Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Memantine Mylan

ReceptstatusFörmånsstatus
Mylan

Filmdragerad tablett 20 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (En röd filmdragerad, oval, bikonvex, tablett med fasad kant märkt med "ME" på ena sidan av tabletten och "20" på den andra sidan.)

Farmakoterapeutisk grupp: Psykoanaleptika, övriga medel vid demenssjukdomar, ATC-kod: N06DX01.

Aktiv substans:
ATC-kod: N06DX01
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Memantine Mylan


memantinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Memantine Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Memantine Mylan
3. Hur du använder Memantine Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Memantine Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Memantine Mylan är och vad det används för

 

Hur verkar Memantine Mylan

Memantine Mylan hör till en läkemedelsgrupp känd som anti-demensläkemedel. Minnesförlust vid Alzheimers sjukdom beror på en störning av meddelandesignaler i hjärnan. Hjärnan innehåller så kallade NMDA- receptorer (N-metyl-D-aspartat) som har att göra med överföringen av nervsignaler som är viktiga för inlärning och minnet. Memantine Mylan hör till en läkemedelsgrupp som kallas NMDA-receptorantagonister. Memantine Mylan verkar på dessa NMDA-receptorer genom att förbättra överföringen av nervsignaler och minnet.


Vad Memantine Mylan används för

Memantine Mylan används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.


2. Vad du behöver veta innan du använder Memantine Mylan

Använd inte Memantine Mylan

om du är allergisk (överkänslig) mot memantinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Memantine Mylan

 • om du tidigare har haft epileptiska anfall

 • om du nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) eller om du lider av obehandlad hjärtsvikt eller av okontrollerad hypertoni (högt blodtryck).

I dessa situationer ska behandlingen övervakas noga och den kliniska nyttan med Memantine Mylan ska regelbundet bedömas av din läkare.


Om du lider av nedsatt njurfunktion (njurproblem) ska din läkare noga övervaka din njurfunktion och om nödvändigt anpassa memantindoserna därefter.


Samtidig användning av läkemedel som innehåller amantadin (för behandling av Parkinsons sjukdom), ketamin (en substans som i allmänhet används som ett bedövningsmedel), dextrometorfan (används i allmänhet för att behandla hosta) och andra NMDA-antagonister bör undvikas.


Du ska tala om för din läkare om du nyligen har ändrat eller avser att ändra din kost på ett betydande sätt (t.ex. från vanlig kost till enbart vegetarisk kost) eller om du lider av tillstånd av renal tubulär acidos(RTA, ett överskott på syrabildande ämnen i blodet till följd av njurfunktionsstörning (nedsatt njurfunktion)) eller allvarliga urinvägsinfektioner, eftersom din läkare då kan behöva justera dosen på din medicin.

Barn och ungdomar

Memantine Mylan rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Memantine Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Memantine Mylan kan särskilt påverka effekterna av följande läkemedel och dessa doser kan behövaändras av din läkare:

 • amantadin, ketamin, dextrometorfan

 • dantrolen, baklofen

 • cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

 • hydroklorotiazid (eller någon kombination med hydroklorotiazid)

 • antikolinergika (ämnen som allmänt används för att behandla rörelserubbningar eller kramper i tarmarna)

 • antiepileptika (ämnen som används för att förhindra och lindra krampanfall)

 • barbiturater (ämnen som allmänt används för insomning)

 • dopaminerga agonister (ämnen såsom L-dopa, bromokriptin)

 • neuroleptika (ämnen som används vid behandling av psykiska sjukdomar)

 • orala antikoagulantia


Om du läggs in på sjukhus ska du tala om för din läkare att du tar Memantine Mylan

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Användning av memantin hos gravida kvinnor rekommenderas inte.


Kvinnor som tar Memantine Mylan ska inte amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Din läkare kommer att tala om för dig om din sjukdom tillåter att du kör fordon och använder maskiner på ett säkert sätt. Memantine Mylan kan dessutom ändra din reaktionsförmåga, vilket gör det olämpligt att köra fordon eller använda maskiner


3. Hur du använder Memantine Mylan

Använd alltid Memantine Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering

Den rekommenderade dosen Memantine Mylan för vuxna och äldre patienter är 20 mg en gång om dagen. För att minska risken för biverkningar uppnås den här dosen gradvis genom följande dagliga behandlingsschema:


vecka 1

en halv 10 mg tablett

vecka 2

en 10 mg tablett

vecka 3

en och en halv 10 mg tablett

vecka 4 och

därefter

två 10 mg tabletter en gång om dagen

Den vanliga startdosen är en halv 10 mg tablett en gång om dagen (5 mg) under den första veckan. Detta ökas till en tablett en gång om dagen (10 mg) under den andra veckan och till en och en halv10 mg tablett en gång om dagen under den tredje veckan. Från och med den fjärde veckan är den vanliga dosen två 10 mg tabletter en gång om dagen (20 mg).


Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion

Om du har nedsatt njurfunktion bestämmer din läkare en dos som passar ditt tillstånd. I detta fall bör din läkare undersöka din njurfunktion med vissa bestämda mellanrum.


Administration

Memantine Mylan ska tas peroralt en gång om dagen. För att du ska ha nytta av din medicin måste du ta den regelbundet varje dag vid samma tid på dagen. Tabletterna ska sväljas med lite vatten. Tabletterna kan tas med eller utan föda.


Behandlingstid

Fortsätt att ta Memantine Mylan så länge du har nytta av det. Din läkare bör regelbundet bedöma din behandling.

Om du använt för stor mängd av Memantine Mylan 

I allmänhet bör det inte skada dig om du tar för mycket Memantine Mylan. Du kan få ökade symtom som beskrivs i avsnitt 4. "Eventuella biverkningar".


Om du tar en stor överdos Memantine Mylan ska du kontakta medicinsk rådgivning, eftersom du kan behöva vård.

Om du har glömt att använda Memantine Mylan

Om du upptäcker att du har glömt att ta din dos Memantine Mylan ska du vänta och ta din nästa dos vid den vanliga tiden.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


I allmänhet är de observerade biverkningarna lindriga till måttliga.


Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare):

Huvudvärk, sömnighet, förstoppning, förhöjda leverfunktionstester, yrsel, balansstörningar, andnöd, högt blodtryck och läkemedelsöverkänslighet


Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare):

Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och blodpropp i vener


Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare):

Kramper


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Bukspottskörtelinflammation, leverinflammation (hepatit) och psykotiska reaktioner


Alzheimers sjukdom har förknippats med depression, självmordstankar och suicid. Dessa händelser har rapporterats hos patienter som behandlats med Memantine Mylan.


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Memantine Mylan ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är memantinhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, talk, kolloidal vattenfri kiseldioxid, i tablettkärnan; polydextros (E1200), titandioxide (E171), hypromellos 3cP (E464), hypromellos 6cP (E464), hypromellos 50cP (E464), gul järnoxid (E172), macrogol 400 (E1521), macrogol 8000, indigokarmin aluminium lake (E132), röd järnoxid (E172), i tablettdrageringen

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En mörkgul filmdragerad, avlång oval, bikonvex tablett märkt med "ME" till vänster om brytskåran och "10" till höger om brytskåran på ena sidan av tabletten och en brytskåra på den andra sidan.


Memantine Mylan finns i blister av PVC/PVdC med aluminiumfolie i förpackningsstorlekar om 7, 10,14, 28, 28 x 1, 30, 42, 50, 56, 56 x 1, 60, 70, 84, 98, 98 x 1, 100, 100 x 1 eller 112 filmdragerade tabletter. Förpackningsstorlekarna 28 x 1, 56 x 1, 98 x 1 och 100 x 1 filmdragerade tabletter finns somperforerade endosblister i klar PVC/PVdC med aluminiumfolie .


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning


Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Storbritannien.


Tillverkare

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories

Unit 35 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland.


Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca. 1, Ungern.


Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Storbritannien.


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 02 686 07 11

Luxembourg/Luxemburg

Generics [UK] Ltd

Tél/Tel: +44 1707 853000

(United Kingdom)

България

Generics [UK] Ltd

Teл.: +44 1707 853000

(United Kingdom)

Magyarország

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(United Kingdom)

Ćeská republika

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Malta

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(United Kingdom)

Danmark

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

(Sverige)

Nederland

Mylan B.V

Tel: + +31 (0)33 2997080

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Norge

Mylan AB

Tlf: + 46 8-555 227 50

(Sverige)

Eesti

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(United Kingdom)

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 24 18

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 9936410

Polska

Mylan Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 644 22 41

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

tel: + 34 94 565 55 00

Portugal

Mylan , Lda.

Tel: + 351 21 412 72 00

France

Mylan SAS

Tel: +33 4 3725 75 00

România

Generics [UK]Limited

Tel: + 44 1707 853000

(United Kingdom)

Ireland

Mc Dermott Laboratories Ltd

Tel: + 1800 272 272

Slovenija

Generics [UK] Ltd

Tél: +44 1707 853000

(United Kingdom)

Ísland

Mylan AB

Sími: + 46 8-555 227 50

Slovenská republika

Mylan s r. o

Tel: + 421 2 32 604 901

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + +39/02-61246921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(United Kingdom)

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Latvija

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(United Kingdom)

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Lietuva

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(United Kingdom)

 

Denna bipacksedel ändrades senast 2013–04

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av