FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Erythromycin Panpharma

Panpharma Nordic

Pulver till infusionsvätska, lösning 1 g
(vitt eller svagt gult hygroskopiskt pulver)

Antibakteriella medel för systemiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: J01FA01
Läkemedel från Panpharma Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Erythromycin Panpharma

1 g Pulver till infusionsvätska, lösning
Erytromycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada
dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Erythromycin Panpharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Erythromycin Panpharma
3. Hur du använder Erythromycin Panpharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Erythromycin Panpharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Erythromycin Panpharma är och vad det används för

 

Erythromycin Panpharma är ett antibiotikum som innehåller erytromycin (som erytromycinlaktobionat). Det är en typ av antibiotikum som kallas makrolid och som verkar genom att hindra bakterier från att växa och föröka sig.


Erythromycin Panpharma används för behandling av allvarliga infektioner orsakade av bakterier hos barn och vuxna när behandling som ska sväljas inte är möjlig eller är otillräcklig. Läkemedlet används även hos patienter vars infektion är av en svårighetsgrad som kräver höga nivåer av erytromycin eller när patienten är allergisk eller överkänslig mot betalaktamantibiotika eller när behandling av dessa antibiotika av andra orsaker inte är lämpliga.

När den akuta fasen av infektionen är kontrollerad kommer din läkare att byta ut intravenöst erytromcycin mot erytromycin som ska sväljas.


Erythromycin Panpharma används för att behandla infektioner som t.ex:

 • Luftvägsinfektioner: lunginflammation, kikhosta

 • öroninfektioner

 • ögoninfektion (konjuktivit)

 • infektioner i hud och mjukvävnad (t.ex. muskler, blodkärl, senor, fettvävnad)

 • infektioner i magtarmkanalen

 • urogenitala infektioner (infektioner som avser könsorgan och urinvägar)

 • lymfogranuloma venerum (en sexuellt överförbar sjukdom)

 • difteri (en övre luftvägssjukdom).


Erytromycin som finns i Erythromycin Panpharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 


2. Vad du behöver veta innan du använder Erythromycin Panpharma

Använd inte Erythromycin Panpharma

 • om du är allergisk (överkänslig) mot erytromycin

 • om du är allergisk (överkänslig) mot andra makrolidantibiotika

 • om du tar något av följande läkemedel:

  • astemizol, terfenadin (används för att behandla allergiska reaktioner)

  • disopyramid (antiarytmika för behandling av kammartakykardi)

  • cisaprid (används för behandling av gastroesofageal reflux)

  • pimoxid (används för behandling av psykiska sjukdomar)

  • ergotamin och dihydroergotamin (mot migrän)

  • lovastatin, simvastatin och atorvastatin (läkemedel som sänker blodets kolesterolhalt)

  • antiarytmika klass Ia och III (används för behandling av kammararytmier, för att förhindra paroxysmalt återkommande förmaksflimmer, för att behandla Wolff-Parkinson-Whites syndrom, för att behandla kammartakykardier, förmaksflimmer och förmaksfladder)

  • neuropleptika (används som behandling av psykos (inklusive vanföreställningar, hallucinationer och förvirringstillstånd)

   tri- och tetracykliska antidepressiva läkemedel (används för behandling av depression)

  • fluorokinoloner (antibiotika som används för att behandla vissa infektioner)

  • arseniktrioxid (används för att behandla cancer)

  • metadon (används för att kontrollera opioidberoende, t.ex. heroinmissbruk)

  • budipin (läkemedel mot Parkinsons sjukdom)

  • läkemedel mot svamp och läkemedel mot malaria

 • om du har nedsatt leverfunktion Detta på grund av att erytromycin främst utsöndras genom levern (se avsnitt 3, ”Hur du använder Erythromycin Panpharma”)

 • om du eller någon i din familj har en historik av hjärtrytmstörningar (ventrikulär hjärtarytmi eller torsades de pointes) eller en avvikelse i EKG (elektrokardiogrammet, en elektrisk inspelning av hjärtat) som kallas ”långt QT-syndrom”.

 • om du har låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet (hypomagnesemi eller hypokalemi)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Erythromycin Panpharma:

 • Om du tar andra läkemedel som är kända för att orsaka allvarliga störningar i hjärtrytmen.

 • Om du har hjärtproblem.

 • Allvarliga allergiska reaktioner kan förekomma, använd inte Erythromycin Panpharma om du är allergisk eller överkänslig mot erytromycin eller andra läkemedel i gruppen makrolidantibiotika. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Erythromycin Panpharma.

