FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Spedra

Pharmaprim

Tablett 100 mg
(Blekgula ovala tabletter, präglade med "100" på ena sidan.)

Läkemedel vid erektil dysfunktion (fosfodiesterashämmare)

Aktiv substans:
ATC-kod: G04BE10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pharmaprim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Spedra tablett 100 mg och 200 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 27/10/2020


Indikationer

Behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män.


För att Spedra ska vara effektivt krävs sexuell stimulering.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i slutet av detta dokument.


Patienter som använder någon form av organiskt nitrat eller kväveoxiddonator (t.ex. amylnitrit).


Samtidig administrering av fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare), inklusive avanafil, med guanylatcyklasstimulerare, såsom riociguat, är kontraindicerad eftersom det kan leda till symtomatisk hypotension.


För patienter med tidigare förekommande kardiovaskulär sjukdom ska läkaren före förskrivning av Spedra överväga den potentiella hjärtrisken vid sexuell aktivitet.


Användning av avanafil är kontraindicierat för:

  • Patienter som har haft hjärtinfarkt, stroke eller livshotande arytmi inom de 6 senaste månaderna.

  • Patienter med hypotension i vila (blodtryck < 90/50 mmHg) eller hypertension (blodtryck > 170/100 mmHg).

  • Patienter med instabil angina, angina vid sexuellt umgänge, eller hjärtsvikt som av New York Heart Association kategoriseras som klass 2 eller högre.

Patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C).


Patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min).


Patienter som har förlorat synen på ett öga på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION), oavsett om denna episod inträffade i samband med tidigare exponering för PDE5-hämmare eller inte.


Patienter med känd hereditär degenerativ retinasjukdom.


Patienter som använder potenta CYP3A4-hämmare (däribland ketokonazol, ritonavir, atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, nefazodon, nelfinavir, sakvinavir och telitromycin).

Dosering

Dosering


Användning till vuxna män

Den rekommenderade dosen är 100 mg som tas efter behov ungefär 15–30 minuter före sexuell aktivitet. Baserat på individuell effekt och tolererbarhet kan dosen ökas till maximalt 200 mg eller minskas till 50 mg. Maximal rekommenderad doseringsfrekvens är en gång per dag. Sexuell stimulering krävs för behandlingsrespons.


Särskilda populationer


Äldre män (≥ 65 år)

Dosjusteringar behövs inte för äldre patienter. Det finns begränsade data på äldre patienter i åldern 70 år eller äldre.


Nedsatt njurfunktion

Dosjusteringar behövs inte för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥ 30 ml/min). Spedra är kontraindicerat för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min). Patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥ 30 ml/min men < 80 ml/min) vilka rekryterades till fas 3-studier visade minskad effekt jämfört med dem med normal njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion

Spedra är kontraindicerat för patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child Pugh-klass C). Patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A eller B) ska inleda behandlingen med lägsta effektiva dos och justera doseringen baserat på tolerans.


Användning till män med diabetes

Dosjusteringar behövs inte för patienter med diabetes.


Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Spedra för en pediatrisk population för indikationen erektil dysfunktion.


Användning till patienter som använder andra läkemedel


Samtidig användning av CYP3A4-hämmare

Samtidig administrering av avanafil med potenta CYP3A4-hämmare (t.ex. ketokonazol, ritonavir, atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, nefazodon, nelfinavir, saquinavir och telitromycin) är kontraindicerat.

Hos patienter som samtidigt får behandling med måttliga CYP3A4-hämmare (t.ex. erytromycin, amprenavir, aprepitant, diltiazem, flukonazol, fosamprenavir och verapamil) ska den maximala rekommenderade dosen av avanafil inte överstiga 100 mg, med ett intervall på minst 48 timmar mellan doserna.


Administreringssätt

För oral användning. Om Spedra tas tillsammans med mat kan effekten bli fördröjd jämfört med om det tas på fastande mage.

Varningar och försiktighet

Anamnes och läkarundersökning bör ske för att diagnostisera erektil dysfunktion och fastställa eventuella underliggande orsaker innan farmakologisk behandling övervägs.


Kardiovaskulär status

Innan behandling initieras av erektil dysfunktion ska läkaren beakta kardiovaskulär status för sin patient eftersom det finns en viss kardiell risk förknippad med sexuell aktivitet. Avanafil har vasodilatoriska egenskaper, vilket resulterar i mild och övergående sänkning av blodtrycket och förstärker därmed den hypotensiva effekten för nitrater. Patienter med försvårat utflöde från vänster kammare, t.ex. aortastenos och idiopatisk hypertrofisk subaortisk stenos, kan vara känsliga för verkan av vasodilatorer, även PDE5-hämmare.


