Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Octagam

Octapharma

Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
(Klar eller svagt opaliserande, färglös eller gulaktig)

Infusionsvätska, lösning

ATC-kod: J06BA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Octapharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-04-02.

Indikationer

Substitutionsterapi för vuxna samt barn och ungdomar (0-18 år) vid:

 • Primära immunbristsyndrom (PID) med nedsatt produktion av antikroppar.

 • Sekundär immunbrist (SID) hos patienter med svåra eller återkommande infektioner, ineffektiv antimikrobiell behandling och antingen oförmåga att reagera på specifikt antigen, s.k. PSAF* (proven specific antibody failure)* eller IgG-serumnivåer på < 4 g/l.


  *PSAF = oförmåga att uppnå minst en fördubblad IgG-antikroppstiter mot pneumokockpolysackarid- och polypeptidantigenvacciner.

Immunmodulering hos vuxna samt barn och ungdomar (0-18 år) vid:

 • Primär immunologisk trombocytopeni (ITP) hos patienter med hög blödningsrisk eller före kirurgi för att korrigera antalet trombocyter

 • Guillain-Barrés syndrom

 • Kawasakis sjukdom (tillsammans med acetylsalicylsyra)

 • Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

 • Multifokal motorisk neuropati (MMN)


Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen (humana immunglobuliner) eller mot något hjälpämne.


Patienter med selektiv IgA-brist som utvecklade antikroppar mot IgA eftersom administrering av ett läkemedel innehållande IgA kan orsaka en anafylaktisk chock.


Dosering

Substitutionsterapi ska initieras och övervakas under överinseende av läkare med erfarenhet av behandling av immunbrist.


Dosering

Dos och dosregim beror på indikationen.

Dosen kan behöva individualiseras för varje patient beroende på det kliniska svaret. Dos baserad på kroppsvikt kan behöva justeras hos underviktiga och överviktiga patienter. Hos överviktiga patienter ska dosen baseras på den fysiologiska standardkroppsvikten.

Följande doseringsanvisningar ges som vägledning.


Substitutionsterapi vid primära immunbristsyndrom:

 • Dosregimen ska ge en lägsta nivå av IgG (mätt före nästa infusion) på minst 6 g/l eller inom det normala referensintervallet för åldersgruppen. Tre till sex månaders behandling krävs för att jämvikt ska uppnås (steady-state IgG-nivåer). Den rekommenderade startdosen är 0,4-0,8 g/kg en gång följt av minst 0,2 g/kg givet var tredje till var fjärde vecka.


 • Dosen som krävs för att ge en lägsta nivå av 6 g/l är i storleksordningen 0,2-0,8 g/kg/månad.

 • Doseringsintervallet när jämvikt har erhållits varierar mellan 3-4 veckor.


 • IgG-dalvärden ska mätas och bedömas i samband med infektion. För att minska frekvensen av bakteriella infektioner kan det bli nödvändigt att öka dosen och sikta på högre dalvärden.


Sekundär immunbrist:

 • Den rekommenderade dosen är 0,2-0,4 g/kg var tredje till var fjärde vecka.


 • IgG-dalvärdet bör mätas och bedömas tillsammans med infektionsfrekvensen. Dosen ska justeras efter behov för att uppnå optimalt skydd mot infektioner; en ökning kan vara nödvändig hos patienter med ihållande infektion, en minskning av dosen kan övervägas när patienten förblir infektionsfri.


Primär immunologisk trombocytopeni:

Det finns två alternativa behandlingsprogram:

 • 0,8-1 g/kg dag 1. Denna dos kan upprepas en gång inom 3 dagar.

 • 0,4 g/kg dagligen i två till fem dagar.

Behandlingen kan upprepas vid återfall.


Guillain-Barrés syndrom:

 • 0,4 g/kg/dag i 5 dagar (eventuell upprepning av dosering vid återfall).


Kawasakis sjukdom:

 • 2,0 g/kg ska ges som engångsdos. Patienten ska samtidigt behandlas med acetylsalicylsyra.


Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP):


Startdos: 2 g/kg i uppdelade doser under 2‑5 dagar i följd.

Underhållsdos:

1 g/kg under 1‑2 dagar i följd var 3:e vecka.

Behandlingseffekten ska utvärderas efter varje cykel. Om ingen behandlingseffekt ses efter 6 månader ska behandlingen sättas ut.

Om behandlingen är effektiv beslutar läkaren om långtidsbehandling ska sättas in baserat på patientsvar och underhållssvar. Dosering och dosintervall kan behöva justeras efter det individuella sjukdomsförloppet.


Multifokal motorisk neuropati (MMN):


Startdos: 2 g/kg givet under 2‑5 dagar i följd.

Underhållsdos: 1 g/kg varannan till var fjärde vecka eller 2 g/kg var 4:e till var 8:e vecka.

Behandlingseffekten ska utvärderas efter varje cykel. Om ingen förbättring sker inom 6 månader ska behandlingen sättas ut.

Om behandlingen är effektiv beslutar läkaren om långtidsbehandling ska sättas in baserat på patientsvar och underhållssvar. Dosering och dosintervall kan behöva justeras efter det individuella sjukdomsförloppet.


Doseringsrekommendationerna sammanfattas i nedanstående tabell.

Indikation

Dos

Doseringsintervall

SubstitutionsterapiPrimära immunbristsyndrom

Startdos:

0,4-0,8 g/kg

Underhållsdos:

0,2‑0,8 mg/kg

var 3:e‑4:e vecka

Sekundär immunbrist

0,2‑0,4 g/kg

var 3:e‑4:e vecka

ImmunmoduleringPrimär immunologisk trombocytopeni

0,8‑1 g/kg

eller

0,4 g/kg/dag

dag 1, upprepas eventuellt en gång inom 3 dagar

i 2‑5 dagar

Guillain-Barrés syndrom

0,4 g/kg/dag

i 5 dagar

Kawasakis sjukdom

2 g/kg

som engångsdos tillsammans med acetylsalicylsyra

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

Startdos:
2 g/kg

Underhållsdos:

1 g/kg

i uppdelade doser under 2‑5 dagar

var 3:e vecka under 1‑2 dagar

Multifokal motorisk neuropati (MMN)

Startdos:
2 g/kg

Underhållsdos:

1 g/kg

eller

2 g/kg

under 2‑5 dagar i följd

varannan till var 4:e vecka

eller

var 4:e till var 8:e vecka i 2‑5 dagar


Pediatrisk population

Doseringen till barn och ungdomar (0-18 år) skiljer sig inte från den till vuxna, eftersom doseringen för varje indikation anges efter kroppsvikt och justeras efter det kliniska svaret vid ovan nämnda tillstånd.


Nedsatt leverfunktion

Det finns inga belägg för att en dosjustering är nödvändig.


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig såvida det inte är kliniskt motiverat.


Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig såvida det inte är kliniskt motiverat.


Administreringssätt

För intravenös användning.


Octagam 50 mg/ml ska ges som intravenös infusion med en initial hastighet av 1 ml/kg kroppsvikt per timme i 30 minuter. Om en biverkning inträffar måste antingen infusionshastigheten sänkas eller infusionen avbrytas. Om infusionen tolereras väl kan infusionshastigheten gradvis ökas till maximalt 5 ml/kg kroppsvikt per timme.


Infusionsslangen kan spolas före och efter administrering av Octagam, med antingen vanlig koksaltlösning eller 5 % glukoslösning.


Varningar och försiktighet

Detta läkemedel innehåller 100 mg maltos per ml som hjälpämne. Interferens med maltos i blodglukosanalyser kan leda till falskt förhöjda glukosvärden och som följd av detta till olämplig administrering av insulin, något som kan leda till livshotande hypoglykemi och till döden. Samtidigt kan verkliga fall av hypoglykemi förbli obehandlade om det hypoglykemiska tillståndet maskeras av falskt förhöjda glukosvärden. Beträffande akut njursvikt, se nedan.


Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedel ska produktnamn och tillverkningssatsnummer för det administrerade läkemedlet dokumenteras tydligt i patientens journal.


Försiktighetsåtgärder

Potentiella komplikationer kan ofta undvikas genom att säkerställa att patienterna:

 • inte är överkänsliga för humant normalt immunglobulin genom att initialt injicera produkten långsamt (1 ml/kg/timme);

 • övervakas noggrant för att upptäcka eventuella symtom under hela infusionsperioden. Särskilt patienter som inte har behandlats tidigare med humant normalt immunglobulin, patienter som har bytt från en annan IVIg-produkt eller när det har varit ett långt uppehåll sedan föregående infusion, bör övervakas under den första infusionen och under en timme efter den första infusionen, för att kunna upptäcka eventuella biverkningar. Alla andra patienter bör övervakas i minst 20 minuter efter administrering.

För alla patienter krävs följande vid IVIg-administrering:

 • adekvat vätsketillförsel innan IVIg-infusion påbörjas

 • övervakning av urinutsöndring

 • övervakning av serumkreatininnivåer

 • att undvika samtidig behandling med loop-diuretika.

Om biverkningar uppstår måste antingen infusionshastigheten sänkas eller infusionen avbrytas. Vilken behandling som krävs beror på biverkningens typ och svårighetsgrad.


Infusionsreaktioner

Vissa biverkningar (t.ex. huvudvärk, rodnad, frossa, myalgi, väsande andning, takykardi, ländryggsmärta, illamående och hypotoni) kan bero på infusionshastigheten. Den rekommenderade infusionshastigheten måste följas noga. Patienterna måste övervakas noggrant och observeras under hela infusionsperioden så att eventuella symtom uppmärksammas.


Biverkningar kan inträffa oftare

 • hos patienter som får humant normalt immunglobulin för första gången eller, i sällsynta fall, vid produktbyte av humant normalt immunglobulin eller när lång tid förflutit sedan senaste infusionen

 • hos patienter med en obehandlad infektion eller underliggande kronisk inflammation.

Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner är sällsynta.


Anafylaktisk reaktion kan utvecklas hos patienter

 • med ej mätbart IgA som har antikroppar mot IgA

 • som har tolererat tidigare behandling med humant normalt immunglobulin.

Chock behandlas i enlighet med gällande rutin.


Tromboembolism

Det finns kliniska bevis på ett samband mellan IVIg-administrering och tromboemboliska händelser som hjärtinfarkt, cerebrovaskulär händelse (inklusive stroke), lungemboli och djupa ventromboser, som antas vara relaterade till en relativ ökning i blodets viskositet på grund av det höga flödet av immunglobulin hos patienter i riskzonen. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning och infusion av IVIg till överviktiga patienter och till patienter med preexisterande riskfaktorer för trombotiska händelser (som hög ålder, hypertension, diabetes mellitus och en bakgrund med vaskulär sjukdom eller trombosepisoder, patienter med förvärvad eller nedärvd trombofili, patienter med längre perioder av immobilitet, patienter med allvarlig hypovolemi, patienter med sjukdomar som ökar blodets viskositet).

Hos patienter som löper risk att drabbas av tromboemboliska biverkningar ska IVIg-produkter administreras med lägsta praktiskt möjliga infusionshastighet och dos.


Akut njursvikt

Fall av akut njursvikt har rapporterats hos patienter som fått IVIg-behandling. I de flesta fall har riskfaktorer identifierats, såsom preexisterande njursinsufficiens, diabetes mellitus, hypovolemi, övervikt, samtidigt behandling med nefrotoxiska läkemedel eller ålder över 65.


Njurparametrar ska bedömas före infusion av IVIg, särskilt hos patienter som bedöms ha ökad risk för att utveckla akut njursvikt, och därefter med lämpliga intervall. Hos patienter med risk för akut njursvikt ska IVIg‑produkter administreras med lägsta praktiskt möjliga infusionshastighet och dos.