 • om du har myasthenia gravis eftersom erytromycin kan förvärra symtomen vilket i sin tur kan leda till allvarliga andningsbesvär.

 • om du är äldre, eftersom risken att utveckla njursjukdom är större. Din läkare kommer att justera dosen med hänsyn till din njurfunktion (se avsnitt 3, ”Hur du använder Erythromycin Panpharma”).

Det är i allmänhet inte rekommenderat att kombinera erytromycin med:

 • alfuzosin (används för behandling av godartad prostataförstoring)

 • buspiron (används för behandling av ångestsyndrom)

 • ciklosporin och takrolimus (används vid organtransplantation för att undvika avstötning)

 • kolkicin (används för behandling av gikt)

 • ebastin (antihistamin)

 • tolterodin (används för behandling av urininkontinens)

 • triazolam (används som ett lugnande medel vid behandling av svår sömnlöshet).

Du kommer att få detta läkemedel kontinuerligt eller långsamt för att undvika smärta.

Nyfödda spädbarn och barn

Kontakta läkare omedelbart om ditt barn kräks (kaskadkräkning utan galla) och/eller om han/hon har svårt att äta under behandling med detta läkemedel. Läkaren avgör ditt barns dos (se avsnitt 3, ”Hur du använder Erythromycin Panpharma”).

Andra läkemedel och Erythromycin Panpharma

Om du ska lämna ett urinprov ska du tala om för läkaren att du använder erytromycin eftersom det kan påverka vissa tester.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


I allmänhet är det inte rekommenderat att kombinera erytromycin med:

 • Blodförtunnande läkemedel, t.ex. warfarin, acenokumarol och rivaroxaban (även kallat antikoagulantia)

 • zopliklon (framkallar sömn)

 • teofyllin (underlättar andning)

 • sildenafil (används för att behandla erektionsproblem och högt lungartärtryck)

 • vissa cellgifter och vinblastin (används för att behandla cancer)

 • digoxin (mot hjärtbesvär)

 • karbamazepin (används för att behandla epilepsi och neuropatisk smärta)

 • alfentanil (anestesi)

 • bromocriptine (används mot Parkinsons sjukdom och hyperprolaktinemi)

 • cilostazol (används för att behandla fönstertittarsjuka)

 • metylprednisolon (kortikosteroid som används för sin antiinflammatoriska effekt)

 • midazolam (används för att inducera anestesi eller mot måttlig sömnlöshet)

 • omeprazol (används för att reducera utsöndring av magsyra)

 • valproat (läkemedel mot epilepsi och humörstabiliserande medel)

 • cimetidine (hämmar magsyraproduktion)

 • rifampicin (antibiotikum)

 • fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

 • fenobarbital (läkemedel mot epilepsi)

 • bensodiazepiner (ångestdämpande, antikonvulsiva, muskelavslapnande, lugnande medel)

 • fexofenadin (används för att behandla allergiska reaktioner)

 • johannesört (Hypercurium perforatum) (medicinalväxt som används för behandling av måttlig depression).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Erytromycin har rapporterats passera moderkakan och nå det ofödda barnet.

Erytromycin utsöndras i bröstmjölk.


Läkaren avgör om läkemedlet är lämpligt för dig endast efter att man har säkerställt att fördelarna överväger de potentiella riskerna.


Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar av Erythromycin Panpharma kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Erfarenhet visar att erytromycin har försumbar effekt på koncentrations- och reaktionsförmågan.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 


3. Hur du använder Erythromycin Panpharma

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Detta läkemedel ges alltid av läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. Det ges intravenöst (i en ven) under 60 minuter.


Vuxna och barn över 12 år eller som väger över 40 kg

Vanlig dos är 1 till 2 g per dag motsvarande 25 mg/kg/dag i uppdelade doser (i allmänhet 3‑4 enkeldoser). Detta kan ökas till 4 g per dag vid mycket allvarliga infektioner.


Det är viktigt att du fullbordar hela antibiotikakuren och att infusionsbehandlingen inte avbryts i förtid, även om du mår bättre.


Barn över 1 månad till 12 år eller som väger 40 kg eller mindre

Vanlig dos är 15‑20 mg/kg kroppsvikt uppdelat på 3‑4 enkeldoser. Läkaren kommer att beräkna den exakta dosen ditt barn kommer att få med hänsyn taget till barnets vikt.


Fullgångna spädbarn (födelse till 1 månad)

Vanlig dos är 10‑15 mg/kg kroppsvikt uppdelat på 3 enkeldoser. Läkaren kommer att beräkna den exakta dosen ditt barn kommer att få med hänsyn taget till barnets vikt.