Priapism

Patienter som upplever erektioner som varar 4 timmar eller mer (priapism) ska instrueras om att omedelbart uppsöka sjukvården. Om priapism inte behandlas omedelbart kan den penila vävnaden skadas och kan resultera i permanent potensförlust. Avanafil ska ges med försiktighet till patienter med anatomiska missbildningar i penis (t.ex. vinkling, kavernös fibros eller Peyronies sjukdom) eller till patienter som har tillstånd som kan göra dem predisponerade för priapism (t.ex. sickelcellsanemi, multipel myelom eller leukemi).


Synproblem

Synproblem och fall med icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION) har rapporterats i samband med intag av andra PDE5-hämmare. Patienterna ska uppmanas att sluta ta Spedra vid plötsliga visuella effekter och då kontakta läkare omedelbart.


Effekt på blödning

In vitro-studier med humana trombocyter tyder på att PDE5-hämmare inte har någon effekt på trombocytaggregation, men förstärker i supraterapeutiska doser den aggregationshämmande effekten av kväveoxiddonatorn natriumnitroprussid. På människor verkar inte enbart PDE5-hämmare påverka blödningstiden och inte heller i kombination med acetylsalisylsyra.


Det finns inte någon säkerhetsinformation om administrering av avanafil till patienter med blödningsstörningar eller aktivt ulcus pepticus. Därför ska endast avanafil administreras till sådana patienter efter en noggrann nytta-riskbedömning.


Minskad eller plötslig förlorad hörsel

Patienterna ska rådas att sluta ta PDE5-hämmare, även avanafil och genast uppsöka sjukvården vid händelse av plötslig försämrad eller förlust av hörsel. Dessa händelser som kan åtföljas av tinnitus och yrsel har rapporterats i tidsmässigt samband med intag av PDE5-hämmare. Det går inte att bestämma om dessa händelser är direkt relaterade till användning av PDE5-hämmare eller till andra faktorer.


Samtidig användning av alfablockerare

Samtidig användning av alfablockerare och avanafil kan leda till symtomatisk hypotension hos vissa patienter på grund av additiva vasodilatoriska effekter. Följande ska beaktas:

  • Patienterna ska vara stabila på behandling med alfablockerare innan Spedra initieras. Patienter som uppvisar hemodynamisk instabilitet vid behandling med alfablockerare enbart har ökad risk för symtomatisk hypotension vid samtidig användning av avanafil.

  • För dessa patienter som är stabila på behandling med alfablockerare ska avanafil initieras vid den lägsta dosen på 50 mg.

  • För de patienter som redan tar optimerad dos av Spedra, ska behandling med alfablockerare initieras med den lägsta dosen. Stegvis ökning av alfablockerare kan vara förknippat med ytterligare sänkning av blodtrycket vid intag av avanafil.

  • Säkerheten för kombinerad användning av avanafil och alfablockerare kan påverkas av andra variabler, t.ex. intravaskulär volym och andra antihypertensiva läkemedel.

Samtidig användning av CYP3A4-hämmare

Samadministrering av avanafil med potenta hämmare av CYP3A4, t.ex. ketokonazol eller ritonavir är kontraindicerat.


Samtidig användning av andra behandlingar mot erektil dysfunktion

Säkerhet och effekt av kombinationer av Spedra och andra PDE5-hämmare eller andra behandlingar mot erektil dysfunktion har inte studerats. Patienterna ska informeras om att inte ta Spedra i sådana kombinationer.


Samtidig användning av alkohol

Konsumtion av alkohol i kombination med avanafil kan öka risken för symtomatisk hypotoni. Patienterna ska informeras om att samtidig användning av avanafil och alkohol kan öka risken för hypotoni, yrsel eller synkope. Läkarna ska också informera patienterna om vad de ska göra i händelse av posturala hypotonisymtom.


Populationer som inte studerats

Avanafil har inte utvärderats på patienter med erektil dysfunktion på grund av ryggmärgsskada eller andra neurologiska störningar och på patienter med svår nedsättning av njur- eller leverfunktionen.

