Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Esomeprazol SUN Pharma

SUN Pharmaceutical

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 40 mg
(Ett vitt eller nästan vitt porös och enhetlig lyofiliserat pulver)

Medel vid syrarelaterade symtom, protonpumpshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BC05
Läkemedel från SUN Pharmaceutical omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Esomeprazol SUN Pharma

40 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
esomeprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Esomeprazol SUN Pharma  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Esomeprazol SUN Pharma
3. Hur Esomeprazol SUN Pharma ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Esomeprazol SUN Pharma  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Esomeprazol SUN Pharma  är och vad det används för

 

Esomeprazol SUN Pharma innehåller en läkemedelssubstans som heter esomeprazol. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. De verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.


Esomeprazol SUN Pharma används för korttidsbehandling av vissa tillstånd, när du inte kan behandlas med intag via munnen. Det används för att behandla följande tillstånd:


Vuxna

 • Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magen läcker in i matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magen) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna.

 • Magsår som orsakas av så kallade NSAID-läkemedel (Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Esomeprazol SUN Pharma kan också användas för att förhindra uppkomst av magsår när du tar NSAID-läkemedel.

 • Förebygga ny blödning hos vuxna efter behandlande endoskopi vid akut blödande sår i mage eller tolvfingertarm.

Barn och ungdomar 1-18 år

 • Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magen läcker in i matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magen) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna.

Esomeprazol som finns i Esomeprazol SUN Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Esomeprazol SUN Pharma

Du ska INTE ges Esomeprazol SUN Pharma om:

 • du är allergisk mot esomeprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • du är allergisk mot andra protonpumpshämmare (t.ex. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol)

 • du tar ett läkemedel som innehåller nelfinavir (används för behandling av HIV).

Du ska inte ges Esomeprazol SUN Pharma om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, rådfråga läkare innan du ges detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du ges Esomeprazol SUN Pharma om:

 • du har allvarliga leverproblem

 • du har allvarliga njurproblem.

 • du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Esomeprazol SUN Pharma som minskar magsyran.

 • du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).


Esomeprazol SUN Pharma kan dölja symtom på andra sjukdomar. Tala med läkare omedelbart om något av följande inträffar innan eller efter du fått Esomeprazol SUN Pharma:

 • du går ner mycket i vikt utan orsak och har problem att svälja

 • du får magsmärtor eller matsmältningsbesvär

 • du börjar kräkas föda eller blod

 • du får svart (blodblandad) avföring.

Användning av protonpumpshämmare som Esomeprazol SUN Pharma och särskilt om du använder Esomeprazol SUN i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.


Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Esomeprazol SUN Pharma. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Andra läkemedel och Esomeprazol SUN Pharma

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta eftersom att Esomeprazol SUN Pharma kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka effekten av Esomeprazol SUN Pharma.


Du ska inte ges Esomeprazol SUN Pharma om du samtidigt tar läkemedel som innehåller nelfinavir (som används för behandling av HIV-infektion).


Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar något av följande läkemedel:

 • atazanavir (används för behandling av HIV-infektion)

 • klopidogrel (används för förebyggande av blodproppar)

 • ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner)

 • Erlotinib (används vid behandling av cancer)

 • citalopram, imipramin eller klomipramin (används för behandling av depression)

 • diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi)

 • fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka när du börjar eller slutar få Esomeprazol SUN Pharma.

 • läkemedel som används för blodförtunning, till exempel warfarin. Läkaren kan behöva övervaka när du börjar eller slutar få Esomeprazol SUN Pharma.

 • Cilostazol (används för behandling av fönstertittarsjuka – smärta i benen vid gång som beror på otillräcklig blodförsörjning till benen)

 • cisaprid (används vid matsmältningsproblem eller halsbränna)

 • Digoxin (används vid hjärtbesvär)

 • Metotrexat (ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i höga doser för att behandla cancer) – om du tar höga doser av metotrexat kan din läkare göra ett tillfälligt uppehåll i din behandling med Esomeprazol SUN Pharma

 • Tacrolimus (används vid organtransplantation)

 • Rifampicin (används för behandling av tuberkulos)

 • Johannesört - Hypericum perforatum (används för behandling av depression).

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du ges detta läkemedel. Läkaren avgör om du kan ges Esomeprazol SUN Pharma under den tiden.


Det är inte känt om Esomeprazol SUN Pharma passerar över i bröstmjölk. Därför bör du inte ges Esomeprazol SUN Pharma om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Esomeprazol SUN Pharma påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan dock förekomma i mindre vanliga fall (se avsnitt 4). Om du påverkas, ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Esomeprazol SUN Pharma innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur Esomeprazol SUN Pharma ges

Esomeprazol SUN Pharma kan ges till barn och ungdomar i åldern 1 till 18 år och vuxna, inklusive äldre.


Att få Esomeprazol SUN Pharma

Vuxna

 • Esomeprazol SUN Pharma kommer att ges till dig av en läkare som kommer att bestämma hur mycket du behöver.

