FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Frivelle

Orifarm Generics AB

Tablett 1,5 mg
(Rund, bikonvex, vit tablett, 6mm stor och präglad med texten "C" på ena sidan och "1" på andra sidan)

Könshormoner och modulatorer av det genitala systemet, akuta preventivmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: G03AD01
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-12-03.

Indikationer

Postkoital antikonception för användning inom 72 timmar efter oskyddat samlag eller efter att någon preventivmetod har misslyckats.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

För oral administrering


Dosering

Ta tabletten så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och inte senare än 72 timmar efter oskyddat samlag (se avsnitt Farmakodynamik).

Om kvinnan kräks inom tre timmar efter tablettintaget bör en ny tablett tas omedelbart.


För kvinnor som har använt enzyminducerande läkemedel under de senaste 4 veckorna och behöver ett akut preventivmedel rekommenderas användning av ett icke-hormonellt akut preventivmedel, d.v.s. kopparspiral; kvinnor som inte kan eller vill använda kopparspiral bör ta en dubbel dos levonorgestrel

(d.v.s. 2 tabletter på samma gång) (se avsnitt Interaktioner).


Frivelle kan användas när som helst under menstruationscykeln förutsatt att menstruationen inte är försenad.


Efter postkoital antikonception rekommenderas användande av en lokal barriärmetod (t.ex. kondom, slidpessar, spermiedödande medel, cervixpessar) tills nästa menstruation börjar. Användning av levonorgestrel kontraindicerar inte fortsatt användning av en regelbunden hormonell preventionsmetod.


Pediatrisk population:

Frivelle rekommenderas inte till barn.

Det finns endast begränsade data för kvinnor yngre än 16 år.

Det finns ingen relevant användning av Frivelle för prepubertala barn för indikationen postkoital antikonception.


Varningar och försiktighet

Viktig information

I händelse av graviditet efter behandling med levonorgestrel bör risken för utomkvedshavandeskap beaktas. Den absoluta risken för ett utomkvedshavandeskap är sannolikt låg eftersom levonorgestrel förhindrar ägglossning och befruktning. Utomkvedshavandeskap kan fortgå, trots förekomst av blödning. Levonorgestrel rekommenderas därför inte till kvinnor som löper risk att drabbas av utomkvedshavandeskap (salpingit eller utomkvedshavandeskap i anamnesen).


Levonorgestrel rekommenderas inte till kvinnor med kraftigt nedsatt leverfunktion. Svåra malabsorptionssyndrom, t.ex. Crohns sjukdom, kan försvaga effekten av levonorgestrel.


Efter intag av levonorgestrel är menstruationerna oftast normala och inträffar vid förväntad tidpunkt.

Menstruationen kan ibland börja några dagar tidigare eller senare än förväntat. Läkare/barnmorska bör konsulteras för att anpassa eller initiera en regelbunden preventivmetod. Om kvinnan inte får en bortfallsblödning under det första tablettfria intervallet i en använd hormonell preventivmedelsmetod efter att ha tagit levonorgestrel bör möjligheten för graviditet beaktas.


Det rekommenderas inte att postkoital antikonception används mer än en gång i samma menstruationscykel på grund av risken för störningar av menstruationscykeln. Levonorgestrel är inte lika säkert som en vanlig preventivmetod och bör endast användas som en nödåtgärd. Kvinnor som söker upprepade gånger för postkoital antikonception skall rekommenderas en långsiktig preventivmetod.


Användning av postkoital antikonceptionsmetod ersätter inte nödvändiga försiktighetsåtgärder mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Begränsade och ofullständiga data tyder på att effekten av Frivelle kan vara reducerad vid högre kroppsvikt eller kroppsmasseindex (BMI) (se avsnitt Farmakodynamik). Postkoital antikonception ska tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag. Detta gäller alla kvinnor oavsett kroppsvikt och kroppsmasseindex (BMI).


Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Samtidig användning av leverenzyminducerare, främst CYP3A4-enzymindicerare, ökar metabolismen av levonorgestrel. Samtidig administrering av efavirenz har konstaterats minska plasmanivåerna av levonorgestrel (AUC) med cirka 50 %.


Läkemedel som misstänks kunna minska  plasmanivåerna av levonorgestrel på likande sätt omfattar barbiturater (inklusive primidon), fenytoin, karbamazepin, (traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller Hypericum perforatum (johannesört), rifampicin, ritonavir, rifabutin och griseofulvin.


