Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mifepristone Linepharma®

CampusPharma

Tablett 200 mg
(Vit till gulvit, rund tablett, diameter 11 mm, med MF präglat på ena sidan av tabletten)

Progesteronhämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: G03XB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från CampusPharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-09-25.

Indikationer

För avbrytande av graviditet kan Mifepristone Linepharma 200 mg tablett och prostaglandin endast förskrivas och administreras i enlighet med enskilda länders nationella lagar och riktlinjer.


Medicinskt avbrytande av en pågående intrauterin graviditet i sekventiell kombination med en prostaglandinanalog upp till 63 dagars amenorré.

Kontraindikationer

Denna produkt ska aldrig förskrivas i följande situationer:

 • känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

 • kronisk binjuresvikt

 • astma som inte kontrolleras av terapi

 • ärftlig porfyri

 • graviditet som inte är bekräftad med ultraljud eller biologiskt test

 • graviditet efter mer än 63 dagars amenorré

 • misstänkt utomkvedshavandeskap

 • kontraindikation för vald prostaglandinanalog.

Dosering

Medicinskt avbrytande av pågående intrauterin graviditet upp till 63 dagars amenorré.

Administreringsmetoden är 200 mg mifepriston som en peroral engångsdos följt av prostaglandinanalogen gemeprost 1 mg vaginalt efter 36 till 48 timmar.


Dosen på 200 mg får inte överskridas.


Pediatrisk population

Inga data finns tillgängliga för kvinnor under 18 år.

Varningar och försiktighet

 • Varningar:

Eftersom det saknas specifika studier rekommenderas inte Mifepristone Linepharma till patienter med

 • njursvikt

 • leversvikt

 • undernäring

Medicinsk abort av pågående intrauterin graviditet

Denna metod kräver medverkan av kvinnan som måste informeras om förutsättningarna för metoden:

 • Nödvändigheten av att kombinera behandlingen med prostaglandin som ska administreras vid ett andra besök.

 • Behovet av ett återbesök (3:e besöket) inom 14 till 21 dagar efter intag av Mifepristone Linepharma för att fastställa att aborten är fullständig.

 • Den icke försumbara risken för att metoden kan misslyckas (se Farmakodynamik) vilket kan leda till att graviditeten avbryts med hjälp av någon annan metod.

Om en graviditet skulle uppstå med ett intrauterint preventivmedel på plats måste detta avlägsnas före behandling med Mifepristone Linepharma.


Aborten kan äga rum innan prostaglandin hunnit ges (i cirka 3 % av fallen). Även i sådana fall måste återbesöket göras för att fastställa att aborten är fullständig och att livmodern är tom.


Riskerna i samband med metoden måste tas med i beräkningen och förklaras för kvinnan:


 • Misslyckanden

Den icke försumbara risken för misslyckande, vilket inträffar i upp till 7,6 % av fallen, gör återbesöket nödvändigt för att fastställa att aborten är fullständig.


I de sällsynta fall där utstötningen är ofullständig kan det krävas en kirurgisk revision.


Metodens effekt minskar med paritet och följaktligen med kvinnans stigande ålder.


 • Blödning

Patienten måste informeras om att långvarig vaginal blödning (i genomsnitt 10 till 16 dagar efter intag av Mifepristone Linepharma) som kan vara riklig förekommer. Blödning förekommer hos nästan alla och är inte på något sätt ett bevis på att aborten är fullständig (se Biverkningar).


Patienten ska informeras om att hon bör hålla sig i relativ närhet till den behandlande kliniken så länge en fullständig abort inte har konstaterats. Hon bör få exakta anvisningar om vem hon ska kontakta och vart hon ska vända sig om problem skulle uppstå, särskilt i fall av mycket riklig vaginal blödning.


Ett kontrollbesök måste äga rum inom 14 till 21 dagar efter administreringen av mifepriston för att med lämpliga metoder (klinisk undersökning, ultraljud och mätning av beta-hCG) säkerställa att aborten är fullständig och att den vaginala blödningen har upphört. Vid kvarstående blödning (även om den är lätt) efter återbesöket ska man kontrollera inom några dagar att blödningen upphört.


Vid misstanke om att graviditet inte avbrutits kan det krävas ytterligare en ultraljudsundersökning för att bekräfta detta.


