Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Intratect

ReceptstatusFörmånsstatus
Unimedic Pharma

Infusionsvätska, lösning 100 g/l
(klar till lätt opaliserande och färglös till svagt gul)

Humant normalt immunoglobulin för intravaskulärt bruk

ATC-kod: J06BA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Unimedic Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-07-17.

Indikationer

Substitutionsterapi för vuxna samt barn och ungdomar (0–18 år) vid:

 • primära immunbristsyndrom med nedsatt produktion av antikroppar (se Varningar och försiktighet)

 • hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi, hos vilka antibiotikaprofylax har misslyckats

 • hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med multipelt myelom i platåfasen som inte har svarat på pneumokockimmunisering

 • hypogammaglobulinemi hos patienter efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation (HSCT)

 • medfödd AIDS med återkommande bakteriella infektioner.


Immunmodulering hos vuxna samt barn och ungdomar (0–18 år) vid:

 • primär immuntrombocytopeni (ITP) hos patienter med stor blödningsrisk eller före kirurgi för att korrigera antalet trombocyter

 • Guillain-Barrés syndrom

 • Kawasakis sjukdom.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (se Varningar och försiktighet).

Överkänslighet mot humana immunglobuliner, särskilt hos patienter med antikroppar mot IgA.

Dosering

Substitutionsterapi ska initieras och övervakas under överinseende av läkare med erfarenhet av behandling av immunbrist.


Dosering


Dosen och doseringen beror på indikationen.

Vid substitutionsterapi kan dosen behöva anpassas individuellt till varje patient beroende på det farmakokinetiska och kliniska svaret. Följande doseringsanvisningar ges som vägledning.


Substitutionsterapi vid primära immunbristsyndrom

Doseringen bör resultera i en lägsta nivå för IgG (uppmätt före nästa infusion) på minst 5 till 6 g/l. Det tar tre till sex månader efter behandlingsstart att uppnå jämvikt. Den rekommenderade startdosen är 4–8 ml (0,4–0,8 g)/kg administrerat en gång, följt av minst 2 ml (0,2 g)/kg var tredje till var fjärde vecka.


Den dos som krävs för att uppnå ett lägsta värde på 5–6 g/l är i storleksordningen 2–8 ml (0,2–0,8 g)/kg/månad. Doseringsintervallet när steady state har uppnåtts varierar från 3 till 4 veckor.

Dalvärden ska mätas och bedömas tillsammans med incidensen för infektion. För att minska infektionsfrekvensen kan det bli nödvändigt att öka dosen och sikta på högre dalvärden.


Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi hos vilka antibiotikaprofylax har misslyckats, hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med multiplt myelom i platåfasen som inte svarat på pneumokockimmunisering, medfödd AIDS med återkommande bakteriella infektioner

Den rekommenderade dosen är 2–4 ml (0,2–0,4 g)/kg var tredje till var fjärde vecka.


Hypogammaglobulinemi hos patienter efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation

Den rekommenderade dosen är 2–4 ml (0,2–0,4 g)/kg var tredje till var fjärde vecka. Den lägsta nivån ska hållas över 5 g/l.


Primär immuntrombocytopeni

Det finns två alternativa behandlingsprogram:

 • 8–10 ml (0,8–1 g)/kg dag ett. Denna dos kan upprepas en gång inom 3 dagar

 • 4 ml (0,4 g)/kg dagligen i två till fem dagar. Behandlingen kan upprepas vid recidiv.

Guillain-Barrés syndrom

4 ml (0,4 g)/kg/dag i 5 dagar.


Kawasakis sjukdom

16–20  ml (1,6–2,0 g)/kg ska administreras i uppdelade doser under två till fem dagar eller 20 ml (2,0 g)/kg som en engångsdos. Patienter bör samtidigt behandlas med acetylsalicylsyra.


Doseringsrekommendationerna sammanfattas i nedanstående tabell:

Indikation

Dos

Infusionsfrekvens

Substitutionsterapi vid primär immunbrist

Startdos:

0,4–0,8 g/kgDärefter:

0,2–0,8 g/kg

var tredje till var fjärde vecka för att uppnå en lägsta IGg-nivå på minst 5–6 g/l.

