FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ozempic

Novo Nordisk

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 1 mg
(Klar och färglös eller nästan färglös lösning.)

Diabetesmedel, glukagonlik peptid-1-receptor (GLP-1) analoger

Aktiv substans:
ATC-kod: A10BJ06
Läkemedel från Novo Nordisk omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackningar av Ozempic Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 1 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Förfylld injektionspenna 1 x 4 dos(er) (vnr 489034)
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV.
Inte utbytbart.
Alternativ förpackning.
Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp.
Ytterligare information:
Delleveranser kommer under restperioden men förväntas inte täcka efterfrågan. Information till hälso- och sjukvården (2023-11-20) https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ozempic-semaglutid-och-victoza-liraglutid-bristsituation Se LOK:s rekommendation för hantering av restsituation för GLP-1 analoger: https://janusinfo.se/ntradet/samverkanlakemedelstartsida/natverketlok/artiklar/bristpaglp1analoger.5.1b5be9111890c091dbac56b4.html
Startdatum: 2023-11-08
Prognos för slutdatum: 2024-12-30
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Ozempic

1 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
semaglutid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ozempic är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ozempic
3. Hur du använder Ozempic
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ozempic ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ozempic är och vad det används för

 

Ozempic innehåller den aktiva substansen semaglutid. Det hjälper kroppen att sänka ditt blodsocker, men endast när blodsockret är för högt. Det kan också hjälpa till att förebygga hjärtsjukdom.


Ozempic används för att behandla vuxna (18 år och äldre) med typ 2-diabetes när kost och motion inte räcker:

 • som enda läkemedel – när du inte kan använda metformin (ett annat diabetesläkemedel) eller

 • tillsammans med andra diabetesläkemedel – när dessa inte räcker för att få ditt blodsocker under kontroll. Dessa kan vara läkemedel som du sväljer eller injicerar såsom insulin.


Det är viktigt att du fortsätter följa råden om kost och motion som du fått av läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.2. Vad du behöver veta innan du använder Ozempic

Använd inte Ozempic

 • om du är allergisk mot semaglutid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.


Detta läkemedel är inte detsamma som insulin och du ska inte använda det om:

 • du har typ 1-diabetes – ett tillstånd där kroppen inte producerar något insulin

 • du utvecklar diabetesketoacidos – en komplikation av diabetes med högt blodsocker, andningssvårigheter, förvirring, överdriven törst, söt andedräkt eller en söt eller metallisk smak i munnen.

Ozempic är inget insulin och ska därför inte användas som ersättning för insulin.


Effekter på matsmältningssystemet

Under behandlingen med detta läkemedel kan du må illa, kräkas eller få diarré. Dessa biverkningar kan orsaka uttorkning (vätskeförlust). Det är viktigt att dricka mycket vätska för att förhindra uttorkning. Det är särskilt viktigt om du har problem med njurarna. Tala med läkare om du har några frågor eller funderingar.


Svåra och ihållande magsmärtor som kan bero på akut inflammation i bukspottkörteln

Om du har svåra och ihållande magsmärtor – uppsök omedelbart läkare eftersom detta kan vara ett tecken på akut pankreatit (inflammation i bukspottkörteln). Se avsnitt 4 för varningstecken på inflammerad bukspottkörtel.


Lågt blodsocker (hypoglykemi)

Om en sulfonureid eller ett insulin kombineras med det här läkemedlet kan risken för låga blodsockernivåer (hypoglykemi) öka. Se avsnitt 4 för information om varningssignaler på låga blodsockernivåer. Din läkare kan be dig att testa blodsockernivåerna. Detta hjälper läkaren att bestämma om dosen sulfonureid eller insulin behöver ändras för att minska risken för lågt blodsocker.


Diabetisk ögonsjukdom (retinopati)

Om du har diabetisk ögonsjukdom och använder insulin, kan detta läkemedel leda till en försämring av din syn, vilket kan kräva behandling. Informera din läkare om att du har diabetisk ögonsjukdom eller om du får problem med ögonen under behandlingen med detta läkemedel. Har du en diabetisk ögonsjukdom som kan vara instabil rekommenderar vi inte att du tar Ozempic 2 mg.


Barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år, då säkerhet och effekt i denna åldersgrupp inte är fastställd.

Andra läkemedel och Ozempic

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive naturläkemedel eller andra läkemedel som du har köpt utan recept.


Speciellt om du tar läkemedel som innehåller något av följande ska du tala om det för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska:


 • Warfarin eller liknande läkemedel som tas via munnen för att minska blodets levringsförmåga (perorala antikoagulantia). Du kan behöva göra täta blodprovskontroller för att kontrollera hur snabbt ditt blod levrar sig.

 • Om du använder insulin kommer din läkare att tala om för dig hur du ska sänka insulindosen och rekommendera att du mäter ditt blodsocker oftare, för att undvika hyperglykemi (högt blodsocker) och diabetesketoacidos (en komplikation av diabetes som uppkommer när kroppen inte kan bryta ner glukos eftersom det inte finns tillräckligt mycket insulin).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Detta läkemedel ska inte användas under graviditet eftersom det inte är känt om det påverkar ett foster. Därför bör du använda ett preventivmedel när du använder detta läkemedel. Om du vill bli gravid, diskutera med din läkare om hur du ska ändra din behandling eftersom du ska sluta använda detta läkemedel minst två månader i förväg. Om du blir gravid när du använder detta läkemedel, ska du omedelbart tala med din läkare eftersom din behandling kan behöva ändras.


Använd inte detta läkemedel om du ammar, eftersom det inte är känt om det passerar över till bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Ozempic påverkar sannolikt inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Om du använder detta läkemedel tillsammans med en sulfonureid eller insulin, kan lågt blodsocker (hypoglykemi) uppkomma vilket kan sänka koncentrationsförmågan. Kör inte bil eller använd maskiner om du får tecken på lågt blodsocker. I avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet” finns information om förhöjd risk för lågt blodsocker och i avsnitt 4 finns information om varningssignaler för lågt blodsocker. Om du vill ha mer information, tala med din läkare.

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Ozempic

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Hur mycket du ska använda

 • Startdosen är 0,25 mg en gång i veckan i fyra veckor.

 • Efter fyra veckor ökar läkaren dosen till 0,5 mg en gång i veckan.

 • Läkaren kan öka dosen till 1 mg en gång i veckan om ditt blodsocker inte hålls tillräckligt under kontroll med en dos på 0,5 mg en gång i veckan.

 • Läkaren kan öka dosen till 2 mg en gång i veckan om ditt blodsocker inte hålls tillräckligt under kontroll med en dos på 1 mg en gång i veckan.

Dosen får endast ändras efter läkares anvisning.


Hur Ozempic ska ges

Ozempic ges som en injektion under huden (subkutan injektion). Injicera inte läkemedlet direkt i ett blodkärl eller en muskel.

 • De bästa ställen att injicera på är framsidan av låren, framsidan av midjan (buken) eller överarmen.

 • Innan du använder injektionspennan för första gången, visar en läkare eller sjuksköterska hur du använder den.

På baksidan av den här bipacksedeln finns en utförlig bruksanvisning.


När du ska använda Ozempic

 • Du ska använda detta läkemedel en gång i veckan på samma veckodag om möjligt.

 • Du kan ta injektionen när som helst under dagen – utan hänsyn till måltider

Som en hjälp att komma ihåg att endast injicera detta läkemedel en gång i veckan, bör du anteckna vilken veckodag du har valt (t.ex. onsdag) på kartongen och skriva datumet på kartongen varje gång du har injicerat.


Om det behövs kan du ändra veckodag för injektionen av detta läkemedel bara det har gått minst 3 dagar sedan den senaste injektionen. När du har valt en ny doseringsdag, fortsätter du med den veckovisa doseringen.

Om du använt för stor mängd av Ozempic 

Kontakta läkare omedelbart om du använt för stor mängd av Ozempic. Du kan få biverkningar såsom illamående.

