Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Xiapex

Sobi

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 0,9 mg
Avregistreringsdatum: 2020-03-01 (Tillhandahålls ej) (Vitt frystorkat pulver och en klar, färglös lösning.)

Övriga medel för sjukdomar i rörelseapparaten-Enzymer

ATC-kod: M09AB02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Xiapex

0,9 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
kollagenas från clostridium histolyticum

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xiapex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Xiapex
3. Hur Xiapex används
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xiapex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xiapex är och vad det används för

 

Xiapex används för behandling av två olika sjukdomar: Dupuytrens kontraktur hos vuxna patienter med en tydlig sträng och Peyronies sjukdom hos vuxna män.


Dupuytrens kontraktur

Detta är en sjukdom som gör att ett eller flera fingrar kröker sig inåt mot handflatan. Denna krökning kallas kontraktur och orsakas av en onormal bildning av en sträng av kollagen under huden. Många som drabbas av kontrakturer får betydande svårigheter att utföra vardagliga sysslor som att köra bil, ta personer i hand, utöva idrott, öppna burkar, skriva på tangentbord eller hålla i föremål.


Peyronies sjukdom

Detta är en sjukdom som innebär att vuxna män har ett ”plack” som går att känna och som kröker penis. Sjukdomen kan leda till en förändrad form på penis i erigerat tillstånd på grund av en onormal ansamling av ärrvävnad, kallat plack, i de elastiska fibrerna i penis. Placket kan påverka förmågan att få en rak erektion eftersom placket inte kan tänjas lika mycket som resten av penis. Män med Peyronies sjukdom kan ha en erektion som är krökt eller böjd.


Det aktiva innehållsämnet i Xiapex är kollagenas från clostridium histolyticum och detta kollagenas produceras med mikroorganismen Clostridium histolyticum. Xiapex injiceras av en läkare i strängen av kollagen i fingret/handen eller placket i penis och fungerar genom att bryta ner kollagenet i strängen eller placket.

Vid Dupuytrens sjukdom bryter Xiapex ned det kollagen som bildar strängen och därmed släpper kontrakturen helt eller delvis och du kan räta mer på fingret eller fingrarna.

Vid Peyronies sjukdom bryter Xiapex ned kollagenet i placket som gör att penis är krökt i erigerat tillstånd, vilket kan leda till att den tidigare böjda erektionen blir rakare så att du besväras mindre av din sjukdom. Den minskning av krökningen som uppnås varierar från person till person.


2. Vad du behöver veta innan du får Xiapex

Använd inte Xiapex

 • Om du är allergisk mot kollagenas från clostridium histolyticum eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • För Peyronies sjukdom om behandlingen av ditt plack omfattar urinröret (även kallat uretra).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du ges Xiapex.


Allergiska reaktioner

Svåra allergiska reaktioner kan uppträda hos patienter som får Xiapex eftersom det innehåller proteiner som är främmande för människokroppen.


Kontakta omedelbart läkare om du får något av dessa symtom på en allergisk reaktion efter en injektion av Xiapex:

 • nässelutslag

 • svullet ansikte

 • andningssvårigheter

 • bröstsmärta


Risken för en allvarlig allergisk reaktion eller muskuloskeletalt syndrom vid upprepad användning av Xiapex kan inte uteslutas. Symtom för muskuloskeletalt syndrom är led- eller muskelsmärta, stela axlar, svullnad i handen, förtjockning av hud i handflatan och förtjockning eller knutor i senor. Om du märker något av dessa symtom bör du tala med din läkare.


Innan du tar emot detta läkemedel, se till att läkaren känner till:

 • om du har fått en allergisk reaktion efter en tidigare injektion av Xiapex.

 • om du tidigare har haft problem med normal blodkoagulering eller om du tar några läkemedel som hjälper till att kontrollera normal koagulering av blodet (även kallat blodförtunnande medel eller antikoagulantia).

 • att om du för närvarande tar något antikoagulerande läkemedel får du inte behandlas med Xiapex inom 7 dagar efter den senaste dosen av det antikoagulerande läkemedlet. Ett undantag är användning av upp till 150 mg dagligen av acetylsalicylsyra (ett ämne som finns i många läkemedel som används för att förebygga blodlevring) som är tillåtet.


Om du behandlas för Dupuytrens kontraktur

Detta läkemedel får bara injiceras i en kollagensträng i handen av läkare. Läkaren kommer att vara noga med att undvika att injicera i senor, nerver eller blodkärl. Felaktiga injektioner i senor, nerver eller blodkärl kan leda till blödningar eller skador, eventuellt bestående, i dessa strukturer. Om den sträng som ska behandlas sitter fast i huden finns det en större risk att huden brister eller spricker under fingersträckningsproceduren efter injektionen med Xiapex.


