FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sertraline Accord

Accord Healthcare AB

Filmdragerad tablett 100 mg
(Vita, bikonvexa, kapselformade, filmdragerade tabletter, märkta med ”IJ” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan. Längd: cirka 13,3 mm, bredd: cirka 5,2 mm.)

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AB06
Läkemedel från Accord Healthcare AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Sertraline Accord

50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter
sertralin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sertraline Accord  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Sertraline Accord
3. Hur du använder Sertraline Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sertraline Accord  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sertraline Accord  är och vad det används för

 

Sertraline Accord innehåller den aktiva substansen sertralin. Sertralin tillhör en grupp läkemedel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Dessa läkemedel används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar.


Sertraline Accord kan användas för att behandla

 • depression och förebygga återkommande depression (hos vuxna)

 • social fobi (hos vuxna)

 • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (hos vuxna)

 • paniksyndrom (hos vuxna)

 • tvångssyndrom (OCD) (hos vuxna samt barn och ungdomar i åldersgruppen 6–17 år)


Depression är en klinisk sjukdom med symtom som att du känner dig ledsen, inte kan sova ordentligt eller njuta av livet som vanligt.


Tvångssyndrom och paniksyndrom är sjukdomar som kopplas till ångest med symtom som konstant besvär av fixeringar (tvångsföreställningar) vilket gör att du måste upprepa olika ritualer (tvång).


Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som kan uppträda efter en mycket emotionellt traumatisk upplevelse, med en del symtom som liknar depression och ångest. Social fobi (socialt ångestsyndrom) är en sjukdom som kopplas till ångest. Sjukdomen kännetecknas av känslor av intensiv ångest eller vånda i sociala situationer (t.ex. att tala med främmande människor, att tala inför grupper av människor, att äta eller dricka inför andra människor eller att bekymra sig över att man kanske uppför sig generande).


Läkaren har bedömt att detta läkemedel är lämpligt för att behandla din sjukdom.


Fråga läkaren om du är osäker på varför du har fått Sertraline Accord.

Sertralin som finns i Sertraline Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Sertraline Accord

Ta inte Sertraline Accord

 • Om du är allergisk mot sertralin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du tar eller har tagit läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (t.ex. selegilin, moklobemid) eller läkemedel som liknar MAO-hämmare (t.ex. linezolid). Om du avbryter behandlingen med Sertraline Accord måste du vänta minst 1 vecka innan du kan påbörja behandling med en MAO-hämmare. Om du avbryter behandlingen med en MAO‑hämmare måste du vänta minst 2 veckor innan du kan påbörja behandling med Sertraline Accord.

 • Om du tar ett läkemedel som heter pimozid (ett läkemedel mot psykiska sjukdomar såsom psykos).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Sertraline Accord.

Alla läkemedel passar inte alltid alla människor. Tala med läkaren innan du tar Sertraline Accord om du har eller tidigare har haft något av följande:

 • Om du har epilepsi (krampanfall) eller om du tidigare har haft kramper. Om du får ett krampanfall, kontakta din läkare omedelbart.

 • Om du tidigare har haft sjukdom med mani och depression (bipolär sjukdom) eller schizofreni. Om du får en manisk period, kontakta din läkare omedelbart.

 • Om du har eller tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord (se nedan ” Självmordstankar och försämring av din depression eller ångestsjukdom”).

 • Om du har serotonergt syndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som Sertraline Accord. (Symtomen på serotonergt syndrom beskrivs i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”).

  Läkaren har berättat för dig om du har haft detta tidigare.

 • Om du har lågt natriumvärde i blodet, eftersom detta kan inträffa när man behandlas med Sertraline Accord. Tala också om för läkaren om du tar vissa läkemedel mot högt blodtryck, eftersom sådana läkemedel också kan förändra natriumnivåerna i blodet.

 • Om du är äldre, eftersom du kan löpa högre risk att få låga natriumvärden i blodet (se ovan).