Om njurfunktionen försämras bör avbrott i behandlingen med IVIg övervägas.

Rapporter om renal dysfunktion och akut njursvikt har inkommit i samband med behandling med många av de registrerade IVIg-produkterna, som innehåller hjälpämnen som t ex sackaros, glukos eller maltos, men de som innehåller sackaros som stabilisator stod för en oproportionerligt stor del av det totala antalet. Hos riskpatienter bör behandling med IVIg-produkter som inte innehåller dessa hjälpämnen övervägas. Octagam innehåller maltos (se hjälpämnen ovan).


Aseptiskt meningitsyndrom (AMS)

Aseptiskt meningitsyndrom (AMS) har rapporterats förekomma i samband med IVIg-behandling. Syndromet börjar vanligen inom några timmar till 2 dagar efter IVIg-behandling. Studier av cerebrospinalvätska uppvisar frekvent positiva resultat med pleocytos med upp till flera tusen celler per mm3, övervägande från den granulocytiska serien, och förhöjda proteinnivåer med upp till flera hundra mg/dl.

AMS kan förekomma oftare i samband med högdosbehandling med IVIg (2 g/kg).


Patienter som uppvisar sådana tecken eller symtom bör genomgå en noggrann neurologisk undersökning, omfattande studier av cerebrospinalvätska för att utesluta andra orsaker till meningit.


Utsättning av IVIg-behandling har resulterat i remission av AMS inom loppet av några dagar utan följdverkningar.


Hemolytisk anemi

IVIg-produkter kan innehålla blodgruppsantikroppar som kan verka som hemolysiner och inducera immunglobulinbeläggning av erytrocyter in vivo, vilket orsakar en positiv direkt antiglobulinreaktion (Coombs test) och i sällsynta fall hemolys. Hemolytisk anemi kan utvecklas efter IVIg-behandling på grund av ökad sekvestrering av röda blodkroppar (RBC). IVIg-mottagare ska övervakas för kliniska tecken och symptom på hemolys.


Neutropeni/leukopeni

En övergående minskning i antalet neutrofila leukocyter och/eller episoder med neutropeni, ibland svår, har rapporterats efter behandling med IVIg. Detta förekommer vanligtvis inom timmar eller dagar efter IVIg-administrering och försvinner av sig självt inom 7 till 14 dagar.


Transfusionsorsakad akut lungkomplikation (TRALI)

Hos patienter som får IVIg har det förekommit vissa rapporter om icke-kardiogent lungödem [transfusion-related acute lung injury (TRALI)]. TRALI kännetecknas av svår hypoxi, dyspné, takypné, cyanos, feber och hypotoni. Symtom på TRALI utvecklas vanligtvis under eller inom 6 timmar efter en transfusion, ofta inom 1‑2 timmar. IVIg-mottagare måste därför övervakas och infusion av IVIg måste avbrytas omedelbart i händelse av lungbiverkningar. TRALI är ett potentiellt livshotande tillstånd som kräver omedelbar behandling på intensivvårdsavdelning.


Interferens med serologiska tester

Efter administrering av immunglobulin kan den tillfälliga ökningen av passivt överförda antikroppar i patientens blod ge falskt positiva resultat i serologiska tester.

Passiv överföring av antikroppar mot erytrocytantigener, t.ex. A, B eller D, kan påverka vissa serologiska tester för allo-antikroppar mot röda blodkroppar, t ex antiglobulintest (Coombs test).


Överförbara smittämnen

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma innefattar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler med specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra patogener.


De åtgärder som vidtagits anses effektiva mot höljeförsedda virus såsom HIV, HBV och HCV.


Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom HAV och parvovirus B19.


Det finns övertygande klinisk erfarenhet om att hepatit A och parvovirus B19 inte överförs med immunglobuliner. Det kan också förutsättas att antikroppsinnehållet på ett betydande sätt bidrar till virussäkerheten.


