FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vivotif

Scandinavian Biopharma

Enterokapsel, hård
(Kapslarna är tvåfärgade: vita och laxfärgade. 6,0 x 16,0 mm utan skåra. Enterokapsel, hård.)

Oralt, levande, försvagat vaccin mot tyfoidfeber

ATC-kod: J07AP01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Scandinavian Biopharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé:

2023-10-31.

Indikationer

Vivotif är avsett för aktiv oral immunisering mot tyfoidfeber, orsakad av Salmonella

enterica serovar Typhi (S. Typhi), hos vuxna och barn i åldern fem år och äldre.


Vaccinet ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


Allergisk reaktion vid tidigare intag av produkten.


Medfödd eller förvärvad immunbrist (inklusive patienter som får immunsuppressiva eller antimitotiska läkemedel).


Akut febersjukdom eller akut gastrointestinal sjukdom. Vaccination ska skjutas upp tills patienten har tillfrisknat.

Dosering

Dosering


En kapsel Vivotif tas dag 1, 3 och 5.


Fullständig vaccination består av intag av tre kapslar enligt beskrivning ovan. Om inte hela vaccinationsschemat genomförs kan optimalt immunsvar inte säkerställas.


Skydd mot tyfoidfeber startar cirka sju till tio dagar efter intag av den tredje vaccindosen. Hela vaccinationsschemat ska vara slutfört minst en vecka före resa till ett endemiskt område.


Förnyelsevaccination

Förnyelsevaccination rekommenderas tre år efter den senaste vaccinationen för alla individer.


Förnyelsevaccination består av intag av tre kapslar, en kapsel dagligen på dag 1, 3 och 5, på samma sätt som för det ursprungliga vaccinationsschemat.


Pediatrisk population

Doseringen till barn är densamma som till vuxna. Säkerhet och effekt för barn under fem år har inte fastställts.


Administreringssätt

En kapsel av Vivotif tas tillsammans med kallt eller ljummet vatten (temperatur högst 37 °C) på tom mage och minst en timme före nästa måltid. Kapseln med vaccin ska inte tuggas och ska sväljas så fort som möjligt efter att den placerats i munnen.

Varningar och försiktighet

Vivotif ger inte 100 % skydd mot tyfoidfeber. Vaccinerade personer ska följa hygienråd och iaktta försiktighet vid intag av mat och vatten i områden drabbade av tyfoidfeber.


Kapslarna innehåller laktos och sackaros. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta vaccin: galaktosintolerans, total laktasbrist, glukos‑galaktosmalabsorption, fruktosintolerans eller sukras‑isomaltasbrist.

Interaktioner

Vaccination med Vivotif ska skjutas upp under och i minst tre dagar före och efter behandling med antibiotika eller antibakteriell sulfonamid, på grund av möjlig hämning av tillväxten av vaccinorganismerna och eventuell försvagning av immunsvaret. Ett längre intervall ska övervägas för långtidsverkande antibiotika (t.ex. azitromycin).


Kombination med malariaprofylax

Om malariaprofylax behövs, rekommenderas att vaccinationen med Vivotif avslutas innan malariaprofylaxen påbörjas. I detta fall ska det gå minst tre dagar mellan den sista dosen av Vivotif och starten av malariaprofylax.


Vivotif kan administreras samtidigt med vaccin mot gula febern, koleravaccinet CVD 103‑HgR och oralt poliovaccin. Data saknas avseende interaktion mellan Vivotif och andra levande försvagade vacciner.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.


Reproduktionsstudier på djur har inte utförts med Vivotif. Det är inte känt om Vivotif orsakar fosterskada vid administrering till gravida kvinnor eller om det kan påverka reproduktionsförmågan. Vivotif ska inte administreras under graviditet om det inte finns ett klart behov, exempelvis vid ökad infektionsrisk.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Data saknas avseende administrering av Vivotif till ammande kvinnor. S. Typhi Ty21a absorberas inte systemiskt och förväntas därmed inte utsöndras i bröstmjölk. Vivotif ska inte administreras under amning om det inte finns ett klart behov, exempelvis vid ökad infektionsrisk.

Fertilitet

Det är inte känt om Vivotif kan påverka reproduktionsförmågan.

Trafik

Inga studier om effekterna på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har utförts. En del av de biverkningar som anges i avsnitt Biverkningar kan dock tillfälligt påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Under kliniska studier har mer än 1,4 miljoner kapslar med Vivotif administrerats. Sedan den initiala registreringen har mer än 100 miljoner doser distribuerats. De vanligaste biverkningarna har varit buksmärtor, illamående, huvudvärk, feber, diarré, kräkningar och hudutslag. De flesta biverkningar var lindriga. En isolerad, icke‑dödlig anafylaktisk chock, som ansågs vara en allergisk reaktion mot vaccinet, rapporterades.