 • Den rekommenderade dosen är 20 mg eller 40 mg en gång dagligen

 • Om du har allvarliga leverproblem är den maximala dosen 20 mg dagligen (GERD)

 • Läkemedlet kommer att ges till dig som en injektion eller infusion (dropp) i en av dina vener. Detta kommer att pågå i upp till 30 minuter

 • Den rekommenderade dosen för att förebygga ny blödning vid sår i mage eller tolvfingertarm är 80 mg givet som intravenös infusion under 30 minuter följt av en kontinuerlig infusion av 8 mg per timme given under 3 dagar. Om du har allvarliga leverproblem kan dosen vid den kontinuerliga infusionen minskas till 4 mg per timme under 3 dagar.

Barn i åldrarna 1-18 år

 • Du får Esomeprazol SUN Pharma av din läkare, som bestämmer hur mycket du behöver.

 • För barn i åldern 1 till 11 år är den rekommenderade dosen 10 eller 20 mg en gång dagligen,

 • För barn i åldern 12 till 18 år är den rekommenderade dosen 20 eller 40 mg en gång dagligen,

 • Läkemedlet ges som en injektion eller infusion (dropp) i en ven (ett blodkärl). Det tar upp till 30 minuter.

Om du ges för stor mängd av Esomeprazol SUN

Kontakta läkaren omedelbart om du tror att du har fått för stor mängd av Esomeprazol SUN Pharma.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.



Allvarliga biverkningar

Om du observerar någon av följande allvarliga biverkningar kontakta läkare omedelbart:

 • plötsligt väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimningskänsla eller svårigheter att svälja (allvarlig allergisk reaktion)

 • rodnad av huden med blåsbildning eller fjällning. Svår blåsbildning och blödning på läppar, ögon, mun, näsa och könsorganen kan också förekomma. Dessa kan vara symtom på “Stevens-Johnson-syndrom” eller “toxisk epidermal nekrolys”.

 • gulnad hud, mörk urin och trötthet, vilket kan vara symtom på leverproblem.

Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) eller mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).



Andra biverkningar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • huvudvärk

 • påverkan på magen eller tarm: diarré, magsmärta, förstoppning, väderspänningar

 • illamående eller kräkningar

 • reaktion vid injektionsstället

 • godartade polyper i magsäcken.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • svullnad i fötter och anklar

 • sömnstörningar (sömnlöshet)

 • yrsel, stickningar, sömnighet

 • svindel (vertigo)

 • synproblem, till exempel dimsyn

 • muntorrhet

 • förändringar i blodbilden som visar leverns funktion

 • hudutslag, nässelfeber och klåda

 • Höft-, handleds- eller kotfrakturer (om Esomeprazol SUN Pharma används i höga doser och under en längre tid).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • förändrad blodbild såsom reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Detta kan orsaka svaghet, blånad eller infektionskänslighet.

 • låga nivåer av natrium i blodet. Detta kan orsaka svaghet, kräkningar och kramper.

 • känsla av upprördhet, förvirring eller depression

 • smakförändringar

 • plötslig väsande andning eller andnöd (bronkospasm)

 • inflammation i munhålan

 • en svampinfektion kallad ”torsk” som kan påverka tarmen

 • håravfall (alopeci)

 • hudutslag vid solning

 • ledsmärtor (artralgi) eller muskelsmärtor (myalgi)

 • generell olustkänsla och orkeslöshet

 • ökad svettning.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar)

 • aggression

 • hallucinationer (se, känna eller höra saker som inte finns)

 • svåra leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation

 • muskelsvaghet

 • svåra njurproblem

 • förstoring bröstkörtlar hos män

Har rapportertas (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Låga nivåer av magnesium i blodet kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel, och snabb hjärtrytm. Detta är mer troligt om du har använt Esomeprazol SUN Pharma mer än tre månader.Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

 • Inflammation i tarmen (orsakar diarré).

 • Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

Esomeprazol SUN Pharma kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret blir nedsatt. Du måste kontakta läkare omedelbart om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd, feber med symtom på lokal infektion såsom smärtor i nacke, svalg eller mun eller svårigheter att urinera, så att eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Esomeprazol SUN Pharma  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller injektionsflaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Efter beredning: Förvaras i skydd mot kyla.


Produkten ska användas omedelbart. Läkaren och apotekspersonalen på sjukhuset är ansvariga för att förvara, använda och kassera Esomeprazol SUN Pharma.


Använd inte detta läkemedel om du upptäcker en visuell förändring av läkemedlet (endast klar lösning ska användas).


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är esomeprazolnatrium. Varje flaska innehåller 42,5 mg esomeprazolnatrium, vilket motsvarar 40 mg esomeprazol.

 • Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat och natriumhydroxid (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Esomeprazol SUN Pharma är ett vitt eller nästan vitt porös och enhetlig lyofiliserat pulver. Det är förpackat i en färglös 10 ml injektionsflaska i glas med grå klorobutylgummipropp och aluminiumplombering och innehåller 40 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning.

 • förpackning med 1 injektionsflaska

 • förpackning med 10 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederländerna


Tillverkare

Laboratorios NORMON, S.A.

Ronda de Valdecarrizo 6

28760 Tres Cantos, Madrid

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-03-15

Hitta direkt i texten
Av