Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Numeta G19E

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Baxter

Infusionsvätska, emulsion
(Aminosyra- och glukoslösningarna är klara, färglösa eller lätt gulfärgade. Lipidemulsionen är en homogen vätska med mjölkliknande utseende)

Lösningar för parenteral nutrition, kombinationer

ATC-kod: B05BA10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Baxter omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Numeta

G19E Infusionsvätska, emulsion

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till ditt barns läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Om ditt barn får biverkningar, tala med ditt barns läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


Medicinen heter Numeta G19E infusionsvätska, emulsion, men kommer i resten av den här bipacksedeln bara att kallas för Numeta.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Numeta är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan ditt barn får Numeta
3. Hur Numeta fås
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Numeta ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Numeta är och vad det används för

 

Numeta G19E är en emulsion som innehåller näring speciellt utformad för barn äldre än 2 år och ungdomar upp till 18 år. Det ges genom en slang som placeras i ditt barns ven när ditt barn inte kan få i sig all den näring som han eller hon behöver genom att äta.


Numeta tillhandahålls som en trekammarpåse där de åtskilda kamrarna innehåller:

 • 50 mg/ml glukoslösning (socker)

 • 5,9 mg/ml aminosyralösning och elektrolyter (protein-byggstenar och salter)

 • 12,5 mg/ml lipidemulsion (fetter)

Beroende på ditt barns behov blandas två eller tre av dessa lösningar inuti infusionspåsen, innan läkemedlet ges till ditt barn.


Användande av Numeta måste ske under medicinsk övervakning.


2. Vad du behöver veta innan ditt barn får Numeta

Ditt barn ska inte få Numeta i följande fall:


När två lösningar blandats i påsen (“2 i 1”):

 • om ditt barn är allergiskt mot äggprotein, soja, jordnötter eller mot något av innehållsämnena i glukos- eller aminosyrekammaren (anges i avsnitt 6).

 • om ditt barns kropp inte kan utnyttja byggstenarna i protein.

 • om ditt barn har höga koncentrationer i blodet av någon av elektrolyterna som ingår i Numeta.

 • om ditt barn har hyperglykemi (för höga sockernivåer i blodet).


När tre lösningar blandats i påsen (“3 i 1”).

 • vid samtliga ovan situationer som nämns för ”2 i 1” samt följande:

 • om ditt barn har höga fettnivåer i blodet.


I samtliga fall, skall läkaren basera sitt beslut om eventuell behandling med Numeta på faktorer som ålder, vikt och kliniskt tillstånd. Läkaren kommer också att ta hänsyn till resultaten av eventuella tester som utförts.

Varningar och försiktighet

Tala med ditt barns läkare eller sjuksköterska innan barnet får Numeta.


Allergiska reaktioner:

Infusionen måste avbrytas omedelbart om några tecken eller symtom på allergisk reaktion (som feber, svettningar, frossa, huvudvärk, hudutslag eller andningssvårigheter) utvecklas. Detta läkemedel innehåller sojaolja, vilket i sällsynta fall kan orsaka överkänslighetsreaktioner. I mindre vanliga fall har man sett att vissa personer som är allergiska mot jordnötsprotein också är allergiska mot sojaprotein.


Risk för partikelbildning med ceftriaxon (ett anitibiotika):

Ett visst antibiotika, som kallas ceftriaxon, får inte blandas eller ges samtidigt med kalciuminnehållande lösningar (inklusive Numeta) då det ges till dig som dropp i en ven. Läkaren vet om detta och kommer inte att ge dem tillsammans till dig, inte ens via olika infusionsslangar eller på olika infusionsställen.

Läkaren kan dock ge kalcium och ceftriaxon efter varandra om infusionsslangar på olika infusionsställen används, eller om infusionsslangarna byts ut, eller spolas noggrant med fysiologisk koksaltslösning mellan infusionerna, för att undvika partikelbildning.


