FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Flebogamma DIF

Grifols Nordic

Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
(Lösningen är klar eller svagt opaliserande och färglös eller svagt gul)

Humant, normalt immunglobulin för intravaskulärt bruk

ATC-kod: J06BA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Grifols Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 12/09/2019.

Indikationer

Substitutionsterapi hos vuxna, barn och ungdomar (2-18 år) vid:

 • Primära immunbristsyndrom (PID) med bristande antikroppsproduktion.

 • Sekundär immunbrist (SID) hos patienter med svåra eller återkommande infektioner, ineffektiv antimikrobiell behandling och antingen oförmåga att reagera på specifikt antigen, s.k. PSAF (proven specific antibody failure)* eller IgG-nivåer i serun <4 g/l.

* PSAF = oförmåga att uppnå minst en IgG mot pneumokockpolysackarid- och polypeptidantigenvacciner.


Immunmodulering hos vuxna, barn och ungdomar (2-18 år) vid:

 • Primär immun trombocytopeni (ITP) hos patienter med hög bödningsrisk eller före kirurgi för att korrigera antalet trombocyter.

 • Guillain-Barrés syndrom.

 • Kawasakis sjukdom (tillsammans med acetylsalicylsyra).

 • Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP).

 • Multifokal motorisk neuropati (MMN).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen (humana immunglobuliner) eller mot något hjälpämne.


Fruktosintolerans.


Spädbarn och små barn (0–2 år) har eventuellt ännu inte diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans (HIF), som kan vara dödligt. De får därför inte ges detta läkemedel.


Patienter med selektiv IgA-brist som utvecklat antikroppar mot IgA, eftersom administrering av en IgA-innehållande produkt kan leda till anafylaktisk reaktion.

Dosering

Substitutionsterapi skall initieras och monitoreras under övervakning av läkare med erfarenhet från behandling av immunbrist.


Dosering

Dosen och doseringen beror av indikationen.


Dosen kan behöva individualiseras för varje patient beroende på det kliniska svaret. Hos under- eller överviktiga patienter kan dosen beräknad efter kroppsvikt behöva justeras. Följande dosregim ges som riktlinjer.


Substitutionsterapi vid primära immunbristsyndrom

Doseringen bör åstadkomma en lägsta IgG-nivå (mätt före nästa infusion) på minst 6 g/l eller ligga inom det normala referensområdet för åldersgruppen. Det tar tre till sex månader från behandlingens inledande innan jämvikt (steady state för IgG-nivåerna) uppnås. Rekommenderad startdos är 0,4-0,8 g/kg givet en gång följt av minst 0,2 g/kg givet var tredje till fjärde vecka.


Den dos som krävs för att uppnå ett lägsta värde på 5-6 g/l är i storleksordningen 0,2-0,8 g/kg/månad. Dosintervallet när steady state har uppnåtts varierar från 3-4 veckor.


Lägsta nivåer bör mätas och utvärderas tillsammans med infektionsincidens. För att minska mängden infektioner kan det vara nödvändigt att öka doseringen och rikta in sig på högre lägstanivåer.


Sekundära immunbristillstånd

Rekommenderad dos är 0,2-0,4 g/kg var tredje till fjärde vecka.


Lägsta nivåer av IgG bör mätas och utvärderas tillsammans med infektionsincidensen. Dosen ska justeras efter behov för att uppnå optimalt skydd mot infektioner. Dosökning kan bli nödvändig hos patienter med kvarstående infektion. Dosminskning kan övervägas när patienten förblir infektionsfri.


Primär immun trombocytopeni

Det finns två alternativa behandlingsprogram:

 • 0,8-1 g/kg kroppsvikt den första dagen; denna dos kan upprepas en gång inom 3 dagar

 • 0,4 g/kg kroppsvikt dagligen i två till fem dagar.

Behandlingen kan upprepas om återfall inträffar.


Guillain-Barrés syndrom

0,4 g/kg/dag under 5 dagar (med möjlig upprepning av dosen vid återfall).


Kawasakis sjukdom

2,0 g/kg administreras som engångsdos. Patienten ska få samtidig behandling med acetylsalicylsyra.


Kronisk inflammatorusk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

Startdos: 2 g/kg fördelat över 2-5 dagar i följd.

Underhållsdos: 1 g/kg fördelat över 1-2 dagar i följd var 3:e vecka.