Om du har glömt att använda Ozempic

Om du glömmer att injicera en dos och:

 • det har gått 5 dagar eller mindre sedan du skulle ha använt Ozempic, ska du ta en injektion så snart du kommer ihåg det. Injicera nästa dos som vanligt på ordinarie schemalagda dag.

 • det har gått mer än 5 dagar sedan du skulle ha använt Ozempic, ska du hoppa över den missade dosen. Injicera nästa dos som vanligt på ordinarie schemalagda dag.

Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Ozempic

Sluta inte att använda detta läkemedel utan att först tala med din läkare. Om du slutar använda läkemedlet, kan din blodsockernivå stiga.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • komplikationer av diabetisk ögonsjukdom (retinopati) – du ska berätta för din läkare om du får problem med ögonen, såsom synförändringar, vid behandling med detta läkemedel.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • inflammerad bukspottkörtel (akut pankreatit) som kan orsaka svår smärta i mage och rygg och som inte upphör. Du ska omedelbart uppsöka läkare om du upplever sådana symtom.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner, angioödem). Du måste få omedelbar läkarvård och informera genast din läkare om du får symtom som andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg med svårigheter att svälja samt hjärtklappning.

Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • Tarmobstruktion. En allvarlig form av förstoppning med ytterligare symtom som magsmärta, uppblåsthet, kräkningar etc.

Andra biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • illamående – detta går vanligtvis över med tiden

 • diarré – detta går vanligtvis över med tiden

 • lågt blodsocker (hypoglykemi) när läkemedlet används med läkemedel som innehåller sulfonylurea eller insulin

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • kräkningar

 • lågt blodsocker (hypoglykemi) när läkemedlet används med ett oralt diabetesmedel som inte är sulfonylurea eller insulin

Varningssignalerna vid lågt blodsocker kan komma plötsligt. De kan yttra sig som: kallsvett, kall och blek hud, huvudvärk, hjärtklappning, illamående eller stark hungerkänsla, synförändringar, sömnighet eller svaghet, nervositet, oro eller förvirring, koncentrationssvårigheter eller skakningar.

Läkaren talar om hur du ska behandla lågt blodsocker och vad du ska göra om du upptäcker något av varningstecknen.

Det är mer troligt att lågt blodsocker uppkommer om du också tar ett läkemedel som innehåller en sulfonureid eller insulin. Din läkare minskar eventuellt din dos av dessa läkemedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • matsmältningsbesvär

 • magkatarr (gastrit) – kan yttra sig som magsmärta, illamående och kräkningar

 • sur uppstötning eller halsbränna – kallas även för gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

 • magsmärta

 • svullen mage

 • förstoppning

 • rapning

 • gallsten

 • yrsel

 • trötthet

 • viktminskning

 • minskad aptit

 • gaser (flatulens)

 • ökning av pankreasenzym (såsom lipas och amylas).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • förändring av hur mat och dryck smakar

 • snabb puls

 • reaktioner vid injektionsstället – såsom blåmärken, smärta, irritation, klåda och utslag.

  allergiska reaktioner som utslag, klåda eller nässelfeber

 • en fördröjning av magsäckstömningen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Ozempic ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på injektionspennans etikett och kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Oöppnad:

Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C). Får ej frysas. Förvaras inte nära kylelementet. Förvaras med pennhuven påsatt. Ljuskänsligt.


Under användning:

 • Injektionspennan kan förvaras i 6 veckor vid högst 30 °C eller i kylskåp (2 °C till 8 °C), inte nära kylelementet. Ozempic får ej frysas och om det varit fryst får det ej användas.

 • När injektionspennan inte används ska den förvaras med pennhuven påsatt. Ljuskänsligt.

Läkemedlet får endast användas om lösningen är klar och färglös eller nästan färglös.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är semaglutid. En ml av injektionslösningen innehåller 1,34 mg semaglutid. En förfylld injektionspenna innehåller4 mg semaglutid i 3 ml lösning. Varje dos innehåller 1 mg semaglutid i 0,74 ml.