Användning till patienter med allvarliga njurproblem

Läkaren kommer att beräkna den exakta dosen utifrån din njurfunktion.


Användning till äldre patienter

Läkaren kommer att noga fastställa dosen med hänsyn taget till din njur- och leverfunktion eftersom äldre patienter kan ha ökad risk för att utveckla njursjukdom.

Om du använt för stor mängd av Erythromycin Panpharma 

Om du tror att ditt barn har fått för stor mängd, ska du kontakta läkaren. Symtom på överdosering omfattar ototoxicitet (öronskada), hörselnedsättning, kraftigt illamående, kräkningar och diarré.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Erythromycin Panpharma

Om du tror att du har missat en dos av detta läkemedel, tala om det för läkaren eller annan hälso- och vårdpersonal omedelbart.

Om du slutar att använda Erythromycin Panpharma

Använd detta läkemedel under den tid läkaren har ordinerat.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du får en allergisk reaktion kan detta leda till utslag och svullnad i vissa delar av kroppen inklusive ansikte och svalg, åtföljt av andningssvårigheter. Om detta händer dig ska du sluta ta detta läkemedel och uppsöka läkarhjälp omedelbart.


Kontakta genast läkare om du får en allvarlig hudreaktion: röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos). Denna biverkan förekommer hos ett okänt antal användare (har rapporterats).

De vanligaste biverkningarna är aptitlöshet, kväljningar, kräkningar, magsmärtor, illamående, gaser i magen, magbesvär, kramper, mjuk avföring eller diarré.


Följande biverkningar har rapporterats:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • svampinfektion (candida-infektion) i munnen med vita beläggningar

 • vaginal inflammation

 • klåda i underlivet hos kvinnor

 • allergiska reaktioner

 • utbredda utslag (nässelutslag)

 • klåda i huden

 • rodnad i huden med ökat blodflöde (hyperplasi)

 • onormala lever- och gallfunktionsvärden

 • smärta eller irritation vid injektionsstället

 • svullnad och rodnad längs en ven som är extremt ömmande vid beröring

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

 • svullnad av vissa kroppsdelar inklusive ansikte och svalg (allergiskt ödem/angioödem, anafylaxi)

 • symtom på aptitlöshet

 • smärta i maggropen som utstrålar till ryggen med illamående, kräkningar, diarré och aptitlöshet (bukspottkörtelinflammation)

 • klåda med gulsot, blek avföring och mörk urin (kolestas och gulsot)

 • svullnad leder

 • feber

 • nässelutslag

 • hudutslag

 • inflammation i tjocktarmen med svår diarré

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

 • uppträdande eller förvärrande av en sällsynt sjukdom förknippad med muskelsvaghet (myasthenia gravis)

 • öronringningar (tinnitus) och till största delen övergående hörselnedsättning

 • onormal leverfunktion

 • onormal njurfunktion

 • allvarliga hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom och erythema multiforme)

 • fjällande hud (toxisk epidermal nekrolys)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • bröstsmärta, sjukdomskänsla

 • onormal hjärtrytm (inklusive hjärtklappning, snabba hjärtslag, livshotande oregelbundna hjärtslag kallad torsades de pointes eller onormal EKG-hjärtspårning) eller hjärtstopp

 • obehag i bröstet, andningssvårigheter, onormalt snabb eller ytlig andning, smärta i övre ryggraden

 • dyspné (inklusive astmatiska tillstånd)

 • synstörningar inklusive dubbelseende och dimsyn

 • psykiska störningar (som t.ex. humörsvängningar och nedsatt omdömesförmåga)

 • förvirring, hallucinationer

 • yrsel, trötthet, vertigo

 • epilepsianfall, konvulsioner

 • lågt blodtryck (hypotoni)

 • blodsjukdomar som påverkar blodceller och vanligtvis påvisas i blodprov

 • huvudvärk

Ytterligare biverkningar hos nyfödda och barn

Kräkningar (kaskadkräkning utan galla) eller svårigheter att äta och viktminskning (infantil hypertrofisk pylorusstenos).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Erythromycin Panpharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter Exp.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Efter beredning:

Utspädd lösning ska användas omedelbart.

Beredd lösning ska inte frysas.


För beredd lösning: Kemisk och fysikalisk stabilitet efter spädning har demonstrerats i 24 timmar i kylskåp (2-8°C).

För utspädd lösning: Kemisk och fysikalisk stabilitet efter spädning har demonstrerats i 24 timmar i kylskåp (2-8°C).

