Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ibuprofen ABECE

Förmånsstatus
Evolan

Oral suspension 20 mg/ml
(vit, jämn)

Antiinflammatoriskt medel med smärtstillande och febernedsättande verkan

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AE01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Ibuprofen ABECE

20 mg/ ml oral suspension
ibuprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan bu börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Ibuprofen Abece oral suspension måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dygn.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD IBUPROFEN ABECE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU GER IBUPROFEN ABECE
3. HUR DU GER IBUPROFEN ABECE
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR IBUPROFEN ABECE SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD IBUPROFEN ABECE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Det aktiva innehållsämnet i Ibuprofen Abece oral suspension är ibuprofen. Ibuprofen tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).


Ibuprofen Abece oral suspension används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk och tandvärk samt vid feber vid förkylningssjukdomar hos barn från 6 månaders ålder (som väger mer än 8 kg) och upp till 12 år.


Ibuprofen som finns i Ibuprofen Abece oral suspension kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU GER IBUPROFEN ABECE

Ge INTE Ibuprofen ABECE om ditt barn

 • är allergiskt (överkänsligt) mot ibuprofen eller mot något av övriga innehållsämnen i läkemedlet (se avsnitt 6)

 • har fått en astmaattack, rinnande näsa eller hudreaktion (t.ex. rodnader, nässelfeber) efter behandling med acetylsalicylsyra eller andra smärtlindrande läkemedel av NSAID-typ

 • har eller har haft (två eller flera gånger) magsår, brustet sår eller blödning i magtarmkanalen

 • har allvarliga problem med njurar, hjärta eller lever

 • är uttorkat, eftersom det finns risk för nedsatt njurfunktion

 • är i de sista 3 månaderna av en graviditet

 • är yngre än 6 månader

 • har en ärftlig intolerans mot vissa sockerarter (fruktosintolerans).

Om något av detta gäller för ditt barn, fråga läkare eller apotekspersonal om råd innan du ger detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du ger Ibuprofen Abece oral suspension om ditt barn:

- har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive "mini-stroke" eller transitorisk ischemisk attack (TIA)) 

- har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen, eller om du är rökare 

- har problem med lever, njurar eller tarmar

- har systemisk lupus erythematosus (SLE) eller annan bindvävssjukdom

- har kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, t.ex. ulcerös kolit eller Crohns sjukdom

- har astma eller allergiska sjukdomar i lungorna

- har vattkoppor

Kontakta läkare innan Ibuprofen Abece oral suspension används:

 • Om barnet är svårt medtaget eller har buksmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

 • Om barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

 • Om barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

 • Om behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

 • Om nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.


Andra läkemedel och Ibuprofen ABECE oral suspension

Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.  Ibuprofen Abece oral suspension kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel, t.ex:

- diuretika (urindrivande läkemedel)

- antikoagulerande läkemedel (dvs blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin, tiklopidin)

- läkemedel som sänker högt blodtryck

- mifepristone (används för abort)

- litium eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI, t.ex. fluoxetin, som används vid nedstämdhet)

- metotrexat (används vid ledgångsreumatism, psoriasis och vissa cancertyper)

- zidovudin (används vid HIV)

- kortikosteroider (antiinflammatoriska läkemedel, t.ex. prednison)

- hjärtglykosider (används vid hjärtproblem, t.ex. digoxin)

- ciklosporin eller takrolimus (används för att hämma kroppens immunförsvar)

- kinolonantibiotika (används vid många typer av infektioner, t.ex. ciprofloxacin)

- andra ibuprofenpreparat eller smärtstillande läkemedel av NSAID-typ, inklusive sådana som kan köpas receptfritt.


Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ibuprofen Abece oral suspension. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuprofen Abece oral suspension med andra läkemedel.


Följande information gäller generellt för ibuprofen och ges för fullständighetens skull, även om den inte är relevant för denna åldersgrupp:

Intag av Ibuprofen ABECE med mat och dryck

Du bör inte dricka alkohol under behandling med Ibuprofen Abece oral suspension, eftersom risken för att få biverkningar, särskilt sådana som påverkar magtarmkanalen eller centrala nervsystemet, kan vara förhöjd.

Graviditet och amning

Gravida kvinnor ska inte använda Ibuprofen Abece oral suspension under de tre sista tre månaderna av graviditeten, eftersom det kan vara skadligt för det ofödda barnet. Behandling under de första sex månaderna av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


Endast en liten mängd ibuprofen och dess nedbrytningsprodukter passerar över i bröstmjölk. Eftersom inga skadliga effekter på ammade barn hittills är kända, är det vanligen inte nödvändigt att avbryta amningen under korttidsbehandling med ibuprofen i rekommenderade doser.


Ibuprofen Abece oral suspension tillhör en grupp läkemedel (NSAID) som kan försämra fertiliteten hos kvinnor. Denna effekt försvinner när behandlingen med läkemedlet avslutas.

Körförmåga och användning av maskiner

Ibuprofen kan orsaka dåsighet och yrsel. Säkerställ att din reaktionsförmåga är normal innan du kör bil, använder maskiner eller utför andra arbetsuppgifter som kan vara farliga om du inte är helt alert.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Ibuprofen ABECE oral suspension

 • Maltitol kan ha en lätt laxerande effekt (kalorivärde 2,3 kcal/g). Om du vet att ditt barn inte tål vissa sockerarter, kontakta läkaren innan du ger detta läkemedel.

 • Natriummetylparahydroxibensoat (E219) och natriumpropylparahydroxibensoat (E217) kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjt).