Bildande av små partiklar i lungornas blodkärl:

Andningssvårigheter kan vara ett tecken på att små partiklar har bildats som blockerar blodkärlen i lungorna (pulmonära vaskulär utfällningar). Tala med läkare eller sjuksköterska om ditt barn får svårigheter att andas. De kommer att fatta beslut om lämpliga åtgärder.


Infektioner och blodförgiftning:

Läkaren kommer noga att övervaka ditt barn med avseende på eventuella tecken på infektion. Användning av aseptisk teknik (en teknik fri från bakterier) vid placering och skötsel av katetern, samt när näringslösningen bereds, kan minska risken för infektion.


Ibland kan barn utveckla infektion och sepsis (bakterier i blodet) när de har en slang i en ven (intravenös kateter). Vissa läkemedel och sjukdomar kan öka risken för att infektion eller sepsis utvecklas. Patienter som behöver parenteral näring (näringstillförsel via en slang in i ett blodkärl) kan ha lättare att utveckla en infektion på grund av sitt medicinska tillstånd.


Fettöverbelastningssyndrom

Fettöverbelastningssyndrom har rapporterats för liknande läkemedel. Om din kropp har minskad eller nedsatt förmåga att göra sig av med fetterna i Numeta kan ”fettöverbelastningssyndrom” uppkomma (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar).


Förändringar i blodets kemiska nivåer:

Läkaren kommer att kontrollera och övervaka ditt barns vätskenivåer, blodets kemiska balans och andra blodnivåer, eftersom näringstillförsel till någon som är kraftigt undernärd ibland kan leda till förändringar av blodets kemiska nivåer. Extra vätska i vävnaderna och svullnad kan också utvecklas. Det rekommenderas att parenteral näring påbörjas långsamt och försiktigt.


Övervakning och justering:

Läkaren kommer att noga övervaka och justera dosen av Numeta så att det motsvarar ditt barns speciella behov, om barnet har följande tillstånd:


 • allvarligt posttraumatiskt tillstånd

 • allvarlig diabetes mellitus (sockersjuka)

 • chock

 • hjärtattack

 • svår infektion

 • vissa typer av koma


Används med försiktighet vid:

Numeta ska användas med försiktighet om barnet har:

 • lungödem (vätska i lungorna) eller hjärtsvikt

 • allvarliga leverproblem

 • svårighet att tillgodogöra sig näringsämnen

 • högt blodsocker

 • njurproblem

 • allvarliga ämnesomsättningsrubbningar (när olika ämnen inte bryts ned på normalt sätt i kroppen)

 • koaguleringssjukdom (rubbningar i blodets förmåga att levras)


Barnets vätskestatus, levervärden och/eller blodvärden kommer att övervakas noga..

Andra läkemedel och Numeta

Tala om för läkare om ditt barn använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Numeta får inte ges samtidigt som:

 • blod genom samma infusionsaggregat på grund av risk för pseudoagglutination (att de röda blodkropparna klumpar ihop sig).

 • ceftriaxon (ett antibiotikum) på grund av risken för partikelbildning.


Kumarin och warfarin (blodförtunnande):

Läkaren kommer noga att övervaka ditt barn om barnet behandlas med kumarin och warfarin. Oliv- och sojaolja innehåller naturligt vitamin K1. Vitamin K1 kan interagera med läkemedel som exempelvis kumarin och warfarin. Det är blodförtunnande läkemedel som används för att förhindra att blodet koagulerar.


Laboratorietester:

Lipiderna i denna emulsion kan påverka resultaten av vissa laboratorieprover. Laboratorieprover kan tas efter 5 till 6 timmar om inga ytterligare lipider ges.


Interaktioner med Numeta och läkemedel som kan påverka kaliumnivåerna/nedbrytningen:

Numeta innehåller kalium. Höga nivåer av kalium i blodet kan orsaka onormal hjärtrytm. Särskild försiktighet måste iakttas för patienter som tar diuretika (urindrivande läkemedel) eller ACE-hämmare (läkemedel mot högt blodtryck), eller angiotensin II-receptorantagonister (läkemedel mot högt blodtryck), eller immunosuppressiva läkemedel (läkemedel som kan hämma kroppens normala immunförsvar). Dessa typer av läkemedel kan höja kaliumnivåerna.

