FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Desogestrel Orifarm

Orifarm Generics AB

Filmdragerad tablett 75 mikrog
Avregistreringsdatum: 2021-01-31 (vit till benvit, rund, bikonvex tablett utan prägling. Diameter 5,4-5,8 mm, tjocklek 3,0-3,4 mm)

Hormonella preventivmedel för systemisk användning

Aktiv substans:
ATC-kod: G03AC09
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Desogestrel Orifarm

75 mikrogram filmdragerade tabletter
desogestrel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, barnmorska, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, barnmorska, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Desogestrel Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Desogestrel Orifarm
3. Hur du använder Desogestrel Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Desogestrel Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Desogestrel Orifarm är och vad det används för

 

Desogestrel Orifarm används för att förhindra graviditet. Desogestrel Orifarm innehåller små mängder av en sorts kvinnligt könshormon, gestagenet desogestrel. Därför kallas Desogestrel Orifarm för minipiller. I motsats till kombinerade p-piller så innehåller minipiller inte något östrogen som komplement till gestagenet.


Desogestrel Orifarm skiljer sig från andra minipiller genom att ha en tillräckligt hög dos för att i de allra flesta fallen förhindra ägglossning. Därför ger Desogestrel Orifarm ett gott skydd mot graviditet.


De flesta minipillren fungerar framför allt genom att förhindra spermierna från att nå livmodern men hindrar inte alltid äggceller från att mogna, som är den huvudsakliga effekten av kombinerade p-piller.


I motsats till kombinerade p-piller kan Desogestrel Orifarm användas av kvinnor som inte tål östrogen eller kvinnor som ammar. En nackdel är att blödningarna kan bli mer oregelbundna när man använder Desogestrel Orifarm. Det kan också hända att du inte får några blödningar alls.


Desogestrel som finns i Desogestrel Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, barnmorska, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Desogestrel Orifarm

 

Liksom andra hormonella preventivmedel så skyddar Desogestrel Orifarm inte mot HIV-infektion (AIDS) eller andra sexuellt överförda sjukdomar.Använd inte Desogestrel Orifarm

 • om du är allergisk mot desogestrel eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har trombossjukdom. Trombos är bildandet av en blodpropp i ett blodkärl (t.ex. i benen (djup ventrombos) som bland annat kan hamna i lungorna och orsaka en lungemboli).

 • om du har eller har haft gulsot (gulfärgad hud) eller allvarlig leversjukdom och dina levervärden inte återgått till det normala.

 • om du har, eller misstänker att du har, cancer som är känslig för könshormoner, som vissa typer av bröstcancer.

 • om du har underlivsblödning som inte utretts.


Berätta för din läkare/barnmorska innan du börjar använda Desogestrel Orifarm om något av detta gäller dig. Det kan hända att du får rekommendationen att använda en preventivmetod som inte innehåller hormoner. Kontakta genast din läkare eller barnmorska om något av dessa tillstånd skulle uppträda för första gången när du använder Desogestrel Orifarm.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, barnmorska, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Desogestrel Orifarm.


Var särskilt försiktig med Desogestrel Orifarm:

 • om du har eller har haft bröstcancer

 • om du har levercancer, då en möjlig påverkan av Desogestrel Orifarm inte kan uteslutas.

 • om du har trombossjukdom

 • om du har diabetes

 • om du lider av epilepsi (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Desogestrel Orifarm”)

 • om du lider av tuberkulos (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Desogestrel Orifarm”)

 • om du har högt blodtryck

 • om du har eller har haft kloasma (gulbruna färgfläckar på huden, framför allt i ansiktet); i så fall ska du undvika allt för mycket solljus och ultravioletta strålar.


När Desogestrel Orifarm används i närvaro av något av ovan tillstånd, kan du behöva gå på extra kontroller. Din läkare/barnmorska kommer att förklara för dig.