Interaktioner

Potential för farmakodynamiska interaktioner med avanafil

Nitrater

Avanafil har påvisats förstärka den hypotensiva effekten av nitrater jämfört med placebo hos friska individer. Detta anses bero på den kombinerade effekten av nitrater och avanafil på kväveoxid/cGMP. Därför är administrering av avanafil till patienter som använder någon form av organiskt nitrat eller kväveoxiddonator (t.ex. amylnitrit) kontraindicerat. För en patient som har tagit avanafil inom 12 timmar, då nitratadministreringen bedöms vara medicinskt nödvändig i en livshotande situation är sannolikheten för ett betydande och potentiellt farligt blodtrycksfall förhöjd. I sådana fall ska nitrater fortfarande endast administreras under noggrann medicinsk övervakning med lämplig hemodynamisk övervakning.


Läkemedel som minskar det systemiska blodtrycket

Som vasodilatator kan avanafil sänka det systemiska blodtrycket. Om Spedra används i kombination med andra läkemedel som sänker det systemiska blodtrycket kan de additiva effekterna resultera i symtomatisk hypotension (t.ex. yrsel, svimningskänsla, synkope eller nästan synkope). I kliniska fas III-studier fanns det inte några händelser med hypotension men enstaka episoder med yrsel iakttogs. En episod med synkope observerades för placebo och en episod för 100 mg avanafil i de kliniska fas III-studierna av avanafil.


Patienter med försvårat utflöde från vänster kammare, t.ex. aortastenos och idiopatisk hypertrofisk subaortisk stenos, och de med svår nedsättning av den autonoma kontrollen av blodtrycket kan bli särskilt känsliga för verkan av vasodilatorer, även avanafil.


Alfablockerare

Hemodynamiska interaktioner med doxazosin och tamsulosin studerades på friska personer i en crossover-utformad studie i två perioder. För patienter som fick stabil doxazosinbehandling var den placebo-korrigerade genomsnittliga maximala sänkningen av stående och liggande systoliskt blodtryck 2,5 mmHg respektive 6,0 mmHg efter dosering med avanafil. Totalt sett upplevde 7/24 patienter värden eller minskningar från utgångsvärdet som var av potentiell klinisk betydelse efter avanafildosering.


För patienter som fick stabil tamsulosinbehandling var den placebokorrigerade genomsnittliga maximala sänkningen av stående och liggande systoliskt blodtryck 3,6 mmHg respektive 3,1 mmHg efter avanafildosering och 5/24 patienter upplevde blodtrycksvärden eller sänkningar från utgångsläget som var av potentiell klinisk betydelse efter avanafildosering.


Andra hypertensiva läkemedel än alfablockerare

En klinisk studie genomfördes för att utvärdera effekten av avanafil på förstärkningen av de blodtryckssänkande effekterna av utvalda antihypertensiva läkemedel (amlodipin och enalapril). Resultaten visade en genomsnittlig maximal sänkning av liggande blodtryck på 2/3 mmHg jämfört med placebo för enalapril och 1/-1 mmHg för amlodipin när avanafil samadministrerades. Det fanns en statistiskt betydande skillnad för maximal sänkning från utgångsläget i liggande diastoliskt blodtryck för enalapril och avanafil enbart. Här återgick blodtrycket till utgångsläget 4 timmar efter dosen avanafil. I båda kohorterna upplevde en patient en sänkning av blodtrycket utan symtom på hypotension vilket löstes inom 1 timme efter starten. Avanafil hade inte någon effekt på farmakokinetiken för amlodipin, men amlodipin ökade den maximala och totala exponeringen av avanafil med 28 % respektive 60 %.


Alkohol

Konsumtion av alkohol i kombination med avanafil kan öka risken för symtomatisk hypotension. I en trevägs crossoverutformad enkeldosstudie som utvärderade friska personer, var den genomsnittliga maximala sänkningen av det diastoliska blodtrycket betydligt större efter att avanafil administrerats i kombination med alkohol än efter enbart avanafil (3,2 mmHg) eller enbart alkohol (5,0 mmHg).


Andra behandlingar av erektil dysfunktion

Säkerhet och verkan för kombinationer av avanafil och andra PDE5-hämmare eller andra behandlingar av erektil dysfunktion har inte studerats.


Effekter av andra substanser på avanafil

Avanafil är ett CYP3A4-substrat och metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4. Studier har visat att läkemedel som hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för avanafil .