3. HUR DU GER IBUPROFEN ABECE

Använd alltid Ibuprofen Abece oral suspension exakt som det står i bipacksedeln eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Skaka flaskan väl före uppmätning av dosen.


Ta alltid Ibuprofen Abece oral suspension enligt anvisningarna nedan. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


En dubbelsked med gradering 2,5 ml respektive 5 ml medföljer för att dosen ska kunna mätas upp med noggrannhet. 


Doserna bör ges cirka var 6:e till var 8:e timme, högst 3 gånger per dygn.


Ibuprofen Abece oral suspension bör användas högst 3 dagar i följd. Vid längre tids användning, eller om symtomen försämras rådgör alltid med läkare.


Detta läkemedel ska INTE ges om ditt barn är yngre än 6 månader eller väger mindre än 8 kg. Vanlig dos till barn är 20-30 mg/kg kroppsvikt per dygn uppdelat på flera doser. Kroppsvikten bör användas vid beräkning av dosen (åldersangivelsen är ungefärlig).

6–12 månader

(väger 8–10 kg)

En dos om 2,5 ml (50 mg) 3 gånger per dygn.

1– 3 år

(väger 10–15 kg)

En dos om 5,0 ml (100 mg) 3 gånger per dygn.

4– 6 år

(väger 15–20 kg)

En dos om 7,5 ml (150 mg) 3 gånger per dygn.

7– 9 år

(väger 20–30 kg)

En dos om 10 ml (200 mg) 3 gånger per dygn.

10–12 år

(väger 30–40 kg)

En dos om 15 ml (300 mg) 3 gånger per dygn.

Ges via munnen och är endast avsett för behandling under en kortare tidsperiod.

VARNING: ÖVERSKRID INTE ANGIVEN DOS.

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

Om du har glömt att ge Ibuprofen ABECE

Om du har glömt att ge en dos, ge den så snart du kommer ihåg, såvida det inte snart är dags att ge nästa dos. Ge aldrig dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du har gett för stor mängd av Ibuprofen ABECE

Om ditt barn eller någon annan fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsflaskan om du kan.


Symtomen på överdos kan vara illamående, magont, kräkningar (ev innehållande blod), huvudvärk, tinnitus (öronringningar), förvirring och okontrollerade ögonrörelser. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urinen, frossa och andningsproblem rapporterats.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


De vanligaste biverkningarna är irritation i magen, vilket kan orsaka problem hos vissa patienter.


Om ditt barn drabbas av följande, sluta att ge läkemedlet och uppsök läkare omedelbart:

 • blod i avföringen

 • svart, tjärliknande avföring

 • blodiga kräkningar eller mörka partiklar som ser ut som kaffesump

 • oförklarliga väsljud, andnöd, hudutslag (som kan vara svåra och omfatta blåsor eller hudavlossning), klåda eller blåmärken, yrsel, rusande hjärta eller vätskeansamling, t.ex. svullna anklar, för liten urinmängd

 • nackstelhet, huvudvärk, illamående, kräkningar, feber och förvirring (tecken på hjärnhinneinflammation)

 • ansiktssvullnad

 • ringningar i öronen (tinnitus)

 • njurproblem.

Om ditt barn upplever något av följande, sluta att ge läkemedlet och rådfråga läkare:

 • om barnets hud börjar bli röd eller om en skiftande hudreaktion utvecklas eller om blåsor börjar bildas i huden eller om huden flagar. Detta är dock mycket sällsynt.

 • oförklarad magsmärta, matsmältningsbesvär, halsbränna, illamående och/eller kräkningar

 • gula ögon och/eller gul hud

 • svår halsont med hög feber eller oförklarad blödning, blåmärken och trötthet.


Övriga biverkningar:
Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, upprördhet, irritabilitet eller trötthet

 • synstörningar

 • ljuskänslighet

 • magsår (ibland med blödning).

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

 • väderspänning, diarré eller förstoppning

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

 • Överkänslighetsreaktioner kan ibland uppträda, vilket kan orsaka hudutslag samt astmaattacker, svullnader på tungan och andnöd.

 • Leverproblem kan inträffa med ibuprofen.

 • Crohns sjukdom eller ulcerös kolit eller andra magproblem kan förvärras.

 • Med ibuprofen finns en liten, förhöjd risk för hjärtattack eller stroke. Risken är större vid behandling med höga doser och under en längre tidsperiod.

 • depression eller psykotiska reaktioner

 • håravfall

 • högt blodtryck.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • svår överkänslighetsreaktion i huden, DRESS (läkemedelsrelaterade utslag med eosinofili och systemiska symtom). Symtomen inkluderar hudklåda, feber, svullna lymfkörtlar och förhöjda halter av eosinofiler (en viss typ av vita blodkroppar).

5. HUR IBUPROFEN ABECE SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25ºC.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ibuprofen. 1 ml oral suspension innehåller 20 mg ibuprofen.

 • Övriga innehållsämnen är glycerol (E422), xantangummi, maltitol (E965), polysorbat 80, sackarinnatrium (E954), citronsyramonohydrat, natriummetylparahydroxibensoat (E219), natriumpropylparahydroxibensoat (E217), renat vatten och jordgubbssmak (innehåller propylenglykol).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ibuprofen Abece oral suspension är en vit suspension, som ges via munnen.

Detta läkemedel tillhandahålls i bruna flaskor av glas eller polyeten innehållande 50 ml, 100 ml eller 150 ml med barnskyddande och brytförseglat lock. En dubbelsked med gradering 2,5 ml respektive 5 ml medföljer.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB, Box 120, 182 12 Danderyd


Tillverkare

Pinewood Laboratories Ltd., Ballymacarbry, Clonmel, Co. Tipperary, Irland


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-09-17

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av