FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ursochol

Orifarm Generics AB

Kapsel, hård 500 mg
Avregistreringsdatum: 2021-01-31 (Tillhandahålls ej) (Vit, ca. 9 mm x 23 mm)

Gallsyror

Aktiv substans:
ATC-kod: A05AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Ursochol 250 mg och 500 mg kapslar, hårda

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 kapsel innehåller 250 mg eller 500 mg ursodeoxicholsyra.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1

3 LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, hård


250 mg:

Vit kapsel cirka 8 mm x 22 mm


500 mg:

Vit kapsel cirka 9 mm x 23 mm

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

För upplösning av kolesterolgallstenar i gallblåsan. Gallstenarna ska vara röntgenotäta och ha en diameter mindre än 15 mm. Gallblåsan måste fungera trots gallsten(en).


Primär biliär cirrhos (PBC) av grad I-III.


Pediatrisk population

Hepatobiliär sjukdom i samband med cystisk fibros hos barn mellan 6 och 18 år.

4.2 Dosering och administreringssätt

För upplösning av symtomatiska röntgenotäta gallstenar med eller utan föregående extrakorporeal stötvågslithotripsi:

Den dagliga dosen är beroende av kroppsvikten och varierar mellan 10-12 mg/kg kroppsvikt uppdelat på två doseringstillfällen.


Vid behandling av gallsten med ursodeoxicholsyra förutsätts en fungerande gallblåsa.


Tiden det tar för gallstenen att lösas upp är generellt 6 – 24 månader. Om storleken på gallstenen inte minskat efter 12 månader bör behandlingen avbrytas.


För behandling av primär biliär cirrhos (PBC):

Den dagliga dosen anpassas till kroppsvikten och bör vara mellan 12-16 mg ursodeoxicholsyra /kg kroppssvikt.


Under de tre första månaderna efter påbörjad behandling, skall Ursochol tas fördelat över dagen. Då levervärdena förbättrats kan dosen intas en gång dagligen företrädesvis på kvällen.

Kroppsvikt (kg)Daglig dos (mg/kg kroppsvikt)

Hårda kapslar

Dosering under de första 3 månaderna

Dosering efter de 3 första månaderna

Morgon

Middag

Kväll

Kväll (1 gång dagligen)

47-62

12-16

250 mg

250 mg

250 mg

750 mg

63-78

13-16

250 mg

250 mg

500 mg

1000 mg

79-93

13-16

250 mg

500 mg

500 mg

1250 mg

94-109

14-16

500 mg

500 mg

500 mg

1500 mg

Över 110

 

500 mg

500 mg

750 mg

1750 mg

Kapslarna skall sväljas hela med vätska. Det är viktigt att kapslarna tas regelbundet.


Användningen av Ursochol vid behandling av PBC kan fortsätta under obegränsad tid.


Hos patienter som behandlas för PBC kan i sällsynta fall de kliniska symtomen förvärras i början av behandlingen, t ex ökad klåda. Om detta skulle inträffa, bör behandlingen fortsätta med en kapsel 250 mg dagligen och därefter kan den dagliga dosen ökas med en kapsel 250 mg per vecka tills den rekommenderade doseringen är uppnådd.


Pediatrisk population

Barn med cystisk fibros i åldern 6 till 18 år:

20 mg/kg/dag uppdelat på 2–3 doser med upptrappning till 30 mg/kg/dag om nödvändigt.


Vid doser under 250 mg, och för barn med svårigheter att svälja tabletter, finns alternativ formulering i form av en lösning som innehåller ursodeoxicholsyra.

4.3 Kontraindikationer

Ursochol skall inte användas av patienter med:

  • överkänslighet mot den aktiva substansen, andra gallsyror eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

  • akut inflammation i gallblåsan eller i gallvägarna

  • ocklusion i gallvägarna (ocklusion av gemensamma gallgångar eller gallblåsegångarna)

  • frekventa episoder av gallkolik

  • röntgentäta kalcifierade gallstenar

  • nedsatt kontraktilitet i gallblåsan

Pedriatisk population

Misslyckad portoenterostomy eller vid utebliven återhämtning av funktionellt gallflöde hos barn med gallgångsatresi.

4.4 Varningar och försiktighet

Ursochol skall endast tas på läkares ordination.


Under de 3 första månaderna efter påbörjad behandling, skall leverfunktionstester, ASAT, ALAT samt γ-GT utföras var fjärde vecka, därefter var tredje månad. Förutom möjligheten till identifiering av patienter som svarar respektive inte svarar på behandlingen av PBC kommer även denna monitorering möjliggöra tidig upptäckt av potentiell leverdeterioration speciellt hos patienter med långt framskriden PBC.


Vid användning för upplösning av kolesterolgallstenar:

För att kunna bedöma terapeutiska framsteg och för att kunna upptäcka kalcifiering av gallstenar i god tid ska, beroende på storleken av stenarna, gallblåsan visualiseras (oral kolecystografi) med översiktliga och ocklusionsbilder i stående och liggande position (ultraljudskontroll) 6-10 månader efter att behandlingen inletts.