Bröstcancer

Kontrollera dina bröst regelbundet och kontakta din läkare/barnmorska snarast om du upptäcker någon knöl i dina bröst.


Bröstcancer har upptäckts något oftare hos kvinnor som använder p-piller än hos kvinnor i samma ålder som inte gör det. Om kvinnorna slutar med p-piller minskar risken gradvis så att den efter 10 år är densamma som hos kvinnor som aldrig använt p-piller. Bröstcancer är sällsynt hos kvinnor under 40 år men risken ökar med stigande ålder. Därför kommer de extra fallen av diagnostiserad bröstcancer att vara fler vid högre ålder. Hur länge kvinnan har använt p-piller har mindre betydelse.


För varje 10 000 kvinnor som använder p piller i upp till fem år och som slutar vid 20 års ålder kommer man att finna mindre än 1 extra fall av bröstcancer upp till 10 år efter det att behandlingen avslutats, förutom de 4 som normalt upptäcks i denna åldersgrupp. På samma sätt kommer det för 10 000 kvinnor som använt p piller upp till fem år och som slutar vid 30 års ålder att upptäckas 5 extra fall förutom de 44 fall som normalt upptäcks. Hos 10 000 kvinnor som använt p piller i upp till fem år och slutar vid 40 års ålder kommer man att upptäcka 20 extra fall förutom de 160 som normalt diagnostiseras.


Risken för bröstcancer hos kvinnor som använder minipiller som Desogestrel Orifarm anses vara jämförbar med risken hos kvinnor som använder p-piller också innehåller östrogen (kombinerade p-piller), bevisen är dock inte lika starka.


Bröstcancer hos kvinnor som använder p-piller verkar ha mindre benägenhet att spridas än bröstcancer hos kvinnor som inte använder p-piller. Man känner inte till om skillnaden i bröstcancerrisk är orsakad av p-pillren. Det kan vara så att kvinnor som använder p-piller oftare undersöks och att bröstcancer upptäcks tidigare.


Trombos

Uppsök din läkare/barnmorska omedelbart om du uppmärksammar möjliga tecken som tyder på trombos (se även ”Regelbundna kontroller”).

Trombos är bildandet av en blodpropp, som kan blockera ett blodkärl. Tromboser uppkommer ibland i de djupa venerna i benen (djup ventrombos). Om en sådan blodpropp lossnar från venen där den har bildats kan den komma till artärerna i lungorna och orsaka en så kallad lungemboli. Lungemboli kan vara ett livshotande tillstånd. Djup ventrombos är ovanligt. Det kan uppstå oavsett om man använder p-piller eller inte. Det kan också uppstå under graviditet.


Risken vid användning av kombinerade p-piller är större än om man inte använder p-piller. Risken med minipiller, som Desogestrel Orifarm, anses vara lägre än med de p-piller som innehåller östrogen (kombinerade p-piller).

Psykiska störningar

Vissa kvinnor som använder hormonella preventivmedel, inräknat Desogestrel Orifarm, har rapporterat depression eller nedstämdhet. Depressioner kan vara allvarliga och ibland leda till självmordstankar. Om du upplever humörförändringar och symtom på depression ska du snarast möjligt kontakta läkare för rådgivning.

Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt av desogestrel hos ungdomar under 18 år har inte fastställts.

Andra läkemedel och Desogestrel Orifarm

Tala om för läkare, barnmorska eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit, eller kan tänkas använda andra läkemedel. 

Tala också om för andra läkare och tandläkare som förskriver läkemedel (eller apotekspersonal) att du använder Desogestrel Orifarm. De kan tala om för dig om du behöver använda ytterligare preventivt skydd (till exempel kondom) och i så fall under hur lång tid eller om användningen av något annat läkemedel som du behöver måste ändras.


Vissa läkemedel

 • kan ha en inverkan på nivåerna av Desogestrel Orifarm i blodet

 • kan göra det mindre effektivt i att förhindra graviditet

 • kan orsaka oväntade blödningar.