Allvarlig skada t.ex. fingernekros eller -fraktur kan medföra förlust av ett finger eller en fingerdel. Innan fingermanipulationsprocedurer utförs ska du tala om för läkaren om du har en sjukdom som påverkar ditt skelett, t.ex. osteopeni eller benskörhet. Kontakta omedelbart läkare om du är oroad över ökad smärta eller symtom i fingrarna efter behandlingen.


Tala om för läkaren om du tidigare har fått eller funderar på att få Xiapex för behandling av en sjukdom som kallas Peyronies sjukdom. Denna sjukdom drabbar vuxna män, som har ett ”plack” som går att känna och som kröker penis i erigerat tillstånd.


Om du behandlas för Peyronies sjukdom

Detta läkemedel får bara injiceras i placket i din penis av läkare.


Penisfraktur (svällkroppsruptur) eller annan allvarlig skada i penis

Injektionen av Xiapex kan skada de rör i penis som kallas svällkroppar. Efter behandling med Xiapex kan en av dessa svällkroppar brista under en erektion. Detta kallas svällkroppsruptur eller penisfraktur.

Efter behandling med Xiapex kan också blodkärl i penis brista, vilket leder till att blod ansamlas under huden (kallas hematom).


Symtom på penisfraktur (svällkroppsruptur) eller annan allvarlig skada i penis kan vara:

 • ett knakande ljud eller en knakande förnimmelse i en erigerad penis

 • plötslig förlust av förmågan att hålla kvar en erektion

 • smärta i penis

 • lila blåmärke och svullnad av penis

 • svårigheter att urinera eller blod i urinen


Kontakta omedelbart läkare om du upplever något av de symtom på penisfraktur eller allvarlig skada i penis som anges ovan, eftersom detta kan kräva kirurgiskt ingrepp.

Ha inte samlag eller någon annan sexuell aktivitet under minst 4 veckor efter den andra injektionen i en behandlingscykel med Xiapex och efter att eventuell smärta och svullnad har upphört och iaktta försiktighet när du återupptar sexuell aktivitet.


Tala om för läkaren om du tidigare har fått eller funderar på att få Xiapex för behandling av en sjukdom som kallas Dupuytrens kontraktur. Vid denna sjukdom bildas en sträng i vävnaden i handflatan och gör att ett eller flera fingrar kröker sig in mot handflatan så att det inte går att räta ut dem.

Barn och ungdomar

Det finns ingen relevant användning av Xiapex för barn och ungdomar i åldern 0–18 år för behandling av Dupuytrens kontraktur eller Peyronies sjukdom.

Andra läkemedel och Xiapex

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta omfattar läkemedel som hjälper till att kontrollera normal koagulering av blodet (även kallat blodförtunnande medel eller antikoagulantia), antrakinonderivat, vissa antibiotika (tetracykliner och antracykliner/antrakinoloner) för behandling av infektioner. Det finns ingen känd påverkan (interaktion) vid samtidig användning av läkemedel mot erektil dysfunktion och behandling med Xiapex.

Graviditet och amning

Dupuytrens kontraktur

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du ges detta läkemedel.

Det finns ingen erfarenhet från användning av Xiapex av gravida kvinnor, därför rekommenderas inte användning av Xiapex vid graviditet. Behandlingen bör skjutas upp till efter graviditeten.


Det finns ingen erfarenhet från användning av Xiapex av ammande kvinnor och därför rekommenderas inte användning av Xiapex under amning.


Peyronies sjukdom

Denna sjukdom drabbar inte kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever yrsel, domning, förändrade förnimmelser och huvudvärk omedelbart efter en injektion med Xiapex måste du undvika eventuella farliga sysslor som att köra bil, motorcykel och använda maskiner tills dessa effekter har gått över eller du får klartecken av din läkare.


Svullnad och smärta kan försämra funktionen av den behandlade handen vid Dupuytrens sjukdom.

Xiapex innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur Xiapex används

Behandling får endast ges av läkare som har fått lämplig utbildning i korrekt användning av Xiapex och som har erfarenhet av behandling av Dupuytrens kontraktur eller Peyronies sjukdom.


Du kommer att få Xiapex som en injektion direkt i det område som orsakar att ditt finger/din penis kröks (intralesionell injektion). Din läkare kommer att ge alla injektioner av Xiapex.


Rekommenderad dos av ditt ordinerade läkemedel är 0,58 mg.


Dupuytrens kontraktur

Den sammanlagda injektionsvolymen beror på vilken led som ska behandlas. Din läkare kommer att noggrant välja det område där kollagensträngen är mest åtkomlig och lägga injektionen just där.


Efter injektionen kommer du att få handen omlagd med ett förband. Du måste hålla det behandlade fingret i stillhet under en dag. För vissa patienter kan fingret räta ut sig av sig själv. Såvida inte din läkare har sagt annat ska du inte böja eller sträcka fingrarna på den injicerade handen. Du ska inte vid något tillfälle själv försöka påverka den injicerade strängen. Håll den injicerade handen i högläge så mycket som möjligt tills dagen efter fingersträckningsproceduren.