Biverkningsfrekvenserna klassificeras enligt följande: Mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Sammanfattning av biverkningar i tabellform


Biverkningar som uppkom under kliniska studier var följande:


Biverkningar

Frekvens

Centrala och perifera nervsystemet


Huvudvärk

Vanliga

Magtarmkanalen


Buksmärtor, illamående, kräkningar, diarré

Vanliga

Hud och subkutan vävnad


Utslag

Vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället


Feber

Vanliga


Biverkningar som rapporterats efter godkännande för försäljning är följande:


Biverkningar*

Immunsystemet

Överkänslighet, anafylaktisk reaktion, inklusive chock

Metabolism och nutrition

Nedsatt aptit

Centrala och perifera nervsystemet

Parestesi, yrsel

Magtarmkanalen

Gasbildning, utspänd buk

Hud och subkutan vävnad

Dermatit, klåda, urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artralgi, myalgi, ryggsmärta

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Asteni, sjukdomskänsla, trötthet, frossa, influensaliknande sjukdom

*Eftersom dessa reaktioner har rapporterats spontant efter godkännande för försäljning av en population av okänd storlek, är det inte möjligt att fastställa deras frekvens. Således har dessa biverkningar ingen känd frekvens.


Pediatrisk population

Biverkningarnas frekvens, typ och svårighetsgrad hos barn förväntas vara desamma som för vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Enstaka rapporter om överdosering har inkommit, dvs. intag av två eller flera kapslar samtidigt. De symtom som rapporterades avvek inte från dem som rapporterats vid den rekommenderade dosen.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Till skillnad från virulent S. Typhi, som kan orsaka systemisk sjukdom, är vaccinstammen Ty21a försvagad som en följd av avsaknad av virulensfaktorn Vi‑kapselpolysackarid och galE‑mutationen som orsakar irreversibla förändringar av cellväggens biosyntes. galE‑mutationen begränsar replikation in vivo på grund av en ackumulering av toxiska metaboliter, vilka orsakar lysering av bakteriecellen. Vaccinstammen Ty21a blir således kvar lokalt i tarmen och kan inte detekteras systemiskt eller i avföringen efter intag av den vanliga dosen. Ty21a utlöser humoral och cellulär immunitet både lokalt och systemiskt. Specifikt inducerar Ty21a IgA mot Salmonella O‑antigen, samt antikroppsutsöndrande celler (ASC) och polyfunktionella CD4+- och CD8+‑T‑celler med en tarm‑”homing” fenotyp. IgA- och CD8+‑svar kan detekteras i magtarmkanalen upp till 2 år efter Ty21a‑vaccination.


En icke‑placebokontrollerad ”challenge”‑studie på personer från USA utfördes med en tidig formulering och dosregim av Ty21a och visade 87 % skydd mot virulent S. Typhi efter vaccination.


Kliniskt skydd mot andra enteropatogener som orsakar feber inklusive S. Paratyphi har inte setts i randomiserade, kontrollerade kliniska studier.


Doseringen med tre enterokapslar i ett varannandagsschema har i en fältstudie visat sig ha en skyddande effekt på 71 % (95 % KI 35‑87 %) under det första året efter vaccination, 67 % (95 % KI 47‑79 %) under tre år och 62 % (95 % KI 48‑73 %) skydd under sju års uppföljning.


En fullständig vaccination består av intag av tre kapslar, en kapsel dagligen på dag 1, 3 och 5. Om inte hela vaccinationsschemat genomförs kan optimalt immunsvar inte säkerställas. Två doser visade sig ha en effekt på 59 % (95 % KI 41‑71 %) och en dos hade en effekt på 29 % (95 % KI 4‑47 %) under en tvåårig uppföljning.


Studier av förnyelsevaccination på friska frivilliga visade att lokal humoral och cellmedierad immunitet till följd av den primära vaccinationen kvarstår i minst tre år. Den kliniska relevansen av dessa observationer är oklar, eftersom det inte finns något immunologisk korrelat för skydd. En fältstudie utförd i ett område där tyfoidfeber är endemisk visade skydd på 62 % (95 % KI 48–73 %) under sju år efter vaccination.

Farmakokinetik

Ej relevant.

Prekliniska uppgifter

Det saknas prekliniska data för Vivotif.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje kapsel innehåller minst 2 x 109 levande celler av Salmonella enterica serovar Typhi (förkortas S. Typhi) Ty21a.


Hjälpämnen med känd effekt: laktos, sackaros.
Förteckning över hjälpämnen

Följande hjälpämnen finns i preparatet:


Sackaros

Askorbinsyra (E300)

Kaseinhydrolysat

Laktos, vattenfri

Magnesiumstearat (E470)


Kapselhölje:

Gelatin

Titandioxid (E171)

Erytrosin (E127)

Gul järnoxid (E172)

Röd järnoxid (E172)


Kapseldragering:

Hypromellosftalat

Etylenglykol

Dietylftalat


Detta vaccin innehåller även inaktiv Salmonella Typhi Ty21a.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Salmonella typhi, stam ty21a, levande försvagad

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

18 månader.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C‑8 °C). Förvara blisterförpackningen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Enterokapsel, hård.


Kapslarna är tvåfärgade: vita och laxfärgade.

Förpackningsinformation

Enterokapsel, hård Kapslarna är tvåfärgade: vita och laxfärgade. 6,0 x 16,0 mm utan skåra. Enterokapsel, hård.
3 kapsel/kapslar blister (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av