Ur mikrobiologisk synvinkel ska den produkten användas omedelbart.

Om lösningen inte används omedelbart, ansvarar användaren för tider och förhållanden vid förvaring efter beredning, som normalt inte ska vara längre än 24 timmar i kylskåp såvida inte spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är erytromycin (som erytromycinlaktobionat).

Varje injektionsflaska innehåller 1 g erytromycin.

Det finns inga andra innehållsämnen i detta läkemedel.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Före beredning är Erythromycin Panpharma ett vitt till svagt gult hygroskopiskt pulver för infusionsvätska, lösning i en injektionsflaska av glas. Efter beredning är lösningen klar och färglös.


Erythromycin Panpharma är tillgängligt i förpackningar med 1, 10 eller 25 injektionsflaskor av glas. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Panpharma

ZI. du Clairay

35133 Luitré

Frankrike


Tillverkare:

Panpharma

ZA. du Pré-Chênot

56380 Beignon

Frankrike


Detta läkemedel är godkänt i medlemsstaterna i EES under följande namn: 

Danmark

ERYTHROMYCIN PANPHARMA 1 g, pulver til infusionsvæske, opløsning

Finland

Erythromycin Panpharma 1 g, infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Tyskland

ERYTHROMYCIN PANPHARMA 1 g pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Norge

Erythromycin Panpharma 1 g, pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Spanien

ERYTHROMYCIN PANPHARMA 1 g, polvo para solución para perfusión

Sverige

Erythromycin Panpharma 1 g, pulver till infusionsvätska, lösning

Storbritannien

ERYTHROMYCIN 1g, powder for solution for infusionDenna bipacksedel ändrades senast 2020-09-21

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Information om resistensdata avseende erytromycin finns i den tekniska informationen om Erythromycin Panpharma.


Dosering

Vuxna och barn över 12 år eller som väger > 40 kg

Vanlig dos är 1 till 2 g per dag motsvarande 25 mg/kg/dag i uppdelade doser (generellt 3‑4 enkeldoser).


Allvarliga infektioner

Dosen kan ökas upp till 4 g per dag motsvarande 50 mg/kg/dag vid allvarliga infektioner.

Maximal daglig dos är 4 g.


Barn upp till 12 år eller som väger ≤ 40 kg

1 månad upp till 12 år: Daglig dos för spädbarn och barn upp till 12 år för de flesta infektioner är 15‑20 mg erytromycin/kg kroppsvikt uppdelat på 3‑4 enkeldoser. Denna dos kan dubbleras beroende på indikationen.


Fullgångna spädbarn (födsel till 1 månad)

10‑15 mg/kg/dag uppdelat på 3 enkeldoser


Nedsatt njur- och leverfunktion

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Vid normal leverfunktion koncentreras erytromycin i levern och utsöndras via galla. Även om effekten av leverdysfunktion på utsöndringen av erytromycin och dess halveringstid hos sådana patienter inte är känd ska försiktighet iakttas vid administrering av antibiotika i dessa fall, särskilt vid behandling av patienter med akut leverinsufficiens med höga doser erytromycin. I sådana fall är övervakning av serumnivåer och dossänkning nödvändiga.


Patienter med nedsatt njurfunktion:

Den låga andelen renal utsöndring tyder på att dosändring hos patienter med nedsatt njurfunktion (lindrigt eller måttligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance över 10 ml/min) eventuellt inte är nödvändig.


Hos patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion har dock toxicitet rapporterats och dosändringar kan i dessa fall bara befogat.

 • Administrering av doser ≥ 4 g/dag kan öka risken för att utveckla erytromycininducerad hörselnedsättning hos äldre patienter, särskilt de med nedsatt njur- eller leverfunktion.

 • Vid måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion (med serumkreatininnivå på 2,0 mg/dl, njursvikt med anuri) är maximal daglig dos för ungdomar över 14 år och vuxna (som väger mer än 50 kg) 2 g erytromycin per dag.

 • Hos patienter med allvarlig njurinsufficiens (kreatininclearance under 10 ml/min) måste erytromycindosen sänkas till 50 % till 75 % av den normala dosen och administreras enligt den vanliga behandlingsregimen. Maximal daglig dos får inte överstiga 2 g.

Erytromycin avlägsnas inte genom hemodialys eller peritonealdialys. Det är därför inte rekommenderat att ge en ytterligare dos till patienter som får regelbunden dialys.