Kvarstående vaginal blödning vid den här tidpunkten kan tyda på ofullständig abort, eller ett icke uppmärksammat utomkvedshavandeskap, och lämplig behandling ska övervägas. Om en pågående graviditet skulle diagnostiseras efter kontrollbesöket kommer kvinnan att föreslås en annan abortmetod.


Eftersom rikliga blödningar som kräver skrapning förekommer i upp till 5 % av fallen efter en medicinsk abort, måste särskild försiktighet iakttas hos patienter med blödningsrubbningar med hypokoagulabilitet, eller med anemi. Beslutet att använda medicinsk eller kirurgisk abortmetod ska fattas i samråd med specialistläkare beroende på typen av blödningsrubbning och graden av anemi.


 • Infektion

Mycket sällsynta fall av dödlig toxisk chock orsakad av Clostridium sordellii endometritis som uppstår utan feber eller andra uppenbara infektionssymtom har rapporterats efter medicinsk abort där man använt 200 mg mifepriston följt av icke auktoriserad vaginal administrering av misoprostoltabletter för oral användning. Läkare ska vara medvetna om denna potentiellt dödliga komplikation.


 • I samtliga fall

Användningen av Mifepristone Linepharma kräver Rh-bestämning och därefter prevention i form av Rh-immunisering liksom andra allmänna åtgärder som vanligtvis vidtas under aborter.


Under kliniska prövningar förekom graviditeter mellan aborteringen av fostret och återkomsten av menstruationen. För att undvika möjlig exponering av mifepriston under en påföljande graviditet rekommenderas att konception undviks under nästa menstruationscykel. Pålitliga preventivmetoder bör därför sättas in snarast möjligt efter administrering av mifepriston.


I händelse av misstänkt akut binjuresvikt, rekommenderas tillförsel av dexametason. 1 mg dexametason motverkar en dos på 400 mg mifepriston.


P.g.a. den antiglukokortikoida aktiviteten hos mifepriston kan effekten av en långvarig behandling med kortikosteroider, inklusive inhalerade kortikosteroider hos astmatiska patienter, minska under 3 till 4 dagar efter intag av Mifepristone Linepharma. Behandlingen bör justeras.


Effekten av metoden skulle teoretiskt kunna minska p.g.a. de prostaglandin-hämmande egenskaperna hos icke-steroidala antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), inklusive acetylsalicylsyra. Begränsade uppgifter tyder på att tillförsel av NSAID samma dag som prostaglandinbehandlingen inte har någon negativ effekt på mifepristonets eller prostaglandinets verkan på cervixmognad eller uterus-kontraktioner och reducerar inte den kliniska effekten vid medicinsk abort.


Säkerhetsåtgärderna i samband med användningen av prostaglandin ska noteras enligt följande:

Sällsynta men allvarliga kardiovaskulära händelser har rapporterats efter intramuskulär administrering av prostaglandinanalog. Därför bör kvinnor med riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom eller fastställd kardiovaskulär sjukdom behandlas med försiktighet.


Metod för prostaglandinadministrering

Under intag och i tre timmar efter intaget ska patienten övervakas på behandlings-centret så att man inte missar eventuella akuta effekter av prostaglandin-administreringen. Behandlingscentret måste ha akdekvat medicinsk utrustning.


Vid utskrivning från behandlingscentret ska alla kvinnor förses med lämpliga läkemedel efter behov och få en fullständig information om de sannolika tecknen och symtomen hon kan få. Hon ska även ha direkt tillgång till behandlingscentret via telefon eller direktbesök.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


På basis av detta läkemedels metabolism genom CYP3A4, är det möjligt att ketokonazol, itrakonazol, erytromycin och grapefruktjuice kan hämma dess metabolism (öka serumnivåerna av mifepriston). Vidare kan rifampicin, dexametason, johannesört och vissa antiepileptika (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin) inducera mifepristons metabolism (sänka serumnivåerna av mifepriston).