Viktig information om några innehållsämnen i Octagam 50 mg/ml 

Detta läkemedel innehåller 35 mg natrium per 100 ml, motsvarande 1,75 % av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium för vuxna).


(Felaktigt) förhöjd erytrocytsedimentationshastighet

Hos patienter som får IVIg-behandling, kan erytrocytsedimentationshastigheten (ESR) bli falskt förhöjd (noninflammatorisk stegring).


Cirkulatorisk överbelastning (volymöverbelastning)

Cirkulatorisk överbelastning (volymöverbelastning) kan inträffa när volymen av infuserad IVIg (eller annan blod- eller plasma-deriverad produkt) och andra samtidiga infusioner orsakar akut hypervolemi och akut lungödem.


Lokala reaktioner vid injektionsstället:

Lokala reaktioner vid injektionsstället har identifierats, som kan inkludera extravasering, erytem vid infusionsstället, klåda vid infusionsstället och liknande symtom.


Pediatrisk population

De listade varningstexterna och försiktighetsåtgärderna gäller för både vuxna och barn.


Interaktioner

Levande försvagade virusvacciner

Behandling med immunglobulin kan minska effekten av levande försvagade virusvaccinationer såsom mässling, röda hund, påssjuka och vattkoppor under en period på minst 6 veckor och upp till 3 månader. Efter administrering av detta läkemedel bör det gå 3 månader innan vaccination med levande försvagade virusvacciner görs. För mässling kan risken för försämrat anslag bestå i upp till 1 år. Därför bör man mäta antikroppsnivån när mässlingvaccination planeras.


Loop-diuretika

Undvik samtidig behandling med loop-diuretika.


Blodglukostester

Vissa blodglukostester (till exempel sådana som är baserade på glukosdehydrogenaspyrrolokinolinkinon (GDH-PQQ) eller oxidoreduktasmetoder för glukosbestämning med färgindikator) tolkar felaktigt maltosen (100 mg/ml) som finns i Octagam som glukos. Det kan leda till att glukosnivåerna under en infusion och upp till 15 timmar efter infusionens slut, felaktigt avläses som förhöjda och därmed att felaktig insulinbehandling ges, vilket kan leda till livshotande hypoglykemi. Förekomst av verklig hypoglykemi kan även förbli obehandlad om hypoglykemistatus maskeras av en felaktigt förhöjd glukosavläsning. Det innebär att när Octagam eller andra parenterala maltoshaltiga läkemedel används ska blodsockret mätas med glukosspecifika metoder.


Läs produktinformationen för blodglukostestet noga – även informationen om testremsorna – för att kunna avgöra om systemet lämpar sig för användning i samband med maltoshaltig parenterala produkter. Om du är osäker ska du kontakta tillverkaren av testsystemet för att fastställa om systemet lämpar sig för användning i samband med maltoshaltiga parenterala produkter.


Pediatrisk population

De listade biverkningarna gäller både för vuxna och barn.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Graviditet

Läkemedlets säkerhet vid användning under graviditet har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar. Det bör därför användas med försiktighet till gravida och ammande kvinnor. IVIg-läkemedel har visats passera placenta och detta i ökad omfattning under den tredje trimestern. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder inte på att skadliga effekter kan förväntas under graviditeten eller på fostret och det nyfödda barnet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Immunglobuliner utsöndras i bröstmjölk. Inga negativa effekter förväntas på det ammande nyfödda/spädbarnet.

Fertilitet

Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter på fertilitet förväntas.


Trafik

Octagam har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter som upplever biverkningar under behandling bör dock vänta tills dessa upphör innan fordon eller maskiner används.


Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Biverkningar orsakade av humana normala immunglobuliner (efter fallande frekvens) omfattar:

 • frossa, huvudvärk, yrsel, feber, kräkningar, allergiska reaktioner, illamående, ledvärk, lågt blodtryck och måttliga ländryggsbesvär

 • reversibla hemolytiska reaktioner, särskilt hos personer med blodgrupp A, B och AB och (sällsynta) hemolytisk anemi som kräver transfusion

 • (sällsynta) plötsligt blodtrycksfall och i enstaka fall anafylaktisk chock, även om patienten inte har visat överkänslighet vid tidigare behandling

 • (sällsynta) övergående kutana reaktioner (inklusive kutan lupus erythematosus – ingen känd frekvens)

 • (mycket sällsynta) tromboemboliska reaktioner såsom hjärtinfarkt, stroke, lungemboli, djup ventrombos

 • fall av reversibel aseptisk meningit

 • fall av förhöjt serumkreatinin och/eller förekomst av akut njursvikt

 • fall av transfusionsorsakad akut lungkomplikation (TRALI)


Tabelluppställning över biverkningar

Tabellen som presenteras nedan är upprättad enligt MedDRA-systemets klassificering av organ.


Frekvenserna har utvärderats med hjälp av följande kriterier: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100 till < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1,000 till < 1/100); sällsynta (≥ 1/10,000 till < 1/1,000); mycket sällsynta (< 1/10,000), inga kända (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Inom varje organklass presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Frekvens av biverkningar i kliniska studier med Octagam:

MedDRA-klassificering av organsystem

Biverkning

Frekvens per patient

Frekvens per infusion

Immunsystemet

överkänslighet

mycket vanlig

vanlig

Centrala och perifera nervsystemet

huvudvärk

mycket vanlig

vanlig

Magtarmkanalen

illamående

vanlig

mindre vanlig

Hud och subkutan vävnad

eksem

vanlig

mindre vanlig

Muskuloskeletala systemet och bindväv

ryggsmärta

vanlig

mindre vanlig

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

feber
trötthet
reaktion vid injektionsstället
köldfrossa
bröstsmärta

vanlig
vanlig
vanlig
vanlig
mindre vanlig

mindre vanlig
mindre vanlig
mindre vanlig
mindre vanlig
mindre vanlig

Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsföring av Octagam:

Frekvenser av rapporterade biverkningar efter marknadsföring kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data.

MedDRA- klassificering av organsystem

Biverkning (föredragen termnivå)

Frekvens

Blodet och lymfsystemet

hemolytisk anemi
leukopeni

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

Immunsystemet

anafylaktisk chock
anafylaktisk reaktion
anafylaktoid reaktion
angioödem
ansiktsödem

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

Metabolism och nutrition

hypervolemi
(pseudo)hyponatremi

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

Psykiska störningar

tillstånd av förvirring
agitation
ångest
nervositet

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

Centrala och perifera nervsystemet

cerebrovaskulär händelse
aseptisk meningit
medvetslöshet
talstörningar
migrän
yrsel
hypestesi
parestesi
ljuskänslighet
darrningar

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

Ögon

nedsatt syn

ingen känd frekvens

Hjärtat

hjärtinfarkt
angina pectoris
bradykardi
takykardi
palpitationer
cyanos

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

Blodkärl

trombos
cirkulatorisk kollaps
störningar i perifera cirkulationssystemet
flebit
hypotoni
hypertoni
blekhet

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

andningssvikt
lungemboli
lungödem
bronkospasm
hypoxi
dyspné

hosta

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

Magtarmkanalen

kräkningar

diarré
buksmärtor

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

Hud och subkutan vävnad

hudfjällning
nässelfeber
utslag
erytematösa utslag
dermatit
klåda
håravfall
erytem

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

Muskuloskeletala systemet och bindväv

artralgi
myalgi
smärta i extremiteterna

nacksmärta
muskelryckningar
muskelsvaghet
muskuloskeletal stelhet

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

Njurar och urinvägar

akut njursvikt
njursmärta

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

ödem
influensaliknande sjukdom
värmevallningar
rodnad
förnimmelse av kyla
förnimmelse av värme
hyperhidros
allmän sjukdomskänsla
obehag i bröstet
asteni
letargi
brännande känsla

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens

Undersökningar

förhöjda leverenzymvärden
falskt positivt blodglukosresultat

ingen känd frekvens

ingen känd frekvens


Beskrivning av utvalda biverkningar

För beskrivning av utvalda biverkningar, såsom överkänslighet, tromboemboli, akut njursvikt, aseptisk meningit och hemolytisk anemi.