CYP3A4-hämmare

Ketokonazol (400 mg dagligen), en selektiv och mycket potent hämmare av CYP3A4, ökade Cmax för avanafil 50 mg enkeldos och exponeringen (AUC) 3-faldigt respektive 14-faldigt och förlängde halveringstiden för avanafil till cirka 9 timmar. Ritonavir (600 mg två gånger dagligen), en mycket potent CYP3A4-hämmare som också hämmar CYP2C9, ökade Cmax och AUC för avanafil 50 mg enkeldos ungefär 2-faldigt respektive 13-faldigt och förlängde halveringstiden för avanafil till cirka 9 timmar. Andra starka hämmare av CYP3A4 (t.ex. itrakonazol, vorikonazol, klaritromycin, nefazodon, saquinavir, nelfinavir, indinavir, atazanavir och telitromycin) kan förväntas ha liknande effekter. Följaktligen är samadministrering av avanafil med potenta CYP3A4-hämmare kontraindicerat.


Erytromycin (500 mg två gånger dagligen), en måttlig CYP3A4-hämmare, ökade Cmax och AUC för avanafil 200 mg singeldos ungefär 2-faldigt respektive 3-faldigt och förlängde halveringstiden för avanafil till cirka 8 timmar. Andra måttliga CYP3A4-hämmare (t.ex. amprenavir, aprepitant, diltiazem, flukonazol, fosamprenavir och verapamil) kan förväntas ha liknande effekter. Följaktligen är den rekommenderade maximala dosen för avanafil 100 mg var 48:e timma, vilket inte bör överskridas för patienter som samtidigt tar måttliga CYP3A4-hämmare .


Trots att specifika interaktioner inte har studerats skulle andra CYP3A4-hämmare som t.ex. grapefruktjuice sannolikt öka exponeringen för avanafil. Patienterna ska uppmanas att undvika grapefruktjuice minst 24 timmar innan de tar avanafil.


CYP3A4-substrat

Amlodipin (5 mg dagligen) ökade Cmax och AUC för avanafil 200 mg singeldos ungefär 28 % respektive 60 %. Dessa exponeringsförändringar betraktas inte som kliniskt signifikanta. Det var ingen effekt av en enkeldos avanafil på amlopidinnivåerna i plasma.


Även om specifika interaktioner mellan avanafil och rivaroxaban och apixaban (båda CYP3A4- substrat) inte har studerats, förväntas inte någon interaktion.


Cytokrom P450-inducerare

Den potentiella effekten av CYP-inducerare, särskilt inducerare av CYP3A4 (t.ex. bosentan, karbamazepin, efavirenz, fenobarbital och rifampicin) på farmakokinetik och effekt av avanafil har inte utvärderats. Samtidig användning av avanafil och CYP-inducerare rekommenderas inte eftersom det kan minska effekten av avanafil.


Effekterna av avanafil på andra läkemedel

Hämning av cytokrom P450

I in vitro-studier i humana levermikrosomer visade avanafil en försumbar risk för interaktioner via CYP1A1/2, 2A6, 2B6 och 2E1. Dessutom påvisade metaboliterna för avanafil (M4, M16 och M27) en minimal hämning av CYP 1A1/2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 and 3A4. Baserat på dessa data förväntas avanafil inte ha någon signifikant effekt på andra läkemedel som metaboliseras av dessa enzymer.


Även om in vitro-data identifierade potentiella interaktioner mellan avanafil och CYP 2C19, 2C8/9, 2D6 och 3A4, visade ytterligare kliniska studier med omeprazol, rosiglitazon och desipramin inga kliniskt relevanta interaktioner via CYP 2C19, 2C8/9 och 2D6.


Cytokrom P450-inducerare

Den potentiella induktionen av CYP1A2, CYP2B6 och CYP3A4 av avanafil som utvärderades i primära humana hepatocyter in vitro visade inte någon potentiell interaktion vid kliniskt relevanta koncentrationer.


Transportörer

In vitro-resultat visade att avanafil hade en måttlig potential att fungera som P-gp-substrat och P-gp-hämmare med digoxin som substrat vid koncentrationer som var lägre än den beräknade intestinala koncentrationen. Avanafils potential att interferera med transporten av andra läkemedel som medieras av P-gp är inte känd.


In vitro-data har visat att avanafil kunde hämma BCRP vid kliniskt relevanta koncentrationer. Avanafil hämmar inte OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3 och BSEP vid kliniskt relevanta koncentrationer.