 • Övriga innehållsämnen är: dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid/saltsyra (för pH-justering). Se även avsnitt 2, ”Natriuminnehåll”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ozempic är en klar och färglös eller nästan färglös injektionslösning i en förfylld injektionspenna. Varje förfylld injektionspenna innehåller 3 ml lösning, och ger 4 doser om 1 mg.

Ozempic 1 mg injektionsvätska, lösning finns i följande förpackningsstorlekar:

1 injektionspenna och 4 NovoFine Plus injektionsnålar för engångsbruk.

3 injektionspennor och 12 NovoFine Plus injektionsnålar för engångsbruk.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

Tillverkare

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark


Novo Nordisk Production SAS

45, Avenue d’Orléans

28000 Chartres

FrankrikeDenna bipacksedel ändrades senast 03/2024

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Bruksanvisning för Ozempic 1 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Läs dessa anvisningar noga innan du använder Ozempic förfylld injektionspenna.

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om hur du ska injicera Ozempic korrekt.

Börja med att kontrollera din injektionspenna för att försäkra dig om att den innehåller Ozempic 1 mg. Titta därefter på bilderna nedan för att lära känna injektionspennans och injektionsnålens olika delar.

Om du är blind eller har dålig syn och inte kan läsa dosräknaren på pennan, ska du inte använda injektionspennan utan hjälp. Ta hjälp av någon som har god syn och vet hur man använder Ozempic förfylld injektionspenna.

Injektionspennan är förfylld och försedd med dosväljare. Den innehåller 4 mg semaglutid och du kan endast välja doser om 1 mg. En oanvänd injektionspenna innehåller 4 doser av 1 mg.


Använd tabellen på insidan av kartonglocket för att hålla reda på hur många injektioner du har tagit och när du tog dem.


Injektionspennan är utformad för att användas med engångsnålar i storlek 30G, 31G och 32G med en längd på upp till 8 mm.

NovoFine Plus-injektionsnålar medföljer i förpackningen.

Bild av pennans delar

Varningstriangel

Viktig information

Var särskilt uppmärksam när du läser denna information eftersom den är viktig för en säker användning av pennan.

1. Förbered injektionspennan med en ny nål

Kontrollera namnet och den färgade etiketten på din penna för att försäkra dig om att den innehåller Ozempic 1 mg. Detta är särskilt viktigt om du tar mer än en sorts injektionsläkemedel. Användning av fel läkemedel kan skada din hälsa.

Ta av pennhuven.

Ta av pennhuven

Kontrollera att lösningen i pennan är klar och färglös. Titta i pennans fönster. Om lösningen ser grumlig ut eller är färgad ska du inte använda pennan.

Kontrollera att lösningen i pennan är klar

Ta en ny injektionsnål.

Kontrollera skyddspappret och det yttre nålskyddet för skador som kan påverka sterilitet. Använd en ny injektionsnål om någon skada syns.

Dra av skyddspapperet.

Ta en ny injektionsnål

Se till att fästa injektionsnålen korrekt.


 • Tryck in injektionsnålen rakt i pennan.

 • Skruva tills den sitter fast

.

Skruva fast injektionsnålen

Injektionsnålen är täckt med två nålskydd. Du måste ta bort båda skydden. Om du glömmer att ta bort båda skydden kommer du inte att injicera någon lösning.


Dra av det yttre nålskyddet och spara det till senare. Du kommer att behöva det efter injektionen för att kunna ta bort injektionsnålen från pennan på ett säkert sätt.

Dra av det yttre nåkskyddet

Dra av det inre nålskyddet och kasta det. Om du försöker sätta tillbaka det kan du råka sticka dig på injektionsnålen.


En droppe lösning kan synas på nålspetsen. Detta är normalt, men du måste ändå kontrollera flödet första gången du använder en ny injektionspenna. Se steg 2 ”Kontrollera flödet i varje ny injektionspenna”.

Sätt inte på en ny nål

på injektionspennan förrän du är redo att ta injektionen.

Dra av det inre nålskyddet

Symbol varningstriangel Använd alltid en ny injektionsnål för varje injektion.

Detta kan förhindra tilltäppta injektionsnålar, förorening, infektion och feldosering.

Symbol varningstriangel Använd aldrig en böjd eller skadad injektionsnål.