Pediatrisk population

Vid kliniska studier med Octagam klassificerades de flesta av de noterade biverkningarna hos barn, som svaga och många av dem svarade på enkla åtgärder, såsom minskning av infusionshastigheten eller temporär utsättning av infusionsbehandlingen. Beträffande typen av biverkningar, var samtliga erkända för IVIg-beredningar. Den oftast noterade biverkningen i den pediatriska populationen var huvudvärk.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Överdosering

Överdosering kan medföra övervätskning och hyperviskositet, särskilt hos riskpatienter, inklusive äldre patienter eller patienter med hjärt- eller njurinsufficiens


Farmakodynamik

Humant normalt immunglobulin innehåller huvudsakligen immunglobulin G (IgG) med ett brett spektrum av antikroppar mot infektiösa agens.


Humant normalt immunglobulin innehåller de IgG-antikroppar som finns i befolkningen.


Det framställs vanligtvis ur plasmapooler från minst 1000 donationer. Fördelningen av immunglobulin- subklasser motsvarar fördelningen i normal human plasma. Adekvata doser av detta läkemedel kan återställa onormalt låga immunglobulin G nivåer till normalnivån.


Verkningsmekanismen vid andra indikationer än substitutionsbehandling är inte helt klarlagd.


Kliniska studier


Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

I en retrospektiv studie ingick data från 46 patienter med kronisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP), som behandlats med Octagam 50 mg/ml. I effektanalysen ingick 24 patienter, av vilka 11 var obehandlade patienter (grupp 1) och 13 var patienter som inte hade fått några immunglobuliner under 12 veckor före behandlingsstarten med Octagam 50 mg/ml (grupp 2). Grupp 3 bestod av 13 andra patienter som förbehandlats med immunglobuliner (immunglobuliner som administrerats inom 12 veckor före påbörjad administrering av Octagam 50 mg/ml). Behandlingen betraktades som effektiv om ONLS (Overall Neuropathy Limitations Scale) minskade med minst en poäng inom 4 månader från behandlingsstart. I grupp 1 och grupp 2 minskade poängsiffran signifikant hos 41,7% av patienterna (p=0,02). Endast 3 av de 13 patienterna (23,08%) i grupp 3 (som förbehandlats med IVIg) uppvisade en förbättring av ONLS; 10 patienter förblev stabila. Ingen markerad förbättring av ONLS hade förväntats för patienter som förbehandlats med IVIg.

Medelåldern för de undersökta patienterna var 65 år, vilket är äldre än i övriga CIDP-studier. Hos patienter äldre än 65 år var responsgraden lägre än hos yngre patienter. Detta stämmer med publicerade data.

Pediatrisk population

En prospektiv, öppen fas III-studie genomfördes med Octagam 50 mg/ml, vari ingick 17 deltagare som var barnpatienter eller tonåriga patienter (genomsnittsålder 14,0 år, åldersintervall mellan 10,5 och 16,8) som led av primära immunbristsjukdomar. Tidigare behandlade patienter fick 0,2 g/kg var 3:e vecka under de första 6 månaderna. Behandlingsnaiva patienter fick 0,4 g/kg var 3:e vecka under de första 3 månaderna, följt av 0,2 g/kg under resten av studieperioden. Dos och doseringsintervall behövde justeras i syfte att bibehålla ett dalvärde på minst 4 g/l.

 • Antal missade skoldagar: 11,2 dagar/patient/år

 • Antal dagar med feber: 4,1 dagar/patient/år

 • Antal dagar med antibiotika: 19,3 dagar/patient/år

 • Antal dagar med infektioner: 29,1 dagar/patient/år.

