Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fenylefrin Abcur

Abcur

Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml
(Klar, färglös lösning)

Hjärtstimulerande medel, exklusive hjärtglykosider

Aktiv substans:
ATC-kod: C01CA06
Läkemedel från Abcur omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Fenylefrin Abcur injektionsvätska, lösning 0,05 mg/ml och 0,1 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-05-07.

Indikationer

Behandling av hypotension vid generell anestesi.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.


Fenylefrin ska inte ges till patienter med svår hypertension eller perifer vaskulär sjukdom. Detta kan leda till ischemi med risk för gangrän eller vaskulär trombos.


Indirekt verkande sympatomimetika (efedrin, metylfenidat, pseudoefedrin): Risk för vasokonstriktion och/eller hypertensiv kris.


Alfa-sympatomimetika (oral och/eller nasal användning) (etilefrin, midodrin, nafazolin, oximetazolin, synefrin, tetryzolin, tuaminoheptan, tymazolin): Risk för vasokontriktion och/eller hypertensiv kris.

Dosering

Parenteral administrering. Intravenös bolusinjektion eller intravenös infusion.


För säker användning av fenylefrin bör FENYLEFRIN ABCUR endast ges av sjukvårdspersonal med lämplig utbildning och relevant erfarenhet.


DOSERING


Vuxna

Intravenös bolusinjektion

Vanlig dos är 50 μg, som kan upprepas till önskad effekt uppnås. Vid allvarlig hypotension kan doserna ökas, utan att överstiga 100 μg i en bolusdos.


Kontinuerlig infusion

Initial dos är 25 till 50 μg/min. Doserna kan ökas eller minskas för att bibehålla det systoliska blodtrycket nära normalvärdet. Doser mellan 25 och 100 μg/min har bedömts vara effektiva.


Nedsatt njurfunktion

Lägre doser fenylefrin kan behövas hos patienter med nedsatt njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion

Högre doser fenylefrin kan behövas hos patienter med levercirros.


Äldre

Behandling av äldre bör göras med försiktighet.

Varningar och försiktighet

Arteriellt blodtryck bör övervakas under behandlingen.


Fenylefrin bör ges med försiktighet till patienter med :

  • diabetes

  • arteriell hypertension

  • okontrollerad hypertyreos

  • kranskärlssjukdomar och kroniska hjärtsjukdomar

  • bradykardi

  • partiell hjärtblock

Fenylefrin kan inducera en minskning i hjärtminutvolymen. Därför bör det administreras med största försiktighet till patienter med ateroskleros, hos äldre och till patienter med nedsatt cerebral eller koronär cirkulation.


Hos patienter med allvarlig hjärtsvikt eller kardiogen chock, kan fenylefrin orsaka en försämring av hjärtsvikt som följd av den inducerade vasokonstriktionen (ökning av afterload).


Patienter med medicinska tillstånd som minskad hjärtminutvolym eller perifer kranskärlssjukdom bör ha frekvent övervakning av vitala organfunktioner och lägre systemisk blodtrycksgräns bör övervägas som kriterium för dosreduktion eller utsättning av fenylefrin.


Lägre doser kan krävas för patienter med nedsatt njurfunktion.


Högre doser kan krävas för patienter med levercirros.


Administrering av detta läkemedel samtidigt med följande läkemedel rekommenderas inte på grund av risk för vasokonstriktion och/eller hypertensiv kris i samband med dess indirekta sympatomimetiska verkan; (se avsnitt Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner):

  • dopaminerga ergotalkaloider (bromokriptin, karbergolin, lisurid eller pergolid) eller vasokonstriktorer (dihydroergotamin, ergotamin, metylergometrin eller metysergid)

  • i kombination med linezolid

Interaktioner

Kombinationer som är kontraindicerade (se avsnitt Kontraindikationer)

Indirekta sympatomimietika (efedrin, metylfenidat, pseudoefedrin): Risk för vasokonstriktion och/eller hypertensiv kris.


Alfa-sympatomimetika (oral och/eller nasal användning) (etilefrin, midodrin, nafazolin, oximetazolin, synefrin, tetryzolin, tuaminoheptan, tymazolin): Risk för vasokontriktion och/eller hypertensiv kris.


Kombinationer som inte rekommenderas (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Dopaminerga ergotalkaloider (bromokriptin, karbergolin, lisurid eller pergolid): Risk för vasokonstriktion och/eller hypertensiv kris.


Kärlsammandragande ergotalkaloider (dihydroergotamin, ergotamin, metylergometrin, metysergid): Risk för vasokonstriktion och/eller hypertensiv kris.


Linezolid: Risk för vasokonstriktion och/eller hypertensiv kris.


Kombinationer som kräver försiktighet

Selektiva (moklobemid, toloxatan) och icke-selektiva (iproniazid, nialamid) MAO-hämmare: Risk för ökad duration av effekten av fenylefrin kan inte uteslutas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finnns inga adekvata data från användning av FENYLEFRIN ABCUR hos gravida kvinnor. Djurstudier är ofullständiga vad gäller effekt på graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning och utveckling efter födsel. Den potentiella risken för människa är okänd.

