som nämns i avsnitt Biverkningar kan dock tillfälligt påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar


Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Den övergripande säkerheten av Vaxzevria baseras på en analys av poolade data från fyra kliniska fas I/II‑, II/III‑ och III‑studier utförda i Storbritannien, Brasilien och Sydafrika, och på data från ytterligare en klinisk fas III‑studie utförd i USA, Peru och Chile. Vid tiden för analysen hade totalt 56 124 deltagare ≥ 18 år randomiserats och av dessa fick 33 869 minst en dos Vaxzevria och 31 217 fick två doser.


De vanligast rapporterade biverkningarna är: ömhet vid injektionsstället (68 %), smärta vid injektionsstället (58 %), huvudvärk (53 %), trötthet (53 %), myalgi (44 %), sjukdomskänsla (44 %), pyrexi (inklusive febrilitet [33 %] och feber 

≥ 38 °C [8 %]), frossa (32 %), artralgi (27 %) och illamående (22 %). Majoriteten av dessa biverkningar var lindriga till måttliga i svårighetsgrad och gick vanligtvis tillbaka inom några dagar efter vaccinationen.


Mycket sällsynta fall av trombotiskt trombocytopent syndrom har rapporterats efter godkännande för försäljning inom de första tre veckorna efter vaccination (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Efter vaccination med Vaxzevria kan mottagare uppleva flera biverkningar som inträffar samtidigt (t.ex. myalgi/artralgi, huvudvärk, frossa, pyrexi och sjukdomskänsla).


Jämfört med första dosen var biverkningarna som rapporterades efter den andra dosen lindrigare och mindre frekventa.


Reaktogeniciteten var i allmänhet lindrigare och rapporterades mindre ofta i populationen med äldre vuxna (≥ 65 år).


Säkerhetsprofilen var likartad mellan deltagarna med eller utan tidigare evidens på SARS‑CoV‑2-infektion vid baslinjen.


Tabell över biverkningar


Säkerhetsprofilen som presenteras nedan baseras på en analys av data från fem kliniska studier med deltagare ≥ 18 år (poolade data från fyra kliniska studier utförda i Storbritannien, Brasilien och Sydafrika, och data från en klinisk studie utförd i USA, Peru och Chile) och på data inhämtade efter godkännande för försäljning.


Biverkningar organiseras enligt MedDRA organsystem (MedDRA System Organ Class (SOC)). Frekvenser av biverkningar definieras som: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100 till < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data); inom varje organklass listas föredragna termer efter fallande frekvens och sedan efter fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 1 Biverkningar

MedDRA Organklass

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Trombocytopenia

Mindre vanliga

Lymfadenopati

Ingen känd frekvens

Immunologisk trombocytopenib

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Anafylaxi

Överkänslighet

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Minskad aptit

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärkc

Mindre vanliga

Yrsel

Somnolens

Letargi

Sällsynta

Facialispares (ansiktsförlamning)d

Mycket sällsynta

Guillain-Barrés Syndrom

Blodkärl

Mycket sällsynta

Trombotiskt

trombocytopent syndrome

Ingen känd frekvens

Kapillärläckagesyndrom Cerebrovaskulär ven- och sinustrombosb

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående

Vanliga

Kräkningar

Diarré

Mindre vanliga

Buksmärta

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Hyperhidros

Pruritus

Utslag

Urtikaria

Ingen känd frekvens

Angioödem


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga

Myalgi

Artralgi

Vanliga

Smärta i extremitet

Mindre vanliga

Muskelspasmer

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Ömhet, smärta,

värmekänsla, pruritus,

blåmärke vid

injektionsställetf

Trötthet

Sjukdomskänsla

Febrilitet

Frossa

Vanliga

Svullnad, erytem vid injektionsstället

Feberg

Influensaliknande symtom

Asteni

a Övergående, lätt trombocytopeni rapporterades i kliniska studier som vanligt förekommande (se avsnitt Varningar och försiktighet)

b Fall har rapporterats efter godkännande för försäljning (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

c Huvudvärk inkluderar migrän (mindre vanliga).