Äldre

Använd vuxendosering med försiktighet. Äldre patienter, särskilt de med nedsatt njur- eller leverfunktion kan löpa högre risk att utveckla erytromycininducerad hörselnedsättning vid administrering av erytromycindoser på 4 g/dag eller mer.


Administreringssätt

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.


Erytromycin kan ges som en kontinuerlig eller intermittent infusion.


Infusionen ska ges under 60 minuter eftersom en snabb infusion i högre grad associeras med lokal irritation samt QT-förlängning, arytmier och hypotoni. En längre infusionsperiod ska användas till patienter med riskfaktorer eller tidigare tecken på arytmier. Minst 200 ml spädningsvätska ska användas till beredning av intermittenta infusionslösningar för att minimera venös irritation.


Erytromycinkoncentrationen ska inte överstiga 5 mg per ml och en erytromycinkoncentration på 1 mg/ml (0,1 % lösning) rekommenderas.


Erytromycin ska endast administreras intravenöst. Intra-arteriell injektion är strängt kontraindicerad. Det kan leda till angiospasm med ischemi. Intramuskulär administrering och intravenös bolusinjektion är också kontraindicerade.


Intravenös terapi ska bytas ut mot peroral behandling efter 2‑7 dagar. För ihållande behandlingsframgång ska behandling med erytromycin pågå i ytterligare 2‑3 dagar efter symtomfrihet.


Varningar och försiktighet

Nyfödda spädbarn och barn

Kontakta omedelbart läkare om ditt barn kräks och/eller vid irritabilitet i samband med matning eftersom det finns risk för infantil hypertrofisk pylorusstenos (IHPS) som orsakar allvarlig kaskadkräkning utan galla. Läkemedlet ska endast ges till barn om den potentiella nyttan överväger riskerna.


Beredning

Varje injektionsflaska är endast avsedd för engångsbruk.

Två stegs krävs, beredning och spädning.

1. Beredning: Använd inte 0,9% natriumkloridlösning till detta steg.
a. För fullständig upplösning ska kunna ske, skaka injektionsflaskan försiktigt före beredning så att pulvret luckras upp.
b. Bered en stamlösning motsvarande 50 mg/ml erytromycin genom att tillsätta 20 ml vatten för injektionsvätskor till innehållet i injektionsflaskan med Erythromycin Panpharma 1 g. När spedningsvätskan tilsätts ska du se till att den får kontakt med hela injektionsflaskans vägg (till exempel genom att hålla injektionsflaskan vågrätt).

c. Skaka kraftigt tills pulvret lösts upp helt. Pulvret kan vara svårt att lösa upp och detta kan ta några minuter.

Den beredda stamlösningen kan förvaras i kylskåp i 24 timmar.

2. Spädning

Använd endast 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning.

- För intermittent infusion: Lösningen bereds genom att tillsätta innehållet i injektionsflaskan med Erythromycin Panpharma 1 g (20 ml) till 200 ml eller 500 ml av en av spädningsvätskorna så att den utspädda lösningens slutliga koncentration blir 5 mg/ml respektive 2 mg/ml.

- För kontinuerlig infusion: Lösningen bereds genom att tillsätta innehållet i injektionsflaskan med Erythromycin Panpharma 1 g (20 ml) till 500 ml eller till 1000 ml av en av spädningsvätskorna så att den utspädda lösningens slutliga koncentration blir 2 mg/ml eller 1 mg/ml.


Den utspädda lösningen kan förvaras i kylskåp i 24 timmar.

Utspädd lösning administreras utan tillsättning av några andra substanser.

Hos barn ska mängden stamlösning som ska spädas vidare och infusionsvolymen anpassas till den dos som valts utifrån barnets vikt.


Efter beredning

Utspädda lösningar ska användas omedelbart.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som används för beredning.


Erytromycinlaktobionat i lösning är inte blandbart med betalaktamantibiotika, aminoglykosider, tetracykliner, kloramfenikol, kolistin, aminofyllin, barbiturater, difenylhydantoin, heparin, fenotiazin, riboflavin (vitamin B12), vitamin B6 och C-vitamin, främst på grund av att pH-värdet påverkas. Erytromycin ska därför inte blandas med dessa läkemedel i en infusionslösning.


Tillsättning av ytterligare lösningar som förskjuter pH-värdet från intervallet 6-8 minskar stabiliteten hos erytromycinlaktobionat.


Obs! Natriumkloridlösningar eller andra lösningar som innehåller oorganiska salter ska inte användas för att bereda stamlösning (se avsnitt ”Beredning”), eftersom det kan orsaka fällningar.


Hitta direkt i texten
Av