Behandlingseffekten ska utvärderas efter varje cykel. Om ingen effekt ses efter 6 månader ska behandlingen sättas ut.

Om behandlingen är effektiv beslutar läkaren om långtidsbehandling ska sättas in baserat på patientsvar och underhållssvar. Dosering och dosintervall kan behöva justeras efter det individuella sjukdomsförloppet.


Multifokal motorisk neuropati (MMN)

Startdos: 2 g/kg fördelat över 2‑5 dagar i följd.

Underhållsdos: 1 g/kg varannan till var 4:e vecka eller 2 g/kg var 4:e till var 8:e vecka.

Behandlingseffekten ska utvärderas efter varje cykel. Om ingen effekt ses efter 6 månader ska behandlingen sättas ut.

Om behandlingen är effektiv beslutar läkaren om långtidsbehandling ska sättas in baserat på patientsvar och underhållssvar. Dosering och dosintervall kan behöva justeras efter det individuella sjukdomsförloppet.


Dosrekommendationerna sammanfattas i följande tabell:

Indikation

Dos

Doseringsintervall

Substitutionsterapi:Primärt immunbristsyndrom

Startdos:

0,4-0,8 g/kg


Underhållsdos:

0,2-0,8 g/kg

var 3-4 vecka

Sekundära immunbristillstånd

0,2-0,4 g/kg

var 3-4 vecka

Immunmodulering:Primär immun trombocytopeni

0,8-1 g/kg


eller


0,4g/kg/d

dag 1, eventuellt upprepat en gång inom 3 dagar


i 2-5 dagar

Guillain-Barrés syndrom

0,4 g/kg/d

i 5 dagar

Kawasakis sjukdom

2 g/kg

som en dos tillsammans med acetylsalicylsyra

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyradikuloneuropati (CIDP)

Startdos:

2 g/kg


Underhållsdos:

1 g/kg

i uppdelade doser under 2-5 dagar


var 3:e vecka under 1-2 dagar

Multifokal motorisk neuropati (MMN)

Startdos:

2 g/kg


Underhållsdos:

1 g/kg


eller


2 g/kg

i uppdelade doser under 2-5 dagar i följd

varannan till var 4:e vecka
var 4:e till var 8:e vecka i uppdelade doser under 2-5 dagar

Pediatrisk population

Flebogamma DIF 100 mg/ml är kontraindicerat till barn i åldern 0-2 år.


Doseringen för barn och ungdomar (2-18 år) är inte annorlunda än för vuxna. Doseringen för varje indikation ges enligt kroppsvikt och justeras enligt det kliniska svaret för de ovannämnda indikationerna.


Nedsatt leverfuntio

Det finns inga belägg för att dosen behöver justeras.


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering såvida det inte är kliniskt motiverat.


Äldre

Ingen dosjustering såvida det inte är kliniskt motiverat.


Administreringssätt

För intravenös användning.

Flebogamma DIF 100 mg/ml bör infunderas intravenöst med en initial hastighet på 0,01 ml/kg/min under de första trettio minuterna. Vid biverkningar måste antingen administreringshastigen sänkas eller infusionen avbrytas. Om infusionen tolereras väl, öka till 0,02 ml/kg/min under följande 30 minuterna. Om även detta tolereras öka till 0,04 ml/kg/min under de tredje 30 minuterna. Om patienten tolererar infusionen väl kan en ökning med 0,02 ml/kg/min göras med 30 minuters intervaller till högst 0,08 ml/kg/min.


Det har rapporterats att frekvensen biverkningar för IVIg ökar med infusionshastigheten. Infusionshastigheten under den initiala infusionen bör vara långsam. Om det inte förekommer några biverkningar kan infusionshastigheten för de efterföljande infusionerna långsamt ökas till maximalhastigheten. För patienter som har biverkningar rekommenderas att infusionshastigheten minskas under de följande infusionerna och den maximala infusionshastigheten begränsas till 0,04 ml/kg/min eller IVIg administreras med en koncentration på 5%.

Varningar och försiktighet

Sorbitol

Detta läkemedel innehåller 50 mg sorbitol per ml. Patienter med det sällsynta tillståndet hereditär fruktosintolerans (HFI) får inte använda detta läkemedel.