Baserat på information om in vitro-hämning kan samtidig administrering av mifepriston leda till en ökning av serumnivåerna av läkemedel som är CYP3A4-substrat. På grund av den långsamma elimineringen av mifepriston från kroppen kan en sådan interaktion observeras under en lång period efter dess administrering. Därför bör försiktighet iakttas när mifepriston administreras tillsammans med läkemedel som är CYP3A4-substrat och har ett smalt terapeutiskt intervall, inklusive vissa medel som används under narkos.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Hos försöksdjur (se Prekliniska uppgifter) förhindrar mifepristons abortframkallande effekt en korrekt bedömning av molekylens eventuella teratogena effekt.


Vid subabortiva doser observerades enstaka fall av missbildningar hos kaniner, men inte hos råttor eller möss. Fallen var dock för få för att betraktas som signifikanta eller som möjliga att hänföra till mifepriston.


Hos människa går det inte att fastställa något orsakssamband mellan de få rapporterade fallen av missbildningar efter graviditet som fortsatt efter enbart mifepriston eller efter mifepriston i kombination med prostaglandin. Därför är data alltför begränsade för att man ska kunna fastställa om molekylen är en human teratogen (se Biverkningar).


Följaktligen:

 • Patienten ska informeras om att kontrollbesöket är obligatoriskt på grund av risken för att den medicinska abortmetoden misslyckas och den okända risken för fostret (se Varningar och försiktighet)

 • Om det vid kontrollbesöket skulle visa sig att metoden misslyckats (viabel pågående graviditet), och om patienten fortfarande samtycker, ska aborten slutföras med någon annan metod.

Om patienten skulle vilja fortsätta sin graviditet är tillgängliga data alltför begränsade för att motivera ett avbrytande av en riskgraviditet. I så fall ska en noggrann ultraljudsövervakning av graviditeten utföras.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Mifepriston är en lipofil förening och kan teoretiskt utsöndras i moderns bröstmjölk. Det finns emellertid endast begränsade data tillgängliga. Följaktligen bör användning av Mifepristone Linepharma undvikas vid amning.

Fertilitet

Mifepriston hämmade brunstcykeln hos råttor vid doser som var lägre än den kliniska dosen i en treveckorsstudie. Detta gick tillbaka under de kommande 2–3 veckorna och inga påföljande effekter på reproduktionsförmågan kunde ses.


Det finns inga tillgängliga data om effekten av den aktiva substansen mifepriston på fertilitet hos människa.

Trafik

Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna som rapporterats i samband med mifepriston, klassificerade enligt frekvens och organsystem, sammanfattas i följande tabell:

MedDRA

Biverkningar (frekvens)

Organsystem

Mycket vanliga

≥1/10

Vanliga

≥1/100, < 1/10

Mindre vanliga

≥1/1 000, < 1/100

Sällsynta

≥1/10 000, < 1/1 000

och mycket sällsynta

(< 1/10 000)*

Infektioner och infestationer

  

Infektion

Toxiskt chocksyndrom

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade

   

Förhöjt alfafetoprotein

Förhöjt karcinoembryogent antigen

Blodet och lymfsystemet

   

Trombotisk trombocytopen purpura

Trombocytopeni

Inducerad systemisk lupus erythematosus

Psykiska störningar

   

Mani

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

  

Epilepsi

Neurogen tinnitus

Ögon

   

Oftalmoplegi

Hjärtat

   

Myokardinfarkt

Inducerat Adam-Stokes syndrom

Blodkärl

  

Värmevallningar

Hypotoni (0,25 %)

Ytlig tromboflebit

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

   

Bronkialspasm

Inducerad bronkialastma

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkning

Diarré

Magbesvär

Buksmärta

Kramper, lätta eller måttliga

 

Blödning från magsäcken

Lever och gallvägar

   

Onormala leverfunktionstester

Leversvikt

Lever- och njursvikt

Hud och subkutan vävnad

  

Hudutslag/ klåda

Urtikariell reaktion

Toxisk epidermal nekrolys

Erythema nodosum

Angioödem*

Muskuloskeletala systemet och bindväv

   

Kramp i extremiteterna

Njurar och urinvägar

   

Njursvikt

Graviditet, puerperium och perinatalperiod

Mycket vanliga livmoderkontraktioner eller -kramper (10 till 45 %) under timmarna efter intaget av prostaglandin

Kraftig blödning uppstår i cirka 5 % av fallen och kan kräva skrapning för att stoppa blödningen i upp till 1,4 % av fallen