Substitutionsterapi vid sekundär immunbrist

0,2–0,4 g/kg

var tredje till var fjärde vecka för att uppnå en lägsta IGg-nivå på minst 5–6 g/l.

Medfödd AIDS

0,2–0,4 g/kg

var tredje till var fjärde vecka

Hypogammaglobulinemi (< 4 g/l) hos patienter efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation

0,2–0,4 g/kg

var tredje till var fjärde vecka för att uppnå en lägsta IGg-nivå på minst 5 g/l

Immunmodulering:

Primär immuntrombocytopeni

0,8–1 g/kg

dag 1, upprepas eventuellt en gång inom 3 dagar


eller0,4 g/kg/dag

i 2–5 dagar

Guillain-Barrés syndrom

0,4 g/kg/dag

i 5 dagar

Kawasakis sjukdom

1,6–2 g/kg

eller

uppdelade doser i 2–5 dagar tillsammans med acetylsalicylsyra


2 g/kg

som engångsdos tillsammans med acetylsalicylsyra


Pediatrisk population

Doseringen till barn och ungdomar (0–18 år) är inte annorlunda än till vuxna, eftersom doseringen för varje indikation anges efter kroppsvikt och justeras efter det kliniska resultatet av ovan nämnda tillstånd.


Administreringssätt

För intravenös användning.


Intratect 100 g/l ska infunderas intravenöst med en initial hastighet på högst 1,4 ml/kg/timme i 30 minuter.

Om detta tolereras väl (se Varningar och försiktighet) kan administreringshastigheten för återstoden av infusionen gradvis ökas till högst 1,9 ml/kg/timme.


Substitutionsterapi:

Hos patienter som har tolererat en infusionshastighet på 1,9 ml/kg/timme väl, kan hastigheten gradvis ökas till 6 ml/kg/timme och om detta fortsatt tolereras väl kan den gradvis ökas ytterligare till högst 8 ml/kg/ timme.


I allmänhet måste dosering och infusionshastigheter anpassas individuellt efter patientens behov (se även Varningar och försiktighet).

Varningar och försiktighet

Vissa allvarliga biverkningar kan bero på infusionshastigheten. Den rekommenderade infusionshastigheten som anges i Dosering måste följas noggrant. Patienter måste övervakas och observeras noggrant för eventuella symtom under hela infusionsperioden.


Vissa biverkningar kan inträffa oftare

 • vid hög infusionshastighet

 • hos patienter som får humant normalt immunglobulin för första gången eller, i sällsynta fall, när den humana normala immunglobulinprodukten bytts ut eller när det gått lång tid sedan den senaste infusionen.


Eventuella komplikationer kan ofta undvikas genom att säkerställa att patienterna

 • inte är känsliga mot humant normalt immunglobulin genom att initialt infundera produkten långsamt (1,4 ml/kg/timme motsvarande 0,023 ml/kg/min),

 • övervakas noggrant för eventuella symtom under infusionsperioden. Särskilt patienter som inte tidigare behandlats med humant normalt immunglobulin, patienter som bytt från en annan IVIg-produkt eller patienter hos vilka det har gått lång tid sedan den senaste infusionen ska övervakas under den första infusionen samt under den första timmen därefter, för att upptäcka eventuella tecken på biverkningar. Alla andra patienter ska observeras i minst 20 minuter efter administreringen.


Vid biverkningar måste antingen administreringshastigheten minskas eller infusionen avbrytas. Vilken behandling som krävs beror på biverkningens typ och svårighetsgrad.

Vid chock ska sedvanlig chockbehandling sättas in.


Hos alla patienter kräver administrering av IVIg:

 • adekvat vätsketillförsel innan IVIg-infusionen startar

 • övervakning av urinmängd

 • övervakning av serumkreatininnivåer

 • undvikande av samtidig administrering av loopdiuretika


Överkänslighet

Äkta överkänslighetsreaktioner är sällsynta. De kan inträffa hos patienter med antikroppar mot IgA.