Hos personer äldre än 2 år med HFI utvecklas en spontan reaktion mot fruktosinnehållande föda som kan ge symtom (kräkningar, gastro-intestinala störningar, apati, dålig längdtillväxt och viktminskning). Detaljerad anamnes med avseende på symtom på hereditär fruktosintolerans ska därför fastställas för varje patient innan Flebogamma DIF ordineras.

Vid oavsiktlig administrering och misstänkt fruktosintolerans måste infusionen avbrytas omedelbart, patientens blodsocker återställas till normala nivåer och organfunktionen stabiliseras med intensivvårdsinsatser.


Interferens med bestämning av blodsockernivåer förväntas inte.


Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten för biologiska läkemedel ska det administrerade läkemedlets namn och satsnummer tydligt noteras.


Försiktighetsåtgärder

Potentiella komplikationer kan ofta undvikas genom att säkerställa att patienterna:

 • inte är överkänsliga för humant normalt immunglobulin genom att initialt injicera produkten långsamt med en inledande hastighet på 0,01 ml/kg/min

 • övervakas noggrant för eventuella symtom under hela infusionsperioden. Särskilt patienter som inte tidigare behandlats med humant normalt immunglobulin, patienter som bytt till en annan IVIg-produkt eller när det har varit ett långt uppehåll sedan föregående infusion ska övervakas på sjukhuset under den första infusionen och under den första timmen efter den första infusionen för att upptäcka eventuella tecken på biverkningar. Alla andra patienter ska observeras i minst 20 minuter efter administreringen.

För alla patienter krävs vid IVIg-administrering:

 • adekvat vätsketillförsel före påbörjande av IVIg-infusionen

 • övervakning av urinutsöndring

 • övervakning av serumkreatininnivåer

 • undvikande av samtidig behandling med loop-diuretika.


Vid biverkningar måste antingen administreringshastigheten sänkas eller infusionen avbrytas. Vilken behandling som krävs beror av biverkningens typ och svårighetsgrad.


Infusionsreaktion

Vissa biverkningar (t.ex. huvudvärk, rodnad, frossa, myalgi, väsande andning, takykardi, ländryggssmärta, illamående och hypotoni) kan vara relaterade till infusionshastigheten. Den rekommenderade infusionshastigheten måste följas noga. Patienterna måste övervakas noga och observeras avseende eventuella symtom under hela infusionen.


Biverkningar kan förekomma oftare:

 • hos patienten som får humant normalt immunoglobulin för första gången eller, i sällsynta fall, när man byter humant normalt immunglobulinläkemedel eller om det har gått lång tid sedan den föregående infusionen

 • hos patienter med obehandlad infektion eller underliggande kronisk inflammation.


Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner är sällsynta.


Anafylaxi kan utverdklas hos patienter

 • med ej detekterbart IgA som har IgA-antikroppar

 • som har tolererat tidigare behandling med humant normalt immunoglobulin.

I händelse av chock ska standardbehandling mot chick sättas in.


Tromboembolism

Det finns kliniska belägg för ett samband mellan IVIg-administrering och tromboemboliska händelser såsom hjärtinfarkt, cerebral vaskulär olycka (inklusive slaganfall), lungembolism och djup ventrombos, vilka antas vara relaterade till en relativ ökning av blodviskositeten genom det höga inflödet av immunglobulin hos patienter i riskzonen. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning och infusion av IVIg hos överviktiga patienter och patienter med befintliga riskfaktorer för trombotiska händelser (såsom hög ålder, hypertoni, diabetes mellitus och kärlsjukdom eller trombotiska episoder i anamnesen, patienter med förvärvad eller ärftlig trombofili, patienter med långvarig immobilisering, patienter med uttalad hypovolemi och patienter med sjukdomar som ökar blodets viskositet).


Hos patienter som löper risk att drabbas av tromboemboliska biverkningar ska IVIg-produkter administreras med minsta möjliga infusionshastighet och dos.


Akut njursvikt

Fall med akut njursvikt har rapporteras hos patienter som får IVIg-terapi. I de flesta fall har riskfaktorer identifieras, såsom befintlig njursinsufficiens, diabetes mellitus, hypovolemi, övervikt, samtidigt behandling med nefrotoxiska läkemedel eller ålder över 65.


Njurparametrar ska analyseras före infusion av IVIg, särskilt hos patienter som bedöms ha en möjlig ökad risk för att utveckla akut njursvikt, och därefter med lämpliga intervall. Hos patienter som löper risk för akut njursvikt ska IVIg‑produkter administreras med lägsta möjliga infusionshastighet och dos. Vid nedsatt njurfunktion ska utsättande av IVIg övervägas.


