Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dupixent

Sanofi AB

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 300 mg
(Tillhandahålls ej) (klar till svagt opaliserande, färglös till svagt gul utan synliga partiklar)

Medel vid atopisk dermatit, astma och/eller kronisk rinosinuit med näspolyper

Aktiv substans:
ATC-kod: D11AH05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Dupixent

300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
dupilumab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dupixent är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dupixent
3. Hur du använder Dupixent
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dupixent ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dupixent är och vad det används för

Vad Dupixent är

Dupixent innehåller den aktiva substansen dupilumab.


Dupilumab är en monoklonal antikropp (en typ av specialiserat protein) som hindrar verkan av proteinerna IL-4 och IL-13. Båda spelar en viktig roll för orsakandet av tecken på och symtom av atopisk dermatit, astma och kronisk bihåleinflammation med näspolyper.


Vad Dupixent används för

Dupixent används för att behandla vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre med måttlig till svår atopisk dermatit, som även kallas atopiskt eksem. Dupixent kan användas enskilt eller tillsammans med eksemläkemedel som du stryker på huden.


Dupixent används också tillsammans med andra astmaläkemedel för underhållsbehandling av svår astma hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) vars astma inte kontrolleras av deras nuvarande astmaläkemedel.


Dupixent används också tillsammans med andra läkemedel för underhållsbehandling av kronisk bihåleinflammation med näspolyper hos vuxna vars sjukdom inte kontrolleras med nuvarande läkemedel. Dupixent kan också minska behovet av att genomgå operation och användning av systemiska kortikosteroider.


Hur Dupixent fungerar

Användning av Dupixent för atopisk dermatit (atopiskt eksem) kan förbättra hudens tillstånd och minska klåda. Dupixent har också visats lindra symptom på smärta, ångest och depression associerade med atopisk dermatit. Dessutom minskar Dupixent sömnstörningar och ger en förbättrad livskvalitet.


Dupixent hjälper till att förhindra svåra astmaattacker (exacerbationer) och kan förbättra andningen. Dupixent kan också hjälpa till att minska mängden av en annan grupp läkemedel du behöver för att kontrollera din astma, så kallade orala kortikosteroider, samtidigt som svåra astmaattacker förhindras och andningen förbättras.


2. Vad du behöver veta innan du använder Dupixent

Använd inte Dupixent

 • om du är allergisk mot dupilumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tror att du kan vara allergisk, eller om du är osäker, fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Dupixent.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Dupixent.


Dupixent är inte ett akutläkemedel och ska inte användas för att behandla en plötslig astmaattack.


Allergiska reaktioner

 • I mycket sällsynta fall kan Dupixent orsaka allvarliga biverkningar, såsom allergiska (överkänslighets-) reaktioner och anafylaktisk reaktion samt angioödem. Dessa reaktioner kan uppstå från minuter till upp till sju dagar efter administrering av Dupixent. Du måste vara uppmärksam på tecken på dessa tillstånd (t.ex. andningssvårigheter, svullnad i ansikte, läppar, mun, svalg eller tunga, svimning, yrsel, svimningskänsla (lågt blodtryck), feber, allmän sjukdomskänsla, svullna lymfkörtlar, nässelutslag, klåda, ledvärk, hudrodnad) när du tar Dupixent. Sådana tecken finns listade under ”Allvarliga biverkningar” i avsnitt 4.

 • Sluta använda Dupixent och meddela din läkare eller sök medicinsk hjälp omedelbart om du upptäcker några tecken på allergisk reaktion.


Eosinofila tillstånd

 • I sällsynta fall kan patienter som använder astmaläkemedel utveckla inflammation i blodkärl eller lungor på grund av en ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofiler).

 • Det är inte känt om detta orsakas av Dupixent. Detta sker vanligtvis men inte alltid hos personer som också tar kortikosteroider som avslutas eller för vilken dosen sänks.