Infektionernas svårhetsgrad bedömdes vara mild. Inga allvarliga infektioner som krävde inläggning på sjukhus observerades.


Farmakokinetik

Humant normalt immunglobulin är omedelbart och fullt biotillgängligt i mottagarens cirkulation efter intravenös administrering. Det fördelas relativt snabbt mellan plasma och extravaskulär vätska, efter ungefär 3-5 dagar uppnås jämvikt mellan intra- och extravaskulära kompartment.


Humant normalt immunglobulin har en genomsnittlig halveringstid på mellan 26 till 41 dagar, när den mätts hos patienter med immundefekter. Denna halveringstid kan variera från patient till patient, speciellt vid primär immunbrist.


IgG och IgG-komplex bryts ner i celler i det retikulo-endoteliala systemet.


Pediatrisk population

En prospektiv öppen fas III-prövning utfördes med Octagam på 17 barn- och ungdomspatienter (medianålder 14,0 år, intervall från 10,5 till 16,8) som led av primära immunbristsjukdomar. Patienterna behandlades under en period på 6 månader.


Under behandlingsperioden var genomsnittligt Cmax vid steady state 11,1 ± 1,9 g/l; genomsnittlig lägsta nivå var 6,2 ± 1,8 g/l. Den genomsnittliga terminala halveringstiden för totalt IgG var 35,9 ± 10,8 dagar med ett medianvärde på 34 dagar. Genomsnittliga distributionsvolymen för totalt IgG var 3,7 ± 1,4 l och totalt clearance var 0,07 ± 0,02 l/dag.


Prekliniska uppgifter

Immunglobuliner är normala beståndsdelar i människokroppen. Djurstudier av toxicitet efter upprepad dosering, genotoxicitet och reproduktionstoxicitet är svåra att genomföra på grund av induktion av och interferens med antikroppar bildade mot heterologa proteiner. Eftersom klinisk erfarenhet inte har visat på någon karcinogen eller mutagen potential hos immunglobuliner, har inga experimentella studier i heterologa arter genomförts.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Humant normalt immunglobulin (IVIg)


1 ml lösning innehåller:

Humant normalt immunglobulin (IVIg) 50 mg

(renhet på minst 95% IgG)


Varje flaska om 20 ml innehåller 1 g humant normalt immunglobulin.

Varje flaska om 50 ml innehåller 2,5 g humant normalt immunglobulin.

Varje flaska om 100 ml innehåller 5 g humant normalt immunglobulin.

Varje flaska om 200 ml innehåller 10 g humant normalt immunglobulin.

Varje flaska om 500 ml innehåller 25 g humant normalt immunglobulin.


Fördelning av IgG subklasserna (ungefärliga värden):

IgG1 ca 60%

IgG2 ca 32%
IgG3 ca 7%
IgG4 ca 1%


Det maximala IgA-innehållet är 200 mikrogram/ml


Framställt av blodplasma från humana givare.


Hjälpämne med känd effekt:

Detta läkemedel innehåller 35 mg natrium per 100 ml, motsvarande 1,75% av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag (2 g natrium för vuxna).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se nedan.


Förteckning över hjälpämnen

Maltos 100 mg/ml

Vatten för injektionsvätskor till 1 ml


Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel och inte heller med några andra IVIg-produkter.


Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Immunglobulin, humant normalt, för intravenös administrering

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

Förvara förpackningen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Använd ej efter utgångsdatum. 


Särskilda anvisningar för destruktion

Produkten bör ha rums- eller kroppstemperatur före användning

Lösningen ska vara klar till svagt opalescent och färglös eller blekgul.

Lösningar som är grumliga eller har utfällningar ska inte användas.

På grund av möjlig bakteriell kontamination ska eventuellt kvarvarande innehåll kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.


Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml Klar eller svagt opaliserande, färglös eller gulaktig
200 milliliter flaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av