Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Morphine Unimedic

Unimedic Pharma

Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
(Genomskinlig lösning)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Narkotikst analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AA01
Läkemedel från Unimedic Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Morphine Unimedic

1 mg/ml injektionsvätska, lösning
morfinhydrokloridtrihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.>

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Morphine Unimedic är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Morphine Unimedic
3. Hur du använder Morphine Unimedic
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Morphine Unimedic ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Morphine Unimedic är och vad det används för

 

Morphine Unimedic innehåller det aktiva innehållsämnet morfinhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

Morphine Unimedic används vid svår smärta såsom smärta vid cancer och som smärtlindring efter operationer eller skador vid yttre våld.


Morfinhydrokloridtrihydrat som finns i Morphine Unimedic kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du använder Morphine Unimedic

Använd inte Morphine Unimedic

Du ska inte ges Morphine Unimedic:

 • om du är allergisk mot morfinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • vid tillstånd med stora mängder slem i andningsvägarna

 • vid tillstånd med nedsatt andningsförmåga

 • vid akut leversjukdom

 • vid tillstånd av oro (upprördhet) hos patienter påverkade av alkohol eller sömnmedel

Varningar och försiktighet

Det finns en risk för beroende vid användning av Morphine Unimedic. När behandling inte längre är nödvändig, kan dosen behöva minskas gradvis för att undvika biverkningar.


Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Morphine Unimedic om du har:


 • ett beroende av smärtstillande läkemedel (opioider)

 • astma

 • skallskada

 • lågt blodtryck med sänkt blodvolym

 • nedsatt sköldkörtelfunktion

 • nedsatt lever- eller njurfunktion

 • inflammatorisk tarmsjukdom

 • inflammation i bukspottkörteln

 • gallvägs- eller urinvägsspasm

Vid behandling av äldre rekommenderas en lägre dos av Morphine Unimedic på grund av en ökad risk för nedsatt andningsförmåga.


Då förstoppning är en vanlig biverkning, kan det hända att du behöver använda laxeringsmedel samtidigt som du får Morphine Unimedic.

Barn och ungdomar

Alla barn, särskilt nyfödda, riskerar att utveckla andningsproblem med detta läkemedel. Läkaren ger morfin med särskild försiktighet till barn under ett års ålder.


Andra läkemedel och Morphine Unimedic

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller särskilt:


 • lugnande läkemedel och sömntabletter (barbiturater t ex metohexital, pentotal, fenobarbital, meprobamat)

 • läkemedel för behandling av depression (klomipramin, amitriptylin, nortriptylin och monoxidashämmare, dvs MAO-hämmare såsom moklobemid)

 • läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom (selegilin)

 • vissa andra smärtstillande läkemedel (buprenorfin, nalbufin, pentazocin, diklofenak)

 • läkemedel för behandling av tuberkulos (rifampicin)

 • läkemedel för behandling av epilepsi (gabapentin)

Morphine Unimedic med alkohol

Morphine Unimedic kan orsaka nedsatt andningsförmåga vid samtidig användning av även små mängder alkohol. Samtidig användning av Morphine Unimedic och alkohol bör därför undvikas.


Graviditet och amning

Män eller kvinnor i fertil ålder ska inte få Morphine Unimedic om inte preventivmedel används.


Graviditet


Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådgör med läkaren innan du får detta läkemedel. Morphine Unimedic ska inte ges under graviditet om inte läkaren beslutar att nyttan för modern är högre än risken för barnet. Om Morphine Unimedic används under en lång tidsperiod under graviditeten kan det nyfödda barnet visa symtom på abstinens. Användning av morfin under förlossning kan orsaka andningsproblem för det nyfödda barnet. Det kan också påverka längden på förlossningen.


Amning


Morfin utsöndras i bröstmjölk. Morphine Unimedic ska inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Effekten och eventuella biverkningar av Morphine Unimedic påverkar kraftigt förmågan att köra bil och använda maskiner. Fråga din läkare när det är säkert att köra bil och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.


Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Morphine Unimedic

Detta läkemedel kommer att ges av sjukvårdpersonal med relevant träning och erfarenhet. Din läkare bestämmer vilken dos som är lämplig för dig.