 • Om du har en leversjukdom. Läkaren kan bedöma att du bör ha en lägre dos av Sertraline Accord.

 • Om du har diabetes. Blodsockernivåerna kan påverkas på grund av Sertraline Accord och din diabetesmedicin kan behöva anpassas.

 • Om du har haft blödningsrubbningar, eller om du har tagit läkemedel som tunnar ut blodet (t.ex. acetylsalicylsyra eller warfarin) eller som kan öka risken för blödning eller om du är gravid (se avsnitt ”Graviditet, amning och fertilitet”).

 • Om du är barn eller ungdom under 18 år. Sertraline Accord ska bara ges till barn och ungdomar i åldrarna 6–17 år om de lider av tvångssyndrom (OCD). Om du behandlas för denna sjukdom kommer läkaren att vilja kontrollera dig noggrant (se ”Barn och ungdomar” nedan).

 • Om du får elbehandling (s.k. elektrokonvulsiv behandling, ECT).

 • Om du har besvär med ögonen, såsom vissa typer av glaukom (ökat tryck i ögonen).

 • Om du har fått veta vid en undersökning av ditt hjärta att du har ett avvikande EKG (elektrokardiogram) som kallas förlängt QT-intervall.

 • Om du har en hjärtsjukdom, låga kaliumnivåer eller låga magnesiumnivåer i blodet, fall av förlängt QT-intervall i släkten, låg hjärtfrekvens eller samtidigt använder läkemedel som förlänger QT-intervallet.


Sexuella problem

Läkemedel såsom Sertraline Accord (s.k. SSRI-/SNRI-preparat) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.


Rastlöshet/akatisi

Användning av sertralin har kopplats till en plågsam rastlöshet och behov av att röra på sig, att ofta inte kunna sitta eller stå still (akatisi). Detta uppträder oftast under de första behandlingsveckorna. Att öka dosen kan vara skadligt, så om du får sådana symtom bör du tala med din läkare.


Utsättningsreaktioner

Biverkningar i anslutning till att behandlingen avbryts (utsättningsreaktioner) är vanliga, särskilt om behandlingen avslutas plötsligt (se avsnitt 3, ”Om du slutar att ta Sertraline Accord”, och avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”). Risken för att få utsättningssymtom beror på hur länge du behandlats, doseringen och hur snabbt dosen trappas ner. I allmänhet är dessa symtom lätta till måttliga, men för vissa patienter kan de vara allvarliga. Symtomen uppträder normalt inom de första dagarna efter avbrytandet av behandlingen och försvinner vanligen av sig själva eller avklingar inom 2 veckor. Hos vissa patienter kan de sitta i längre (2–3 månader eller mer). Om behandlingen med sertralin ska avbrytas rekommenderas att dosen minskas gradvis under en period om flera veckor eller månader. Du bör alltid diskutera med din läkare om hur du kan avbryta behandlingen på bästa sätt.


Självmordstankar och försämring av din depression eller ångestsjukdom

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.


Dessa tankar kan vara vanliga:

 • Om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord

 • Om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Barn och ungdomar

Sertralin ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år, förutom till patienter med tvångssyndrom (OCD). Risken för biverkningar som självmordsförsök, tankar på att skada sig själv eller begå självmord (självmordstankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos personer under 18 år när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Sertraline Accord skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om en läkare har skrivit ut Sertraline Accord till dig och du är under 18 år och du vill diskutera detta, kontakta läkaren. Du ska också informera läkaren om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om dessa symtom förvärras hos dig eller en person under 18 år som tar Sertraline Accord. Dessutom har de långsiktiga effekterna hos Sertraline Accord på tillväxt, mognad och utveckling av inlärningsförmåga (kognitiv förmåga) och beteende ännu inte fastställts hos denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Sertraline Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka effekten av Sertraline Accord, eller också kan Sertraline Accord minska effekten av andra läkemedel som tas samtidigt.


