FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nitrofurantoin Alternova

Orifarm Generics AB

Tablett 50 mg
(gula, runda, bikonvexa tabletter med en brytskåra på ena sidan, diameter 8 mm)

Antibakteriellt medel för systemiskt bruk

ATC-kod: J01XE01
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Nitrofurantoin Alternova

50 mg tabletter
nitrofurantoin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkere eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nitrofurantoin Alternova  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nitrofurantoin Alternova
3. Hur du använder Nitrofurantoin Alternova
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nitrofurantoin Alternova  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nitrofurantoin Alternova  är och vad det används för

 

Nitrofurantoin Alternova innehåller nitrofurantoin, som har bakteriedödande effekt. Det är verksamt mot flertalet bakteriearter som orsakar urinvägsinfektioner.

Nitrofurantoin Alternova används vid behandling av urinvägsinfektioner.


Nitrofurantoin som finns i Nitrofurantoin Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Nitrofurantoin Alternova

Använd inte Nitrofurantoin Alternova

 • om du är allergisk mot nitrofurantoin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • vid amning av barn under 1 månads ålder

 • om du vet att du saknar enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas

 • om du har starkt nedsatt njurfunktion

 • ska inte ges till nyfödda eller barn under 1 månads ålder.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nitrofurantoin Alternova.

Om du har följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Nitrofurantoin Alternova påbörjas:

 • nedsatt njurfunktion

 • blodbrist (för liten mängd röda blodkroppar)

 • sockersjuka (diabetes mellitus)

 • elektrolytstörningar (rubbningar i saltbalansen)

 • B-vitaminbrist

Ibland kan urinen brunfärgas, men det är helt ofarligt.


Du ska sluta att ta Nitrofurantoin Alternova och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter


Prata med din läkare om du upplever trötthet, gulnad hud eller ögon, klåda, hudutslag, ledsmärta, bukobehag, illamående, kräkningar, aptitlöshet, mörk urin och blek eller gråfärgad avföring. Detta kan vara symptom på en leversjukdom.


Andra läkemedel och Nitrofurantoin Alternova

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Nitrofurantoin Alternova kan påverka resultatet av vissa tester för glukos (socker) i urinen.

Nitrofurantoin Alternova med mat och dryck

Nitrofurantoin Alternova ska intas tillsammans med mat för att minska illamående, och för att förbättra effekten. Tabletterna kan krossas och blandas i lite vätska eller blandas i maten.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


I omedelbar anslutning till förlossningen ska Nitrofurantoin Alternova ges endast efter särskilt övervägande av läkaren.


Amning

Nitrofurantoin Alternova passerar över i modersmjölken. Använd inte Nitrofurantoin Alternova vid amning av barn under 1 månads ålder.


Körförmåga och användning av maskiner

Nitrofurantoin Alternova har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Nitrofurantoin Alternova innehåller laktos

Nitrofurantoin Alternova innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Nitrofurantoin Alternova

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna

Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Ett vanligt dosintervall är 50 mg 3 gånger dagligen under 5 dagar.

Användning för barn

Nitrofurantoin Alternova 50 mg tablett är inte lämplig för barn. Andra lämpliga styrkor och beredningsformer innehållande nitrofurantoin bör istället användas.


Nitrofurantoin Alternova ska intas tillsammans med mat för att minska illamående, och för att förbättra effekten. Tabletterna kan krossas och blandas i lite vätska eller blandas i maten.Vid återkommande urinvägsinfektioner är ofta långtidsbehandling under flera månader och även år nödvändig. Det är viktigt att man fullföljer medicineringen enligt läkarens ordination för att förhindra att infektionen återkommer.Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Om du använt för stor mängd av Nitrofurantoin Alternova  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Nitrofurantoin Alternova

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Nitrofurantoin Alternova

Sluta inte ta Nitrofurantion Alternova om inte din läkare har ordinerat det. Det är viktigt att du fullföljer medicineringen enligt läkarens ordination för att förhindra att infektionen återkommer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta omdelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:


Allvarlig allergisk reaktion som kan vara sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter) och allvarliga. Symtom på allergisk reaktion (angioödem) kan vara svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter.


Mycket svår överkänslighetsreaktion har rapporterats (förekommer hos okänt antal patienter) och kan vara allvarlig. Symtom på svår överkänslighetsreaktion (anafylaktisk chock) kan vara feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.


Sjukdommen ”SLE” (kronisk reumatisk sjukdom) som är sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter). Symtomen är andnöd, feber, trötthet, hudutslag, klåda, huvudvärk.


Övriga biverkningar kan förekomma:


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): 

 • illamående och kräkningar, särskilt vid högre doser och ifall preparatet intas på fastande mage

 • huvudvärk

 • yrsel

 • diarré

 • besvär med lungor och luftvägar med astmaliknande symtom som andningssvårigheter och andnöd

 • muntorrhet

 • muskelsmärta

 • yttre nervskador med symtom som krypningar och domningar i fötter och händer

 • leverpåverkan (gulsot) och blodbildsförändringar med förhöjda leverenzymer (inga symtom)  kan förekomma

 • hudutslag

 • klåda

 • feber


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter):

 • svårighet att fästa blicken

 • håravfall

 • godartad tryckökning inne i skallen

 • påssjuka

 • sjuklig ökning av vävnad i lungorna vid långtidsbehandling


Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal patienter):

 • magsmärta

 • inflammation av små blodkärlsväggar, vilket orsakar hudåkommor

 • leverinflammation som resultat av immunsystemets påverkan på leverceller

 • njurvävnadsinflammation med omgivande tubuli, vilket orsakar nedsatt njurfunktion.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Nitrofurantoin Alternova  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel son inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är nitrofurantoin

 • Övriga innehållsämnen är:

  Laktosmonohydrat

  Majsstärkelse

  Povidon

  Magnesiumstearat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nitrofurantoin Alternova tabletter: Gula, runda, bikonvexa tabletter, diameter 8 mm. med brytskåra på ena sidan.


Blisterförpackning av PVC/ALU:15, 50, 100 och 105 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäjlning:

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark


Tillverkare:

IASIS Pharmaceuticals HELLAS S.A. - Koropi

Archimidous street

Koropi Attikis, 19 400

Grekland


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-06-29

Hitta direkt i texten
Av