Rapporter om njurdysfunktion och akut njursvikt har associerats med användning av många av de registrerade IVIg-produkterna innehållande hjälpämnen såsom sackaros, glukos och maltos, men de som innehåller sackaros som stabiliserare stod för en oproportionerligt stor andel av det totala antalet. Hos patienter i riskzonen kan användning av IVIg-produkter som inte innehåller dessa hjälpämnen övervägas. Flebogamma DIF innehåller inte sackaros, maltos eller glukos.


Aseptisk meningit syndrom (AMS)

Aseptisk meningitsyndrom har rapporterats kunna uppträda efter IVIg behandling. Syndromet börjar vanligtvis inom några timmar upp till 2 dagar efter IVIg-behandling. Studier av cerebrospinalvätska är ofta positiva med pleocytos upp till flera tusen celler per mm3, främst av serien av granulocyter, och förhöjda proteinnivåer upp till flera hundra mg/dl. AMS kan inträffa oftare i samband med högdos (2 g/kg) IVIg-behandling.


Patienter som uppvisar sådana tecken och sumtom ska genomgå en grundlig neurologisk undersökning, inklusive analys av SCSV, för att utesluta andra orsaker till meningit.


Utsättning av IVIg-behandling har resulterat i remission av MAMS inom några dagar, utan komplikationer.


Hemolytisk anemi

IVIg-produkter kan innehålla blodgruppsantikroppar som kan verka som hemolysiner och in vivo inducera en beläggning av immunglobuliner på röda blodkroppar vilket leder till en positiv direkt antiglobulinreaktion, (Coombs test) och i sällsynta fall hemolys. Hemolytisk anemi kan utvecklas som en följd av IVIg-behandlingen på grund av ökad sekvestrering av röda blodkroppar. IVIg-mottagare ska övervakas avseende kliniska tecken och symtom på hemolys.


Neutropeni/leukopeni

Ett övergående sänkt neutrofilantal och/eller episoder med neutropeni, ibland allvarliga, har rapporterats efter behandling med IVIg-läkemedel. Detta inträffar vanligen inom timmar eller dagar efter administrering av IVIg och går spontant tillbaka inom 7 till 14 dagar.


Transfusionsrelaterad akut lungskada (TRALI)

Några rapporter om akut icke-kardiogent lungödem (TRALI, Transfusion Related Acute Lung Injury) har förekommit hos patienter som fått IVIg. TRALI karaktäriseras av svår hypoxi, dyspné, takypné, cyanos, feber och hypotoni. Symtomen på TRALI utvecklas i typiska fall under eller inom 6 timmar efter en transfusion, oftast inom 1‑2 timmar. IVIg-mottagare måste därför övervakas avseende lungbiverkningar och IVIg-infusionen måste i sådana fall omedelbart stoppas. TRALI är ett potentiellt livshotande tillstånd som kräver omedelbar intensivvård.


Interferens med serologiska tester

Efter administrering av immunglobulin kan den tillfälliga ökningen av de olika passivt överförda antikropparna i patientens blod leda till vilseledande positiva resultat av serologiska tester.


Passiv överföring av antikroppar mot erytrocytantigen, t.ex. A, B och D kan påverka vissa serologiska tester för antikroppar mot röda blodkroppar, t.ex. direkt antiglobulintest (DAT, direkt Coombs test).


Virussäkerhet

Standardåtgärder för att förhindra infektioner till följd av användning av läkemedel framställda av humant blod eller human plasma inkluderar urval av givare, screening av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt effektiva tillverkningssteg för att inaktivera eller eliminera virus. Trots det kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel framställda av humant blod eller human plasma administreras. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra patogener.


De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus som humant immunbristvirus (hiv), hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV) samt för de icke höljeförsedda virusen hepatit A-virus (HAV) och parvovirus B19.


Det finns övertygande klinisk erfarenhet av att hepatit A eller parvovirus B19 inte överförs med immunglobuliner och det antas också att antikroppsinnehållet på ett betydande sätt bidrar till virussäkerheten.


Det är starkt rekommenderat att produktens namn och satsnummer registreras varje gång Flebogamma DIF administreras till en patient för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.


Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, det vill säga är näst intill ”natriumfritt”. Patienten kan dock få mer än 1 injektionsflaska beroende på den ordinerade dosen.


Säkerhetsstudie efter godkännande

En säkerhetsstudie efter godkännandet föreslog en högre frekvens av infusioner förknippade med potentiellt relaterade biverkningar för Flebogamma DIF 100 mg/ml jämfört med Flebogamma DIF 50 mg/ml.


Pediatrisk population

Vid administrering av Flebogamma DIF till barn rekommenderas övervakning av patientens vitala tecken.

Interaktioner

Levande försvagade virusvacciner

Administrering av immunglobulin kan minska effekten av levande försvagade virusvacciner såsom mässling, röda hund, påssjuka och vattkoppor under en period på minst 6 veckor och upp till 3 månader. Efter administrering av denna produkt bör ett tidsmellanrum på 3 månader förflyta innan vaccination med levande försvagat virus görs. Vad gäller mässling kan denna effektminskning kvarstå i upp till 1 år. Patienter som får mässlingsvaccin bör därför kontrolleras med avseende på antikroppar.


Loopdiuretika

Undvik samtidig användning av loopdiuretika.


Pediatrisk population

Det kan förväntas att samma interaktioner som omnämns för vuxna även kan förekomma i den pediatriska populationen.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Graviditet

Säkerheten för läkemedel vid användning under graviditet har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar och ska därför endast ges med försiktighet till gravida kvinnor och ammande mödrar. IVIg produkter har visats passera placenta, med ökad omfattning under den tredje trimestern. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter förväntas under graviditeten, hos fostret eller spädbarnet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Immunglobuliner utsöndras i bröstmjölk och kan bidra till skyddande av spädbarnet från patogener som har en inkörsport via mucosa.

Fertilitet

Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder inte på skadliga effekter på fertiliteten.

Trafik

Förmågan att framföra fordon och hantera maskiner kan försämras av en del biverkningar, såsom yrsel, som förknippas med Flebogamma DIF. Patienter som upplever biverkningar under behandlingen ska vänta tills dessa har försvunnit innan de framför fordon eller hanterar maskiner.

Biverkningar

Sammanställning av säkerhetsprofilen

Biverkningar orsakade av humana normala immnglobuliner (i avtagande frekvens) är följande:

 • frossa, huvudvärk, yrsel, feber, kräkningar, allergiska reaktioner, illamående, artralgi, lågt blodtryck och måttlig ländryggsmärta

 • reversibla hemolytiska reaktioner, särskilt hos patienter med blodgrupp A, B eller AB och (sällsynt) hemolytisk anemi som kräver transfusion

 • (sällsynt) plötsligt blodtrycksfall och, i enstaka fall, anafylaktisk chock, även om patienten inte visat tecken på överkänslighet vid tidigare administrering

 • (sällsynt) övergående hudreaktioner (såsom kutan lupus erythematosis – ingen känd frekvens)

 • (mycket sällsynt) tromboemboliska reaktioner såsom hjärtinfarkt, stroke, lungemboli, djup ventrombos

 • fall av reversibel aseptisk meningit

 • fall av förhöjd serumkreatininnivå och/eller händelser med akut njursvikt

 • fall av transfusionsrelaterad akut lungskada (TRALI).

För information om virussäkerhet.


Översiktstabell över biverkningar

En ökning av frekvensen biverkningar genom de kliniska prövningarna, troligtvis relaterade till den ökade infusionshastigheten, har observerats.


Tabellen nedan är kategoriserade enligt MedDRA-systemets organklass (SOC and Preferred Term Level).


Frekvensen för varje biverkning har utvärderats med hjälp av följande kriterier:


 • mycket vanliga (≥1/10)

 • vanliga (≥1/100, <1/10)

 • mindre vanliga (≥1/1000, <1/100)

 • sällsynta (≥1/10 000, <1/1000)

 • mycket sällsynta (<1/10 000)

 • ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Källa: säkerhetsdatabas från kliniska prövningar samt säkerhetsstudier efter godkännandet hos totalt 160 patienter som exponerats för Flebogamma DIF 100 mg/ml (med totalt 915 infusioner)