Intag av Sertraline Accord tillsammans med följande läkemedel kan ge allvarliga biverkningar:

 • Läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som moklobemid (mot depression) och selegilin (mot Parkinsons sjukdom) samt antibiotikumet linezolid och metylenblått (för behandling av höga nivåer methemoglobin i blodet). Använd inte Sertraline Accord tillsammans med dessa läkemedel.

 • Läkemedel mot psykiska sjukdomar såsom psykos (pimozid). Använd inte Sertraline Accord tillsammans med pimozid.

Tala med läkaren om du tar något av följande läkemedel:

 • läkemedel som innehåller amfetaminer (används för att behandla adhd [attention deficit hyperactivity disorder], narkolepsi och fetma)

 • naturläkemedel som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum). Effekten av Johannesört kan vara i 1–2 veckor

 • produkter som innehåller aminosyran tryptofan

 • läkemedel mot svår värk (t.ex. tramadol)

 • läkemedel mot opioidberoende (t ex buprenorfin)

 • läkemedel som används vid narkos eller för att behandla kronisk smärta (fentanyl, mivakurium och suxameton)

 • läkemedel mot migrän (t.ex. sumatriptan)

 • blodförtunnande läkemedel (warfarin)

 • läkemedel mot smärta/ledinflammation (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t.ex. ibuprofen, acetylsalicylsyra)

 • lugnande medel (diazepam)

 • diuretika (urindrivande medel)

 • läkemedel mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin)

 • läkemedel mot diabetes (tolbutamid)

 • läkemedel mot stark magsyra, magsår och halsbränna (cimetidin, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol)

 • läkemedel mot mani och depression (litium)

 • andra läkemedel mot depression (t.ex. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin)

 • läkemedel mot schizofreni och andra psykiska sjukdomar (t.ex. perfenazin, levomepromazin och olanzapin)

 • läkemedel som används mot högt blodtryck, bröstsmärtor, eller för att reglera hjärtats hastighet och rytm (t.ex. verapamil, diltiazem, flekainid och propafenon)

 • läkemedel mot bakterieinfektioner (t.ex. rifampicin, klaritromycin, telitromycin och erytromycin)

 • läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol och flukonazol)

 • läkemedel mot hiv/aids och hepatit C (proteashämmare som ritonavir och telaprevir)

 • läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar efter en operation eller kemoterapi (cellgiftsbehandling) (aprepitant)

 • läkemedel som man vet kan öka risken för förändringar av den elektriska aktiviteten i hjärtat (t.ex. antipsykotika och antibiotika)

 • metamizol, ett läkemedel som används för att behandla smärta och feber

Sertraline Accord med mat, dryck och alkohol

Sertraline Accord kan tas med eller utan mat.


Alkohol bör undvikas när du behandlas med Sertraline Accord.


Sertraline Accord bör inte tas i kombination med grapefruktjuice eftersom detta kan öka nivån av sertralin i kroppen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Säkerheten för Sertraline Accord på gravida kvinnor har inte fastställts fullständigt. Sertraline Accord kommer bara ges till dig när du är gravid om din läkare anser att nyttan för dig är större än de eventuella riskerna för barnet.


Om du tar Sertraline Accord i slutet av graviditeten kan det finnas ökad risk för kraftig vaginalblödning kort efter förlossningen, särskilt om du tidigare har haft blödningsstörningar. Läkaren eller barnmorskan bör informeras om att du tar Sertraline Accord så att de kan ge dig råd om detta.


Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Sertraline Accord. När läkemedel såsom Sertraline Accord används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


Ditt nyfödda barn kan även få andra symtom som vanligtvis börjar inom de första 24 timmarna efter födseln, symtomen inkluderar:

 • svårigheter att andas

 • blåaktig hud eller att barnet är för varmt eller kallt

 • blåa läppar

 • kräkningar eller att barnet inte äter ordentligt

 • att barnet är väldigt trött, har svårt att sova eller gråter ihållande

 • spända eller slappa muskler

 • darrningar, ryckningar eller kramper

 • förstärkta reflexer

 • lättretlighet

 • lågt blodsocker

Om ditt nyfödda barn har något av dessa symtom eller om du är orolig för ditt barns hälsa ska du kontakta din läkare eller barnmorska för råd.