För kvinnor som har använt enzyminducerande läkemedel under de senaste 4 veckorna och behöver ett akut preventivmedel, bör användning av ett icke-hormonellt akut preventivmedel (d.v.s. kopparspiral) övervägas. För kvinnor som inte kan eller vill använda kopparspiral är en dubbel dos levonorgestrel (d.v.s. 3 000 mikrogram inom 72 timmar efter oskyddat samlag) ett alternativ, men denna specifika kombination (dubbel dos levonorgestrel under samtidig användning av en enzyminducerare) har inte studerats.


Läkemedel som innehåller levonorgestrel kan öka risken för ciklosporintoxicitet på grund av eventuell hämning av ciklosporinmetabolismen.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Graviditet

Levonorgestrel bör inte ges till gravida kvinnor. Levonorgestrel kan inte avbryta en pågående graviditet. Begränsade epidemiologiska data indikerar inte på några skadliga effekter på fostret vid en pågående graviditet. Det finns emellertid inga kliniska data med hänsyn till potentiella konsekvenser vid intag av doser över 1,5 mg levonorgestrel (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Levonorgestrel utsöndras i bröstmjölken. Den eventuella levonorgestreldos som spädbarnet utsätts för kan reduceras om den ammande kvinnan tar tabletten omedelbart efter amningstillfället och undviker amning i minst 8 timmar efter intag av levonorgestrel.

Fertilitet

Levonorgestrel ökar risken för störningar i menstruationscykeln, vilket ibland kan leda till tidigare eller senare ovulationsdatum och därmed ändra de fertila dagarna. Det finns inga långtidsdata om fertilitet, men efter behandling med levonorgestrel förväntas snabb återgång till fertilitet.

Trafik

Inga studier om effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har genomförts.

Biverkningar

Den vanligast rapporterade biverkningen var illamående.

Klassificering av organsystem

Biverkningsfrekvenser

Biverkning

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Huvudvärk

Vanliga (≥ 1/100 till < 1/10)

Yrsel

Magtarmkanalen

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Illamående , Smärta i nedre delen av buken

Vanliga (≥ 1/100 till < 1/10)

Diarré , Kräkningar

Reproduktions-organ och bröstkörtel

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Blödning som inte har samband med menstruation*

Vanliga (≥ 1/100 till < 1/10)

Ömhet i brösten

Menstruation som är fördröjd i mer än 7 dagar**, Oregelbunden menstruation

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Trötthet

*Blödningsmönstret kan tillfälligt rubbas, men de flesta kvinnor får sin nästa menstruation inom 5–7 dagar från förväntad tidpunkt.

**Om nästa menstruation är mer än 5 dagar försenad bör graviditet uteslutas.Följande biverkningar har dessutom rapporterats efter marknadsföring:

Magtarmkanalen:

Mycket sällsynta (< 1/10 000): buksmärta


Hud och subkutan vävnad:

Mycket sällsynta (< 1/10 000): utslag, urtikaria, pruritus


Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

Mycket sällsynta (< 1/10 000): bäckensmärta, dysmenorré


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mycket sällsynta (< 1/10 000): ansiktsödemRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga allvarliga effekter har rapporterats efter akut intag av höga doser orala preventivmedel. Överdosering kan förorsaka illamående och bortfallsblödning. Antidot saknas och behandlingen bör vara symtomatisk.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism:

Den exakta mekanismen för levonorgestrels verkan som akut preventivmedel återstår att klargöra.

Vid föreskriven dosering antas levonorgestrel utöva sin effekt i huvudsak genom att förhindra ägglossning och därigenom förhindra befruktning om samlag har ägt rum i den preovulatoriska fasen då sannolikheten för befruktning är som störst. Levonorgestrel är inte effektivt när implantationsprocessen redan har inletts.


Klinisk effekt och säkerhet:

Resultaten från en randomiserad dubbelblind klinisk studie utförd 2001 (Lancet 2002; 360: 1803-1810) visar att intag av en singeldos om 1500 mikrogram levonorgestrel (inom 72 timmar från oskyddat samlag) förhindrar 84 % av förväntade graviditeter (jämfört med 79 % när de två 750mikrograms tabletterna togs med 12 timmars mellanrum). En annan studie som genomfördes 1997 (Lancet 1998; 352: 428–33) visar att två doser om 750 mikrogram som tas med 12 timmars intervall förhindrar 85 % av förväntade graviditeter.