Om inte gallblåsan kan visualiseras på röntgenbilder, vid fall av kalcifiering av gallstenarna, försämrad kontraktilitet av gallbåsan eller frekventa episoder av biliär kolik, bör inte Ursochol användas.


Kvinnliga patienter som tar Ursochol för att lösa upp gallstenar bör använda effektiva icke-hormonella preventivmedel eftersom hormonella p-piller kan öka biliär litiasis (se avsnitt 4.5 och 4.6).


Vid användning för behandling av långt framskriden PBC:

I mycket sällsynta fall har man observerat dekompensation av hepatisk cirrhos. Denna var delvis reversibel efter att behandlingen avbrutits.

Hos patienter med PBC kan i sällsynta fall de kliniska symtomen förvärras i början av behandlingen, t ex ökad klåda. Om det skulle inträffa, ska behandlingen fortsätta med en Ursochol kapsel 250 mg dagligen och därefter kan den dagliga dosen ökas gradvis till rekommenderad daglig dos, så som beskrivs i avsnitt 4.2.


Om diarré uppkommer måste dosen reduceras och vid fall av ihållande diarré ska behandlingen avbrytas.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Ursochol ska inte ges samtidigt som kolestyramin, kolestipol eller antacida innehållande aluminiumhydroxid och/eller smektit (aluminiumoxid) eftersom dessa substanser binder ursodeoxicholsyra i tarmen och därmed hindrar dess absorption och effekt. Om behandling med läkemedel innehållande dessa substanser skulle vara nödvändig måste de tas minst 2 timmar före eller efter Ursochol.


Ursodeoxicholsyra kan påverka absorptionen av ciklosporin i tarmen. Blodkoncentrationen av ciklosporin bör kontrolleras hos patienter som behandlas med detta läkemedel och dosen justeras om nödvändigt.

Genom sin effekt på gallsyresekretionen är det teoretiskt möjligt att absorptionen av andra lipofila substanser påverkas.


I sällsynta fall kan ursodeoxicholsyra reducera absorptionen av ciprofloxacin.


Ursodeoxicholsyra har visats reducera maximala plasmakoncentrationen (Cmax) och totala exponeringen (area under kurvan, AUC) av kalciumantagonisten nitrendipin hos friska frivilliga. Noggrann övervakning vid samtidig användning av nitrendipin och ursodeoxicholsyra rekommenderas. En dosjustering av nitrendipin kan bli nödvändig. En interaktion med försämrad effekt för dapson har också rapporterats. Dessa observationer, tillsammans med in vitro data, skulle kunna indikera en induktionspotential hos ursodeoxicholsyra på CYP3A4 enzymer. Däremot har ingen induktion observerats i en väldesignad interaktionsstudie med budesonid.


Östrogena hormoner och blodkolesterolsänkande medel som till exempel klofibrat ökar utsöndringen av hepatiskt kolesterol och kan därför främja biliär litiasis, som är en moteffekt till ursodeoxicholsyra som används för att lösa upp gallstenar.


I en klinisk studie på friska frivilliga resulterade samtidig användning av ursodeoxicholsyra (500 mg/dag) och rosuvastatin (20 mg/dag) i något förhöjda plasmanivåer av rosuvastatin. Den kliniska relevansen av denna interaktion och även interaktioner avseende andra statiner är okänd.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inte tillräcklig data gällande användning av ursodeoxicholsyra, särskilt under graviditetens första trimester. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter under den tidiga fasen av graviditeten (se avsnitt 5.3). Ursodeoxicholsyra ska inte användas under graviditet om det inte är helt nödvändigt. Kvinnor i fertil ålder ska behandlas endast om de använder preventivmedel; icke-hormonella preventivmedel eller P-piller med östrogen i låg dos rekommenderas. Hos patienter som tar ursodeoxicholsyra för upplösning av gallstenar måste dock effektivt icke-hormonellt preventivmedel användas eftersom hormonella p-piller kan öka biliär litiasis. Möjlig graviditet måste uteslutas innan behandling påbörjas.


Amning

Uppgift saknas om passage av ursodeoxicholsyra över i modersmjölk. Utsöndring av ursodeoxicholsyra i bröstmjölk har inte studerats i djurförsök. Moderns behov av behandling med Ursochol och fördelarna med amning måste vägas mot de potentiella riskerna för barnet.


Fertilitet

Djurstudier har inte påvisat någon påverkan av ursodeoxicholsyra på fertilitet (se avsnitt 5.3). Humandata på fertilitet och behandling med ursodeoxicholsyra saknas.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ursochol har inga eller försumbara effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Utvärderingen av biverkningarna är baserad på följande frekvens:

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥1/100 till < 1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Magtarmkanalen

I kliniska studier var det vanligt med rapporter om blek avföring eller diarré under behandling med ursodeoxicholsyra.

Mycket sällsynt förekommer svår smärta i höger övre del av magen vid behandling av PBC.