Det finns belägg för att sertralin passerar över till bröstmjölk hos människa. Sertraline Accord bör bara ges till ammande kvinnor om din läkare anser att nyttan överväger de eventuella riskerna för barnet.


I djurstudier har det visat sig att vissa läkemedel såsom sertralin kan minska kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av sertralinfertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Psykofarmaka som sertralin kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör därför inte köra bil eller använda maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sertraline Accord innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Sertraline Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Vuxna

Depression och tvångssyndrom

Vanlig effektiv dos är 50 mg dagligen. Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget i intervall om minst en vecka under ett antal veckor. Den maximala rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.


Paniksyndrom, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom

Behandlingen bör starta med 25 mg dagligen, och därefter ökas till 50 mg dagligen efter en vecka.


Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget i under ett antal veckor. Den maximala rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.

Användning för barn och ungdomar

Sertraline Accord får endast ges till barn och ungdomar i åldrarna 6–17 år som lider av tvångssyndrom (OCD).


Tvångssyndrom

Barn 6–12 år: Rekommenderad startdos är 25 mg dagligen.

Efter en vecka kan läkaren öka dosen till 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg dagligen.

Barn 13–17 år: Rekommenderad startdos är 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg dagligen.


Om du har lever- eller njurproblem, tala om det för din läkare och följ de anvisningar du får.


Administreringssätt:

Sertraline Accord kan tas med eller utan mat.


Ta läkemedlet en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen.


Din läkare kommer att säga till dig hur länge du ska ta detta läkemedel. Det beror på sjukdomens natur och hur bra du svarar på behandlingen. Det kan ta flera veckor innan dina symtom förbättras. Behandling av depression bör vanligtvis fortsätta i 6 månader efter att du har märkt en förbättring.


Om du använt för stor mängd av Sertraline Accord  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta alltid med dig läkemedelsförpackningen med etiketten på, oavsett om det är något läkemedel kvar eller inte.


Symtomen på överdosering kan vara dåsighet, illamående och kräkningar, snabba hjärtslag, skakningar, upprördhet, yrsel och, i sällsynta fall, medvetslöshet.

Om du har glömt att använda Sertraline Accord

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en tablett, ta inte den missade tabletten. Ta nästa tablett i rätt tid.

Om du slutar att använda Sertraline Accord

Sluta inte att ta Sertraline Accord, såvida inte läkaren säger till dig det. Din läkare vill att du gradvis minskar dosen av Sertraline Accord under flera veckor innan du helt slutar att ta läkemedlet. Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du få biverkningar som yrsel, domningar, sömnproblem, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar. Om du får någon av dessa biverkningar eller några andra biverkningar när du slutar att ta Sertraline Accord, kontakta din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Illamående är den vanligaste biverkningen. Biverkningarna beror på dosen och går ofta över eller avtar efter fortsatt behandling.


Tala genast med din läkare

om du får något av följande symtom när du har tagit detta läkemedel. Symtomen kan vara allvarliga.

 • Om du får svåra hudutslag med blåsor (erythema multiforme) (detta kan drabba munnen och tungan). Det kan vara tecken på en sjukdom som kallas Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys (TEN). Din läkare avbryter i så fall behandlingen.

 • Allergisk reaktion eller allergi, vilket kan ge symtom som kliande hudutslag, andningsproblem, väsande andning, svullnader i ögonlocken, ansiktet eller på läpparna.

 • Om du blir upprörd eller förvirrad, eller får diarré, feber och högt blodtryck, kraftiga svettningar och snabba hjärtslag. Detta är symtom på serotonergt syndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som sertralin. Din läkare kan vilja avbryta behandlingen.

 • Om du får gulaktig hud och gulaktiga ögon, vilket kan tyda på leverskada.

