FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Betametason Alternova

Orifarm Generics AB

Tablett 0,5 mg
(Vit, rund, platt tablett med brytskåra på ena sidan, diameter 6 mm.)

Kortikosteroid för systemiskt bruk, glukokortikoid

Aktiv substans:
ATC-kod: H02AB01
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Betametason Alternova Tablett 0,5 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Tablettburk 30 tablett(er) (vnr 403156)
Utbytbara läkemedel:
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
Betametason Evolan (Tablett 0,5 mg) Blister 30 tablett(er) (vnr 058892)
Betapred (Tablett 0,5 mg) Strip 30 tablett(er) (vnr 007997)
Alternativ förpackning:
Startdatum: 2018-12-12
Prognos för slutdatum: 2022-04-30
Tablettburk 100 tablett(er) (vnr 552423)
Utbytbara läkemedel:
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
Betametason Evolan (Tablett 0,5 mg) Blister 100 tablett(er) (vnr 061877)
Betametason Evolan (Tablett 0,5 mg) Blister 105 tablett(er) (vnr 371266)
Betapred (Tablett 0,5 mg) Burk 100 tablett(er) (vnr 015381)
Alternativ förpackning:
Startdatum: 2018-12-12
Prognos för slutdatum: 2022-04-30
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-02-18.

Indikationer

 • Tillstånd där kortikosteroidernas antiinflammatoriska och immunosuppressiva effekt är önskvärd framför allt för intensiv behandling under kortare tid.

 • Hjärnödem.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt innehåll.

 • Systemiska infektioner, såvida inte specifik antiinfektiös behandling används.


Immunisering med levande virusvacciner ska inte ges till patienter som behandlas med höga doser betametason där behandlingen kan leda till nedsatt immunrespons.


Vid de tillstånd då behandling med betametason kan rädda liv gäller i allmänhet ingen av kontraindikationerna.

Dosering

Dosering


Tabletterna löses i vatten, och löser sig fullständigt inom 1-2 minuter. Färdig lösning innebär att risken för lokal irritation på magslemhinnan sannolikt elimineras. Alternativt kan tabletterna intas utan vatten, men skall då söndertuggas väl.


Patienten bör informeras om att dosen bör ökas vid feber och påfrestning.


Korttidsterapi

Följande behandlingsschema föreslås:

Dag

Daglig dos

1

2 tabletter x 3

2

2 tabletter x 3

3

1 tablett x 3

4

1 tablett x 3

5

1 tablett x 2

6

1 tablett x 2

Långtidsterapi

För att reducera risken för biverkningar ges minsta möjliga dos som ger tillräckligt svar. För att ytterligare reducera denna risk ges hela dygnsdosen på morgonen varje eller, där så är möjligt, varannan dag. Behandlingen bör ej avslutas abrupt utan trappas ner stegvis (se Varningar och försiktighet).


I samband med stressituationer kan det vara nödvändigt att tillfälligt höja dosen.

För diabetiker kan insulindosen behöva höjas vid kortisonbehandling.


Pediatrisk population


Pseudokrupp

Barn under 10 kg 8 tabletter. Barn över 10 kg 12 tabletter. Tabletterna ges som engångsdos.

Varningar och försiktighet

Antiinflammatoriska/immunhämmande effekter

Användning av kortikosteroider kan maskera vissa symtom på infektion. Under användning av kortikosteroider kan infektioner uppstå som ett resultat av försvagat immunförsvar. I dessa fall ska lämplig antibiotikabehandling insättas.


Administrering med levande virusvaccin är kontraindicerad hos individer som får immunosuppressiva doser av kortikosteroider. Om inaktiverade virala eller bakteriella vaccin administreras till individer som får immunosuppressiva doser kortikosteroider är det möjligt att förväntat antikropprespons i serum inte erhålls.


Vid aktiv tuberkulos ska användning av Betametason Alternova begränsas till fall av uppblossande eller spridd sjukdom. Glukokortikoidbehandlingen bör kombineras med lämplig behandling mot tuberkulos. Om glukokortikoider ges till patienter med latent tuberkulos eller positivt tuberkulintest är noggrann uppföljning nödvändig eftersom reaktivering av sjukdomen kan uppstå. Vid långtidsbehandling ska dessa patienter ges kemoprofylaktisk behandling.