d Baserat på data från den kliniska studien utförd i USA, Peru och Chile. Under perioden för säkerhetsuppföljning till 5 mars 2021 rapporterades facialispares (ansiktsförlamning) av fem deltagare i Vaxzevria‑gruppen. Debuten var 8 och 15 dagar efter första dosen och 4, 17 och 25 dagar efter den andra dosen. Alla fall rapporterades som icke-allvarliga. Inga fall av ansiktsförlamning rapporterades i placebogruppen.

e Svåra och mycket sällsynta fall av trombotiskt trombocytopent syndrom har rapporterats efter godkännande för försäljning. Dessa inkluderade ventrombos såsom cerebral venös sinustrombos, splanknisk ventrombos samt artärtrombos (se avsnitt Varningar och försiktighet).

f Blåmärke vid injektionsstället inkluderar hematom vid injektionsstället (mindre vanliga)

g Uppmätt feber ≥ 38 °C.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns ingen specifik behandling för en överdos med Vaxzevria. Vid överdosering rekommenderas övervakning och eventuell symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Vaxzevria är ett monovalent vaccin bestående av en ensam rekombinant, replikationsdefekt schimpans-adenovirusvektor (ChAdOx1) som kodar för S-glykoproteinet på SARS‑CoV‑2. SARS‑CoV‑2 S‑immunogenet i vaccinet uttrycks i den trimeriska prefusionskonformationen; den kodande sekvensen har inte modifierats för att stabilisera det uttryckta S‑proteinet i prefusionskonformationen. Efter administrering uttrycks S-glykoproteinet på SARS‑CoV‑2 lokalt och stimulerar neutraliserande antikroppar och cellulär immunrespons som kan bidra till skyddet mot covid-19.


Klinisk effekt


Analys av data från studie D8110C00001


Den kliniska effekten av Vaxzevria har utvärderats baserat på en analys av studie D8110C00001: en randomiserad, dubbelblindad placebokontrollerad fas III-studie som utfördes i USA, Peru och Chile. Studien exkluderade deltagare med svår och/eller okontrollerad kardiovaskulär, gastrointestinal, lever‑, njur‑, endokrin/metabolisk sjukdom och neurologiska sjukdomar samt dem med gravt nedsatt immunförsvar, gravida kvinnor och deltagare med känd tidigare SARS‑CoV‑2‑infektion. Alla deltagare är planerade att följas i upp till 12 månader för utvärdering av effekt mot covid‑19-sjukdom.


Deltagare ≥ 18 år fick två doser (5 × 1010 viruspartiklar per dos motsvarande minst 2,5 × 108 infektiösa enheter) av Vaxzevria (N=17 662) eller fysiologisk koksaltlösning som placebo (N=8 550), administrerat via i.m. injektion dag 1 och dag 29 (‑3 till +7 dagar). Dosintervallet var i median 29 dagar och majoriteten av deltagarna (95,7 % för Vaxzevria respektive 95,3 % för placebo) fick den andra dosen ≥ 26 till ≤ 36 dagar efter dos 1.


Demografin vid baslinjen var väl balanserad mellan Vaxzevria- och placebogrupperna. Av de deltagare som fick Vaxzevria var 79,1 % 18 till 64 år (20,9 % var 65 år eller äldre) och 43,8 % av försökspersonerna var kvinnor. Av dem som randomiserades var 79,3 % vita, 7,9 % var svarta, 4,2 % var asiater och 4,2 % var amerikanska indianer eller ursprungsbefolkning från Alaska. Totalt 10 376 (58,8 %) deltagare hade minst en pre-existerande komorbiditet definierad som: kronisk njursjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom, nedsatt immunförsvar p.g.a. organtransplantation, obesitas i anamnesen (BMI ≥ 30), svår hjärtsjukdom, sicklecellsjukdom, diabetes typ 1 eller 2, astma, demens, cerebrovaskulär sjukdom, cystisk fibros, högt blodtryck, leversjukdom, lungfibros, talassemi eller rökning i anamnesen. Vid tiden för analys var medianuppföljningstiden 61 dagar efter dos 2.


