Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Echinaforce Forte

Växtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Svenska Bioforce

Tablett
(Beige-grön, svagt melerad konvex tablett med aromatisk doft och söt och adstringerande smak. 12 x 6 mm.)

Medel mot hosta och förkylning.

ATC-kod: R05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Echinaforce Forte, tabletter

2 AKTIVA INNEHÅLLSÄMNEN

1 tablett innehåller:

17,7 mg extrakt (som torrt extrakt) från Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt) herba, motsvarande 300-600 mg färsk ört av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65 % v/v (57,3% m/m).

0,9 mg extrakt (som torrt extrakt) från Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt) radix, motsvarande 17-29 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65 % v/v (57,3% m/m).

Hjälpämnen med känd effekt:

Laktosmonohydrat 690 mg och sojapolysackarider 7,5 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Beige-grön, svagt melerad konvex tablett med aromatisk doft och söt och adstringerande smak.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symptom vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

4.2 Dosering

Dosering

Behandling vid pågående förkylning:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

1 tablett 2-3 gånger dagligen.


Profylax:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

1 tablett 2 gånger dagligen.


Pediatrisk population:

Rekommenderas inte till barn under 12 år (se avsnitt 4.4) och är kontraindicerat för barn under 1 år (se avsnitt 4.3).


Behandlingstid:

Echinaforce Forte skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snart som möjligt.

Om symptomen kvarstår efter 10 dagars behandling av utbruten förkylning bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot röd solhatt, andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört) eller mot något hjälpämne.

Echinaforce Forte tabletter innehåller sojapolysackarider. Personer som är allergiska mot jordnötter eller soja skall inte använda detta läkemedel.

Progressiva systemiska sjukdomar som tuberkulos, leukemi, kollagenos,

multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar. Nedsatt immunförsvar, immunsuppression eller vid sjukdomar i det vita blodkropps-systemet.

Barn under 1 år.

4.4 Varningar och försiktighetsmått

Om symtomen förvärras eller om hög feber uppstår vid användning av Echinaforce Forte, skall läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med Echinacea. Risken förefaller högre hos atopiker.  

Behandlingen skall avbrytas vid första tecken på överkänslighet (se avsnitt 4.8). Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.

Echinaforce Forte skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Rekommenderas inte till barn i åldrarna 1­-11 år på grund av otillräckliga data.

Echinaforce Forte tabletter innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktasmalabsorption.

4.5 Interaktioner

Begränsade interaktionsstudier på extrakt av Echinacea visar ingen interaktion med andra läkemedel.

4.6 Graviditet och amning

Fertilitet, graviditet och amning

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

4.7 Trafikvarning

Echinaforce Forte har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive urtikaria och klåda förekomma. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, Quinckes ödem, dyspné/bronkospasm och blodtrycksfall rapporterats (se avsnitt 4.4).

Echinacea purpurea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.

Frekvensen av ovan angivna biverkningar är okänd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamik

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot hosta och förkylning.

ATC-kod: R05

5.2 Farmakokinetik

-

5.3 Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Echinaforce Forte har iakttagits i Ames´ test (med och utan metabolisk aktivering).

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Innehållsämnen

Förteckning över hjälpämnen:

Laktosmonohydrat

Stärkelse, pregelatiniserad

Magnesiumstearat

Sojapolysackarider

6.2 (Blandbarhet)

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

Öppnad förpackning: 7 månader.

6.4 Förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackning

40 tabletter i glasburk.

6.6 Anvisningar för hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 DEN SOM INNEHAR GODKÄNNANDET

Svenska Bioforce AB

Box 147

221 00 LUND

046-23 47 00

info@bioforce.se

8 GODKÄNNANDENUMMER

50424

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2014-12-04 / 2019-07-31

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-07-31

Hitta direkt i texten
Av