Om du får för stor mängd av Morphine Unimedic

Morphine Unimedic kommer att ges till dig under övervakning av sjukvårdspersonal. Om du är orolig att du fått mer av läkemedlet än du borde ska du kontakta din läkare eller sjuksköterska. Symtom vid överdosering omfattar: mycket små pupiller, nedsatt andning, lågt blodtryck. Cirkulationsrubbningar och koma kan inträffa i svåra fall.


Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har ytterligare frågor.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare): • dåsighet

 • små pupiller

 • illamående, kräkningar, förstoppning

 • problem med urinering

 • ökad frisättning av ADH (ett hormon)

 • klåda


Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):


 • sänkt humör

 • nedsatt andningsförmåga, spasmer i luftvägarna

 • spasmer i urinvägar och gallvägar

 • yrsel


Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):


 • svimningskänsla när man hastigt ställer sig upp

 • snabba, kraftiga eller oregelbundna hjärtslag

 • snabb hjärtrytm

 • högt eller lågt blodtryck

 • svullna fötter och ben

 • svimning

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):


 • känsla av upprymdhet

 • problem med sömn, minne och koncentration

 • kramper

 • muntorrhet

 • nässelfeber

 • muskelsammandragningar

 • uppleva eller se saker som inte är verkliga, förvirring


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Morphine Unimedic ska förvaras

Används omedelbart efter öppnandet.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara ampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration


 • Den aktiva substansen är morfinhydrokloridtrihydrat.
  1 ml injektionslösning innehåller 1 mg morfinhydrokloridtrihydrat motsvarande 0,76 mg morfin.

  10 ml injektionslösning innehåller 10 mg morfinhydrokloridtrihydrat motsvarande 7,6 mg morfin.

 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 ml klar lösning i klara glasampuller i förpackningar med 10 ampuller.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Unimedic Pharma AB

Box 6216

102 34 Stockholm, Sverige


Tillverkare

Unimedic AB

Storjordenvägen 2

864 31 Matfors, SverigeDenna bipacksedel ändrades senast 2020-02-25

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Innan subkutana och intramuskulära doser som motsvarar väldigt små volymer administreras till ett nyfött barn ska Morphine Unimedic spädas för att undvika doseringsfel. Isoton natriumkloridlösning ska användas. Spädning motsvarande en administrationsvolym över 2 ml ska undvikas.


Vid epidural användning är det lämpligt att med sedvanlig teknik försäkra sig om att administrering av morfin sker i epiduralrummet.


Både effekt och risk för biverkningar förstärks avsevärt om Morphine Unimedic av misstag administreras intratekalt.


Stänk på huden och i ögonen kan orsaka smärta, rodnad och klåda. Undvik direktkontakt med läkemedlet.


Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.


Symtom och behandling av överdos:

Symtom på överdos inkluderar knappnålshuvudstora miotiska pupiller, andningsdepression och hypotoni. Cirkulationsrubbningar och koma kan inträffa i svåra fall.


Typisk symtomtriad: sänkt medvetandegrad, uttalad andningsdepression, maximalt miotiska pupiller. Hypotoni. Blek, fuktig hud. Vid höga doser, cyanos, areflexi, andningsstillestånd, medvetslöshet, cirkulationssvikt, lungödem. Acidos, kramper (framförallt hos barn), eventuellt hypokalemi och hypokalcemi. Illamående, kräkningar, förstoppning. Vid allvarlig förgiftning risk för hjärtmuskelskada, rhabdomyolys och njursvikt.


Behandling av överdosering

Andningsdepression vid morfinintoxikation kan hävas med naloxon, initialt 0,4 mg till vuxen (barn 0,01 mg/kg) långsamt intravenöst, dosen ökas vid behov successivt. Kontinuerlig infusion av naloxon kan ibland vara ett praktiskt alternativ.


Respiratorbehandling vid indikation (med PEEP vid lungödem). Naloxon kan ej ersätta respiratorbehandling vid allvarlig intoxikation. Vätska intravenöst (elektrolytlösning, glukos), blodgaskontroll, acidoskorrektion. Symtomatisk terapi.


Hitta direkt i texten
Av