Påverkan av avanafil på andra transportörer är okänd.


Riociguat

Prekliniska studier visade en additiv systemisk blodtrycks sänkande effekt när PDE5-hämmare kombinerades med riociguat. I kliniska studier har riociguat visat sig öka de hypotensiva effekterna av PDE5-hämmare. Kombinationen hade ingen gynnsam klinisk effekt i den studerade populationen. Samtidig användning av riociguat och PDE5-hämmare, inklusive avanafil, är kontraindicerad.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Graviditet

Spedra är inte indicerat för användning hos kvinnor.


Det finns inga data från användningen av avanafil i gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter avseende graviditet, utveckling av embryo/foster, förlossning eller postnatal utveckling.


Amning

Det finns inga data om användning av avanafil under amning.


Fertilitet

Det fanns inte någon påverkan på spermiernas motilitet eller morfologi efter singeldoser på 200 mg av avanafil hos friska frivilliga.


I en klinisk studie genomförd hos friska frivilliga och vuxna män med lindrig erektil dysfunktion förknippades daglig administrering av avanafil 100 mg orala doser under en period på 26 veckor inte med några ogynnsamma effekter för spermiernas koncentration, antal, motilitet eller morfologi.

Amning  (Läs mer om amning)

Det finns inga data om användning av avanafil under amning.

Fertilitet

Det fanns inte någon påverkan på spermiernas motilitet eller morfologi efter singeldoser på 200 mg av avanafil hos friska frivilliga.


I en klinisk studie genomförd hos friska frivilliga och vuxna män med lindrig erektil dysfunktion förknippades daglig administrering av avanafil 100 mg orala doser under en period på 26 veckor inte med några ogynnsamma effekter för spermiernas koncentration, antal, motilitet eller morfologi.

Trafik

Spedra har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Eftersom yrsel och förändrad syn har rapporterats i kliniska studier av avanafil, ska patienterna vara medvetna om hur de reagerar på Spedra innan de kör bil eller använder maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerhetsprofilen för Spedra är baserad på 2 566 patienter som exponerats för avanafil under det kliniska utvecklingsprogrammet. De flesta vanliga biverkningarna som rapporterats i kliniska studier var huvudvärk, värmevallningar, näs- och sinustäppa och ryggsmärta. Totalt sett var händelser och biverkningar för avanafilbehandlade patienter vanligare hos personer med ett BMI (Body Mass Index) på < 25 (patienter med normalt BMI).


I den långsiktiga studien minskade andelen patienter som fick biverkningar med ökande exponeringstid.


Tabell med lista över biverkningar

I tabellen nedan finns en lista över biverkningar som observerats i placebokontrollerade kliniska studier enligt MedDRA-konventionen om frekvens: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgruppering anges biverkningarna ordnade efter minskande allvarlighetsgrad.


Biverkning (föredragen MedDRA-term)

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Infektioner och infestationerInfluensa Nasofaryngit

ImmunsystemetÅrstidsbunden allergi

Metabolism och nutritionGikt

Psykiska störningarInsomni

Prematur ejakulation Olämplig affekt

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Somnolens Sinushuvudvärk

Psykomotorisk hyperaktivitet

Ögon


Dimsyn


Hjärtat


Hjärtklappning

Angina pectoris Takykardi

Blodkärl

Rodnad

Blodvallning

Hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Nästäppa

Sinuskongestion Ansträngningsdyspné

Rinorré Kongestion i de övre luftvägarna

Näsblod

Magtarmkanalen


Dyspepsi

Illamående Kräkningar Magbesvär

Muntorrhet Gastrit

Smärta i nedre delen av buken Diarré

Hud och subkutan vävnadUtslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv


Ryggsmärta Muskelspänning

Flanksmärta Myalgi Muskelspasmer

Njurar och urinvägarPollakisuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtelPenisstörning Spontan peniserektion Genital klåda

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället


Trötthet

Asteni Bröstsmärta Influensaliknande sjukdom

Perifert ödem

Undersökningar


Förhöjda leverenzymer Onormalt EKG

Ökad hjärtfrekvens

Förhöjt blodtryck Blod i urinen Hjärtblåsljud Förhöjd nivå av prostataspecifikt antigen

Viktökning Förhöjd bilirubinnivå i blodet

Förhöjd kreatininnivå i blodet

Förhöjd kroppstemperatur


Beskrivning av utvalda biverkningar som observerats för andra PDE5-hämmare

Icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION) och plötslig förlust av hörseln har rapporterats i ett litet antal fall i kliniska studier och efter marknadsföringen av andra PDE5-hämmare. Inga fall har rapporterats under kliniska studier av avanafil.