Sådana läkemedel är läkemedel mot:

 • epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, felbamat topiramat och fenobarbital)

 • tuberkulos (t.ex. rifampicin, rifabutin)

 • HIV-infektion (t.ex. ritonavir, nelfinavir, nevirapine, efavirenz)

 • Hepatit C-virusinfektioner (t ex boceprevir, telaprevir) 

 • andra infektioner (griseofulvin)

 • högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (bosentan

 • nedstämdhet (naturläkemedel som innehåller johannesört (hypericum perforatum)).

 • vissa bakterieinfektioner (t ex klaritromycin, erytromycin)

 • svampinfektioner (t ex ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)

 • högt blodtryck (hypertoni), kärlkramp (angina) eller vissa hjärtrytmrubbningar (t ex diltiazem).


Om du använder läkemedel eller (traditionella) växtbaserade läkemedel som kan göra Desogestrel Orifarm mindre effektivt ska en barriärmetod (till exempel kondom) användas. Eftersom effekten av ett annat läkemedel på Desogestrel Orifarm kan finnas kvar i upp till 28 dagar efter avslutad behandling med läkemedlet, är det nödvändigt att använda en barriärmetod under hela denna tid.

Din läkare/ barnmorska berättar för dig om du behöver kompletterande skydd, och i så fall hur länge.


Desogestrel Orifarm kan även påverka effekten av andra läkemedel, antingen genom att öka effekten (t.ex. läkemedel innehållande ciklosporin) eller minska effekten (t ex lamotrigin).


Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel.

Användning av Desogestrel Orifarm med mat och dryck

Du kan ta Desogestrel Orifarm med eller utan mat och dryck. Svälj tabletten med vatten.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Använd inte Desogestrel Orifarm om du är gravid eller om du misstänker att du är gravid.

Om du blir gravid under behandling med Desogestrel Orifarm ska du sluta ta detta läkemedel.


Amning

Desogestrel Orifarm kan användas medan du ammar. Desogestrel Orifarm verkar inte påverka bröstmjölkens produktion eller kvalitet. Emellertid har enstaka rapporter beskrivit en minskad bröstmjölksproduktion under användning av Desogestrel Orifarm. En liten mängd av den aktiva substansen i Desogestrel Orifarm passerar över i bröstmjölken.


Hälsan hos barn till kvinnor som har använt Desogestrel Orifarm under amningen i 7 månader, har följts tills barnen blivit 2,5 år. Inga negativa effekter på deras tillväxt och utveckling upptäcktes.

Tala med din läkare/barnmorska om du ammar och vill använda Desogestrel Orifarm.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inget som tyder på att reaktionsförmågan eller koncentrationen påverkas av behandlingen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare, barnmorska eller apotekspersonal om du är osäker.

Desogestrel Orifarm innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare/barnmorska innan du tar denna medicin.


Regelbundna kontroller

När du använder Desogestrel Orifarm kommer din läkare/barnmorska att tala om för dig när du skall komma tillbaka för kontroll. Hur täta kontrollerna ska vara, och vad de innehåller, varierar från person till person.


Kontakta din läkare/barnmorska så snart som möjligt om:

 • du har allvarlig smärta eller svullnad i något av benen, oförklarad smärta i bröstet, andfåddhet, ovanlig hosta framför allt i kombination med blodblandad saliv (som kan vara tecken på trombos)

 • du får plötslig, kraftig smärta i magen eller om huden blir gulfärgad (som kan vara tecken på leverproblem)

 • du känner en knuta i bröstet (som kan vara tecken på bröstcancer)

 • du får plötslig, kraftig smärta i nedre delen av buken (det kan vara tecken på ett utomkvedshavandeskap, alltså en graviditet utanför livmodern)

 • du är sängliggande eller skall genomgå en större operation (konsultera din läkare/barnmorska minst fyra veckor i förväg)

 • du får ovanliga, kraftiga blödningar i underlivet

 • du misstänker att du är gravid


3. Hur du använder Desogestrel Orifarm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, barnmorska eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal om du är osäker.