 • Tala omedelbart om för din läkare om du utvecklar en kombination av symtom som influensaliknande sjukdom, stickningar eller domningar i armar eller ben, försämring av lungsymtom och/eller hudutslag.


Parasitinfektioner (i tarmkanalen)

 • Dupixent kan försvaga din motståndskraft mot infektioner orsakade av parasiter. Om du redan har en parasitinfektion ska den behandlas innan du kan påbörja behandling med Dupixent.

 • Tala med din läkare om du har diarré, gaser, upprörd mage, smetig avföring och uttorkning, som kan vara tecken på parasitinfektion.

 • Om du bor i ett område där dessa infektioner är vanliga eller om du reser till ett sådant område bör du stämma av med din läkare.


Astma

Om du har astma och använder astmaläkemedel ska du inte ändra eller sluta med dem utan att diskutera med din läkare. Tala med din läkare innan du slutar med Dupixent eller om din astma förblir okontrollerad eller förvärras under behandlingen med detta läkemedel.


Ögonproblem (om du har atopisk dermatit)

Tala med din läkare om du får nya eller förvärrade ögonproblem, inklusive ögonsmärta eller synförändringar.

Barn och ungdomar

 • Dupixents säkerhet och fördelar är ännu inte kända hos barn med atopisk dermatit under 12 års ålder.

 • Dupixents säkerhet och fördelar är ännu inte kända hos barn med astma under 12 år.

 • Kronisk bihåleinflammation med näspolyper förekommer vanligtvis inte hos barn. Dupixents säkerhet och fördelar är ännu inte kända hos barn under 18 år med kronisk bihåleinflammation med näspolyper.

Andra läkemedel och Dupixent

Tala om för läkare eller apotekspersonal

 • om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

 • om du nyligen har fått eller snart ska få en vaccination.


Andra läkemedel vid astma

Sluta inte med eller minska dosen för dina astmaläkemedel, såvida inte din läkare har sagt åt dig att göra det.

 • Dessa läkemedel (i synnerhet de som kallas kortikosteroider) måste avbrytas gradvis 

 • Detta måste göras under direkt överinseende av din läkare och beroende av ditt svar på Dupixent.

Graviditet och amning

 • Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Effekten av detta läkemedel på gravida kvinnor är inte känd, därför bör Dupixent inte användas under graviditet om inte din läkare rekommenderar det.

 • Om du ammar eller planerar att amma, tala med din läkare innan du använder detta läkemedel. Du och din läkare ska tillsammans bestämma om du ska amma eller använda Dupixent. Du ska inte göra både och.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Dupixent påverkar din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Dupixent innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 200 mg dos, dvs. det är i princip ”natrium-fritt”.

3. Hur du använder Dupixent

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur Dupixent ges

Dupixent ges genom injektion under huden (subkutan injektion).


Hur mycket Dupixent du kommer få

Din läkare bestämmer vilken dos av Dupixent som är rätt för dig.


Rekommenderad dos hos vuxna med atopisk dermatit

Den rekommenderade dosen Dupixent för patienter med atopisk dermatit är:

 • En första dos på 600 mg (två 300 mg injektioner)

 • Följt av 300 mg givet varannan vecka genom subkutan injektion.

Rekommenderad dos hos ungdomar med atopisk dermatit

Den rekommenderade dosen Dupixent för ungdomar (12 till 17 år) med atopisk dermatit är baserad på kroppsvikt:

Patientens kroppsvikt

Initial dos

Efterföljande doser (varannan vecka)

mindre än 60 kg

400 mg (två 200 mg injektioner)

200 mg

60 kg eller mer

600 mg (två 300 mg injektioner)

300 mg


Rekommenderad dos hos vuxna och ungdomar med astma (12 år och äldre)

För patienter med svår astma som tar orala kortikosteroider eller för patienter med svår astma och samtidig måttlig till svår atopisk dermatit eller för vuxna med samtidig svår kronisk bihåleinflammation med näspolyper är den rekommenderade dosen av Dupixent:

 • En första dos på 600 mg (två 300 mg injektioner)

 • Följt av 300 mg givet varannan vecka administrerad som subkutan injektion.