Slutlig bestämning av covid‑19-fall gjordes av en bedömningskommitté. Total vaccineffekt och effekt uppdelad med avseende på viktiga åldersgrupper presenteras i tabell 2.


Tabell 2 – Effekt av Vaxzevria mot symtomatisk covid‑19-sjukdom i studie D8110C00001

 

Vaxzevria

Placebo

Vaccineffekt % (95 % KI)b

N

Antal fall av covid‑19a, n (%)

Incidens av covid‑19 per 1 000 personår

N

Antal fall av covid‑19a, n (%)

Incidens av covid‑19 per 1 000 personår

Totalt (ålder ≥ 18 år)

17 662

73 (0,4)

35,69

8 550

130 (1,5)

137,23

74,0
(65,3, 80,5)

Ålder 18 till 64 år

13 966

68 (0,5)

40,47

6 738

116 (1,7)

148,99

72,8
(63,4, 79,9)

Ålder ≥ 65 år

3 696

5 (0,1)

13,69

1 812

14 (0,8)

82,98

83,5
(54,2, 94,1)

N = Antal försökspersoner som inkluderades i varje grupp; n = Antal försökspersoner som hade en bekräftad händelse; KI = Konfidensintervall.

a Symtomatisk covid‑19 som krävde positiv omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktion (RT-PCR) och med minst 1 respiratoriskt tecken eller symtom, eller minst 2 andra systemiska tecken eller symtom enligt definition i protokollet.

b Konfidensintervallen justerades inte för multiplicitet.


Svår eller kritisk symtomatisk covid‑19-sjukdom bedömdes som ett viktigt sekundärt utfallsmått. Av alla försökspersoner som behandlades enligt protokollet rapporterades inga fall av svår eller kritisk symtomatisk covid‑19-sjukdom i vaccingruppen, jämfört med 8 fall som rapporterades i placebogruppen. Det var 9 fall av sjukhusinläggning; de 8 fallen som bedömdes som svår eller kritisk symtomatisk covid‑19-sjukdom samt ytterligare ett fall i vaccingruppen. Majoriteten av de svåra eller kritiska symtomatiska covid‑19-fallen uppfyllde endast syremättnadskriteriet (SpO2) för svår sjukdom (≤ 93 % med rumsluft).


Hos individer med eller utan tidigare evidens på SARS‑CoV‑2‑infektion var vaccineffekten av Vaxzevria (≥ 15 dagar efter dos 2) 73,7 % (95 % KI: 63,1; 80,1); 76 (0,4 %) fall av covid‑19 för Vaxzevria (N=18 563) respektive 135 (1,5 %) fall för placebo (N=9 031).


Deltagare som hade en eller flera komorbiditeter och som fick Vaxzevria (≥ 15 dagar efter dos 2) hade en effekt på 75,2 % (95 % KI: 64,2; 82,9), och deltagare utan komorbiditeter hade en vaccineffekt på 71,8 % (95 % KI: 55,5, 82,1).


Analys av poolade data från COV002 och COV003


Den kliniska effekten av Vaxzevria har utvärderats baserat på en analys av poolade data från två pågående randomiserade, blindade kontrollerade studier: en fas II/III-studie, COV002, på vuxna ≥ 18 år (inklusive äldre) i Storbritannien och en fas III-studie, COV003, på vuxna ≥ 18 år (inklusive äldre) i Brasilien. Studierna exkluderade deltagare med svår och/eller okontrollerad kardiovaskulär, gastrointestinal, lever-, njur-, endokrin/metabolisk sjukdom och neurologiska sjukdomar samt dem med gravt nedsatt immunförsvar, gravida kvinnor och deltagare med känd tidigare SARS‑CoV‑2‑infektion. Influensavacciner kunde administreras 7 dagar före eller efter någon dos av Vaxzevria. Alla deltagare är planerade att följas i upp till 12 månader för utvärdering av säkerhet och effekt mot sjukdom orsakad av covid‑19.