IVIg är inte indicerat för patienter med selektiv IgA-brist, hos vilka IgA-bristen utgör den enda oroande abnormiteten.


I sällsynta fall kan humant normalt immunglobulin inducera ett blodtrycksfall med anafylaktisk reaktion, även hos patienter som tidigare har tolererat behandling med humant normalt immunglobulin.


Tromboemboli

Det finns kliniska belägg för ett samband mellan IVIg-administrering och tromboemboliska händelser t.ex. hjärtinfarkt, cerebrovaskulär händelse (inklusive slaganfall), lungemboli och djup ventrombos, vilka antas vara relaterade till en relativ ökning av blodviskositet genom det höga inflödet av immunglobulin hos riskpatienter. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning och infusion av IVIg hos överviktiga patienter och patienter med preexisterande riskfaktorer för trombotiska händelser (t.ex. hög ålder, hypertoni, diabetes mellitus och kärlsjukdom eller trombotiska episoder i anamnesen, patienter med förvärvad eller ärftlig trombofili, patienter med långvarig immobilisering, svårt hypovolemiska patienter, patienter med sjukdomar som ökar blodets viskositet).


Hos patienter som löper risk att drabbas av tromboemboliska biverkningar ska IVIg-produkter administreras med minsta möjliga infusionshastighet och dos.


Akut njursvikt

Fall av akut njursvikt har rapporterats hos patienter som får IVIg-terapi. I de flesta fall har riskfaktorer identifierats, t.ex. preexisterande njursvikt, diabetes mellitus, hypovolemi, övervikt, samtidig behandling med nefrotoxiska läkemedel eller över 65 års ålder.


Vid nedsatt njurfunktion ska utsättande av IVIg övervägas. Dessa rapporter om nedsatt njurfunktion och akut njursvikt har förknippats med användningen av många av de registrerade IVIg-produkter som innehåller olika hjälpämnen som sackaros, glukos och maltos, men de som innehåller sackaros som stabilisator stod för en oproportionerlig del av det totala antalet. Hos riskpatienter kan man överväga att använda IVIg-produkter som inte innehåller dessa hjälpämnen. Intratect 100 g/l innehåller inte sackaros, maltos eller glukos.


Hos patienter som löper risk att drabbas av akut njursvikt ska IVIg-produkter administreras med minsta möjliga infusionshastighet och dos.


Aseptiskt meningitsyndrom (AMS)

Aseptiskt meningitsyndrom (AMS) har rapporterats förekomma i samband med IVIg-behandling.

Utsättning av IVIg-behandling har resulterat i remission av AMS inom loppet av några dagar utan följdsymtom.

Syndromet börjar vanligen inom några timmar till två dagar efter IVIg-behandling. Studier av cerebrospinalvätska uppvisar ofta positiva resultat med pleocytos med upp till flera tusen blodkroppar per mm3, övervägande från den granulocytiska serien, och förhöjda proteinnivåer med upp till flera hundra mg/dl.

AMS kan förekomma oftare i samband med högdosbehandling med IVIg (2 g/kg).


Hemolytisk anemi

IVIg-produkter kan innehålla blodgruppsantikroppar som kan verka som hemolysiner och inducera immunglobulinbeläggning av erytrocyter in vivo, vilket orsakar en positiv direkt antiglobulinreaktion (Coombs test) och i sällsynta fall hemolys. Hemolytisk anemi kan utvecklas efter IVIg-behandling på grund av förbättrad sekvestrering av röda blodkroppar (RBC). IVIg-mottagare ska övervakas för kliniska tecken och symtom på hemolys (se Biverkningar).


Interferens med serologisk testning

Efter infusion av immunglobulin kan den tillfälliga ökningen av de olika passivt överförda antikropparna i patientens blod leda till vilseledande positiva resultat vid serologiska tester.