Din läkare kommer att be dig komma tillbaka cirka 24‑72 timmar efter injektionen för att försöka att sträcka på fingret för att räta ut det.

Efter fingersträckningsproceduren kommer du att få en skena som du ska bära nattetid i upp till 4 månader.

Om ditt finger fortfarande inte kan rätas ut vid ett uppföljningsbesök hos din läkare kan du behöva ytterligare behandling med Xiapex som i så fall kan ges omkring 4 veckor efter den första behandlingen. Injektion och fingersträckningsproceduren kan upprepas upp till 3 gånger per sträng med omkring 4 veckors mellanrum. Injektioner i upp till två strängar eller två påverkade leder i samma hand kan administreras under ett behandlingsbesök. Om sjukdomen har orsakat flera kontrakturer kan ytterligare strängar behandlas vid andra behandlingsbesök med omkring 4 veckors mellanrum, enligt läkarens beslut.


Fråga läkaren om när du kan börja med dina vanliga aktiviteter igen efter behandlingen med Xiapex. Du bör undvika ansträngande aktiviteter med fingrarna tills du får andra anvisningar av din läkare. Läkaren kan komma att rekommendera att du utför en sekvens av fingerböjningar och töjningsövningar flertalet gånger per dag under flera månader.


Erfarenheter från kliniska studier med Xiapex är för närvarande begränsade till upp till 3 injektioner per sträng och upp till 8 injektioner sammanlagt i båda händerna.


Peyronies sjukdom

Din läkare kommer att injicera Xiapex i det plack som gör att din penis kröks.


 • Xiapex ges som del i en behandlingscykel. I varje behandlingscykel kommer du att få en injektion av Xiapex följt av en andra injektion en annan dag (1 till 3 dagar senare).

 • Efter varje injektion av Xiapex kan du få ett förband på din penis. Läkaren kommer att tala om när du ska ta av förbandet.

 • En till tre dagar efter den andra injektionen av Xiapex i en behandlingscykel kommer du att behöva komma tillbaka till läkaren för en manuell behandling som hjälper till att sträcka och räta ut din penis. Läkaren talar om för dig när du ska komma tillbaka för detta.

 • Läkaren kommer att visa dig hur du varsamt ska sträcka och räta ut din penis på rätt sätt. För mer information, se ”Anvisningar om hur du varsamt sträcker din penis” och ”Anvisningar om hur du varsamt rätar ut din penis” i slutet av bipacksedeln.

 • Du ska bara sträcka din penis varsamt när du inte har en erektion. Du ska varsamt sträcka din penis 3 gånger om dagen i 6 veckor efter varje behandlingscykel.

 • Du ska bara räta ut din penis om du har en erektion som uppstår utan någon sexuell aktivitet (spontan erektion). Du ska varsamt räta ut din penis 1 gång om dagen i 6 veckor efter varje behandlingscykel

 • Läkaren kommer att tala om när du kan återuppta sexuell aktivitet efter varje behandlingscykel.

 • Läkaren kommer också att tala om när du ska komma tillbaka om du behöver fler behandlingscykler.


Erfarenheter från kliniska studier med Xiapex är för närvarande begränsade till 4 behandlingscykler under vilka sammanlagt 8 injektioner kan administreras i det plack som orsakar krökningen.


Tala omedelbart om för läkaren om du har svårt att sträcka eller räta ut din penis eller om du har ont eller några andra problem.

Om du fått för stor mängd av Xiapex

Eftersom detta läkemedel administreras av din läkare är det inte troligt att du kommer att få en felaktig dos. I det osannolika fall att din läkare skulle ge dig en högre dos än den rekommenderade, kan du uppleva en förhöjd svårighetsgrad av de möjliga biverkningar som anges i avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allergisk reaktion

Allvarlig allergisk reaktion har rapporterats som mindre vanlig (1 fall). Kontakta omedelbart läkare om du märker några tecken eller symtom på en allvarlig allergisk reaktion, t.ex. en utbredd hudrodnad eller ett utbrett hudutslag, svullnad, trånghetskänsla i svalget eller andningssvårigheter. Du bör inte använda Xiapex om du vet att du har haft en allvarlig allergisk reaktion mot kollagenas eller något av de andra innehållsämnena.


Dupuytrens kontraktur


De flesta av de biverkningar som uppträdde i de kliniska studierna var lindriga eller medelsvåra samt begränsade till den behandlade handen.