2. Kontrollera flödet i varje ny injektionspenna

•       Om din injektionspenna redan är i bruk, gå till steg 3 ”Välj dos”. Kontrollera bara flödet före första injektionen med varje ny injektionspenna.


•        Vrid dosväljaren till symbolen för flödeskontrollSymbol flödeskontrolldirekt efter 0. Se till att symbolen för flödeskontroll står mitt för dosstrecket.

Vrid dosväljaren till läget för flödeskontroll

• Håll pennan så att injektionsnålen pekar uppåt.

Håll doseringsknappen intryckt tills dosräknaren återgått till 0. Nollan måste vara i linje med dosstrecket.

En droppe lösning ska synas på nålspetsen.

Håll doseringsknappen intryckt tills en droppe lösning syns

En liten droppe kan finnas kvar på nålspetsen men den injiceras inte.

Om ingen droppe syns, upprepa steg 2 ”Kontrollera flödet i varje ny injektionspenna” upp till 6 gånger. Om fortfarande ingen droppe visar sig, byt ut injektionsnålen och upprepa steg 2 ”Kontrollera flödet i varje ny injektionspenna” en gång till.

Kassera injektionspennan och använda en ny om det fortfarande inte syns någon droppe vätska.

Symbol varningstriangelSe till att det alltid syns en droppe på nålspetsen innan du injicerar med en ny penna första gången. Då kan du vara säker på att lösningen flödar.

Om det inte syns någon droppe kommer du inte att injicera något läkemedel även om dosräknaren rör sig. Detta kan vara ett tecken på att injektionsnålen är tilltäppt eller skadad.

Om du inte kontrollerar flödet före den första injektionen med varje ny penna kanske du inte får den ordinerade dosen och den avsedda effekten med Ozempic.

3. Välj dos

Vrid på dosväljaren och välj 1 mg.

Fortsätt vrid tills dosräknaren stannar och visar 1 mg.

Vrid dosväljaren och välj dos

Endast dosräknaren och dosstrecket visar att 1 mg har valts.

Du kan bara välja 1 mg per dos. När din injektionspenna innehåller mindre än 1 mg stannar dosräknaren innan 1 visas.

Dosväljaren klickar på olika sätt när du vrider den framåt, bakåt eller förbi 1 mg. Räkna inte pennans klickljud.

Symbol varningstriangel Använd alltid dosräknaren och dosstrecket för att se att du valt 1 mg innan du injicerar läkemedlet.

Räkna inte pennans klickljud

1 mg måste stå exakt mitt för dosstrecket för att du säkert ska få korrekt dos.

Hur mycket lösning finns det kvar

För att se exakt hur mycket lösning som finns kvar ska du använda dosräknaren: Vrid dosväljaren tills dosräknaren stannar.

Om den visar 1 finns det minst 1 mg kvar i pennan.

Om dosräknaren stannar före 1 mg finns det inte tillräckligt med lösning kvar för en full dos om 1 mg.

Se hur mycket lösning det är kvar

Symbol varningstriangel Om det inte finns tillräckligt med lösning kvar i pennan för en fullständig dos ska den inte användas. Använd en ny Ozempic injektionspenna.

4. Injicera din dos

För in injektionsnålen i huden så som läkaren eller sjuksköterskan har visat dig.

Kontrollera att du kan se dosräknaren. Täck inte över dosräknaren med fingrarna. Detta kan avbryta injektionen.

För in injektionsnålen i huden

• Håll doseringsknappen intryckt. Se till att dosräknaren återgår till 0. Nollan måste vara i linje med dosstrecket. Därefter kan du höra eller känna ett klick.

 

• Fortsätt att trycka in doseringsknappen medan du håller kvar injektionsnålen i huden.

Håll doseringsknappen intryckt tills dosräknaren visar 0

• Räkna sakta till 6 medan doseringsknappen hålls intryckt.

• Om du tar bort nålen tidigare kan det hända att det kommer ut en stråle av lösningen från nålspetsen. I sådana fall har du inte fått en full dos.