Graviditet, amning och fertilitet

Tillräckligt med data från behandling av gravida eller ammande kvinnor med Numeta saknas. Läkaren skall noggrant överväga de potentiella riskerna och fördelarna för varje patient innan Numeta ordineras.


3. Hur Numeta fås

Ditt barn ska alltid få Numeta enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


Åldersgrupper

Numeta G19E har utvecklats för att motsvara näringsbehoven hos barn äldre än 2 år och ungdomar upp till 18 år.


Läkaren avgör om detta läkemedel är lämpligt för ditt barn.


Administrering

Detta läkemedel är en emulsion för infusion. Det ges genom en plastslang i en ven i ditt barns arm eller i en stor ven i ditt barns bröst.


Ditt barns läkare kan välja att inte ge lipider (fetter) till ditt barn. Påsen med Numeta är utformad så att endast förslutningen mellan kamrarna med aminosyror/elektrolyter och glukos kan brytas om nödvändigt. Förslutningen mellan kamrarna med aminosyror och lipider förblir i så fall intakt. Innehållet i påsen kan därefter infunderas utan lipider.


Dosering och behandlingens längd

Ditt barns läkare avgör vilken dos barnet skall få och under hur lång tid läkemedlet ska ges. Dosen beror på barnets näringsbehov. Doseringen avgörs utifrån barnets vikt, medicinska tillstånd och kroppens förmåga att bryta ned och tillgodogöra sig innehållsämnena i Numeta. Extra näringsämnen eller proteiner kan också ges, antingen via munnen eller som infusion till blodet.

Om ditt barn har fått för stor mängd av Numeta

Symtom

För mycket av detta läkemedel eller att det ges för snabbt kan leda till följande:

 • Illamående

 • kräkningar

 • frossa

 • elektrolytrubbningar (olämpliga mängder elektrolyter i blodet)

 • tecken på hypervolemi (ökad cirkulerande blodvolym)

 • acidos (ökad surhetsgrad på blodet)


I sådana situationer måste infusionen avbrytas omedelbart. Ditt barns läkare kommer att avgöra om ytterligare åtgärder krävs.


För att förhindra detta skall läkaren regelbundet övervaka ditt barns tillstånd och testa barnets blodvärden under behandlingen.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla barn behöver inte få dem.


Om du märker någon förändring i hur ditt barn mår under eller efter behandlingen, kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska.


Testerna som läkaren utför medan ditt barn får detta läkemedel skall minimera risken för biverkningar.


Om tecken på allergisk reaktion uppkommer ska infusionen omedelbart avbrytas och läkare kontaktas. Detta kan vara allvarligt och symtomen kan vara:

 • svettningar

 • frossa

 • huvudvärk

 • hudutslag

 • andningssvårigheter


Andra biverkningar som har observerats är:


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter

 • låg fosfatnivå i blodet (hypofosfatemi)

 • hög sockernivå i blodet (hyperglykemi)

 • hög kalciumnivå i blodet (hyperkalcemi)

 • hög triglyceridnivå i blodet (hypertriglyceridemi)

 • elektrolytrubbningar (hyponatremi)


Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter

 • Höga halter av fetter i blodet (hyperlipidemi)

 • Tillstånd där galla inte kan flöda från levern till tolvfingertarmen (gallstas). Tolvfingertarmen är en av tarmarna

Följande biverkningar har rapporterats med andra läkemedel för parenteral nutrition:

Minskad eller begränsad förmåga att göra sig av med fetterna i Numeta kan leda till fettöverbelastningssyndrom. Följande tecken och symtom på detta syndrom är oftast reversibla när infusionen av lipidemulsionen stoppats:

 • Plötslig och abrupt försämring av patientens medicinska tillstånd.