Följande biverkningar har observerats med Xiapex injicerat i upp till två strängar eller leder per behandlingsbesök:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

 • reaktioner vid injektionsstället, t.ex. blödningar, smärta, svullnad, ömhet och blåmärken

 • klåda i handen

 • smärta i hand, handled eller arm

 • svullna eller förstorade körtlar nära armbågen eller i armhålan

 • svullnad i hand eller arm


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • reaktioner vid injektionsstället, t.ex. smärta, värme, svullnad, en eller flera blåsor, hudrodnad och/eller hudutslag

 • hudskada vid injektionsstället

 • hudskada, blodblåsa

 • smärtande körtlar nära armbågarna eller i armhålan

 • svullnad och smärta i leder

 • brännande känsla, partiell känselförlust, stickande känsla eller domning

 • yrsel, huvudvärk, illamående

 • ökad svettning


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • senruptur, ligamentskada

 • låg nivå av trombocyter

 • svullna ögonlock

 • allergisk reaktion

 • kronisk smärta

 • obehag, skada, förlamning i lem

 • tremor/darrningar, ökad känslighet för stimuli

 • svimning

 • kräkningar, diarré, smärta i övre delen av buken

 • utslag, eksem

 • stelhet, knakande leder

 • muskelspasmer, muskelsvaghet, muskuloskeletal stelhet eller obehag

 • smärta i ljumske, axel, bröstvägg eller nacke

 • svullnad

 • feber, allmän smärta, obehag, trötthet, värmekänsla, olustkänsla, influensaliknande symtom

 • köldkänslighet i de behandlade fingrarna

 • reaktioner vid injektionsstället, däribland flagande hud, missfärgad hud, infektion, smärta, stram hud, domning, irritation eller knutor, sårskorpa, sår

 • ökade nivåer av leverenzymer

 • upphetsning, förvirring, irritabilitet, rastlöshet, sömnsvårigheter

 • andfåddhet, hyperventilation

 • inflammation i lymfkörtlar (lymfadenit), inflammation i lymfkärl (lymfangit) som leder till att huden rodnar, blir öm, varm och svullen, vanligen åtföljt av röda strimmor och förstorade lymfkörtlar.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • fingerfraktur

 • förlust av finger eller fingerdel


Peyronies sjukdom


Penisfraktur (svällkroppsruptur) eller annan allvarlig skada på penis

Penisfraktur (svällkroppsruptur) eller annan allvarlig skada på penis har inträffat i sällsynta fall. Kontakta omedelbart läkare om du upplever något av symtomen på penisfraktur eller annan allvarlig skada i penis, vilka är följande: ett knakande ljud eller en knakande förnimmelse i en erigerad penis, plötslig förlust av förmågan att hålla kvar en erektion, smärta i penis, lila blåmärke och svullnad av penis, svårigheter att urinera eller blod i urinen, en blodansamling under huden vid injektionsstället.


De flesta biverkningar som uppträdde i de kliniska studierna var av lindrig eller måttlig svårighetsgrad och de flesta gick över inom 2 veckor efter injektionen.


Följande biverkningar har observerats med Xiapex:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

 • blåmärken eller svullnad av penis och smärta i penis

 • en liten blodansamling under huden vid injektionsstället


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • reaktioner vid injektionsstället, t.ex. en blåsa, svullnad, klåda eller ett hårt upphöjt område under huden

 • smärta vid injektionsstället och ovanför penis

 • blåsa eller rodnad/missfärgning av penis

 • genital klåda

 • smärtsam erektion, smärta vid samlag och erektil dysfunktion


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • smärtande och svullna lymfknutor

 • ökat antal vita blodkroppar

 • snabb hjärtrytm

 • öronringningar

 • svullen buk

 • förstoppning

 • värmekänsla

 • utslag vid injektionsstället

 • feber

 • svaghet

 • frossa

 • influensaliknande sjukdom

 • utsöndring från en blåsa på penis

 • ömhet

 • allergisk reaktion

 • svampinfektion i huden

 • infektion

 • övre luftvägsinfektion

 • hudbristning

 • öppet sår

 • ansamling av blod utanför ett blodkärl på pungen

 • ledskada

 • knakande ljud/förnimmelse som tyder på penisfraktur

 • förhöjt blodsocker

 • förhöjt blodtryck

 • vätskeretention

 • ryggvärk

 • smärta och obehag i ljumsken

 • förtjockning nära ligamentet vid penisroten

 • ömhet i ligamentet vid penisroten

 • huvudvärk

 • yrsel

 • obehaglig smak

 • onormal förnimmelse

 • brännande känsla

 • ökad/minskad känslighet för sinnesstimuli

 • onormala drömmar

 • depression

 • undvikande av sex

 • smärtsam/ökad urinering

 • ärrvävnad i penis

 • rubbning i penis

 • försämring av Peyronies sjukdom

 • sexuell dysfunktion

 • rodnad, svullnad och smärta i pungen

 • genitalt obehag och blåmärken

 • bäckensmärta

 • minskad penisstorlek

 • blodproppsbildning i penisvenen

 • hosta

 • litet inflammationsområde

 • nattliga svettningar

 • ömhet i huden på penis

 • hudutslag som orsakar rodnad

 • hudproblem/-irritation

 • ansamling av blod utanför blodkärlen

 • blåmärken

 • sjukdom i lymfkärlen

 • ytlig veninflammation


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Xiapex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Läkaren ska inte använda detta läkemedel efter det utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och injektionsflaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp vid 2°C-8°C. Får ej frysas.


