Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nemdatine

ReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Filmdragerad tablett 5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej)

Övriga medel vid demenssjukdomar

Aktiv substans:
ATC-kod: N06DX01
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Nemdatine

5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmdragerade tabletter
memantinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nemdatine är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nemdatine
3. Hur du använder Nemdatine
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nemdatine ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nemdatine är och vad det används för

 

Hur Nemdatine verkar

Nemdatine hör till en läkemedelsgrupp känd som anti-demensläkemedel. Minnesförlust vid Alzheimers sjukdom beror på en störning av meddelandesignaler i hjärnan. Hjärnan innehåller så kallade NMDA­receptorer (N-metyl-D-aspartat) som har att göra med överföringen av nervsignaler som är viktiga för inlärning och minnet. Nemdatine hör till en läkemedelsgrupp som kallas NMDA-receptorantagonister. Nemdatine verkar på dessa NMDA-receptorer genom att förbättra överföringen av nervsignaler och minnet.Vad Nemdatine används för

Nemdatine används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.


2. Vad du behöver veta innan du använder Nemdatine

Använd inte Nemdatine

Använd inte Nemdatine

 • om du är allergisk (överkänslig) mot memantinhydroklorid eller mot något av övriga innehållsämneni i Nemdatine filmdragerade tabletter (se avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nemdatine.

 • om du tidigare har haft epileptiska anfall

 • om du nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) eller om du lider av obehandlad hjärtsvikt eller av okontrollerad hypertoni (högt blodtryck).

I dessa situationer ska behandlingen övervakas noga och den kliniska nyttan med Nemdatine ska regelbundet bedömas av din läkare.

Om du lider av nedsatt njurfunktion (njurproblem) ska din läkare noga övervaka din njurfunktion och om nödvändigt anpassa memantindoserna därefter.


Samtidig användning av läkemedel som innehåller amantadin (för behandling av Parkinsons sjukdom), ketamin (en substans som i allmänhet används som ett bedövningsmedel), dextrometorfan (används i allmänhet för att behandla hosta) och andra NMDA-antagonister bör undvikas.

Barn och ungdomar

Nemdatine rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Nemdatine

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.Nemdatine kan särskilt påverka effekterna av följande läkemedel och dessa doser kan behöva ändras av din läkare:

 • amantadin, ketamin, dextrometorfan

 • dantrolen, baklofen

 • cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

 • hydroklorotiazid (eller någon kombination med hydroklorotiazid)

 • antikolinergika (ämnen som allmänt används för att behandla rörelserubbningar eller kramper i tarmarna)

 • antiepileptika (ämnen som används för att förhindra och lindra krampanfall)

 • barbiturater (ämnen som allmänt används för insomning)

 • dopaminerga agonister (ämnen såsom L-dopa, bromokriptin)

 • neuroleptika (ämnen som används vid behandling av psykiska sjukdomar)

 • orala antikoagulantia


Om du läggs in på sjukhus ska du tala om för din läkare att du tar Nemdatine.

Nemdatine med mat och dryck

Du ska tala om för din läkare om du nyligen har ändrat eller planerar att ändra din kost på ett avgörande sätt (t.ex. från vanlig kost till enbart vegetarisk kost) eller om du har renal tubulär acidos (RTA, ett överskott på syrabildande ämnen i blodet som följd av njurfunktionsstörning (dålig njurfunktion)) eller allvarliga urinvägsinfektioner, eftersom din läkare då kan behöva justera dosen på din medicin.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Användning av memantin hos gravida kvinnor rekommenderas inte.


Kvinnor som tar Nemdatine ska inte amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Din läkare kommer att tala om för dig om din sjukdom tillåter att du kör fordon och använder maskiner på ett säkert sätt. Nemdatine kan dessutom ändra din reaktionsförmåga, vilket gör det olämpligt att köra fordon eller använda maskiner.

Nemdatine innehåller laktosmonohydrat

Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du börjar ta Nemdatine. 


3. Hur du använder Nemdatine

Använd alltid Nemdatine enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Nemdatine startförpackning ska endast användas i början av behandlingen med Nemdatine.


Dosering

Den rekommenderade behandlingsdosen på 20 mg per dag uppnås genom att gradvis höja Nemdatine dosen under de 3 första behandlingsveckorna. Behandlingsschemat anges också på startförpackningen. Ta en tablett en gång dagligen.


Vecka 1 (dag 1-7):
Ta en 5 mg tablett en gång om dagen (vit, oval) i 7 dagar.