I den poolade analysen avseende effekt fick deltagare ≥ 18 år två doser (5 × 1010 viruspartiklar per dos motsvarande minst 2,5 × 108 infektiösa enheter) av Vaxzevria (N=6 106) eller kontroll (vaccin mot meningokockinfektion eller fysiologisk koksaltlösning) (N=6 090) administrerat via i.m. injektion.


På grund av logistiska begränsningar varierade intervallet mellan dos 1 och dos 2 från 3 till 23 veckor (21 till 159 dagar), och 86,1 % av deltagarna fick sina två doser inom intervallet 4 till 12 veckor (28 till 84 dagar).


Demografin vid baslinjen var väl balanserad mellan Vaxzevria- och kontrollgrupperna. I den poolade analysen, av de deltagare som fick Vaxzevria med ett dosintervall på mellan 4 och 12 veckor, var 87,0 % 18 till 64 år (13,0 % var 65 år eller äldre och 2,8 % var 75 år eller äldre); 55,1 % av försökspersonerna var kvinnor; 76,2 % var vita, 6,4 % var svarta och 3,4 % var asiater. Totalt 2 068 (39,3 %) deltagare hade minst en pre-existerande komorbiditet (definierad som BMI ≥ 30 kg/m2, kardiovaskulär sjukdom, respiratorisk sjukdom eller diabetes). Vid tiden för analys var medianuppföljningstiden 78 dagar efter dos 2.


Slutlig bestämning av covid‑19-fall gjordes av en bedömningskommitté, som också graderade sjukdomens svårighet enligt WHO:s kliniska progressionskala. Totalt 218 deltagare fick SARS‑CoV‑2 virologiskt bekräftad covid‑19 efter ≥ 15 dagar efter andra dosen, med minst ett symtom på covid‑19 (objektiv feber (definierad som ≥ 37,8 °C), hosta, andnöd, anosmi eller ageusi) och hade ingen evidens på tidigare SARS‑CoV‑2‑infektion. Vaxzevria minskade signifikant incidensen av covid‑19 jämfört med kontrollen (se tabell 3).


Tabell 3 Effekt av Vaxzevria mot covid-19 från COV002 och COV003a

Population

Vaxzevria

Kontroll

Vaccineffekt % (95 % KI)b

N

Antal fall av covid‑19,

n (%)

N

Antal fall av COVID‑19,

n (%)

Godkänd behandlingsregim

4 ‑ 12 veckor

(28 till 84 dagar)

5 258

64 (1,2)

5 210

154 (3,0)

59,5
(45,8, 69,7)

N = antal försökspersoner som inkluderades i varje grupp; n = antal försökspersoner som hade en bekräftad händelse; KI = konfidensintervall

a Utfallsmått avseende effekt baserades på bekräftade fall av covid‑19 hos försökspersoner 18 år och äldre som var seronegativa vid baslinjen och som hade fått två doser och var kvar i studien ≥ 15 dagar efter den andra dosen.

b KI inte justerat för multiplicitet.


Vaccineffekten var 62,6 % (95 % KI: 50,9; 71,5) hos deltagare som fått två rekommenderade doser oavsett dosintervall (intervall från 3 till 23 veckor) i en förspecificerad analys.


Avseende antalet sjukhusinläggningar på grund av covid‑19 (svårighetsgrad ≥ 4 enligt WHO) var det 0 (0,0 %; N=5 258) fall av sjukhusinläggning på grund av covid‑19 bland deltagarna som fick två doser av Vaxzevria (≥ 15 dagar efter dos 2) jämfört med 8 (0,2 %; N=5 210) i kontrollgruppen, inklusive ett svårt fall (svårighetsgrad ≥ 6 enligt WHO) som rapporterades för kontrollgruppen. Av alla deltagare som fick minst en dos var det 0 (0,0 %, N=8 032) fall av sjukhusinläggning på grund av covid‑19, räknat från dag 22 efter dos 1, bland deltagarna som fått Vaxzevria, jämfört med 14 (0,2 %, N=8 026) fall, inklusive ett dödsfall, som rapporterades för kontrollgruppen.