 • Höga fettnivåer i blodet (hyperlipidemi)

 • Feber

 • Fettinfiltration i levern (hepatomegali)

 • Försämrad leverfunktion

 • Minskat antal röda blodkroppar (anemi), vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet eller andnöd.

 • Lågt antal vita blodkroppar (leukopeni), vilket kan öka infektionsrisken.

 • Lågt antal blodplättar (trombocytopeni), vilket kan öka risken att få blåmärken och/eller blödningar.

 • Koaguleringssjukdomar som påverkar blodets levringsförmåga.

 • Koma, som kräver sjukhusinläggning.

Bildning av små partiklar som kan blockera blodkärlen i lungorna (pulmonära vaskulära utfällningar) eller andningssvårigheter.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Numeta ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på påsen och den yttre förpackningen (MM/ÅÅÅÅ). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Får ej frysas.


Förvaras i ytterpåsen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Numeta tillhandahålls i en påse med tre kamrar. Varje påse innehåller en steril kombination av en glukoslösning, en aminosyralösning för barn med elektrolyter samt en lipidemulsion enligt beskrivningen nedan.


Förpackningens storlek

50 g/100 ml glukoslösning

5,9 g/100 ml aminosyralösning med elektrolyter

12,5 g/100 ml lipidemulsion

1 000 ml

383 ml

392 ml

225 ml


Utseende före beredning:


 • Lösningarna i aminosyra- och glukoskamrarna är klara, färglösa eller lätt gulfärgade.

 • Kammaren med lipidemulsionen innehåller en homogen vätska med ett mjölkliknande utseende.


Utseende efter beredning:

 • “2 i 1”-lösningen för infusion är klar, färglös eller svagt gul

 • “3 i 1”-emulsionen för infusion är homogen och mjölkliknande


Påsen med tre kamrar är tillverkad av flerskiktad plast.


För att undvika kontakt med luften är Numeta förpackad i en ytterpåse med en syrebarriär som också kan innehålla syreindikator.


Förpackningsstorlekar

1 000 ml påse: 6 st i varje kartong

1 påse med 1000 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning


I Sverige

Baxter Medical AB

Box 63

164 94 Kista


Tillverkare


BAXTER S.A

Boulevard Rene Branquart, 80

7860 Lessines

BELGIEN


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike

Tyskland

Numeta G 19 % E Emulsion zur Infusion

Belgien

Luxemburg

NUMETZAH G 19 % E, émulsion pour perfusion

Frankrike

NUMETAH G 19 % E émulsion pour perfusion

Danmark

Norge

Sverige

Numeta G19E

Tjeckien

Grekland

NUMETA G 19 % E

Nederländerna

NUMETA G19%E emulsie voor infusie

Irland

Storbritannien

Numeta G19%E, Emulsion for Infusion

Italien

NUMETA G19%E emulsione per infusione

Finland

Numeta G19E infuusioneste, emulsio

Polen

NUMETA G 19 % E

Portugal

Numeta G19%E

Spanien

NUMETA G19%E, emulsión para perfusiónDenna bipacksedel ändrades senast 2016-01-12

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


* Vänligen observera att i vissa fall kan denna produkt administreras i hemmet av föräldrar eller andra vårdgivare.

I sådana fall bör förälder/vårdgivare läsa följande information.


Inga tillsatser till påsen får göras utan att blandbarheten har kontrollerats. Detta kan leda till bildande av partiklar eller nedbrytning av lipiderna, som i sin tur kan resultera i att blodkärlen täpps till.


Numeta skall uppnå rumstemperatur före användning.


Innan Numeta ges skall påsen beredas enligt bilderna nedan.


Kontrollera att påsen inte är skadad. Använd endast påsen om den är oskadad. En oskadad påse ser ut så här:

 • De icke-permanenta förslutningarna är obrutna. Detta syns genom att det inte har skett någon blandning av de tre kamrarna.