 

Mola hydatidosa

Ektopisk graviditet

Amnionbandsyndrom

Graviditetsbetingad trofoblasttumör

Couvelaire-uterus

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vaginal blödning

Livmoderkramp

Långvarig blödning efter abort

Stänkblödning

Svår blödning

Endometrit

Bröstömhet

Kraftig blödning

Hemorragisk chock

Salpingit

Bilateral adnexal massa

Intrauterin adhesion

Rupturerad ovarialcysta

Bröstabscess

Hematosalpinx

Uterusruptur

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Utmattning

Frossa/feber

Yrsel

Svimning

 

Anafylaxi

Periorbitalt ödem

Allmän sjukdomskänsla

Vagala symtom

* Inklusive enstaka fallrapporter

 • Blödning är en nästan konstant del av proceduren, oavsett prostaglandinanvändningen, och vid alla aborter, även om blödningen oftast är rikligare ju senare i graviditeten aborten sker. Blödning kan uppkomma efter enbart mifepriston. När den är kraftig tyder det ofta på en ofullständig abort som leder till ett kirurgiskt ingrepp i cirka 5 procent av fallen. Det kan bli nödvändigt med en blodtransfusion i 0,5 till 1 procent av fallen.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

I händelse av ett oavsiktligt stort intag kan tecken på binjuresvikt förekomma. Tecken på akut förgiftning kan kräva specialistbehandling inklusive administreringen av dexametason.

Farmakodynamik

Mifepriston är en syntetisk steroid med en antiprogesteron effekt till följd av bindning till progesteronreceptorerna.


Vid doser mellan 3 och 10 mg/kg peroralt hämmas effekten av endogent eller exogent progesteron hos olika djurarter (råtta, mus, kanin och apa). Denna effekt manifesteras i form av abort hos gnagare.


När mifepriston ges till patienter i doser som är större än eller lika med 1 mg/kg motverkar det progesterons effekter på endometriet och myometriet. Under graviditet ökar det myometriets känslighet för den kontraktionsinducerande effekten av prostaglandin. Under den första trimestern möjliggör förbehandling med mifepriston utvidgning och öppning av livmoderhalsen. Kliniska data har visat att mifepriston underlättar utvidgning av cervix, men det finns inga data tillgängliga som visar att detta leder till färre tidiga eller sena komplikationer till utvidgningsproceduren.


Vid en tidig abort leder kombinationen av mifepriston, följt av en prostaglandinanalog, till ett större antal fullständiga aborter och påskyndar utstötningen av fostret.


I kliniska prövningar varierar resultaten något, beroende på vilket prostaglandin som används och tidsintervall till administrering.


När 1 mg vaginal gemeprost efter 200 mg mifepriston används är effektivitetsfrekvensen vid graviditeter 57 till 63 DA 92,4 % (95 % konfidensintervall: 89,6–94,7 %).


Misslyckanden beror på antingen ofullständig abort eller kvarstående graviditet: i praktiska termer, oavsett deras natur, blir det vid misslyckande nödvändigt med ett kirurgiskt ingrepp (vakuumaspiration eller utvidgning och skrapning).


Mifepriston binds till glukokortikoidreceptorn. Hos djur hämmar det effekten hos dexametason vid doser på 10 till 25 mg/kg. Hos människa manifesteras antiglukokortikoideffekten vid en dos som är lika med eller större än 4,5 mg/kg genom en kompensatorisk höjning av ACTH och kortisol. Glukokortikoid-bioaktivitet (GBA) kan vara sänkt under flera dagar efter en enstaka administrering av 200 mg mifepriston för avbrytande av graviditet. Den kliniska innebörden av detta är oklar, men kräkning och illamående kan öka hos känsliga kvinnor.


Mifepriston har en svag anti-androgen effekt, som endast visar sig hos djur under långvarig administrering av mycket höga doser.

Farmakokinetik

Mifepriston absorberas snabbt efter oral administrering av en engångsdos på 200 mg. Den maximala koncentrationen på 2,7 mg/l uppnås efter 0,75 timmar (genomsnitt av 49 patienter). Halveringstiden för mifepriston är 38,3 timmar.