För alla andra patienter med svår astma är den rekommenderade dosen av Dupixent:

 • En första dos på 400 mg (två 200 mg injektioner) 

 • Följt av 200 mg varannan vecka administrerad som subkutan injektion.

Rekommenderad dos hos vuxna med kronisk bihåleinflammation med näspolyper

För kronisk bihåleinflammation med näspolyper är den rekommenderade första dosen 300 mg följt av 300 mg varannan vecka administrerad som subkutan injektion.


Injicering av Dupixent

Dupixent ges genom injektion under huden (subkutan injektion). Du och din läkare eller sjuksköterska avgör tillsammans om du själv ska injicera Dupixent.


Innan du injicerar Dupixent själv måste du ha blivit upplärd av din läkare eller sjuksköterska. Din vårdgivare kan också ge dig Dupixent efter att ha blivit upplärd av en läkare eller sjuksköterska.


Varje förfylld injektionspenna innehåller en dos Dupixent (300 mg). Skaka inte den förfyllda injektionspennan.


Läs ”Användaranvisning” för den förfyllda injektionspennan noggrant innan du använder Dupixent.

Om du använt för stor mängd av Dupixent 

Om du använt för stor mängd Dupixent eller om dosen getts för tidigt, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har glömt att använda Dupixent

Om du har glömt att injicera en dos Dupixent, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du slutar att använda Dupixent

Sluta inte att använda Dupixent utan att tala med din läkare först.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Dupixent kan orsaka allvarliga biverkningar, såsom mycket sällsynta allergiska (överkänslighets-) reaktioner inkluderat anafylaktisk reaktion. Tecken på allergisk reaktion eller anafylaktisk reaktion kan innefatta:

 • andningsproblem

 • svullnad i ansikte, mun, svalg eller tunga (angioödem)

 • svimning, yrsel, svimningskänsla (lågt blodtryck)

 • feber

 • allmän sjukdomskänsla

 • svullna lymfkörtlar

 • nässelutslag

 • klåda

 • ledvärk

 • hudutslag

Om du utvecklar en allergisk reaktion ska du sluta använda Dupixent och tala med din läkare direkt.


Andra biverkningar


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) för atopisk dermatit och astma:

 • reaktioner vid injektionsstället (såsom rodnad, svullnad och klåda)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) endast för atopisk dermatit:

 • huvudvärk

 • torrhet, rodnad och klåda i ögon

 • klåda, rodnad och svullnad av ögonlock

 • ögoninfektion

 • munsår (på läppar och hud)

Ingen känd frekvens

Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsföring av Dupixent, hur ofta de uppvisats är emellertid inte känt:

 • ledvärk (artralgi)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Dupixent ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2° C till 8° C). Vid behov kan förfyllda injektionspennor förvaras i rumstemperatur i upp till 25° C i maximalt 14 dagar. Förvaras ej över 25° C. Om du behöver ta ut kartongen ur kylskåpet permanent ska du skriva datum för uttag ur kylskåp på avsedd plats på kartongen, och använda Dupixent inom 14 dagar.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Använd inte detta läkemedel om lösningen är grumlig, missfärgad eller innehåller partiklar. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är dupilumab.

 • Varje förfylld injektionspenna innehåller 300 mg dupilumab i 2 ml lösning för injektionsvätska (injektion).

 • Övriga innehållsämnen är argininhydroklorid, histidin, polysorbat 80 (E433), natriumacetat, ättiksyra (E260), sukros, vatten för injektionsvätska.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dupixent är en klar till svagt opaliserande, färglös till svagt gul lösning i en förfylld injektionspenna.