Produkten bör användas omedelbart efter spädning. Utspädd Xiapex kan förvaras vid rumstemperatur (20°C – 25°C) i upp till en timme eller i kylskåp 2°C – 8°C i upp till 4 timmar före administrering. Om den utspädda lösningen är kyld måste den ges tid att återta rumstemperatur (20°C – 25ºC) i omkring 15 minuter före användning.


Xiapex ska inte användas om den utspädda lösningen är missfärgad eller innehåller partiklar. Lösningen ska vara klar och färglös och inte innehålla klumpar, flagor eller partiklar.


Läkaren eller kliniken ombesörjer förvaring, hantering och kassering av Xiapex. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kollagenas från clostridium histolyticum. Varje injektionsflaska med Xiapex innehåller 0,9 mg kollagenas från clostridium histolyticum.

 • Övriga innehållsämnen är sackaros, trometamol och saltsyra 2,4 % (viktprocent) (för pH justering).

 • Spädningsvätskan innehåller kalciumkloriddihydrat, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xiapex-pulvret är ett pulver och vätska till injektionsvätska lösning. Det vita frystorkade pulvret tillhandahålls i en klar injektionsflaska av glas (3 ml, typ I-glas) med gummipropp, aluminiumförsegling och snäpplock av plast.


Spädningsvätskan som ska användas för att lösa upp pulvret är en klar, färglös vätska. 3 ml spädningsvätska tillhandahålls i en klar injektionsflaska av glas (5 ml, typ I-glas) med gummipropp, aluminiumförsegling och snäpplock av plast.


Xiapex levereras i en förpackning med 1 injektionsflaska med Xiapex-pulver och 1 injektionsflaska med spädningsvätska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE 112 76 Stockholm, Sverige


Tillverkare

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE 112 76 Stockholm, Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast 11/2019

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Anvisningar om användning och hantering


Dupuytrens kontraktur


1. Beredning – rekonstituering


Injektionsflaskan med Xiapex och injektionsflaskan med spädningsvätska för rekonstituering av lösning för injektion måste förvaras kallt.

1.

Före användning ska injektionsflaskan som innehåller det frystorkade pulvret med Xiapex och injektionsflaskan som innehåller spädningsvätska för rekonstituering tas ut ur kylskåpet och de två injektionsflaskorna ska stå framme i rumstemperatur i minst 15 minuter men inte längre än 60 minuter. Inspektera injektionsflaskan innehållande Xiapex visuellt. Kakan av frystorkat pulver ska vara intakt och vit till färgen.

2.

Bekräfta vilken typ av led som ska behandlas (metakarpofalangealled (MCP) eller proximal interfalangealled (PIP)) eftersom volymen spädningsvätska som krävs för rekonstitueringen är beroende av ledtyp (PIP leder kräver mindre injektionsvolym).

3.

Ta av snäpplocken från båda injektionsflaskorna och torka med aseptisk teknik av gummiproppen och de omgivande ytorna på injektionsflaskan med Xiapex och injektionsflaskan med spädningsvätska för rekonstituering med steril alkohol (inga andra antiseptika får användas).

4.

Använd enbart den medföljande spädningsvätskan för rekonstituering. Spädningsvätskan innehåller kalcium som krävs för aktiviteten hos Xiapex.

5.

Använd en 1 ml steril spruta med 0,01 ml gradering med en kanyl i storleken 12 13 mm (27 G) (medföljer ej) för att dra upp rätt volym av den medföljande spädningsvätskan:

 
 • 0,39 ml spädningsvätska för strängar som påverkar en MCP led vid Dupuytrens kontraktur

 • 0,31 ml spädningsvätska för strängar som påverkar en PIP led vid Dupuytrens kontraktur

6.

Injicera spädningsvätskan långsamt längs sidorna på injektionsflaskan med det frystorkade Xiapex pulvret. Vänd inte på injektionsflaskan och skaka inte lösningen. Rotera lösningen långsamt för att säkerställa att allt frystorkat pulver har lösts upp.

7.

Den rekonstituerade Xiapex lösningen kan förvaras vid rumstemperatur (20 °C-25 °C) i upp till en timme eller i kylskåp 2 °C-8 °C i upp till 4 timmar före administrering. Om den rekonstituerade Xiapex lösningen är kyld måste den ges tid att återta rumstemperatur i omkring 15 minuter före användning.

8.

Kassera sprutan och kanylen som användes för rekonstitueringen och injektionsflaskan som innehöll spädningsvätskan.

9.

Vid administrering av två injektioner i samma hand under ett behandlingsbesök, använd en ny spruta och en separat injektionsflaska av beredd lösning (innehållande 0,58 mg av Xiapex) för den andra injektionen. Upprepa steg 1 till 8.