Mifepriston uppvisar en icke-linjär farmakokinetik. Efter distributionsfasen är elimineringen i början långsam, med en halveringstid på cirka 12 till 72 timmar, och därefter minskar koncentrationen snabbare med en halveringstid på 18 timmar. Med radioreceptoranalys har den slutliga halveringstiden visat sig vara upp till 90 timmar, inklusive alla mifepristonmetaboliter som kan bindas till progesteronreceptorerna.


Efter administrering av låga doser av mifepriston (20 mg oralt eller intravenöst) är den absoluta biotillgängligheten 69 %.


I plasma är mifepriston till 98 % bundet till plasmaproteiner: albumin och främst alfa-1-syraglykoprotein (AAG), till vilken bindning är mättningsbar. På grund av denna specifika bindning är distributionsvolym och plasmaclearance för mifepriston omvänt proportionella till plasmakoncentrationen av AAG.


Mono- och di-demetylering och terminal hydroxylering av 17-propynylkedjan är primära metabola kanaler för oxidativ levermetabolism. Metaboliter kan detekteras i plasma 1 timme efter intag av mifepriston. Bindningsaffiniteten hos metaboliterna till progesteronreceptorerna är cirka 10 till 20 % av den för mifepriston och det är okänt om de bidrar till de farmakologiska effekterna av mifepriston.


In vitro verkar CYP3A4 som isoenzymet som främst ansvarar för mifepristondemetylering och hydroxylering i humana levermikrosomer. CYP3A4-substraten progesteron och midazolam hämmade metabolitbildningen med upp till 77 %. Övriga isoenzymer (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1) hade uppenbarligen ingen verkan på mifepristonmetabolismen.


Efter administrering av 600 mg radioaktivt märkt mifepriston återfanns 10 % av den totala radioaktiviteten i urinen och 90 % i faeces.

Prekliniska uppgifter

I toxikologiska studier på råttor och apor i upp till 6 månader framkallade mifepriston effekter som är relaterade till dess antihormonella (antiprogesteron, antiglukokortikoid och antiandrogen) aktivitet.


I reproduktionstoxikologiska studier verkar mifepriston som ett potent abortmedel. Ingen teratogen effekt av mifepriston sågs hos råttor och möss som överlevt fosterexponering. Hos kaniner som överlevt fosterexponering förekom dock enstaka fall av svåra missbildningar (skalle, hjärna och ryggmärg). Antalet fostermissbildningar var inte statistiskt signifikant och ingen doseffekt observerades. Hos apor var antalet foster som överlevde mifepristons abortframkallande effekt otillräckligt för en slutgiltig bedömning.

Innehåll

En tablett innehåller 200 mg mifepriston.

Majsstärkelse

Povidon (K30)

Mikrokristallin cellulosa

Vattenfri kolloidal silica

Magnesiumstearat.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för mifepriston är framtagen av företaget Nordic Drugs för Mifegyne

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av mifepriston kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att mifepriston är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Mifepriston har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömning av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), bedöms det vara osannolikt att användningen av mifepriston medför en miljörisk då den förväntade koncentrationen i miljön (PEC) är mindre än tröskelvärdet 0,01 μg/L.


Predicted Enviromental Concentration (PEC):

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1,5*10-6*A(100–R)

PEC = 0,0012µg/L


A = 8,0916 kg (total sold amount API in Sweden year 2013, data from IMS Health)

R = 0 % (removal rate, = 0 if no data is available)

P = 9*106 (number of inhabitants in Sweden)

V = 200 L/day (volume of wastewater per capita and day)

D = 10 (factor for dilution of wastewater by surface water flow, ECHA default)


An evironmental risk classification based on PEC/PNEC ration can not be performed since a valid PNEC cannot be calculated.


Bioaccumulation

Bioconcentration Factor BCF:

2579,45 (ChemSpider, 2014)

2800 (PubChem, 2014)


Justification of chosen bioaccumulation phrase: Since BCF > 500, the substance has high potential for bioaccumulation.Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Förvaras i blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 200 mg Vit till gulvit, rund tablett, diameter 11 mm, med MF präglat på ena sidan av tabletten
1 tablett(er) blister (fri prissättning), EF
30 x 1 tablett(er) blister (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av