Patienter som står på immunosuppressiva doser av kortikosteroider bör rådas att undvika exponering för vattkoppor eller mässling. Vid exponering för smitta ska patienten uppmanas att genast söka läkarvård. Detta är speciellt viktigt hos barn.


Elektrolytrubbningar

Genomsnittliga eller stora doser av kortikosteroider kan leda till förhöjt blodtryck, retention av salt och vatten, och ökad kaliumutsöndring. Vid behandling med kortikosteroider kan det bli nödvändigt att inskränka saltintaget och sätta in ett kaliumsupplement.


Speciell försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med njurfunktionsnedsättning, hypertoni och kronisk hjärtsvikt.


Alla glukokortikosteroider ökar kalciumutsöndringen.


Binjurebarkshämning och utsättning av kortikosteroider

Sekundär binjurebarksvikt inducerad av glukokortikoider kan minimeras genom en gradvis dosminskning. Hur snabbt dosen reduceras vid utsättning av kortikosteroider bör bestämmas från fall till fall, med hänsyn till det bakomliggande tillstånd som behandlas, samt patientens individuella faktorer såsom sannolikheten för återfall och kortikosteroidbehandlingens längd. En gradvis utsättning av systemiska kortikosteroider bör övervägas hos patienter vars sjukdom sannolikt ej ger återfall och som har:

 • tagit mer än 5 mg betametason dagligen i över en vecka

 • tagit upprepade doser på kvällen

 • behandlats i över tre veckor

 • nyligen tagit upprepade kurer (speciellt om dessa varat i över tre veckor)

 • behandlats med kortare kur inom ett år från att långtidsbehandling avslutats

 • andra möjliga orsaker till binjurebarkshämning


Systemiska kortikosteroider kan sättas ut abrupt hos patienter vars sjukdom sannolikt ej ger återfall och som har behandlats i tre veckor eller kortare och ej omfattas av patientgrupperna som beskrivits ovan. Under utsättning av kortikosteroider kan dosen minskas snabbt till fysiologiska doser (motsvarande 1 mg betametason dagligen) och därefter minskas i långsammare takt. Utvärdering av sjukdomen kan behövas under utsättningen för att säkerställa att återfall ej uppstår.


Denna relativa hämning av binjurebarken kan kvarstå upp till ett år efter utsättning av behandlingen. På grund av detta bör den hormonella behandlingen sättas in igen i händelse av stresstillstånd under denna period.


Allmänt

Som tillägg till informationen som givits under övriga rubriker, ska särskild försiktighet iakttas när systemisk behandling med kortikosteroider övervägs till patienter med följande tillstånd, och täta patientkontroller erfordras:

 • Nyligen genomgången hjärtinfarkt, eftersom det finns risk för bristning i skiljeväggen i vänsterkammare

 • Aktivt eller latent peptiskt sår

 • Njursvikt

 • Leversvikt

 • Nyanlagda tarmanastomoser

 • Ospecifik ulcerös kolit, om det finns risk för perforation

 • Tarmfickor

 • Myasthenia gravis

 • Steroidinducerad myopati

 • Tidigare allergi mot kortikosteroider

 • Abscesser och varbildande infektioner i allmänhet


Behandling med kortikosteroider kan orsaka försämring av hypertension, osteoporos, diabetes, glaukom och epilepsi.


Ökat svar på behandling med glukokortikoider kan ses hos patienter med hypotyreos eller cirros.


Psykiska reaktioner

Under behandlingen kan ett brett spektrum av psykiatriska besvär förekomma, däribland eufori, sömnstörningar, förändringar i humör eller personlighet, allvarlig depression eller symtom på psykos. Redan föreliggande känslomässig instabilitet eller psykotiska tendenser kan förstärkas av glukokortikoider.