Deltagare som hade en eller flera komorbiditeter hade en vaccineffekt på 58,3 % (95 % KI: 33,6; 73,9); 25 (1,2 %) fall av covid‑19 i Vaxzevria-gruppen (N=2 068) respektive 60 (2,9 %) fall i kontrollgruppen (N=2 040), vilket var jämförbart med vaccineffekten som observerades i den totala populationen.


Evidens visar att vaccinet börjar skydda cirka 3 veckor efter den första dosen av vaccin. En andra dos ska ges inom ett intervall på 4 till 12 veckor efter den första dosen (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Äldre


I studien D8110C00001 utvärderades effekten av Vaxzevria hos 5 508 individer ≥ 65 år; 3 696 som fick Vaxzevria och 1 812 som fick placebo. Effekten av Vaxzevria var likartad mellan äldre (≥ 65 år) och unga vuxna försökspersoner (18‑64 år).


Pediatrisk population


Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Vaxzevria för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för förebyggande av covid‑19 (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).


Villkorat godkännande


Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande” för försäljning. Detta innebär att det ska komma fler uppgifter om läkemedlet.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

Farmakokinetik

Ej relevant.

Prekliniska uppgifter

I en toxicitetsstudie med upprepad dosering i möss tolererades i.m. administrering av Vaxzevria väl. Icke‑skadlig, blandad och/eller mononukleär cellinflammation observerades i den subkutana vävnaden och skelettmuskulaturen vid administreringsställena och intilliggande ischiasnerv, vilket var i enlighet med de förväntade fynden efter i.m. injektion av vaccin. Vid slutet av återhämtningsperioden gjordes inga fynd vid administreringsstället eller ischiasnerven, vilket tyder på en fullständig återhämtning av den Vaxzevria‑relaterade inflammationen.


Gentoxicitet/karcinogenicitet


Varken gentoxicitets- eller karcinogenicitetsstudier har utförts. Komponenterna i vaccinet förväntas inte ha någon gentoxisk potential.


Reproduktionstoxikologiska effekter


I en reproduktions- och utvecklingstoxicitetsstudie framkallade Vaxzevria ingen maternell‑ eller utvecklingstoxicitet efter att modern exponerats under perioden före parning eller under dräktighets‑ eller laktationsperioden. I denna studie överfördes vaccinframkallade, detekterbara maternella anti‑SARS‑CoV‑2 S‑glykoproteinantikroppar till foster och ungar, vilket tyder på överföring via placenta respektive modersmjölk. Det finns inga tillgängliga data för Vaxzevria avseende utsöndring av vaccin i modersmjölk.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Detta är en flerdos injektionsflaska som innehåller 8 respektive 10 doser om 0,5 ml (se avsnitt Förpackningsinformation).


1 dos (0,5 ml) innehåller:

Schimpans-adenovirus som kodar för SARS‑CoV‑2 spike-glykoprotein (ChAdOx1‑S)*, minst 2,5 × 108 infektiösa enheter (Inf.E)

*Framställt i genetiskt modifierade humana embryonala njurceller (HEK 293-celler) och genom rekombinant DNA-teknologi.


Denna produkt innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO).


Hjälpämne med känd effekt:

Varje dos (0,5 ml) innehåller cirka 2 mg etanol.


Förteckning över hjälpämnen

L-histidin

L-histidinhydrokloridmonohydrat

Magnesiumkloridhexahydrat

Polysorbat 80 (E 433)

Etanol

Sackaros

Natriumklorid

Dinatriumedetat (dihydrat)

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel eller spädas.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet


Oöppnad injektionsflaska


6 månader vid förvaring i kylskåp (2°C‑8°C)


Följande information är avsedd som vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal endast i händelse av en oförutsedd tillfällig temperaturavvikelse. Det är inte en rekommendation för förvarings- eller transportbetingelser.