 • Om du får symtom på depression med tankar på att skada dig själv eller begå självmord (självmordstankar).

 • Om du börjar känna dig rastlös och inte kan sitta eller stå still efter att du har börjat ta Sertraline Accord. Tala med din läkare om du börjar känna dig rastlös.

 • Om du får krampanfall.

 • Om du har en manisk period (se avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet”).

Följande biverkningar har setts i kliniska prövningar på vuxna: och efter marknadsföringen.


Mycket vanliga ( kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • sömnlöshet, yrsel, sömnighet, huvudvärk, diarré, illamående, muntorrhet, utebliven utlösning

 • trötthet


Vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • luftrörskatarr, halsont, rinnande näsa

 • minskad aptit, ökad aptit

 • ångest, depression, upprördhet, minskat sexuellt intresse, oro, känna sig konstig, mardrömmar, tandgnissling

 • skakningar, påverkan på muskulaturen (som överaktivitet, muskelspänning, gångsvårigheter och stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser)*, domningar och stickningar, muskelsträckning, bristande uppmärksamhet, onormal smak

 • synstörningar

 • öronringningar

 • hjärtklappning

 • värmevallningar

 • gäspningar

 • orolig mage, förstoppning, magont, kräkningar, gaser

 • ökade svettningar, utslag

 • ryggont, ledvärk, muskelvärk

 • oregelbunden menstruation, potensproblem

 • sjukdomskänsla, smärta i bröstet, svaghet, feber

 • viktuppgång

 • skada.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • mag‑tarmkatarr (gastroenterit), öroninfektion

 • tumör

 • överkänslighet, säsongsallergi

 • låga nivåer av sköldkörtelhormon

 • självmordstankar, självmordsbeteende*, psykotisk störning, onormala tankar, likgiltighet, hallucinationer, aggression, eufori, förföljelsemani

 • minnesförlust, minskade känslor, ofrivilliga muskelsammandragningar, svimningsanfall, inte kunna vara still, migrän, kramper, yrsel när man ställer sig upp, onormal koordination, talsvårigheter

 • förstorade pupiller

 • öronont

 • snabba hjärtslag, hjärtproblem

 • problem med blödningar (t.ex. magblödning)*, högt blodtryck, hudrodnad (flushing), blod i urinen

 • andfåddhet, näsblod, andningssvårigheter (eventuellt med väsljud)

 • tjärliknande avföring, tandproblem, inflammation i matstrupen, tungproblem, hemorrojder, ökad salivavsöndring, svårigheter att svälja, rapningar, störningar i tungrörelserna

 • ögonsvullnad, nässelfeber, håravfall, klåda, mörklila fläckar i huden, hudproblem med blåsor, torr hud, ansiktssvullnad, kallsvettning

 • inflammation i led och ben, muskelryckningar, muskelkramper*, muskelsvaghet

 • behöva kissa oftare, problem med att kissa, oförmåga att kissa, urininkontinens, ökad urinmängd, behov att kissa på natten

 • sexuella problem, kraftig vaginal blödning, vaginal blödning, sexuella problem hos kvinnor

 • bensvullnad, frossa, gångsvårigheter, törst

 • ökade levervärden, viktnedgång

 • Fall av självmordstankar och självmordsbeteende har rapporterats under behandling med sertralin eller tidigt efter avslutad behandling (se avsnitt 2).