Passiv överföring av antikroppar mot erytrocytantigener, t.ex. A, B, D kan påverka vissa serologiska tester för antikroppar mot röda blodkroppar, t.ex. direkt antiglobulintest (DAT, direkt Coombs test).


Överförbara agens

Standardåtgärder för att förhindra infektioner till följd av användning av läkemedel framställda av humant blod eller human plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt effektiva tillverkningssteg för att inaktivera eller eliminera virus som en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas vid administrering av läkemedel framställda av humant blod eller plasma. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra patogener.


De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus som humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV). Vidtagna åtgärder kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus t.ex. hepatit A-virus (HAV) och parvovirus B19.


Det finns övertygande klinisk erfarenhet av att hepatit A eller parvovirus B19 inte överförs med immunglobuliner och innehållet av antikroppar antas också utgöra ett viktigt bidrag till virussäkerheten.


Det är starkt rekommenderat att varje gång Intratect 100 g/l administreras till en patient ska produktens namn och produktens tillverkningssatsnummer dokumenteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens tillverkningssatsnummer.


Pediatrisk population

De särskilda varningarna och försiktighetsmåtten som nämns för vuxna patienter bör beaktas också då det gäller den pediatriska populationen.

Interaktioner

Levande försvagade virusvacciner

Administrering av immunglobulin kan under en period om minst sex veckor och upp till tre månader minska effekten av levande försvagade vacciner, t.ex. mässling, röda hund, påssjuka och vattkoppor. Vänta minst tre månader efter administrering av läkemedlet innan patienten vaccineras med levande försvagade virusvacciner. Vid mässling kan försämrat anslag kvarstå i upp till ett år. Patienter som får mässlingvaccin bör därför kontrolleras med avseende på antikroppar.


Pediatrisk population

Man förväntar sig att samma interaktioner som nämns för vuxna patienter kan också förekomma bland den pediatriska populationen.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Läkemedlets säkerhet vid användning under graviditet har inte fastställs i kontrollerade kliniska prövningar och ska därför endast förskrivas med försiktighet till gravida och ammande kvinnor. IVIg-produkter har visat sig passera placentan, i ökande grad under den tredje trimestern. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner antyder att inga skadliga effekter på graviditeten, fostret eller det nyfödda barnet förväntas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Immunglobuliner utsöndras i mjölken och kan bidra till att skydda det nyfödda barnet mot patogener som infekterar via slemhinna.

Fertilitet

Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter på fertiliteten kan förväntas.

Trafik

Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan försämras av vissa biverkningar som är förknippade med Intratect 100 g/l. Patienter som upplever biverkningar under behandlingen bör vänta tills dessa avklingat innan de framför fordon eller använder maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Frekvenserna som beskrivs nedan har, om inte annat anges, beräknats med utgångspunkt från antalet behandlade patienter, t.ex. antalet infusioner.


Ospecifika överkänslighetsreaktioner som frossa, huvudvärk, yrsel, feber, kräkningar, allergiska reaktioner, illamående, artralgi, lågt blodtryck och måttlig smärta i länd- och/eller korsryggen kan inträffa emellanåt.


I sällsynta fall kan humana normala immunglobuliner orsaka ett plötsligt blodtrycksfall och i enstaka fall anafylaktisk chock, även om patienten inte visat sig vara överkänslig vid tidigare administrering.


Fall av reversibel aseptisk meningit och sällsynta fall av övergående hudreaktioner har setts vid användning av humant normalt immunglobulin. Reversibla hemolytiska reaktioner har observerats hos patienter, särskilt personer med blodgrupp A, B och AB. I sällsynta fall kan hemolytisk anemi som kräver transfusion utvecklas efter högdosbehandling med IVIg (se även Varningar och försiktighet).


Ökning av serumkreatininnivån och/eller akut njursvikt har observerats.


Mycket sällsynt: Tromboemboliska komplikationer såsom hjärtinfarkt, slaganfall, lungemboli och djupa ventromboser.


För säkerhetsinformation avseende överförbara agens, se Varningar och försiktighet.