Användning hos barn och ungdomar

Vid långtidsbehandling av barn och ungdomar ska deras tillväxt och utveckling noga följas upp. Behandlingen ska begränsas till lägsta dosnivåer och kortaste behandlingstid. För att minimera hämningen av hypotalamus-hypofys-binjureaxeln och tillväxtförseningar bör varannandagsbehandling övervägas.

Barn löper särskild risk för förhöjt intrakraniellt tryck.


Användning hos äldre

Behandling av äldre, särskilt långtidsbehandling, bör planeras för att ta hänsyn till en högre förekomst av biverkningar inklusive osteoporos, förvärrad diabetes, högt blodtryck, ökad mottaglighet för infektioner och hudförtunning. Underhållsdosen bör alltid hållas strikt inom den lägsta nivån som krävs för att kontrollera symtomen; dosminskningar bör alltid göras gradvis under några veckor eller månader, beroende på tidigare dos och längd på behandlingen.


Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Detta läkemedel innehåller sackarinnatrium. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Detta läkemedel innehåller 5,5 mg natriumbensoat per tablett. Bensoat kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).


Interaktioner

Om Betametason Alternova används samtidigt med följande substanser kan dosanpassning krävas.


Rifampicin

Rifampicin inducerar den mikrosomala oxidationen av glukokortikoider. Detta medför ett ökat steroidbehov under rifampicinbehandlingen och minskat steroidbehov efter sådan behandling.


Fenobarbital, Fenytoin, Karbamazepin

Fenobarbital (som även är metabolit till primidon), fenytoin och karbamazepin var för sig och i kombination inducerar metabolismen av hydrokortison, prednisolon och metylprednisolon (visat på barn med astma) med ökat dosbehov som följd. Interaktionen gäller sannolikt för hela gruppen glukokortikoider.


Efedrin

Effekten av steroider kan minskas av efedrin.


Kaliumsänkande diuretika (tiazider, furosemid), amfotericin B, xantiner (teofyllin)

Användning av kortikosteroider tillsammans med kaliumsänkande diuretika (såsom tiazider eller furosemid) kan orsaka överdriven kaliumförlust. En ökad risk för hypokalemi föreligger även vid samtidig behandling med kortikosteroider och amfotericin B eller xantiner (teofyllin).


Salicylater, läkemedel mot diabetes, insulin

Steroider kan minska effekten av salicylater, läkemedel mot diabetes och insulin.


NSAID-preparat

Incidensen av gastrointestinal blödning och sårbildning kan öka när kortikosteroider ges tillsammans med NSAID-preparat.


Antikoagulantia

Dosanpassning, vanligen dosminskning, kan krävas för samtidigt administrerade antikoagulantia.

CYP3A-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat

Samtidig behandling med CYP3A-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken för systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende systemiska biverkningar av kortikosteroider.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Innan förskrivning av systemiska kortikosteroider vid graviditet och amning bör fördelarna med behandling vägas mot de potentiella riskerna för både kvinnan och barnet.

Graviditet

I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till missbildningar av olika slag (gomspaltor, skelettmissbildningar) men dessa djurexperimentella resultat förefaller dock inte ha någon relevans för människa. Långvarig eller upprepad användning under graviditet ökar risken för intrauterin tillväxthämning, men detta tycks inte utgöra en risk efter korttidsbehandling.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Betametason Alternova passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Fertilitet

Data saknas för att utvärdera effekten av betametason på fertilitet.

Trafik

Det är inte känt att Betametason Alternova har någon direkt effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Hänsyn bör dock tas till förekommande biverkningar såsom yrsel och synstörningar.

Biverkningar

Frånsett substitutionsterapi innebär glukokortikoidbehandling alltid en överdosering jämfört med det fysiologiska tillståndet. De flesta biverkningarna är farmakologiskt medierade och beror inte bara på dosens storlek och behandlingstidens längd utan också på individuell känslighet.


Nedanstående biverkningar är tagna från litteraturen (fallrapporter) eller frivilligt och spontant rapporterade från en population i vilken den exakta exponeringen är okänd. Eftersom det inte är möjligt att beräkna den faktiska biverkningsfrekvensen har frekvensen angivits som ”Ingen känd frekvens”.