Priapism har rapporterats i ett litet antal fall i kliniska studier och efter marknadsföring av andra PDE5-hämmare. Inga fall har rapporterats under kliniska studier av avanafil.


Hematuri, hemospermi och penil hemorragi har rapporterats i ett litet antal fall i kliniska studier och efter marknadsföringen av andra PDE5-hämmare.


Hypotoni har rapporterats efter godkännandet för försäljning med andra PDE5-hämmare och yrsel, ett symtom som vanligtvis orsakas av sänkt blodtryck, har rapporterats i kliniska prövningar med avanafil.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Singeldos på upp till 800 mg avanafil har getts till friska personer och flera dagsdoser på upp till 300 mg har getts till patienter. Biverkningarna liknade dem som påträffats vid lägre doser men frekvens och svårighetsgrad var högre.


I fall med överdosering ska standardåtgärder sättas in efter behov. Njurdialys förväntas inte accelerera clearance eftersom avanafil till stor del är bundet till plasmaproteiner och inte elimineras i urin.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Avanafil är en mycket selektiv och potent, reversibel hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP)-specifikt fosfodiesteras-5. När den sexuella stimuleringen frisätter kväveoxid lokalt, hämmar avanafil PDE5, vilket resulterar i ökade nivåer av cGMP i corpus cavernosum i penis. Detta ger relaxering av glatt muskulatur och inflöde av blod till penis, vilket framkallar erektion. Avanafil har ingen effekt utan sexuell stimulering.


Farmakodynamisk effekt

Studier in vitro har visat att avanafil är mycket selektivt för PDE5. Dess effekt är mer potent på PDE5 än på andra kända fosfodiesteraser (> 100-faldigt för PDE6; > 1 000-faldigt för PDE4, PDE8 och PDE10; > 5 000-faldigt för PDE2 och PDE7; > 10 000-faldigt för PDE1, PDE3, PDE9 och PDE11). Avanafil är >100-faldigt mer potent för PDE5 än PDE6, vilket finns i retina och ansvarar för fototransduktion. Den cirka 20 000-faldiga selektiviteten för PDE5 jämfört med PDE3, ett enzym som finns i hjärtat och blodkärlen, är viktig eftersom PDE3 är involverad i kontrollen av hjärtkontraktiliteten.


I en pletysmografistudie (RigiScan) åstadkom avanafil 200 mg erektioner som ansågs tillräckliga för penetration (60 % rigiditet enligt RigiScan) hos vissa män så tidigt som 20 minuter efter dosintag. Försökspersonernas samlade respons på avanafil blev statistiskt signifikant jämfört med placebo vid 20−40 minuter efter dosering.


Klinisk effekt och säkerhet

I kliniska prövningar bedömdes avanafil för dess effekt på förmågan hos män med erektil dysfunktion (ED) att uppnå och bibehålla en erektion som är tillräcklig för sexuell aktivitet. Avanafil bedömdes i 4 randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade parallellgruppsprövningar med upp till 3 månaders varaktighet inom en allmän population med ED, hos patienter med diabetes typ 1 eller typ 2 och patienter med ED efter bilateral nervsparande radikal prostatektomi. I den fjärde prövningen undersöktes insättandet av effekten av avanafil vid två olika doser (100 och 200 mg) beträffande andelen sexuella försök som resulterade i tillfredsställande slutförande av samlag per försöksperson. Totalt 1 774 patienter fick avanafil som togs efter behov i doserna 50 mg (en prövning), 100 mg respektive 200 mg (fyra prövningar). Patienterna fick instruktionerna att ta 1 dos av studieläkemedlet cirka 30 minuter före sexuell aktivitet. I den fjärde prövningen uppmanades patienterna att försöka ha samlag ca 15 minuter efter dosintag för att bedöma insättandet av den erektionsframkallande effekten hos avanafil som togs i doserna 100 och 200 mg efter behov.


Dessutom rekryterades en delgrupp patienter till en förlängningsprövning med öppen märkning med 493 patienter som fick avanafil i minst 6 månader och 153 patienter i minst 12 månader. Patienterna tilldelades initialt avanafil 100 mg och vid valfri tidpunkt i prövningen kunde de be att få sin dos av avanafil höjd till 200 mg eller sänkt till 50 mg baserat på deras individuella respons på behandlingen.