Lista över biverkningar i tabellform


Misstänkta biverkningar som rapporterats i slutförda kliniska studier:

Tre kliniska studier har utförts med Intratect (50 g/l): två i patienter med primär immunbrist (PID) och en i patienter med idiopatisk trombocytopen purpura (ITP). I de två PID-studierna behandlades totalt 68 patienter med Intratect (50 g/l) och utvärderades avseende säkerhet. Behandlingstiden var 6 respektive 12 månader. ITP-studien utfördes på 24 patienter.

Dessa 92 patienter fick totalt 830 infusioner Intratect (50 g/l) och totalt 51 biverkningar rapporterades.


En klinisk läkemedelsprövning har utförts med Intratect 100 g/l på patienter med PID. 30 patienter behandlades med Intratect 100 g/l i 3 till 6 månader och säkerhetsprofilen utvärderades. Dessa 30 patienter fick totalt 165 infusioner med Intratect 100 g/l, och av dessa var 19 infusioner (11,5 %) associerade med biverkningar.


Majoriteten av dessa biverkningar var lindriga till måttliga och upphörde utan behandling. Inga allvarliga biverkningar observerades under studierna.


Lista över biverkningar i tabellform

Tabellen som presenteras nedan är uppdelad enligt organklassificeringen i MedDRA-systemet (klassificering av organsystem samt fördragen term).

Frekvenser har utvärderats enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Frekvens av biverkningar i kliniska studier med Intratect (50 g/l), indikationer PID och ITP (frekvenser är beräknade per administrerade infusioner (n=830) respektive behandlade patienter (n=92)

MedDRA-

klassificering av organsystem

Biverkning

(MedDRA föredragen term (PT)

Frekvens

baserad på administrerade infusioner (n=830)

Frekvens

baserad på behandlade patienter (n=92)

Blodet och lymfsystemet

Hemolys (lindrig)

Mindre vanlig

Vanlig

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Vanlig

Mycket vanlig

Smakrubbning

Mindre vanlig

Vanlig

Blodkärl

Hypertoni, ytlig tromboflebit

Mindre vanlig

Vanlig

Magtarmkanalen

Illamående, kräkningar, gastrointestinal smärta

Mindre vanlig

Vanlig

Hud och subkutan vävnad

Papulösa utslag

Mindre vanlig

Vanlig

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Pyrexi

Vanlig

Mycket vanlig

Frossa, värmekänsla

Mindre vanlig

Vanlig

Undersökningar

Ökad kroppstemperatur, positivt Coombs test (indirekt och direkt)

Mindre vanlig

Vanlig


Frekvens av biverkningar i kliniska studier med Intratect 100 g/l, indikation PID (frekvenser är beräknade per administrerade infusioner (n=165) respektive behandlade patienter (n=30)

MedDRA-

klassificering av organsystem

Biverkning

(MedDRA föredragen term (PT)

Frekvens

(baserad på administrerade infusioner)

Frekvens

(baserad på behandlade patienter (n=30))

Immunsystemet

Infusionsrelaterad reaktion

Vanlig

Vanlig

Överkänslighet

Mindre vanlig

Vanlig

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Vanlig

Vanlig

Känslorubbning

Mindre vanlig

Vanlig

Hjärtat

Palpitationer

Vanlig

Vanlig

Blodkärl

Hyperemi, hypertension

Mindre vanlig

Vanlig

Magtarmkanalen

Diarré, buksmärta

Mindre vanlig

Vanlig

Hud och subkutan vävnad

Smärta i huden, hudutslag

Mindre vanlig

Vanlig

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ledvärk, ryggvärk, benvärk

Vanlig

Vanlig

Myalgi

Mindre vanlig

Vanlig

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Obehag

Vanlig

Mycket vanlig

Matthet, frossa, hypotermi

Mindre vanlig

Mindre vanlig

Detaljer om ytterligare spontant rapporterade biverkningar:

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Hjärtat: Angina pectoris

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället: frossa

Immunsystemet: Anafylaktisk chock, allergisk reaktion

Undersökningar: Blodtrycksfall

Muskuloskeletala systemet och bindväv: Ryggsmärta

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum: Dyspné utan närmare specifikation

Blodkärl: Chock

Blodet och lymfsystemet: Leukopeni


Beskrivning av valda biverkningar

De rapporterade biverkningarna för Intratect överensstämmer med den förväntade biverkningsprofilen för humana normala immunglobuliner.


