FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glycerol Evolan

Evolan

Kräm 200 mg/g
(Vit kräm)

Övriga hudskyddande och uppmjukande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Glycerol Evolan

200 mg/g kräm
glycerol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glycerol Evolan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Glycerol Evolan
3. Hur du använder Glycerol Evolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glycerol Evolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glycerol Evolan är och vad det används för

 

Glycerol Evolan är en vit mjukgörande kräm som innehåller 20 % glycerol (200 mg/g). Glycerol har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.


Glycerol Evolan används för att behandla torr hud.


2. Vad du behöver veta innan du använder Glycerol Evolan

Använd inte Glycerol Evolan

  • om du är allergisk mot glycerol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Graviditet, amning och fertilitet

Glycerol Evolan kan användas under graviditet och amning.

Glycerol Evolan innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat och cetostearylalkohol

Etyl- och metylparahydroxibensoat kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. Hur du använder Glycerol Evolan

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

Lokal övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Glycerol Evolan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är glycerol 200 mg/g.

  • Övriga innehållsämnen är hydrerad rapsolja, kolesterol, stearoylmakrogolglycerider, cetostearylalkohol, dimetikon, lättflytande paraffin, fast paraffin, vitt vaselin, etylparahydroxibensoat (E214), metylparahydroxibensoat (E218), citronsyra, natriumcitrat, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit kräm

Förpackningsstorlekar:

Plastburk med pump, 500 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Evolan Pharma AB, Box 120, 182 12 Danderyd, Sverige


Tillverkare:

Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17, Puurs, 2870, Belgien.


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-09-24

Hitta direkt i texten
Av