 • Aminosyralösningen och glukoslösningen är klara, färglösa eller lätt gulfärgade och utan synliga partiklar.

 • Lipidemulsionen är en homogen vätska med ett mjölkliknande utseende.Innan du öppnar ytterpåsen, kontrollera färgen på syreindikatorn. Syreindikatorn är en färgad disk som kan återfinnas i ytterpåsen. Jämför den med referensfärgen som finns tryckt bredvid OK-symbolen på indikatorns etikett. Använd inte produkten om syreindikatorns färg inte överensstämmer med referensfärgen som finns tryckt bredvid OK-symbolen.


Bild 1: Ytterpåsen

Öppna: Avlägsna den skyddande ytterpåsen. Kasta ytterpåsen och syreindikatorn.


Bild 2: Avlägsna ytterpåsen

Blandning: Produkten ska vara rumstempererad när de icke-permanenta förslutningarna bryts. Placera påsen på en plan ren yta. Använd inte påsen om innehållet har blandats på grund av att förslutningarna mellan kamrarna oavsiktigt har gått sönder under transporten.


Aktivering av trekammarpåsen (blandning av tre lösningar)


Börja rulla påsen från D-hängarsidan.


Bild 3: Börja rulla.


Tryck tills förslutningen öppnats.

Bild 4:Tryck tills förslutnirslutningen öppnats.


Byt sedan riktning genom att rulla påsen mot D-hängaren. Fortsätt tills förslutningen är helt öppen. Fortsätt på samma sätt för att öppna den andra förslutningen.


Bild 5: Rulla påsen igen

Vänd på påsen minst tre gånger för att blanda innehållet ordentligt. Blandningens utseende efter beredning är en mjölkliknande emulsion.Bild 6: Vänd på påsen


Avlägsna skyddslocket från administreringsporten och för in infusionsaggregatet.


Bild 7: Avslägsna skyddslocket


Aktivering av tvåkammarpåsen (blandning av två lösningar)


För att blanda endast två lösningar rullar du påsen från det övre (änden med hängaren) hörnet på förslutningen som separerar lösningarna. Tryck för att öppna förslutningen mellan kamrarna med glukos och aminosyror.


Bild 8: Blanda endast två lösningar

Vänd påsen så att kammaren med lipidemulsion befinner sig närmast den som bereder lösningen. Rulla påsen samtidigt som du skyddar kammaren med lipidemulsion med händerna.Bild 9 Vänd påsen

Tryck med den ena handen och rulla påsarna mot portarna.


Bild 10: Tryck, och rulla

Ändra riktning genom att rulla påsen mot överdelen (änden med hängaren). Tryck med den andra handen och fortsätt tills förslutningen mellan aminosyra- och glukoskamrarna har öppnats helt.


Bild 11: Ändra riktning

Vänd på påsen minst tre gånger för att blanda innehållet ordentligt. Blandningens utseende efter beredning skall vara klar, färglös eller svagt gul.


Bild 12: Vänd på påsen

Avlägsna skyddslocket från administreringsporten och för in infusionsaggregatet.


Bild 13: Avlägsna skyddslocket


Flödeshastigheten ska ökas gradvis under den första timmen. Administreringshastigheten måste justeras utifrån följande faktorer:

 • vilken dos som adminstreras

 • det dagliga volymintaget

 • infusionens varaktighet


Hållbarhet efter att lösningarna har blandats:


Produkten skall användas omedelbart efter att de icke-permanenta förslutningarna mellan de två eller tre kamrarna har öppnats. Hållbarhetsstudier av blandningarna har gjorts för 7 dagar mellan 2°C och 8°C, följt av 48 timmar vid 30°C.Hållbarhet efter tillsatser (elektrolyter, spårämnen, vitaminer, vatten):


För specifika tillsatsblandningar har stabilitet påvisats hos Numeta i 7 dagar vid 2°C till 8°C följt av 48 timmar vid högst 30°C.