I alla prövningarna förekom betydande förbättringar av alla primära effektivitetsmått för alla tre doserna av avanafil jämfört med placebo. Dessa skillnader bibehölls vid långtidsbehandling (enligt prövningarna hos den allmänna populationen med ED, hos diabetiker med ED och män med ED efter bilateral nervsparande radikal prostatektomi samt den öppna förlängningsprövningen).


I den allmänna populationen med ED var den genomsnittliga procentandelen försök som resulterade i lyckat samlag cirka 47 %, 58 % och 59 % för grupperna med 50 mg, 100 mg respektive 200 mg avanafil jämfört med cirka 28 % för placebo.


För män med antingen diabetes mellitus typ 1 eller diabetes mellitus typ 2 var den genomsnittliga procentandelen försök som resulterade i lyckat samlag cirka 34 % och 40 % för grupperna med 100 mg respektive 200 mg avanafil jämfört med cirka 21 % för placebo.


För män med ED efter bilateral nervsparande radikal prostatektomi var den genomsnittliga procentandelen försök som resulterade i lyckat samlag cirka 23 % och 26 % för grupperna med 100 mg respektive 200 mg avanafil jämfört med cirka 9 % för placebo.


I alla de pivotala prövningarna av avanafil var procentandelen lyckade samlag betydligt högre för alla doser av avanafil jämfört med placebo för försök vid alla tidsintervall efter dosering som undersökts.


I prövningen med syfte att undersöka insättande av effekt uppvisade avanafil statistiskt signifikant förbättring i den primära effektvariabeln (genomsnittlig andel framgångsrika responser över tid efter dosintag per försöksperson, enligt Sexual Encounter Profile 3 – SEP3) jämfört med placebo. Lyckat samlag uppnåddes i 24,71 % av försöken med dosen 100 mg och 28,18 % med dosen 200 mg vid ca 15 minuter efter dosintag, jämfört med 13,78 % med placebo.


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för Spedra för alla grupper av den pediatriska populationen för erektil dysfunktion.

Farmakokinetik

Avanafil absorberas snabbt efter oral administrering, med ett median-Tmax på 30 till 45 minuter. Dess farmakokinetik är proportionell mot dosen över hela det rekommenderade dosintervallet. Avanafil elimineras huvudsakligen genom hepatisk metabolism (huvudsakligen CYP3A4). Samtidig användning av potenta CYP3A4-hämmare (t.ex. ketokonazol och ritonavir) är förknippat med ökad plasmaexponering för avanafil. Avanafil har en terminal halveringstid på cirka 6−17 timmar.


Absorption

Avanafil absorberas snabbt. Observerade maximala plasmakoncentrationer uppnås inom 0,5 till 0,75 timmar efter oral dosering vid fasta. Om avanafil tas med en fettrik måltid minskas absorptionshastigheten med en genomsnittlig fördröjning av Tmax på 1,25 timmar och en genomsnittlig sänkning av Cmax på 39 % (200 mg). Det fanns inte någon effekt på omfattningen av exponeringen (AUC). De små förändringarna av avanafils Cmax anses ha minimal klinisk betydelse.


Distribution

Avanafil är till cirka 99 % bundet till plasmaproteiner. Proteinbindningen är oberoende av total koncentration av aktiv substans, ålder, njur- och leverfunktion. Avanafil ackumulerades inte i plasma vid doseringen 200 mg två gånger dagligen under 7 dagar. Baserat på mätningar av avanafil i sperma hos friska frivilliga 45–90 minuter efter doseringen finns mindre än 0,0002 % av den administrerade dosen i patienternas sperma.


Metabolism

Avanafil elimineras huvudsakligen av CYP3A4 (huvuddelen) och CYP2C9 (en mindre del) hepatiska mikrosomala isoenzymer. Plasmakoncentrationerna för de viktigaste cirkulerande metaboliterna, M4 och M16, är cirka 23 % respektive 29 % av modersubstansen. Metaboliten M4 uppvisar en selektivitetsprofil för fosfodiesteras som liknar den för avanafil och en hämmande potens in vitro för PDE5 på 18 % av den för avanafil. Därför står M4 för cirka 4 % av den totala farmakologiska aktiviteten. Metaboliten M16 var inaktiv mot PDE5.