Lever och gallvägar

Under behandling med ursodeoxicholsyra kan i mycket sällsynta fall kalcifiering av gallstenar förekomma. Under behandling vid långt framskriden PBC har i mycket sällsynta fall dekompensering av hepatisk cirrhos observerats vilket dock delvis har gått tillbaka efter avbruten behandling.


Hud och subkutan vävnad

I mycket sällsynta fall kan urtikaria uppstå.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Diarré kan uppstå vid överdosering. Generellt är andra symtom på överdosering osannolika då absorptionen av ursodeoxicholsyra minskar med ökad dos och därmed utsöndras med faeces.

Inga specifika åtgärder är nödvändiga och följderna av diarrén bör behandlas symtomatiskt med vätskeersättning och elektrolytbalans.


Ytterligare information angående särskilda patientgrupper:

Högre grad av allvarliga biverkningar har konstaterats hos patienter med primär skleroserande kolangit som behandlats med höga doser ursodeoxicholsyra (28-30 mg/kg/dag) under långa perioder (s.k. off-label förskrivning).

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Gallsyror och derivat, ATC-kod: A05AA02


Ursodeoxicholsyra ingår i human galla i låg koncentration.


Hos patienter med röntgenotäta gallstenar ökar tillförsel av ursodeoxicholsyra lösligheten för kolesterol i gallan. Detta uppnås genom en ökning av både mängden ursodeoxicholsyra i galla och den totala gallvolymen. Dessutom minskar ursodeoxicholsyra den intestinala absorptionen av kolesterol.


Vid behandling av patienter med PBC har flera olika mekanismer påvisats. En ändring i gallsammansättningen med en minskning av toxiska, endogena, huvudsakligen lipofila, gallsyror och en ökning av ursodeoxicholsyra anses ha störst betydelse. Dessutom stimuleras gallflödet, vilket medför en snabbare omsättning av gallsyrorna. Den intestinala åter-absorptionen av bl a cholsyra och andra gallsyremetaboliter reduceras. ursodeoxicholsyra har också en direkt skyddande effekt på hepatocyter in vitro.


Pediatrisk population

Cystisk fibros

Lång klinisk erfarenhet, upp till 10 år och längre, finns tillgänglig gällande ursodeoxicholsyra behandling av barn patienter som lider av cystisk fibros i samband med hepatobiliär sjukdom (CFAHD).

Det finns bevis på att behandling med ursodeoxicholsyra kan minska gallgångsspridning, stoppa progressionen av histologisk skada och hepato-biliära förändringar har gått tillbaka om ursodeoxicholsyra tas i ett tidigt stadie av CFAHD. Behandling med ursodeoxicholsyra bör påbörjas så fort som möjligt efter diagnostiserad CFAHD. Detta för att optimera effektivitet i behandlingen.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Oralt administrerad ursodeoxicholsyra absorberas snabbt genom passiv transport i jejunum och övre delen av ileum i tunntarmen och genom aktiv transport i nedre delen av ileum i tunntarmen. Absorptionsgraden är dosberoende och minskar med ökad dos. Efter absorption blir gallsyran nästan fullständigt konjugerad med aminosyrorna glycin eller taurin i levern och utsöndras sedan med gallan. Första passage metabolism i levern sker i intervallet 50-75%.


Beroende på daglig dos och underliggande sjukdom eller leverns tillstånd ackumuleras den mer hydrofila ursodeoxicholsyra i gallan. Samtidigt har man observerat en minskning av andra mer lipofila gallsyror.


Med inverkan av tarmbakterier sker det ofullständig nedbrytning till 7-ketolithocholic acid och litocholsyra.


Biologisk halveringstid för ursodeoxicholsyra är 3,5 - 5,8 dagar.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke kliniska data baserat på studier avseende singel och upprepad dostoxicitet, gentoxicitet samt karcinogen potential visade inte några särskilda risker för människa. Hepatotoxiska effekter observerade på apor vid höga ursodeoxicholsyra-doser berodde troligtvis på metaboliten lithocholsyra, som hos apor, till skillnad från människor, inte detoxifieras (se avsnitt 5.2).

Klinisk erfarenhet av de terapeutiska indikationerna tyder på att de hepatotoxiska effekterna saknar tydlig relevans hos människa.

Reproduktionsstudier på djur har visat att ursodeoxicholsyra har embryotoxisk effekt hos kaniner (från en dos på 100 mg/kg) samt teratogena effekter hos råttor vid en dos på 2000 mg/kg. Fertilitet och peri-/postnatal utveckling hos avkomman påverkades inte hos råttor.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Magnesiumstearat, majsstärkelse och kolloidal vattenfri kiseldioxid.


Kapselhölje:

Titanium dioxid (E171) och gelatin.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3 Hållbarhet

250 mg: 5 år

500 mg: 4 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsansvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Blister (PVC/ alu):

250 mg: 25, 50, 75, 98 och 100 kapslar.

500 mg: 25, 50, 75, 100 kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

POB 69

DK-5260 Odense S

Danmark

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

250 mg: 49986
500 mg: 49987

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2014-06-26/2019-06-04

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-01-03

Hitta direkt i texten
Av