Organsystem enligt MedDRA

Biverkningar

Frekvens efter patient

Frekvens efter infusion

Infektioner och infestationer

Influensa, aseptisk meningit, urinvägsinfektion

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Blodet och lymfsystemet

Bicytopeni, leukopeni

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Immunsystemet

Överkänslighet

Vanliga

Mindre vanliga

Metabolism och nutrition

Nedsatt aptit

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Psykiska störningar

Insomni, rastlöshet

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Centrala och perifiera nervsystemet

Huvudvärk

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Yrsel, tremor

Vanliga

Mindre vanliga

Redikulopati, synkope

Mindre vanliga

Ögon

Fotofobi

Vanliga

Mindre vanliga

Konjuktivit, makulopati, dimsyn

Mindre vanliga

Öron och balansorgan

Vertigo

Vanliga

Mindre vanliga

Öronsmärtor

Mindre vanliga

Hjärtat

Takykardi

Vanliga

Vanliga

Cyanos

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Blodkärl

Hypotoni

Vanliga

Vanliga

Diastolisk hypertoni, hypertoni


Mindre vanliga

Rodnad, hematom, lymfödem, systolisk hypertoni, trombos

Mindre vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Väsande adning

Vanliga

Mindre vanliga

Epistaxis, nästäppa, övreluftvägssyndrom med hosta, smärta i bihålorna, dyspné

Mindre vanliga

Magtarmkanalen

Illamående

Mycket vanliga

Vanliga

Kräkningar

Vanliga

Buksmärta, övre buksmärta, diarré, flatulens

Mindre vanliga

Obehag från buken, utspänd buk, muntorrhet, hematemes

Mindre vanliga

Hud och subkutan vävnad

Klåda, hudutslag

Vanliga

Mindre vanliga

Akne, alopeci, ekkymos, erytem, hyperhidros, palmarerytem, purpura

Mindre vanliga

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ryggvärk, myalgi

Vanliga

Vanliga

Obehag från extremiteterna, muskelkramper, muskelspänningar, nacksmärtor, smärtor i extremiteterna

Mindre vanliga

Artralgi, muskuloskeletalt obehag

Mindre vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Pyrexi, frossbrytningar/skakningar

Mycket vanliga

Vanliga

Frossa

Vanliga

Bröstobehag, bröstsmärta, fatigue, köldkänsla, reaktioner vid infusionsstället, sjukdomskänsla, perifert ödem, smärta

Mindre vanliga

Nervositetskänsla, influensaliknande sjukdom, erytem vid infusionsstället, smärta vid infusionsstället, försämrat allmäntillstånd

Mindre vanliga

Undersölningar

Förhöjd kroppstemperatur

Vanliga

Vanliga

Sänkt diastoliskt blodtryck, förhöjt blodtryck, förhöjt systoliskt blodtryck, ökad puls

Mindre vanliga

Sänkt systoliskt blodtryck, minskat hemoglobinvärde, minskad puls, ökat antal retikulocyter

Mindre vanliga

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

KontusionInfusionsrelaterad reaktionBeskrivning av utvalda biverkningar

De mest rapporterade biverkningarna efter beviljande av godkännande för försäljning av båda styrkorna var bröstsmärta, vallningar, förhöjt och sänkt blodtryck, obehagskänsla, dyspné, illamående, kräkningar, pyrexi, ryggsmärta, huvudvärk och frossbrytningar.


Pediatrisk population

Säkerhetsresultatet för fyra barnpatienter (≤ 17 år gamla) inkluderade i PID-studien och resultaten för 13 barn (i åldern 3 till 16 år) inkluderade i ITP-studien utvärderades. Andelen huvudvärk, frossbrytningar, pyrexi, illamående, kräkningar, hypotoni, ökning av hjärtfrekvensen och ryggsmärta hos barn visade sig vara högre än hos vuxna. Cyanos rapporterades hos ett barn men inte hos vuxna. Bedömning av vitala tecken i kliniska prövningar i den pediatriska populationen visade inget mönster av kliniskt relevanta förändringar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering kan leda till övervätskning och hyperviskositet, särskilt hos riskpatienter, inklusive äldre patienter eller patienter med nedsatt njurfunktion.


Pediatrisk population

Överdosering hos barn har inte etablerats med Flebogamma DIF. Precis som hos vuxna, kan överdosering med intravenösa immunoglobuliner leda till övervätskning och hyperviskositet.

Farmakodynamik

Humant normalt immunglobulin innehåller i huvudsak immunglobulin G (IgG) med ett brett spektrum av antikroppar mot infektiösa ämnen.