Håll kvar nålen i huden, räkna sakta till 6

Ta bort injektionsnålen från huden.

Därefter kan du släppa doseringsknappen.

Om det sipprar ut blod vid injektionsstället, tryck lite lätt.


Ta bort injektionsnålen från huden

Det kan synas en droppe lösning vid nålspetsen efter injektionen. Detta är normalt och har ingen inverkan på dosen.

Varning

Håll alltid ett öga på dosräknaren för att se hur många mg du injicerar. Håll doseringsknappen intryckt tills dosräknaren visar 0.


Så här märker du om injektionsnålen är tilltäppt eller skadad

– Om siffran 0 inte visas i dosräknaren när du har tryckt kontinuerligt på doseringsknappen kan det hända att du använt en tilltäppt eller skadad nål.

– I sådana fall har du inte fått något läkemedel alls, trots att dosräknaren har rört sig från den dos du ställde in från början.


Så här gör du om injektionsnålen är tilltäppt

Byt nålen enligt anvisningarna i steg 5 ”Efter injektionen” och upprepa sedan alla steg från och med steg 1 ”Förbered injektionspennan med en ny nål”. Se till att du väljer hela den dos du behöver.


Vidrör aldrig dosräknaren under injektionen. Detta kan avbryta injektionen.


5. Efter injektionen

Kassera alltid injektionsnålen efter varje injektion för att göra injektionerna mer smidiga och förebygga tilltäppta injektionsnålar. Om injektionsnålen är tilltäppt kommer du inte att injicera något läkemedel.       

• För in nålspetsen i det yttre nålskyddet

på en plan yta utan att röra vid injektionsnålen eller det yttre nålskyddet

För in nålspetsen i det yttre nålskyddet

• När injektionsnålens spets är täckt kan du försiktigt sätta på det yttre nålskyddet helt.

Skruva loss nålen och kassera den på ett säkert sätt enligt anvisningar från läkare, sjuksköterska, apotekspersonal eller lokala myndigheter.

Sätt på det yttre nålskyddet och skruva loss nålen

Sätt tillbaka pennhuven på pennan efter varje användning för att skydda lösningen mot ljus.

Sätt tillbaka pennhuven på pennan

När pennan är tom ska du kassera den utan injektionsnål, enligt anvisningar från läkare, sjuksköterska, apotekspersonal eller lokala myndigheter.

VarningFörsök aldrig sätta tillbaka det inre nålskyddet på injektionsnålen. Du kan sticka dig på nålen.

Ta alltid genast loss injektionsnålen från pennan efter varje injektion.
Detta kan förhindra tilltäppta injektionsnålar, förorening, infektion, läckage av lösning och feldosering.

VarningYtterligare viktig information

• Du bör alltid förvara pennan och injektionsnålarna utom syn- och räckhåll för andra, särskilt barn.

Dela aldrig din penna eller dina injektionsnålar med någon annan.

• Vårdpersonal ska vara ytterst försiktig vid hantering av använda injektionsnålar, för att förhindra skador från nålen och överföring av smitta.

Ta hand om din penna

Hantera pennan försiktigt. Vårdslös hantering eller felanvändning kan orsaka feldosering. Om det händer kanske läkemedlet inte ger avsedd effekt.

Lämna inte pennan i en bil eller på någon annan plats där den kan bli för varm eller för kall

Injicera inte Ozempic som varit fryst. Om du gör det kanske läkemedlet inte ger avsedd effekt.

Injicera inte Ozempic som varit exponerat för direkt solljus. Om du gör det kanske läkemedlet inte ger avsedd effekt.

Utsätt inte pennan för damm, smuts eller vätska.

Du får inte tvätta, blötlägga eller smörja pennan. Den kan rengöras med ett milt rengöringsmedel på en fuktig trasa.

Se till att inte tappa pennan och slå den inte mot hårda ytor. Om du tappar den eller misstänker något problem bör du sätta på en ny injektionsnål och kontrollera flödet innan du injicerar.

Försök inte återfylla pennan. När den är tom måste den kasseras.

Försök inte att reparera eller ta isär pennan.

Hitta direkt i texten
Av