2. Identifiering av behandlingsområdet

1.

Bekräfta behandlingsområdet före varje behandlingscykel enligt följande:

Bekräfta vilken typ av led som ska behandlas metakarpofalangealled (MCP) eller proximal interfalangealled (PIP) eftersom volymen spädningsvätska som krävs för rekonstitueringen är beroende av ledtyp (PIP-leder kräver mindre injektionsvolym).


3. Injiceringsprocedur

Administrering av lokalt anestetikum före injektionen av Xiapex rekommenderas inte eftersom detta kan inverka på placeringen av injektionen.

1.

Den rekonstituerade lösningen av Xiapex måste vara klar. Lösningen ska inspekteras visuellt för att kunna upptäcka eventuella partiklar och missfärgningar före administrering. Om lösningen innehåller partiklar, är grumlig eller missfärgad ska den inte injiceras.

2.

Identifiera strängen som ska injiceras. Det valda injektionsstället måste vara där den kontrakterade strängen är maximalt separerad från de underliggande böjsenorna och där huden inte ligger direkt mot strängen.

3.

Vid administrering av två injektioner i samma hand under ett behandlingsbesök, börja med det påverkade fingret i handens mest ulnara del och fortsatt mot den radiala delen (t.ex. femte fingret till pekfingret). Börja i respektive finger med den påverkade leden i fingrets mest proximala del och fortsätt mot den distala delen (t.ex. MP till PIP). Följ steg 4‑10 för varje injektion.

4.

Applicera ett antiseptikum på injektionsstället och låt huden torka.

5.

Använd en ny steril spruta med 0,01 ml gradering och en fast kanyl med storleken 12 eller 13 mm (26 eller 27 G) (medföljer ej) och dra upp erforderlig volym av den rekonstituerade lösningen för injektion:

 
 • 0,25 ml rekonstituerad Xiapex för strängar som påverkar en MCP-ledeller

 • 0,20 ml rekonstituerad Xiapex för strängar som påverkar en PIP-led

6.

Var försiktig med strängar i närheten av PIP-ledens böjveck. Vid injektion i en sträng som påverkar lillfingrets PIP-led måste man vara noggrann med att injicera så nära palmara fingervecken som möjligt och inte djupare än 2–3 mm. För PIP-leder bör man inte lägga injektionen mer än 4 mm distalt om palmara fingervecken.

7.

Använd din icke-dominanta hand för att hålla fast patientens hand som ska behandlas samtidigt som du sträcker ut strängen något. Använd din dominanta hand för att föra in kanylen i strängen. Var noga med att hålla kanylen inom strängen. Kanylspetsen får inte passera ut på andra sidan strängen då det finns en risk att injektionen med Xiapex hamnar i annan vävnad än i strängen. Om det efter placering av kanylen i strängen finns misstanke om att kanylspetsen kommit in i böjsenan kan man passivt röra distala interfalangeala leden (DIP-leden). Om misstanke finns att kanylen är placerad i en sena eller om patienten upplever parestesi skall kanylen backas och föras in i strängen vid ett annat ställe. Om kanylen sitter korrekt placerad kommer du att märka ett visst motstånd under injiceringen. Figur 1 nedan innehåller en illustration av injiceringstekniken.

8.

När du har bekräftat att kanylen är korrekt placerad i strängen injicerar du omkring en tredjedel av dosen.

9.

Därefter drar du ut kanylspetsen från strängen – kanylspetsen ska dock hela tiden vara kvar under huden – och för in den ett litet stycke (omkring 2–3 mm) distalt om den första injektionen i strängen och där injicera ytterligare en tredjedel av dosen.

10.

Fortsätt att hålla kanylspetsen under huden, dra ut den från strängen och för nu in den ett litet stycke (omkring 2–3 mm) proximalt om den första injektionen i strängen och injicera den sista tredjedelen av dosen (se figur 2).


Figur 1 och 2 nedan är enbart avsedda som illustrationer och är inte nödvändigtvis representativa för de exakta positionerna av de anatomiska strukturerna hos en specifik patient.


Figur 1: Illustration av injiceringstekniken

Bild 3

Figur 2: Trestegsinjektion av Xiapex i strängen

Bild 4

11.

Lägg om den behandlade handen med en mjuk, voluminös gasbinda.

12.

Kassera den oanvända delen av den rekonstituerade lösningen och spädningsvätskan efter injektionen. Injektionsflaskor med oanvänd rekonstituerad lösning eller spädningsvätska får inte lagras, samlas ihop eller användas.

13.

