Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Morfin Kalceks

Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatusFörmånsstatus
Kalceks

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
(Klar, färglös eller gulaktig vätska)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Narkotiskt analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AA01
Läkemedel från Kalceks omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Morfin Kalceks

10 mg/ml injektionsvätska, lösning
morfinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Morfin Kalceks  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Kalceks
3. Hur du använder Morfin Kalceks
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Morfin Kalceks  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Morfin Kalceks  är och vad det används för

 

Morfin Kalceks innehåller den aktiva substansen morfin och ingår i en grupp av läkemedel som kallas naturliga opiumalkaloider. Detta läkemedel används för att lindra svår smärta, när andra smärtstillande läkemedel inte har tillräcklig effekt.


Morfin som finns i Morfin Kalceks kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Kalceks

Använd inte Morfin Kalceks

 • om du är allergisk mot morfinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. (anges i avsnitt 6).

 • vid tillstånd med mycket slem i luftvägarna

 • vid nedsatt andningsfuktion

 • vid akut leversjukdom

 • vid orostillstånd hos patienter som är påverkade av alkohol eller sömnmedel

Varningar och försiktighet

Risk för vanebildning finns med Morfin Kalceks.


Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Morfin Kalceks om du:

 • är beroende av andra smärtstillande läkemedel (opioider)

 • får bukhinnedialys (peritonealdialys)

 • har astma

 • har kramp i luftvägarna

 • har skallskada

 • har lågt blodtryck med minskad blodvolym

 • har nedsatt sköldkörtelfunktion

 • har nedsatt lever- eller njurfunktion

 • har inflammatorisk tarmsjukdom

 • har inflammation i bukspottkörteln

 • har kramp i gallvägarna eller urinledarna

 • har förstorad prostata

 • har myastenia gravis (en sjukdom med muskelsvaghet)

 • har samtidig behandling med MAO-hämmare (medel mot depression)

Vid behandling av äldre patienter rekommenderas en lägre dos Morfin Kalceks.

Detta läkemedel ska inte användas som behandling av smärta av okänt ursprung eller vid smärta förknippad med psykisk sjukdom.

Detta läkemedel ska inte ges ensamt under gallstens- eller njurstensanfall då det kan öka krampen. I sådana fall ska Morfin Kalceks ges i kombination med kramplösande läkemedel (spasmolytika).

Effekten av detta läkemedel kan förstärkas efter hjärnhinneinflammation (encefalit).

Andra läkemedel och Morfin Kalceks

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effekten av behandlingen kan påverkas om Morfin Kalceks tas samtidigt som vissa andra läkemedel.


Kombinationer som bör undvikas med Morfin Kalceks:

 • lugnande läkemedel och sömnläkemedel som innehåller barbiturater (metohexital, pentotal, fenobarbital)

 • läkemedel mot depression eller Parkinsons syndrom (MAO hämmare) (moklobemid, selegilin)

Dessa läkemedel kan i kombination med Morfin Kalceks ge försämrad andningsfunktion.


Läkemedel som kan kräva dosanpassning:

 • läkemedel mot epilepsi (gabapentin)

 • läkemedel mot tuberkulos (rifampicin)

 • läkemedel mot depression (klomipramin, amitriptylin, nortriptylin)

 • vissa andra smärtstillande läkemedel (buprenorfin, nalbufin, pentazocin )

Andra läkemedel som kan påverka eller påverkas av Morfin Kalceks:

 • kramphämmande läkemedel (baklofen)

 • lugnande läkemedel som innehåller bensodiazepiner (nitrazepam, flunitrazepam, triazolam, midazolam)

 • lugnande läkemedel som dämpar klåda (hydroxizin)

 • centralstimulerande läkemedel (metylfenidat)

 • läkemedel mot blödning i hjärnhinnan (nimodipin)

 • läkemedel mot HIV (ritonavir)

Mofin Kalceks med alkohol

Kombination med alkohol ska undvikas eftersom andningsfunktionen kan försämras.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Fertilitet

I djurstudier har detta läkemedel visat biverkningar på djurens fertilitet och det kan orsaka skada för det växande fostret. Därför ska fertila kvinnor och män använda effektiva preventivmedel. Diskutera detta med din läkare.


Graviditet

Om Morfin Kalceks används under lång tid under graviditeten kan det hända att det nyfödda barnet får abstinenssymtom. Användning av morfin under förlossningen kan göra att det nyfödda barnet får nedsatt andningsfunktion.


Amning

Morfin passerar över i modersmjölk. Morfin Kalceks ska därför inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du får inte köra bil eller använda maskiner när du får Morfin Kalceks. Läkemedlet kan påverka din reaktionsförmåga.


3. Hur du använder Morfin Kalceks

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen är individuell och bestäms av läkare. Den beror av din ålder, vikt, smärtans svårighetsgrad och tidigare medicinering och smärtor.


Äldre

Du kommer att få en lägre dos.


Nedsatt lever- eller njurfunktion

Du kommer att få en lägre dos.


Dosen kan behöva minskas för patienter med bronkialastma, obstruktion i övre luftvägarna, skallskador, bukhinnedialys (peritonealdialys), lågt blodtryck med minskad blodvolym, nedsatt sköldkörtelfunktion, inflammatoriska tarmsjukdomar, inflammation i bukspottkörteln, kramp i gallvägarna eller urinledarna.


Läkemedlet kan ges intravenöst, intramuskulärt eller subkutant.

Om du använt för stor mängd av Morfin Kalceks  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdosering är: knappnålsstora pupiller, nedsatt andningsfunktion, lågt blodtryck. Cirkulationsrubbningar och koma kan inträffa i allvarliga fall.

Om du har glömt att använda Morfin Kalceks

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Morfin Kalceks

Abstinenssymtom kan framkallas om man plötsligt slutar ta Morfin Kalceks eller om man använder vissa andra starka smärtstillande medel.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Nedsatt andningsfunktion är en allvarlig, mindre vanlig biverkan av morfin som kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare. Om du får svårigheter att andas kontakta omedelbart läkare för behandling av din nedsatta andningsfunktion.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Dåsighet, yrsel, pupillförminskning, illamående, kräkning, förstoppning, svårigheter att kissa, ökad ADH-frisättning (ett hormon).


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare ): Nedstämdhet, förvirring, kramp i luftvägarna, kramp i urinledare eller gallgångar, klåda, omtöckning.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hjärtklappning, hjärtrusning (takykardi), svimning, yrsel då man hastigt reser sig upp, högt blodtryck, lågt blodtryck, svullnad i fötter och ben.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Eufori (lyckokänsla), sömn-, minnes- och koncentrationsstörningar, kramper, muntorrhet, nässelutslag, ofrivilliga muskelryckningar (myokloni).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Morfin Kalceks  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är morfinhydroklorid.

Morfin Kalceks innehåller 10 mg/ml morfinhydroklorid motsvarande 7,6 mg/ml morfin.

- Övriga innehållsämnen är saltsyra (pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

1 ml klar, färglös eller gulaktig injektionslösning i färglösa glasampuller (typ I).

Förpackningsstorlek: 10 ampuller.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AS Kalceks, Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lettland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Sverige:

Morfin Kalceks, 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning

Nederländerna:

Morfine Kalceks 10 mg/ml oplossing voor injectie

Polen:

Morphine Kalceks

Tjeckien:

Morphine Kalceks

Portugal:

Morphine Kalceks

Slovakien:

Morphine Kalceks

Spanien:

Morphine Kalceks 10 mg/ml solución inyectableDenna bipacksedel ändrades senast 2017-12-28

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av