Dupixent förekommer som 300 mg förfyllda pennor i förpackningar som innehåller 1, 2, 3 eller 6 förfyllda pennor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

75008 Paris

Frankrike


Tillverkare

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1051 Boulevard Industriel,

76580 LE TRAIT,

FRANKRIKE


Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50

Industriepark Hoechst

65926 FRANKFURT AM MAIN

TYSKLAND


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00


Lietuva

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

Tel: +370 5 2755224


България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00


Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)


Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111


Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel.: +36 1 505 0050


Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00


Malta

Sanofi S.p.A.

Tel: +39 02 39394275


Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13


Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 20 245 4000 


Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88


Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00


Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00


Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0


España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00


Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00


France

sanofi-aventis france

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23


Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400


Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00


România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36


Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00


Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000


Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100


Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800 536389


Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300


Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600


Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00


Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51


United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101Denna bipacksedel ändrades senast 25 juni 2020.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


Dupixent 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

dupilumab


Användaranvisning


Delarna av den förfyllda Dupixent-injektionspennan visas i denna bild.


Delarna av den förfyllda injektionspennan visas i denna bild

Viktig information


Denna produkt är en förfylld injektionspenna för engångsbruk. Den innehåller 300 mg Dupixent för injektion under huden (subkutan injektion).


Du får inte försöka ge dig själv eller någon annan en injektion om du inte har blivit upplärd av vårdpersonal. För ungdomar i åldern 12 år och äldre rekommenderas det att Dupixent administreras av eller under överinseende av en vuxen.

 • Läs alla instruktioner noggrant innan den förfyllda injektionspennan används.

 • Stäm av med vårdpersonalen hur ofta du behöver ta läkemedlet.

 • Byt injektionsställe varje gång du injicerar.

 • Använd inte den förfyllda injektionspennan om den har skadats.

 • Använd inte den förfyllda injektionspennan om det gröna locket saknas eller inte sitter på ordentligt.

 • Tryck inte på eller rör det gula nålskyddet med fingrarna.

 • Injicera inte genom kläder.

 • Ta inte bort det gröna locket förrän precis innan du ger injektionen.

 • Försök inte sätta tillbaka det gröna locket på den förfyllda injektionspennan.

 • Återanvänd inte den förfyllda injektionspennan.

Hur Dupixent ska förvaras

 • Förvara den (de) förfyllda injektionspennan (injektionspennorna) utom räckhåll för barn.

 • Förvara oanvända förfyllda injektionspennor i originalförpackningen och förvara dem i kylskåp mellan 2° C och 8° C.

 • Förvara förfyllda injektionspennor i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

 • Förvara inte Dupixent i rumstemperatur (<25° C) i mer än 14 dagar. Om du behöver ta ut kartongen ur kylskåpet permanent ska du skriva ner datum för uttag ur kylskåpet på avsedd plats på kartongen, och använda Dupixent inom 14 dagar.

 • Skaka inte den förfyllda injektionspennan.

 • Värm inte den förfyllda injektionspennan.

 • Frys inte den förfyllda injektionspennan.

 • Placera inte den förfyllda injektionspennan i direkt solljus.


A: Förbered

A1. Samla ihop delarna


Försäkra dig om att du har följande:

 • den förfyllda injektionspennan med Dupixent

 • 1 desinficerande servett*

 • 1 bomullstuss eller kompress*

 • en sticksäker behållare* (se steg D)

*Ingår inte i kartongen.


A2. Titta på etiketten

 • Försäkra dig om att du har korrekt produkt och dos.

Titta på etiketten


A3. Kontrollera utgångsdatum

 • Kontrollera utgångsdatumet

VarningstriangelAnvänd inte den förfyllda injektionspennan om utgångsdatumet är passerat.

VarningstriangelFörvara inte Dupixent i rumstemperatur i mer än 14 dagar.


Använd inte den förfyllda injektionspennan om utgångsdatumet är passerat


A4. Kontrollera läkemedlet


Titta på läkemedlet genom fönstret på den förfyllda injektionspennan.


Kontrollera om vätskan är klar och färglös till svagt gul.


Obs: Du kan se en luftbubbla, det är normalt.