Vecka 2 (dag 8-14):
Ta en 10 mg tablett en gång om dagen (vit, kapsel- formad) i 7 dagar.


Vecka 3 (dag 15-21):
Ta en 15 mg tablett en gång dagligen (orange, oval) i 7 dagar.


Vecka 4 (dag 22-28):
Ta en 20 mg tablett per dag (mörkrosa, oval) i 7 dagar.

Vecka 1

5 mg tablett

Vecka 2

10 mg tablett

Vecka 3

15 mg tablett

Vecka 4 och därefter

20 mg tablett en gång dagligen

Underhållsdos

Den rekommenderade dygnsdosen är 20 mg en gång dagligen.

För att fortsätta behandlingen, rådgör med din läkare.


Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion

Om du har nedsatt njurfunktion bestämmer din läkare en dos som passar ditt tillstånd. Din läkare bör undersöka din njurfunktion med vissa bestämda mellanrum.


Administration

Nemdatine ska tas peroralt en gång om dagen. För att du ska ha nytta av din medicin måste du ta den regelbundet varje dag vid samma tid på dagen. Tabletterna ska sväljas med lite vatten. Tabletterna kan tas med eller utan föda.


Behandlingstid

Fortsätt att ta Nemdatine så länge du har nytta av det. Din läkare bör regelbundet bedöma din behandling.

Om du använt för stor mängd av Nemdatine 

 • I allmänhet är det inte skadligt om du tar för mycket Nemdatine. Du kan få kraftigare symtom av det som beskrivs i avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”.

 • Om du tagit en stor överdos Nemdatine ska du kontakta din läkare eller kontakta medicinsk rådgivning, eftersom du kan behöva vård.

Om du har glömt att använda Nemdatine

 • Om du upptäcker att du har glömt att ta din dos Nemdatine ska du vänta och ta din nästa dos vid den vanliga tiden.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

I allmänhet är de observerade biverkningarna lindriga till måttliga.


Vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100):

 • Huvudvärk, sömnighet, förstoppning, förhöjda leverfunktionstester, yrsel, balansstörningar, andnöd, högt blodtryck och läkemedelsöverkänslighet


Mindre vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 1 000):

 • Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, onormal gång, hjärtsvikt och blodpropp i vener
Mycket sällsynta (drabbar färre än 1 användare av 10 000):

 • Kramper


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Bukspottskörtelinflammation, leverinflammation (hepatit) och psykotiska reaktioner

Alzheimers sjukdom har förknippats med depression, självmordstankar och självmod. Dessa händelser har rapporterats hos patienter som behandlats med Nemdatine.

5. Hur Nemdatine ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Förvaras vid högst 25°C.  

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är memantinhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 5/10/15/20 mg memantinhydroklorid motsvarande 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantin.

 • Övriga innehållsämnen för Nemdatine 5/10/15 och 20 mg filmdragerade tabletter är: Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, krospovidon Typ A, talk och magnesiumstearat.
  Tablettdragering: Hypromellos 6cP, titandioxid (E 171), laktosmonohydrat, makrogol 3350 och triacetin. Nemdatine 15 mg innehåller även gul, röd och svart järnoxid (E172). Nemdatine 20 mg filmdragerade tabletter innehåller även röd och gul järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nemdatine 5 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är vita, ovala, bikonvexa, 8 mm x 4,5 mm i storlek, märkta ”M5” på ena sidan.
Nemdatine 10 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är vita, kapsel- formade, ovala, bikonvexa, 9,8 mm x 4,9 mm i storlekt, med brytskåra, märkta ”M 10” på sidan med brytskåra.
Nemdatine 15 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är orange, ovala, bikonvexa, 11,4 mm x 6,4 mm i storlek märkta ”M15” på ena sidan.
Nemdatine 20 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är mörkrosa, ovala, bikonvexa, 12,6 mm x 7 mm i storlek, märkta ”M20” på ena sidan.


En startförpackning innehåller 28 tabletter i 4 blister i en plånboksförpackning eller en multipelförpackning med 4 blister i 4 separate innerförpackningar och en ytterförpackning med 7 tabletter Nemdatine 5 mg, 7 tabletter  Nemdatine 10 mg, 7 tabletter Nemdatine 15 mg och 7 tabletter Nemdatine 20 mg.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörður
Island


Tillverkare
Actavis hf.
Reykjavíkurvegi 78
220 Hafnarfjörður
Island


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Actavis Ltd.
BLB 016 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta


Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V

Neptuns 12,

Heerenveen 8448CN

Nederländerna


Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V

Appelhof 13,

Oudehask, 8465RX

Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast 2013-04-22

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av