Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Filavac RHD

Ceva Animal Health

Suspension och vätska till injektionsvätska, suspension
Avregistreringsdatum: 2020-02-07 (Tillhandahålls ej) (Suspension och vätska till injektionsvätska, suspension för kaniner. Rödaktig homogen suspension.)

Immunologiska, inaktiverade virala vacciner för kaniner, kaningulsotvirus

ATC-kod: QI08AA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Filavac RHD Injektionsvätska, suspension för kaniner, Filavac RHD Suspension och vätska till injektionsvätska, suspension för kaniner

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

0,5 ml dos av vaccin för 1 dos eller 0,2 ml för 50 doser respektive 200 doser innehåller:

Kaningulsotsvirus stam LP.SV.2012 (variantstam 2010, RHDV2),

inaktiverat…………….………………………………………………………min 1 SD90% *

Kaningulsotsvirus stam IM507.SC.2011 (klassisk stam 2010, RHDV1), inaktiverat…………….………………………………………………………min 1 SD90% *


Adjuvans:

Aluminiumhydroxid (Al3+) …………………………………………….……………0,35 mg


(*) Skyddande dos för minst 90% av de vaccinerade djuren.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension för kaniner (1 dos).

Suspension och vätska till injektionsvätska, suspension för kaniner (50 doser respektive 200 doser).

Rödaktigt homogen suspension före och efter spädning.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Kaniner

4.2 Indikationer, specificera djurslag

För aktiv immunisering av kaniner (för köttproduktion och framtida avelsdjur) från 10 veckors ålder, för att minska dödligheten till följd av kaningulsot orsakad av klassisk RHDV1 eller variant RHDV2.

Immunitetens insättande: 7 dagar.

Immunitetens varaktighet: 12 månader.

4.3 Kontraindikationer

Inga

4.4 Särskilda varningar

Det finns ingen information om användningen av detta vaccin till seropositiva djur, inklusive djur med maternella antikroppar. Således, i situationer där en hög nivå av antikroppar förväntas, måste vaccinationsschemat anpassas därefter.

Effekten av vaccinet i djur som är yngre än 10 veckor har inte visats.

Ingen information finns tillgänglig avseende säkerhet och effekt hos tamkaniner.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Vaccinera endast friska kaniner.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Mycket vanliga: En tillfällig ökning av kroppstemperaturen på upp till 1,6°C kan observeras en dag efter vaccination.

Vanliga: Immunisering följs av en begränsad lokal reaktion (subkutan knöl upp till 3 mm i diameter) som kan vara kännbar och synlig i åtminstone 52 dagar.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Dräktighet:

Den tillgängliga studien (fältförsök) har inte visat missfall hos dräktiga djur.

Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Fertilitet:

Inverkan av vaccination på fertiliteten hos kaniner har inte undersökts.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av vaccinet när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall vaccinet ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

4.9 Dos och administreringssätt

En dos per subkutan injektion till varje djur med en volym på 0,5 ml för 1-dos-förpackningen eller 0,2 ml för flerdosförpackningarna.

Första vaccinationen från 10 veckors ålder.

Re-vaccination: årligen.


Spädning av vaccinet för flerdosförpackningarna (50 doser respektive 200 doser):

Använd sedvanlig aseptisk teknik.

Sug upp spädningsvätskan i en steril spruta med en steril nål och injicera spädningsvätskan i injektionsflaskan med vaccinet.

Skaka försiktigt före och någon enstaka gång under administrering för att upprätthålla en homogen suspension.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Inga andra biverkningar än de som anges i avsnitt 4.6 har observerats efter administrering av en dubbel dos av vaccinet.

4.11 Karenstid(er)

Noll dygn.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Immunologiska, inaktiverade virala vacciner för kaniner, kaningulsotsvirus.

ATCvet-kod: QI08AA01

För aktiv immunicering av kaniner mot kaningulsotsvirus (RHDV) orsakad av klassisk RHDV1 eller variant RHDV2.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

1-dos-förpackning:

Aluminiumhydroxid

Natriumdisulfit

Dinatriumfosfatdihydrat

Kaliumdivätefosfat

Natriumhydroxid

Vatten för injektionsvätskor


Flerdosförpackningar:

Aluminiumhydroxid

Natriumdisulfit

Dinatriumfosfatdihydrat

Kaliumdivätefosfat

Natriumhydroxid

Vatten för injektionsvätskor


Vätska:

Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Skall inte blandas med något annat veterinärmedicinskt läkemedel, förutom den spädningsvätska som medföljer flerdosförpackningarna.

6.3 Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 14 månader.

Hållbarhet efter spädning enligt anvisning (för flerdosförpackningarna): 2 timmar.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras och transporteras kallt (2 oC-8 oC).

Ljuskänsligt. 

Får ej frysas.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Typ-I glasflaskor förslutna med nitrilgummipropp och aluminiumlock.


1-dos-förpackning:

1 injektionsflaska med 0,5 ml vaccin.

5 injektionsflaskor med 0,5 ml vaccin.

10 injektionsflaskor med 0,5 ml vaccin.

Sekundär förpackning: plastblister.


Förpackning med 50 doser:

1 injektionsflaska med 7,5 ml vaccin och 1 injektionsflaska med 2,5 ml vätska.

14 injektionsflaskor med 7,5 ml vaccin och 14 injektionsflaskor med 2,5 ml vätska.

Förpackning med 200 doser:

1 injektionsflaska med 30 ml vaccin och 1 injektionsflaska med 10 ml vätska.

14 injektionsflaskor med 30 ml vaccin och 14 injektionsflaskor med 10 ml vätska.

Sekundärförpackning: kartong.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

FILAVIE

20, LA CORBIERE ROUSSAY

49450 SEVREMOINE

FRANKRIKE

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Filavac RHD Injektionsvätska, suspension för kaniner: 54988

Filavac RHD Suspension och vätska till injektionsvätska, suspension för kaniner: 56381

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2017-05-12

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2017-12-18
Hitta direkt i texten
Av