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • inflammation i buken (divertikulit), svullna lymfkörtlar, minskat antal blodplättar*, minskat antal vita blodkroppar*

 • allvarlig allergisk reaktion

 • hormonella (endokrina) problem*

 • högt kolesterol, problem med att kontrollera blodsockernivån (diabetes), lågt blodsocker, ökad blodsockernivå*, låga blodsalter*

 • fysiska symtom på grund av stress eller sinnesrörelse, mardrömmar*, läkemedelsberoende, sömngång, för tidig utlösning

 • koma, onormala rörelser, svårigheter att röra sig, ökad sinnesförnimmelse, plötslig kraftig huvudvärk (som kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd som kallas reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom)*, störd sinnesförnimmelse

 • fläckar framför ögonen, grön starr, dubbelseende, ljuset sticker i ögonen, ögonblödning, olikstora pupiller*, synpåverkan*, problem med tårflödet

 • hjärtattack, yrsel, svimning, eller obehag i bröstet som kan vara tecken på förändringar i den elektriska aktiviteten i hjärtat (sett på EKG) eller onormal hjärtrytm*, långsamma hjärtslag

 • dålig cirkulation i armar och ben

 • snabb andning, tilltagande ärrbildning i lungvävnaden (interstitiell lungsjukdom)*, trånghetskänsla i halsen, talsvårigheter, långsam andning, hicka

 • munsår, inflammation i bukspottkörteln*, blod i avföringen, sår på tungan, ont i munnen

 • problem med leverfunktionen, allvarlig påverkan på leverfunktionen*, gulfärgning av hud och ögon (gulsot)*

 • hudreaktion mot solen*, hudödem*, onormal hårstruktur, onormal hudlukt, utslag i hårbotten

 • nedbrytning av muskelvävnad*, bensjukdom

 • svårigheter att kissa, minskad urinmängd

 • utsöndring från brösten, torr vagina, underlivsflytning, rodnad och smärta i penis och förhud, bröstförstoring*, förlängd erektion

 • bråck, minskad läkemedelstolerans

 • ökade kolesterolvärden i blodet, onormala laboratorievärden*, onormal sperma, problem med koagulationen*

 • kärlutvidgningsoperation.


Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data:

 • låst käke

 • sängvätning*

 • delvis synförlust

 • inflammation i tjocktarmen (som orsakar diarré)

 • kraftig vaginalblödning kort efter förlossning (postpartumblödning), se avsnitt 2 ”Graviditet, amning och fertilitet” för mer information.


*Biverkning rapporterad efter marknadsföringen.


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

I kliniska studier på barn och ungdomar sågs i allmänhet liknande biverkningar som hos vuxna (se ovan). De vanligaste biverkningarna hos barn och ungdomar var huvudvärk, sömnlöshet, diarré och illamående.


Symtom som kan uppträda när behandlingen avbryts

Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du få biverkningar som yrsel, domningar, sömnproblem, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar (se avsnitt 3, ”Om du slutar att ta Sertraline Accord”).


En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Sertraline Accord  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Sertraline Accord 50 mg filmdragerad tablett innehåller sertralinhydroklorid motsvarande 50 mg sertralin.

Sertraline Accord 100 mg filmdragerad tablett innehåller sertralinhydroklorid motsvarande 100 mg sertralin.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Kalciumvätefosfatdihydrat (E341)

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Hydroxipropylcellulosa (E463)

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Magnesiumstearat (E470b)


Filmdragering:

Opadry vit innehållande:

Hypromellos 2910 (5mPa.s) (E464)

Makrogol 400 (E1521)

Polysorbat 80 (E433)

Titandioxid (E171)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sertraline Accord 50 mg filmdragerade tabletter är vita, bikonvexa, kapselformade, filmdragerade tabletter. På ena sidan märkta med ”I” och ”C” på vardera sida om brytskåran och ingen märkning på andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Sertraline Accord 100 mg filmdragerade tabletter är vita, bikonvexa, kapselformade, filmdragerade tabletter, märkta med ”IJ” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan.


Tabletterna är förpackade i vita, ogenomskinliga blisterförpackningar av PVC/aluminium och förpackning med HDPE-burk.


Förpackningsstorlekar:

Blisterförpackning: 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 84, 90 eller 100 tabletter.

Förpackning med HDPE-burk: 50 mg - 250 tabletter, 100 mg - 250 tabletter och 500 tabletter (endast för sjukhusbruk).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna


Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4 HF

Storbritannien


Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nederländerna


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-03-29

Hitta direkt i texten
Av