Det finns begränsade och ofullständiga data om hur hög kroppsvikt/högt BMI påverkar den antikonceptionella effekten. I tre WHO-studier observerades ingen trend som tydde på en reducerad effekt med ökande kroppsvikt/BMI (tabell 1), medan två andra studier (Creinin et al., 2006 och Glasier et al., 2010) visade på en reducerad antikonceptionell effektivitet med ökande kroppsvikt eller BMI (tabell 2). I båda dessa metaanalyser uteslöts intag senare än 72 timmar efter oskyddat samlag (d.v.s. användning av levonorgestrel som inte följer anvisningarna) och kvinnor som hade ytterligare oskyddade samlag.


Tabell 1: Metaanalys av tre WHO-studier (Von Hertzen et al., 1998 och 2002; Dada et al., 2010)

BMI (kg/m2)

Undervikt

0–18,5

Normalvikt

18,5–25

Övervikt

25–30

Fetma

≥ 30

N totalt

600

3952

1051

256

N graviditeter

11

39

6

3

Graviditetsfrekvens

1,83 %

0,99 %

0,57 %

1,17 %

Konfidensintervall

0,92–3,26

0,70–1,35

0,21–1,24

0,24–3,39


Tabell 2: Metaanalys av studier av Creinin et al., 2006 och Glasier et al., 2010

BMI (kg/m2)

Undervikt

0–18,5

Normalvikt

18,5–25

Övervikt

25–30

Fetma

≥ 30

N totalt

64

933

339

212

N graviditeter

1

9

8

11

Graviditetsfrekvens

1,56 %

0,96 %

2,36 %

5,19 %

Konfidensintervall

0,04–8,40

0,44–1,82

1,02–4,60

2,62–9,09


Vid föreskriven dosering förväntas inte levonorgestrel signifikant påverka

koagulationsfaktorer samt lipid- och kolhydratmetabolism.


Pediatrisk population:

En prospektiv observationsstudie visade att av 305 behandlingar med akut-p-piller innehållande levonorgestrel blev sju kvinnor gravida, vilket resulterar i en total graviditetsfrekvens på 2,3%. Graviditetsfrekvensen hos kvinnor under 18 år (2,6% eller 4/153) var jämförbar med graviditetfrekvensen hos kvinnor i åldern 18 år och äldre (2,0% eller 3/152).

Farmakokinetik

Absorption:

Oralt administrerat levonorgestrel absorberas snabbt och så gott som fullständigt.


Distribution:

Resultaten av en farmakokinetisk studie med 16 friska kvinnor visar att efter intag av en tablett levonorgestrel 1,5 mg var den maximala serumkoncentrationen 18,5 ng/ml efter 2 timmar.

Efter att maximala serumnivåer uppnåtts minskade koncentrationen av levonorgestrel med en genomsnittlig halveringstid på cirka 26 timmar.


Metabolism:

Levonorgestrel utsöndras inte i oförändrad form utan som metaboliter.


Eliminering:

Metaboliterna för levonorgestrel utsöndras i ungefär lika mängder i urin och feces. Biotransformationen följer de kända vägarna för steroidmetabolism, levonorgestrel hydroxyleras i levern och metaboliterna utsöndras som glukuronid-konjugat. Det finns inga kända farmakologiskt aktiva metaboliter.


Levonorgestrel är bundet till serumalbumin och könshormonbindande globulin (SHBG). Endast cirka 1,5 % av den totala koncentrationen i serum förekommer som fri steroid, medan 65 % är specifikt bundet till SHBG.

Den absoluta biotillgängligheten för levonorgestrel konstaterades vara nästan 100 % av den administrerade dosen.


Cirka 0,1 % av den intagna dosen kan överföras via bröstmjölk till det ammande barnet.


Prekliniska uppgifter

Djurstudier med levonorgestrel har visat virilisering av kvinnliga foster vid höga doser.

Icke-kliniska data visar ingen speciell risk för människor baserat på gängse studier av farmakologisk säkerhet, toxicitet vid upprepade doser, genotoxicitet och karcinogenicitet, förutom den information som är inkluderad i andra avsnitt i produktresumén.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje tablett innehåller 1,5 mg levonorgestrel.

Hjälpämne med känd effekt: laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa

Laktosmonohydrat

Kroskarmellosnatrium

Poloxamer

Magnesiumstearat


Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 1,5 mg Rund, bikonvex, vit tablett, 6mm stor och präglad med texten "C" på ena sidan och "1" på andra sidan
1 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: barnmorska

Hitta direkt i texten
Av