Pediatrisk population

Biverkningar hos den pediatriska populationen förväntas vara av samma frekvens, typ och svårighetsgrad som hos vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdoseringen kan leda till övervätskning och hyperviskositet, särskilt hos riskpatienter, t.ex. äldre patienter eller patienter med nedsatt hjärt- eller njurfunktion.


Pediatrisk population


Bland den pediatriska populationen med förhöjd risk, t.ex. på grund av hjärt- eller njurfel, kan överdosering leda till vätskeöverbelastning och hyperviskositet, såsom vid användning av vilket intravenöst immunoglobulinpreparat som helst.

Farmakodynamik

Humant normalt immunglobulin innehåller i huvudsak immunglobulin G (IgG) med ett brett spektrum av antikroppar mot infektiösa agens.


Humant normalt immunglobulin innehåller de IgG-antikroppar som finns i den normala populationen. De framställs normalt av poolad plasma från minst 1 000 donationer. Det har en fördelning av immunglobulin G-subklasser som till stor del liknar den i normal human plasma. Adekvata doser av detta läkemedel kan återställa onormalt låga nivåer av immunglobulin G till normala nivåer.

Verkningsmekanismen för andra indikationer än substitutionsterapi är inte helt klarlagd, men omfattar immunmodulerande effekter.


Pediatrisk population

De farmakodynamiska egenskaperna bland den pediatriska populationen förväntas vara de samma som bland vuxna.

Farmakokinetik

Humant normalt immunglobulin har en omedelbar och fullständig biotillgänglighet i patientens cirkulation efter intravenös administrering. Det fördelas relativt snabbt mellan plasma och extravaskulär vätska, och efter ungefär 3–5 dagar nås jämvikt mellan intra- och extravaskulära kompartment.

Intratect 100 g/l har en halveringstid på cirka 34 dagar. Denna halveringstid kan variera mellan patienter, särskilt vid primär immunbrist.


IgG och IgG-komplex bryts ner i det retikuloendoteliala systemets celler.

Prekliniska uppgifter

Immunglobuliner är normala beståndsdelar i människokroppen. Studier avseende allmäntoxicitet och embryofetal toxicitet går inte att genomföra på grund av induktion av och interferens med antikroppar. Läkemedlets effekt på immunsystemet hos nyfödda har inte undersökts.

Eftersom kliniska erfarenhet inte tyder på tumörframkallande eller mutagena effekter hos immunglobuliner anses inte experimentella studier, särskilt inte på heterologa arter, nödvändiga.

Innehåll

Humant normalt immunglobulin (IVIg)


En ml innehåller:

Humant normalt immunglobulin 100 mg (minst 96 % rent IgG).


Varje injektionsflaska à 10 ml innehåller: 1 g

Varje injektionsflaska à 25 ml innehåller: 2,5 g

Varje injektionsflaska à 50 ml innehåller: 5 g

Varje injektionsflaska à 100 ml innehåller: 10 g

Varje injektionsflaska à 200 ml innehåller: 20 g


Fördelning av IgG-subklasser (ungefärliga värden):

IgG1
IgG2
IgG3
IgG4

57 %
37 %
3 %
3 %


Maximalt IgA-innehåll är 1 800 mikrogram/ml.

Framställd ur human plasma.

Glycin, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaring:

Förvaras vid högst 25ºC. Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Hantering:

Efter första öppnande rekommenderas omedelbar användning.


Produkten ska ha antagit rums- eller kroppstemperatur före användning.

Lösningen ska vara klar eller lätt opaliserande och färglös till svagt gul. Använd inte lösningar som är grumliga eller som innehåller fällningar.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning 100 g/l klar till lätt opaliserande och färglös till svagt gul
10 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
200 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av