Hållbarheten för oöppnade injektionsflaskor inkluderar följande oförutsedda avvikelser från kylförvaring (2°C‑8°C) under en engångsperiod på:

  • 12 timmar vid upp till 30°C

  • 72 timmar vid ner till ‑3°C

Oöppnade injektionsflaskor måste alltid återföras till kylskåp (2°C‑8°C) efter en

temperaturavvikelse.


Förekomsten av en temperaturavvikelse för en oöppnad injektionsflaska påverkar inte hur injektionsflaskan ska förvaras efter öppnande (första nålpunktionen).


Öppnad injektionsflaska


Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i 6 timmar vid förvaring vid temperaturer upp till 30 °C och i 48 timmar vid förvaring i kylskåp (2°C-8°C). Efter denna tid måste injektionsflaskan kasseras. Ställ inte tillbaka den i kylskåpet när den har förvarats utanför kylskåpet.


Alternativt kan en öppnad injektionsflaska förvaras i kylskåp (2°C-8°C) i högst 48 timmar om den ställs tillbaka i kylskåpet omedelbart efter varje punktion.


Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska vaccinet användas omedelbart efter öppnande. Om vaccinet inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsförhållanden under användning användarens ansvar.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C‑8°C).

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Hanteringsanvisningar och administrering


Vaccinet ska beredas och administreras av utbildad sjukvårdspersonal med aseptisk teknik för att säkerställa att varje dos är steril.


Använd inte detta vaccin efter utgångsdatumet som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Oöppnad flerdos injektionsflaska ska förvaras i kylskåp (2°C‑8°C). Får ej frysas.


Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Vaccinet ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Vaxzevria är en färglös till svagt brun, klar till svagt ogenomskinlig suspension. Kassera injektionsflaskan om suspensionen är missfärgad eller innehåller synliga partiklar. Skaka inte. Späd inte suspensionen.


Vaccinet ska inte blandas med andra vacciner eller läkemedel i samma spruta.


Vaxzevria administreras som en vaccinationsserie bestående av två separata doser (0,5 ml vardera). Den andra dosen ska administreras mellan 4 och 12 veckor (28 till 84 dagar) efter den första dosen.

Individer som har fått den första dosen av Vaxzevria bör få den andra dosen av samma vaccin för att fullborda vaccinationsserien.


Dra upp varje vaccindos om 0,5 ml i en injektionsspruta. Vaccinet ska ges intramuskulärt. Det rekommenderade stället är deltoideusmuskeln på överarmen. Använd en ny nål för administrering när så är tillämpligt.


Det är normalt att det finns vätska kvar i injektionsflaskan efter att sista dosen har dragits upp. Varje injektionsflaska innehåller en extra volym för att säkerställa att 8 doser (injektionsflaska med 4 ml) eller 10 doser (injektionsflaska med 5 ml) om 0,5 ml kan ges. Poola inte vaccin från flera injektionsflaskor. Kassera oanvänt vaccin.


Använd inom 6 timmar från tiden för första öppnande (första nålpunktionen) vid förvaring vid temperaturer upp till 30 °C. Efter denna tid måste injektionsflaskan kasseras. Ställ inte tillbaka den i kylskåpet. Alternativt kan en öppnad injektionsflaska förvaras i kylskåp (2°C-8°C) i högst 48 timmar om den ställs tillbaka i kylskåpet omedelbart efter varje punktion.


Destruktion

Ej använt vaccin och avfall ska kasseras enligt lokala riktlinjer för läkemedelsavfall. Eventuellt spill ska desinficeras med antiviralt medel som är effektivt mot adenovirus.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Injektionsvätska, suspension (injektion).


Suspensionen är färglös till svagt brun, klar till svagt ogenomskinlig med ett pH på 6,6.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension Suspensionen är färglös till svagt brun, klar till svagt ogenomskinlig.
10 x 10 dos(er) injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av