Patienten ska instrueras att:

 
 • inte böja eller sträcka fingrarna tills fingerextensionsproceduren är slutförd eftersom detta kan öka extravaseringen av Xiapex ut från strängen

 • inte vid något tillfälle själv försöka att rupturera den injicerade strängen

 • hålla den injicerade handen i högläge så mycket som möjligt tills dagen efter fingerextensionsproceduren

 • omedelbart kontakta läkaren om det uppstår tecken på infektion (t.ex. feber, frossa, ökad rodnad eller ödem) eller svårigheter att böja fingret efter att svullnaden har gått ner (symtom på senruptur)

 • återkomma till läkaren cirka 24‑72 timmar efter varje injektion för undersökning av den injicerade handen och en eventuell fingerextensionsprocedur för få strängen att rupturera.


4. Fingerextensionsproceduren

1.

Vid uppföljningsbesöket cirka 24‑72 timmar efter injektionen ska du fastställa om kontrakturen finns kvar. Om strängkontrakturen kvarstår bör man utföra en passiv fingerextensionsprocedur för att försöka få strängen att rupturera.

2.

Om strängar i två påverkade leder i ett finger har behandlats, utför fingerextensionsproceduren i den sträng som påverkar MCP‑leden innan proceduren utförs på strängen som påverkar PIP‑leden.

3.

Lokal anestesi kan vid behov användas under fingerextensionsproceduren.

4.

Låt patientens hand ligga böjd och applicera en medelstark sträckning av den injicerade strängen genom att sträcka fingret under omkring 10–20 sekunder. För strängar som påverkar PIP-leden bör fingerextensionsproceduren utföras med MCP-leden i böjt läge.

5.

Om den första fingerextensionsproceduren inte resulterar i att strängen rupturerar kan man utföra ett andra och ett tredje försök med 5–10 minuters mellanrum. Man bör inte utföra fler än tre försök per påverkad led att få en sträng att rupturera.

6.

Om strängen inte har rupturerats efter tre extensionsförsök per sträng bör man planera in ett uppföljningsbesök omkring 4 veckor efter injektionen. Om den kontrakterade strängen kvarstår vid ett efterföljande besök kan ytterligare en injektion och fingerextensionsprocedur utföras.

7.

Efter fingerextensionsprocedur(er) och efter att patienten har försetts med en skena (med den behandlade leden i maximal töjning) ska patienten instrueras att:

 
 • inte utföra ansträngande sysslor med den injicerade handen tills han/hon får klartecken att göra detta

 • bära skenan på natten i upp till 4 månader

 • utföra en sekvens av fingerböjningar och töjningsövningar flertalet gånger per dag under flera månader.

Följande information är endast avsedd för patienter med Peyronies sjukdom:


Anvisningar om hur du varsamt sträcker din penis


Sträck din penis varsamt 3 gånger om dagen. Sträck bara penis om den inte är hård (erigerad).

 • Håll i ollonet med ena handens fingrar. Håll penisroten med andra handens fingrar (se figur 3).

 • Dra varsamt ut penis från kroppen till dess fulla längd och håll kvar sträckningen i 30 sekunder.

 • Släpp ollonet och låt din penis återgå till sin normala längd.

Figur 3: Bild på hur du sträcker din penis

Bild 1


Anvisningar om hur du varsamt rätar ut din penis


Räta ut din penis varsamt en gång om dagen. Räta bara ut din penis om du får en erektion utan någon sexuell aktivitet (spontan erektion). Det ska inte göra ont eller kännas obehagligt när du böjer penis.

 • Håll penis med ena handen. Använd andra handen till att varsamt böja penis i motsatt riktning mot krökningen (se figur 4). Håll kvar penis i denna uträtade position i 30 sekunder och släpp sedan.

Figur 4: Bild på hur rätar ut din penisBild 2


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Anvisningar om användning och hantering


Peyronies sjukdom


1. Beredning – rekonstituering


Injektionsflaskan med Xiapex och injektionsflaskan med spädningsvätska för rekonstituering av lösning för injektion måste förvaras kallt.

a)

Före användning ska injektionsflaskan som innehåller det frystorkade pulvret med Xiapex och injektionsflaskan som innehåller spädningsvätska för rekonstituering tas ut ur kylskåpet och de två injektionsflaskorna ska stå framme i rumstemperatur i minst 15 minuter men inte längre än 60 minuter. Inspektera injektionsflaskan innehållande Xiapex visuellt. Kakan av frystorkat pulver ska vara intakt och vit till färgen.

b)

Ta av snäpplocken från båda injektionsflaskorna och torka med aseptisk teknik av gummiproppen och de omgivande ytorna på injektionsflaskan med Xiapex och injektionsflaskan med spädningsvätska för rekonstituering med steril alkohol (inga andra antiseptika får användas).

c)

Använd enbart den medföljande spädningsvätskan för rekonstituering. Spädningsvätskan innehåller kalcium som krävs för aktiviteten hos Xiapex.

d)

Använd en 1 ml steril spruta med 0,01 ml gradering med en kanyl i storleken 12 13 mm (27 G) (medföljer ej) för att dra upp rätt volym av den medföljande spädningsvätskan:

 
 • 0,39 ml spädningsvätska för det penila placket vid Peyronies sjukdom

e)

Injicera spädningsvätskan långsamt längs sidorna på injektionsflaskan med det frystorkade Xiapex pulvret. Vänd inte på injektionsflaskan och skaka inte lösningen. Rotera lösningen långsamt för att säkerställa att allt frystorkat pulver har lösts upp.

f)

Den rekonstituerade Xiapex lösningen kan förvaras vid rumstemperatur (20 °C-25 °C) i upp till en timme eller i kylskåp 2 °C-8 °C i upp till 4 timmar före administrering. Om den rekonstituerade Xiapex lösningen är kyld måste den ges tid att återta rumstemperatur i omkring 15 minuter före användning.

g)

Kassera sprutan och kanylen som användes för rekonstitueringen och injektionsflaskan som innehöll spädningsvätskan.


2. Identifiering av behandlingsområdet

a)

Identifiera behandlingsområdet före varje behandlingscykel på följande sätt:

 
 • Inducera erektion av penis.

 • Lokalisera placket vid den punkt där krökningen av penis är störst (eller fokalpunkt).

 • Markera punkten med en kirurgisk märkpenna. Detta indikerar målområdet i placket för deponering av Xiapex.


3. Injiceringsprocedur

a)

Den rekonstituerade lösningen av Xiapex måste vara klar. Lösningen ska inspekteras visuellt för att kunna upptäcka eventuella partiklar och missfärgningar före administrering. Om lösningen innehåller partiklar, är grumlig eller missfärgad ska den inte injiceras.

b)

Applicera ett antiseptikum på injektionsstället och låt huden torka.

c)

Administrera lämpligt lokalanestetikum om så önskas.

d)

Använd en ny spruta med 0,01 ml gradering och en fast kanyl i storleken 12 eller 13 mm (27 G) (medföljer ej) för att dra upp en volym på 0,25 ml rekonstituerad lösning (innehållande 0,58 mg Xiapex).

e)

Penis ska vara slapp innan Xiapex injiceras. Placera kanylspetsen på sidan av målplacket i linje med punkten där krökningen är som störst. Rikta kanylen så att den går in i placket från sidan, INTE nedåt eller i rät vinkel mot corpora cavernosum.

f)

Stick in och för nålen transversellt genom plackets bredd mot plackets motsatta sida utan att passera det helt. Testa och bekräfta att kanylen är i rätt position genom att omsorgsfullt notera motstånd vid minimalt tryck på sprutkolven.

g)

Starta injektionen med kanylspetsen placerad i placket och injicera läkemedlet långsamt i placket med ett stadigt tryck på kolven. Dra ut kanylen långsamt så att hela dosen deponeras längs kanylens bana i placket. För plack som endast är några millimeter breda kan den sträcka som kanylen dras ut vara mycket kort. Målet är alltid att deponera hela dosen inom placket.

h)

Tryck försiktigt mot injektionsstället när nålen har dragits ut. Sätt på förband vid behov.

i)

Kassera den överblivna volymen rekonstituerad lösning och spädningsvätska efter varje injektion. Spara inte, slå inte ihop och använd inte några injektionsflaskor som innehåller överbliven rekonstituerad lösning eller spädningsvätska.

j)

Den andra injektionen i behandlingscykeln ska ges cirka 2 till 3 mm från den första injektionen.


4. Penismodelleringsprocedur


Penismodellering bidrar till att minska kurvaturdeformiteten och räta ut penisskaftet. Vid uppföljningsbesöket 1 till 3 dagar efter den andra injektionen i varje behandlingscykel ska du utföra en penismodelleringsprocedur (enligt beskrivningen nedan) på penis i slappt tillstånd för att sträcka och förlänga det behandlade placket som Xiapex har rupturerat:

 • Administrera lämpligt lokalanestetikum om så önskas.

 • Ta på handskar och fatta tag om placket eller den förhårdnade delen av den slappa penisen med båda händerna cirka 1 cm proximalt och distalt om injektionsstället. Undvik direkt tryck på injektionsstället.

 • Använd målplacket som hävstångsstöd och använd båda händerna till att utöva ett stadigt tryck för att sträcka och förlänga penis. Målet är att gradvis skapa en krökning i motsatt riktning mot patientens peniskurvatur genom att sträcka placket till dess att måttligt motstånd möts. Håll kvar trycket i 30 sekunder och släpp sedan.

 • Efter 30 sekunders vilopaus upprepas penismodelleringstekniken till dess att totalt 3 modelleringsförsök har utförts under 30 sekunder per försök.

Patienten ska sedan instrueras att utföra penismodellering i hemmet varje dag under 6 veckorsperioden efter läkarbesöket för penismodellering i varje behandlingscykel, i enlighet med de detaljerade anvisningarna i bipacksedeln.

Hitta direkt i texten
Av