Humant normalt immunglobulin innehåller de IgG-antikroppar som återfinns i den normala befolkningen. Det framställs vanligen ur plasmapooler från minst 1000 donationer. Dess fördelning av immunglobulin G-subklasser motsvarar i stort sett fördelningen i normal human plasma.


Adekvata doser av detta läkemedel kan återställa onormalt låga immunglobulin G-nivåer till normala nivåer.


Verkningsmekanismen för andra indikationer än substitutionsterapi är inte helt klarlagd, men omfattar immunmodulerande effekter.


Tre kliniska prövningar utfördes med Flebogamma DIF: en för substitutionsterapi hos patienter med primär immunbrist (hos både vuxna och barn över 6 år) och två för immunomodulering hos patienter med immun trombocytopen purpura (en hos vuxna patienter och en annan hos både vuxna och barn mellan 3 och 16 år).


I en säkerhetsstudie efter godkännandet som omfattade 66 patienter visade Flebogamma DIF 100 mg/ml på en högre frekvens (18,46 %, n=24/130) av infusioner förknippade med potentiellt relaterade biverkningar än Flebogamma DIF 50 mg/ml (2,22 %, n=3/135). En försöksperson som behandlades med Flebogamma DIF 100 mg/ml uppvisade emellertid lindriga episoder med huvudvärk vid alla infusioner och ytterligare en patient hade 2 episoder med feber vid 2 infusioner. Det är värt att beakta att dessa 2 försökspersoner bidrog till den högre frekvensen av infusioner med biverkningar i denna grupp. Det fanns inga andra försökspersoner med fler än 1 infusion med biverkningar i båda grupperna.

Farmakokinetik

Humant normalt immunglobulin är omedelbart och fullständig biotillgänglig i patientens cirkulation efter intravenös administrering. Det fördelas relativt snabbt mellan plasma och extravaskulär vätska, efter ungefär 3-5 dagar uppnås jämvikt mellan intra- och extravaskulära kompartment.


Flebogamma DIF 100 mhg/ml har en halveringstid på ungefär 34-37 dagar. Denna halveringstid kan variera från patient till patient, särskilt vid primär immunbrist.


IgG och IgG-komplex bryts ner i celler i det retikulo-endoteliala systemet.


Pediatrisk population

Inga skillnader i de farmakokinetiska egenskaperna förväntas i den pediatriska populationen.

Prekliniska uppgifter

Toxicitetsstudier med engångsdoser har utförts i råtta och mus. Frånvaro av mortalitet med Flebogamma DIF med doser upp till 2500 mg/kg, och avsaknad av relevanta effekter på andnings-, cirkulations- och centrala nervsystemet, hos behandlade djur stödjer säkerheten med Flebogamma DIF.


Prövning av toxicitet vid upprepad dosering samt studier över embryofetal toxicitet går inte att genomföra på grund av induktion och interferens med antikroppar. Produktens effekt på immunsystemet hos nyfödda har inte undersökts.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Humant normalt immunglobulin (IVIg)


En ml innehåller:

Humant normalt immunglobulin…………………………100 mg

(varav minst 97 % IgG)


En injektionsflaska med 50 ml innehåller: 5 g humant normalt immunglobulin

En injektionsflaska med 100 ml innehåller: 10 g humant normalt immunglobulin

En injektionsflaska med 200 ml innehåller: 20 g humant normalt immunglobulin


Distribution av IgG subklasser (ungefärliga värden):

IgG1 66,6 %

IgG2 27,9 %

IgG3 3,0 %

IgG4 2,5 %


Innehåller maximalt 100 mikrogram/ml IgA.


Tillverkad av humant plasma


Hjälpämnen med känd effekt:

En ml innehåller 50 mg D-sorbitol


För fullständig förteckning över hjälpämnen.


Förteckning över hjälpämnen

D-sorbitol

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel, inte heller med andra IVIg-produkter.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 ºC.

Får ej frysas.


Särskilda anvisningar för destruktion

Produkten bör anta rums- eller kroppstemperatur före användning.


Lösningen bör vara klar till svagt opaliserande och färglös eller svagt gul. Lösning som är grumlig eller innehåller fällningar ska inte användas.


Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml Lösningen är klar eller svagt opaliserande och färglös eller svagt gul
50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
200 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av