Från mikrobiologisk synvinkel skall blandningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, ligger ansvaret för lagringstid och lagringsförhållanden före användning på användaren. Lagringstiden bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8°C, såvida inte beredning/spädning/tillsats skett enligt kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Använd inte Numeta om påsen är skadad. En skadad påse ser ut så här:

 • De icke-permanenta förslutningarna är brutna.

 • Någon av kamrarna innehåller en blandning av flera lösningar.

 • Aminosyra- och glukoslösningen är inte klara, färglösa eller lätt gulfärgade, och/eller innehåller synliga partiklar.

 • Lipidemulsionen är inte en homogen vätska med ett mjölkliknande utseende.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Innehållsdeklaration (Numeta G19E)

Ingrediens(per påse)

1 000 ml

Per 2-i-1 eller 3-i-1 blandning

2-i-1

3-i-1

775 ml

1000 ml

Aktivt ämne

  

Alanin

1,83 g

1,83 g

Arginin

1,92 g

1,92 g

Asparaginsyra

1,37 g

1,37 g

Cystein

0,43 g

0,43 g

Glutaminsyra

2,29 g

2,29 g

Glycin

0,91 g

0,91 g

Histidin

0,87 g

0,87 g

Isoleucin

1,53 g

1,53 g

Leucin

2,29 g

2,29 g

Lysinmonohydrat

2,82 g

2,82 g

motsvarar lysin

2,51 g

2,51 g

Metionin

0,55 g

0,55 g

Ornitinhydroklorid

0,73 g

0,73 g

motsvarar ornitin

0,57 g

0,57 g

Fenylalanin

0,96 g

0,96 g

Prolin

0,69 g

0,69 g

Serin

0,91 g

0,91 g

Taurin

0,14 g

0,14 g

Treonin

0,85 g

0,85 g

Tryptofan

0,46 g

0,46 g

Tyrosin

0,18 g

0,18 g

Valin

1,74 g

1,74 g

Natriumklorid

1,79 g

1,79 g

Kaliumacetat

3,14 g

3,14 g

Kalciumklorid-
dihydrat

0,56 g

0,56 g

Magnesiumacetat-
tetrahydrat

0,55 g

0,55 g

Natriumglycero-
fosfat, hydratiserat

2,21 g

2,21 g

Glukos-
monohydrat

210,65 g

210,65 g

motsvarar vattenfri glukos

191,50 g

191,50 g

Olivolja, raffinerad +
sojaolja, raffinerad

-

28,1 gVarje Numeta lösning/emulsion innehåller följande:


Ämne (per 100 ml)

1 000 ml

Per 2-i-1 eller 3-i-1 blandning

2-i-1

3-i-1

Volym (ml)

775

1000

Kväve (g)

0,45

0,35

Aminosyror (g)

3

2,3

Glukos (g)

24,7

19,2

Lipider (g)

inte tillämpligt

2,8

Energi:

  

Kalorier totalt (kcal)

111

114

Icke-proteinkalorier (kcal)

99

105

Glukoskalorier (kcal)

99

77

Lipidkalorier (kcal)

inte tillämpligt

28

Elektrolyter:

  

Natrium (mmol)

5,8

4,6

Kalium (mmol)

4,1

3,2

Magnesium (mmol)

0,33

0,26

Kalcium (mmol)

0,5

0,38

Fosfata (mmol)

0,93

0,93

Acetat (mmol)

4,8

3,7

Klorid (mmol)

5,5

4,3

Malat (mmol)

1,1

0,9

pH

5,5

5,5

Osmolaritet (mOsm/l)

1835

1460


aFosfat i 3-i-1-blandningen inbegriper fosfor från lipidemulsionen (äggfosfolipider)


Övriga innehållsämnen är:


L-äppelsyra a

Saltsyra a

Renad äggfosfatid

Glycerol

Natriumoleat

Natriumhydroxid a

Vatten för injektionsvätskor


a för pH-justering

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av