Fenylefrin bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Små mängder fenylefrin utsöndras i bröstmjölk.


Administrering av vasokonstriktorer till mamman utsätter barnet för en risk för kardiovaskulära och neurologiska effekter. FENYLEFRIN ABCUR bör inte användas under amning såvida inte de förväntade fördelarna uppväger den potentiella risken.

Trafik

Behandling med detta läkemedel är inte kompatibelt med att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

För detta läkemedel finns ingen modern klinisk dokumentation som kan användas för bedömning av frekvensen av biverkningar. De flesta biverkningarna av fenylefrin är dosberoende och en konsekvens av den förväntade farmakodynamiska profilen.


Psykiatriska störningar

Upprymdhet, agitation.


Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk


Hjärtat

Reflex bradykardi, arytmi, anginasmärta


Blodkärl

Hypertension


Extravasation av FENYLEFRIN ABCUR kan orsaka vävnadsnekros. Fentolamin bör användas för att reversera kärlkrampen sekundärt före någon alfa-antagonist.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

En överdos kan orsaka prematur ventrikulär kontraktion och korta paroxysmala episoder av ventrikulär takykardi. Reflex bradykardi kan förväntas vid en signifikant ökning i blodtrycket.


En överdos av fenylefrin kan orsaka hypertensiva kriser.

Farmakodynamik

Fenylefrin är en potent vasokonstriktor som verkar nästan uteslutande genom stimulering av alfa-1-adrenerga receptorer. Sådan arteriell vasokonstriktion åtföljs även av venös kärlsammandragning. Detta ger en ökning av blodtrycket och reflex bradykardi. Den potenta arteriella vasokonstriktionen ger en ökning i motståndet av ventrikulär ejektionsfraktion (ökning av afterload). Detta resulterar i en minskning av hjärtminutvolymen. Denna är mindre uttalad hos friska personer men kan förvärras vid fall av tidigare hjärtsvikt.

Farmakokinetik

Distributionsvolymen efter singeldos är 340 liter.


Fenylefrin utsöndras huvudsakligen via njurarna som m-hydroxymandelsyra och fenolkonjugat.


Durationen är 20 minuter efter intravenös administrering.


Plasmaproteinbindningen är okänd.


Det finns inga tillgängliga data på farmakokinetik i särskilda patientgrupper.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktas i produktresumén.


Det finns inga prekliniska data på fertilitet och effekter på reproduktion efter exponering av fenylefrin.

Innehåll

1 ml 0,05 mg/ml injektionsvätska innehåller: fenylefrinhydroklorid motsvarande 0,05 mg fenylefrin.

1 ampull à 10 ml innehåller fenylefrinhydroklorid motsvarande 0,5 mg fenylefrin.


1 ml 0,1 mg/ml injektionsvätska innehåller: fenylefrinhydroklorid motsvarande 0,1 mg fenylefrin.

1 ampull à 5 ml innehåller fenylefrinhydroklorid motsvarande 0,5 mg fenylefrin.

1 ampull à 10 ml innehåller fenylefrinhydroklorid motsvarande 1,0 mg fenylefrin.

1 ampull à 20 ml innehåller fenylefrinhydroklorid motsvarande 2,0 mg fenylefrin.

1 injektionsflaska à 50 ml innehåller fenylefrinhydroklorid motsvarande 5,0 mg fenylefrin.


Hjälpämnen: Natriumklorid, natriumcitrat, citronsyra och vatten för injektionsvätskor.


Hjälpämne med känd effekt:

1 injektionsflaska à 50 ml innehåller 8 mmol (185 mg) natrium.

1 ampull à 20 ml innehåller 3,2 mmol (74 mg) natrium.

1 ampull à 10 ml innehåller 1,6 mmol (37 mg) natrium.

1 ampull à 5 ml innehåller 0,8 mmol (18,5 mg) natrium.


Blandbarhet

Fenylefrin är inte kompatibelt med alkaliska lösningar, järnsalter och andra metaller.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Fenylefrin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av fenylefrin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att fenylefrin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Fenylefrin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1,5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,00118 μg/L


Where:


A = 7,9 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 1)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation


Partitioning coefficient


An experimentally derived Log Kow of -0,31 (unknown method) (Ref. 2) indicates that Phenylephrine has low potential for bioaccumulation.


Log Kow < 4 which justifies use of the phrase “Phenylephrine has low potential for bioaccumulation”.


References


1.ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011.

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_r2_en.pdf

2.Hansch C et al (1995), ChemID+, US National Library of Medicine, National Institutes of Health,

http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidheavy.jsp

Hållbarhet, förvaring och hantering

3år

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 0,05 mg/ml Klar, färglös lösning
10 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF
Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Klar, färglös lösning
10 x 5 milliliter ampull (fri prissättning), EF
10 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av