Biverkningarna presenteras nedan enligt systemorganklass (MedDRA)

Organsystem

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektioner och infestationer

Tuberkulos (reaktivering), svampinfektion, virusinfektion.

Blodet och lymfsystemet

Tromboskomplikationer.

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion, urtikaria, allergisk dermatit.

Minskat svar på hudtester.

Endokrina systemet

Hämning av den egna ACTH- och kortisolutsöndringen samt en Cushing-liknande symptombild. Försämring av diabetes mellitus eller manifestering av latent diabetes mellitus.

Tillväxthämning hos barn.

Metabolism och nutrition

Osteoporos, ödem, ökad aptit.

Hypokalemi, natriumretention, negativ kvävebalans, sänkt totalprotein.

Psykiska störningar

Psykotisk störning, ångest, irratibilitet.

Aktivering av tidigare psykisk sjukdom.

Centrala och perifera nervsystemet

Ökat intrakraniellt tryck, papillödem, benign intrakraniell hypertension, yrsel, huvudvärk.

Ögon

Glaukom, subkapsulär katarakt. Dimsyn (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

Hjärtat

Kronisk hjärtsvikt (hos predisponerade patienter, beroende på förändringar i vatten/elektrolyt-balansen).

Blodkärl

Hypertension (hos predisponerade patienter, beroende på förändringar i vatten/elektrolyt-balansen).

Magtarmkanalen

Perforerat gastroduodenalsår, peptiska sår, pankreatit, esofagit, illamående.

Hud och subkutan vävnad

Hudatrofi, akne, ekkymoser, erytem, hyperhidros, hirsutism.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Osteonekros, muskelatrofi, myopati, fraktur, senruptur.

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Menstruationsstörningar.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Försämrad sårläkning.

Undersökningar

Viktökning, viktminskning.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet och symtom: Akut toxicitet, även med massiva doser, utgör i allmänhet inget kliniskt problem. Möjligen kan akut överdosering aggravera preexisterande sjukdomstillstånd såsom diabetes mellitus, ulcus, elektrolytrubbningar, infektioner, glaukom och ödem.


Behandling: Symptomatisk behandling ges samt, om befogat, ventrikeltömning och medicinskt kol. Behandling krävs i regel ej.

Farmakodynamik

Betametason Alternova tabletter innehåller det vattenlösliga natriumfosfatet av betametason, som är ett fluor-metyl-substituerat derivat av prednisolon.


Betametason är en mycket potent, systemiskt verksam glukokortikoid. Den saknar mineralkortikoid effekt, vilket innebär att natriumretentionen och den kaliumurskiljande effekten är obetydlig.


Terapeutiskt jämförbara doser för några utvalda kortikosteroider är enligt följande: betametason 0,60 mg, dexametason 0,75 mg, parametason 2 mg, triamcinolon 4 mg, prednisolon 5 mg och hydrokortison 20 mg.

Farmakokinetik

Betametason tillhör gruppen långverkande steroider.


Absorption

Maximal plasmakoncentration erhålls inom 2 timmar.


Elimination

Plasmahalveringstiden är av storleksordningen ca 5 timmar, medan den biologiska aktiviteten i vävnaderna är mer än 48 timmar.

Endast 5% av en intravenös dos återfinns inom 24 timmar i urinen, vilket indikerar en omfattande extrarenal utsöndring.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje tablett innehåller betametasonnatriumfosfat 0,66 mg motsvarande 0,5 mg betametason.

Hjälpämne med känd effekt: sackarinnatrium (2,3 mg) och natriumbensoat (5,5 mg).