Eliminering

Avanafil metaboliseras i stor utsträckning hos människor. Efter oral administration utsöndras avanafil som metaboliter huvudsakligen i faeces (cirka 63 % av den administrerade orala dosen) och i mindre omfattning i urin (cirka 21 % av den administrerade dosen).


Andra särskilda populationer

Äldre män

Äldre patienter (65 år eller mer) har exponering som är jämförbar med den hos yngre patienter (18−45 år). Data på patienter som är äldre än 70 år är dock begränsade.


Nedsatt njurfunktion

Hos försökspersoner med milt (kreatininclearance ≥ 50−< 80 mL/min) och måttligt (kreatininclearance ≥ 30−< 50 mL/min) nedsatt njurfunktion förändrades inte farmakokinetiken för en enkeldos på 200 mg avanafil. Det finns inga data tillgängliga för personer med grav njurinsufficiens eller njursjukdom i slutstadiet med hemodialys.


Nedsatt leverfunktion

Försökspersoner med milt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A) hade en exponering som var jämförbar med normal leverfunktion när en singeldos på 200 mg avanafil administrerades.


Exponeringen 4 timmar efter dosen var lägre hos försökspersoner med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B) jämfört med försökspersoner med normal leverfunktion efter 200 mg avanafil. Maximal koncentration och exponering liknade den som observerats när försökspersoner med normal leverfunktion fick en verksam dos på 100 mg avanafil.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad dos, gentoxicitet, karcinogenicitet och toxicitet för reproduktion visade inte några särskilda risker för människa.


I en prövning av fertilitet och tidig embryonal utveckling på råttor inträffade en minskning i fertilitet och spermamotilitet, förändrade östrogencykler och en ökad procentandel av onormal sperma vid 1 000 mg/kg/dag, en dos som även ledde till parental toxicitet hos behandlade hanar och honor. Inga effekter på fertilitet eller spermaparametrar observerades vid doser upp till 300 mg/kg/dag (hos hanråttor 9 gånger den mänskliga exponeringen baserat på obunden AUC vid en dos på 200 mg). Det fanns inte några behandlingsrelaterade testikelfynd på möss eller råttor som behandlats med doser upp till 600 eller 1 000 mg/kg/dag i 2 år och inga testikelfynd på hundar som behandlats med avanafil i 9 månader vid exponeringar som var 110 gånger mänsklig exponering vid maximal rekommenderad human dos (MRHD).


På dräktiga råttor observerades inga tecken på teratogenicitet, embryotoxicitet eller fetotoxicitet vid doser på upp till 300 mg/kg/dag (cirka 15 gånger MRHD på mg/m2 -basis för en försöksperson på 60 kg). Vid en maternellt toxisk dos på 1 000 mg/kg/dag (cirka 49 gånger MRHD på mg/m2 -basis) minskade fostrets kroppsvikt utan några tecken på teratogenicitet. På dräktiga kaniner observerades ingen teratogenicitet, embryotoxicitet eller fetotoxicitet vid doser på upp till 240 mg/kg/dag (cirka 23 gånger MRHD på mg/m2 -basis). I kaninprövningen observerades maternell toxicitet vid 240 mg/kg/dag.


I en pre- och postnatal utvecklingsprövning på råtta uppvisade ungarna kvarstående minskad kroppsvikt vid 300 mg/kg/dag och högre (cirka 15 gånger MRHD på mg/m2 -basis) och en försenad sexuell utveckling vid 600 mg/kg/dag (cirka 29 gånger MRHD på mg/m2 -basis).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje tablett innehåller 50 mg avanafil.Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

Fumarsyra

Hydroxipropylcellulosa

Låg substituerad hydroxipropylcellulosa

Kalciumkarbonat

Magnesiumstearat

Gul järnoxid (E172)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 100 mg Blekgula ovala tabletter, präglade med "100" på ena sidan.
4 tablett(er) endosblister (fri prissättning), EF
12 tablett(er) endosblister (fri prissättning), EF
4 tablett(er) endosblister (fri prissättning), tillhandahålls ej
12 tablett(er) endosblister (fri prissättning), tillhandahålls ej
Tablett 200 mg Blekgula ovala tabletter, präglade med "200" på ena sidan.
4 tablett(er) endosblister (fri prissättning), EF
12 tablett(er) endosblister (fri prissättning), EF
4 tablett(er) endosblister (fri prissättning), tillhandahålls ej
12 tablett(er) endosblister (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av