VarningstriangelAnvänd inte den förfyllda injektionspennan om vätskan är missfärgad eller grumlig, eller om den innehåller flagor eller partiklar.

VarningstriangelAnvänd inte den förfyllda injektionspennan om fönstret är gult.


Kontrollera läkemedlet


A5: Vänta 45 minuter


Lägg den förfyllda injektionspennan på ett plant underlag i minst 45 minuter och låt den uppnå rumstemperatur (mindre än 25°C) av sig själv.


VarningstriangelVärm inte den förfyllda injektionspennan, i en mikrovågsugn, varmt vatten eller i direkt solljus.

VarningstriangelPlacera inte den förfyllda injektionspennan i direkt solljus.

VarningstriangelFörvara inte Dupixent i rumstemperatur i mer än 14 dagar.


45 minuter


B. Välj ett injektionsställe

B1. Rekommenderade injektionsställen är:

 • Låret

 • Magen, förutom området 5 cm närmast naveln.

 • Om någon annan ger dig injektionen kan de även använda utsidan på din överarm.

Byt injektionsställe för varje Dupixent-injektion.


VarningstriangelInjicera inte genom kläder.

VarningstriangelInjicera inte hud som är öm, skadad eller har blåmärken eller ärr.


Välj ett injektionsställe


B2. Tvätta händerna

Tvätta händerna


B3. Förbered injektionsstället

 • Rengör injektionsstället med en desinficerande servett.

 • Låt huden torka innan injektionen.

VarningstriangelRör inte injektionsstället igen och blås inte på det innan injektionen.


Förbered injektionsstället


C. Ge injektionen

C1. Ta bort det gröna locket


Dra rakt bort det gröna locket.


Vrid inte av det gröna locket.


Ta inte bort det gröna locket förrän du är redo att injicera.


Tryck inte på eller rör det orange nålskyddet med fingrarna. Nålen är inuti.


VarningstriangelSätt inte tillbaka det gröna locket på den förfyllda injektionspennan när du har tagit bort den.


Ta bort det gröna locket


C2. Placering

 • När du placerar det gula nålskyddet på huden, håll den förfyllda injektionspennan så att du kan se fönstret.

 • Placera det gula nålskyddet på din hud i ungefär 90 graders vinkel.

VarningstriangelTryck inte på eller rör det gula nålskyddet med fingrarna. Nålen är inuti


Placering


C3. Tryck ner


Tryck ner den förfyllda injektionspennan stadigt mot huden tills du inte kan se det gula nålskyddet och håll kvar.

 • Det kommer att höras ett "klick" när injektionen börjar.

 • Fönstret kommer börja bli gult.

Injektionen kan ta upp till 20 sekunder.


Tryck ner den förfyllda pennan stadigt mot huden tills du inte kan se det gula nålskyddet och håll kvar


C4. Håll stadigt


Håll den förfyllda injektionspennan stadigt mot huden.

 • Du kan höra ett andra klick.

 • Kontrollera att hela fönstret har blivit gult.

 • Räkna sedan långsamt till 5.

 • Lyft sedan upp injektionspennan från huden, injektionen är klar.

Om fönstret inte blir helt gult, ta bort injektionspennan och ring din vårdgivare.


VarningstriangelGe inte dig själv en andra dos utan att tala med din vårdgivare.


Kontrollera gult fönster


C5. Ta bort

 • När du har slutfört injektionen drar du rakt upp för att ta bort den förfyllda injektionspennan från huden och slänger den omedelbart enligt avsnitt D.

 • Tryck försiktigt en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället om det syns något blod.

VarningstriangelGnugga inte huden efter injektionen.


Ta bort


D. Släng

 • Släng de förfyllda injektionspennorna (nål inuti) och de gröna locken direkt efter användning, i en sticksäker behållare.

Släng inte de förfyllda injektionspennorna (nål inuti) och de gröna locken bland hushållsavfall.


VarningstriangelSätt inte tillbaka det gröna locket.


Släng

Hitta direkt i texten
Av