Förteckning över hjälpämnen

Natriumdivätecitrat

Natriumvätekarbonat

Natriumbensoat (E211)

Sackarinnatrium

Povidon

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för betametason är framtagen av företaget MSD för Celeston, Celeston valerat, Celeston valerat comp., Celeston® valerat, Diproderm®, Diprolen®

Miljörisk: Användning av betametason har bedömts medföra hög risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Betametason är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Betametason har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.01 μg/L


Where:

A = 68 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA) (Ref. I)

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. II)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. II)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Green Algae (Selenastrum capricornutum) (OECD 201) (Ref. III):

EC50 72 h (growth rate and yield) > 34 mg/L

NOEC 72 h (growth rate and yield) = 34 mg/L

No effects noted for any endpoint (yield and growth rate)


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (OECD 211) (Ref. IV):

Chronic toxicity

NOEC 21 d (parental survival) = 17 mg/L

NOEC 21 d (reproduction and growth) > 8 mg/L


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas) (OECD 210) (Ref. V):

Chronic toxicity

NOEC 32 d (mean dry weight) = 0.052 mg/L


Fish, medaka (Oryzias latipes) (Modified OECD 229) (Ref. VI)

Full life cycle toxicity

F1 generation NOEC 219 d (growth rate) = 0.007 µg/L


PNEC = 0.0007 μg/L (0.007 µg/L / 10 based on the most sensitive chronic NOEC for the medaka and an assessment factor (AF) of 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.01/0.0007 = 14.6, i.e. PEC/PNEC >10 which justifies the phrase "Use of betamethasone has been considered to result in high environmental risk”.


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability (OECD 302B/314B) (Ref. VII):

The biodegradation of [3H]betamethasone was studied at a concentration of approximately 10 mg C/L and a temperature of 22 ± 2 ºC for 28 days in activated sludge. Activated sludge samples were analyzed at time zero, 1, 3, 7, 14, 21 and 28 days after dosing to determine primary biodegradation.


The radioactive distribution of parent [3H]betamethasone in biotic sludge decreased from 101.8% AR on Day 0 to 22.0% AR on Day 14 and then was not detected through Day 28, as measured in the biotic sludge extract by the HPLC/RAM detector. The half-life of [3H]betamethasone in the biotic sludge system was determined by first order linear regression, using data through Day 14, to be 6.2 days.


Betamethasone underwent 40% degradation in 7 days and 78% degradation by day 14.


Justification of chosen degradation phrase:

78% degradation of betamethasone was observed in the OECD 302B/314B study within 14 days but it does not pass the criteria of inherent biodegradability. The phrase “The substance is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient (OECD 107) (Ref.VIII):

Log Kow = 2.11 at pH 7


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation


References

 1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2019 (data 2018)”.

 2. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 3. Smithers Viscient, 2012. "Betamethasone – 72-Hour Acute Toxicity Test with Freshwater Green Alga, Pseudokirchneriella subcapitata, Following OECD Guideline 201," Study No. 359.6621, SV, Wareham, MA, USA, 03 August 2012.

 4. Smithers Viscient, 2012. "Betamethasone – Full Life-Cycle Toxicity Test with Water Fleas, Daphnia magna, Under Static Renewal Conditions Following OECD Guideline #211," Study No. 359.6623, SV, Wareham, MA, USA, 07 December 2012.

 5. Smithers Viscient, 2013. "Betamethasone – Early Life-Stage Toxicity Test with Fathead Minnow, Pimephales promelas, Following OECD Guideline #210," Study No. 359.6622, SV, Wareham, MA, USA, 23 January 2013.

 6. EAG, 2017. "Betamethasone: A Flow-Through Life-Cycle Toxicity Test with the Japanese Medaka (Oryzias Latipes)", EAG Labs, Report 105A-213, Easton, Md. 06 October 2017.

 7. Smithers Viscient, 2013. "[3H]Betamethasone – Determination of the Biodegradability of a Test Substance Based on OECD Guideline 302B and OECD Guideline 314B," Study No. 359.6659, SV, Wareham, MA, USA, 19 July 2013.

 8. Smithers Viscient, 2012. "Betamethasone - Determining the Partition Coefficient (n-Octanol/Water) by the Flask-Shaking Method Following OECD Guideline 107," Study No. 359.6620, SV, Wareham, MA, USA, 08 August 2012.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 0,5 mg Vit, rund, platt tablett med brytskåra på ena sidan, diameter 6 mm.
30 tablett(er) tablettburk, 67:40, F, Övriga förskrivare: tandläkare
100 tablett(er) tablettburk, 115:44, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av