När och hur du ska ta tabletterna

Varje Desogestrel Orifarm-karta innehåller 28 tabletter. Pilar finns tryckta på framsidan av kartan, mellan tabletterna. På baksidan av kartan finns veckodagarna tryckta på folien. Varje tablett motsvaras av en veckodag. Varje gång du påbörjar en ny karta ska du ta en tablett från den översta raden. Börja inte med vilken tablett som helst. Om du t.ex. börjar på en onsdag, så ska du ta tabletten från översta raden märkt med ”ONS”. Fortsätt att ta en tablett dagligen till kartan är tom, följ alltid pilarnas riktning. Genom att kontrollera på baksidan av kartan kan du alltid enkelt se om du redan tagit dagens tablett. Ta dina tabletter vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Tabletterna ska sväljas hela med vatten. Du kan få blödningar när du använder Desogestrel Orifarm, men du ska fortsätta att ta tabletterna som vanligt. När en karta är slut ska du fortsätta med en ny karta nästa dag - alltså utan något tablettuppehåll och utan att invänta en blödning.


Den första Desogestrel Orifarm-kartan

 • Om du inte använt något hormonellt preventivmedel under den senaste månaden
  Vänta tills mensen börjar. Ta den första Desogestrel Orifarm-tabletten på den första blödningsdagen. Du behöver inte använda något extra skydd. Du kan också starta på dag 2-5 av din menstruation men då måste du använda extra skydd (av barriärtyp t.ex. kondom) under de första sju dagarna.


 • Om du byter från ett kombinerat p-piller, p-ring eller p-plåster
  Du kan börja med den första Desogestrel Orifarm-tabletten dagen efter att du tagit den sista tabletten för ditt kombinerade p-piller, eller samma dag som du tar ut din p-ring eller tar bort ditt p-plåster (det betyder alltså att du inte ska ha någon tablettfri, ringfri eller plåsterfri vecka). Om ditt p-piller också innehåller hormonfria tabletter (28-karta) kan du starta med Desogestrel Orifarm dagen efter det att du tog den sista aktiva tabletten (om du inte är säker på vilken tablett det är fråga din läkare/barnmorska eller apotekspersonal). Om du följer instruktionerna behöver du inte använda något extra skydd. Du kan också senast börja dagen efter den sista dagen på den tablettfria, ringfria eller plåsterfria veckan, eller intag av den inaktiva tablett av din nuvarande preventivmedel, men då måste du använda extra skydd (t.ex. kondom) de första sju dagarna.


 • Om du byter från ett annat minipiller
  Du kan sluta med minipiller och börja med Desogestrel Orifarm vilken dag som helst. Du behöver inget extra skydd.


 • Om du byter från p-spruta, p-stav eller hormonspiral
  Börja med Desogestrel Orifarm på den dag du skulle ha fått din nästa p-spruta eller på den dag som din p-stav eller hormonspiral tas ut. Du behöver inget extra skydd.


 • Efter att ha fött barn

  Du kan börja med Desogestrel Orifarm 21 till 28 dagar efter förlossningen. Om du börjar senare måste du använda extra skydd de sju första dagarna som du tar tabletterna. Om du har haft samlag bör du försäkra dig om att du inte är gravid innan du börjar med Desogestrel Orifarm. Information om amning kan du finna under rubriken ”Graviditet och amning”. Din läkare/barnmorska kan också ge dig råd.


 • Efter missfall eller gjort abort
  Din läkare/ barnmorska kommer att ge dig råd.

Om du har använt för stor mängd av Desogestrel Orifarm

Det finns inga rapporter om allvarliga skadliga effekter om man tagit flera Desogestrel Orifarm-tabletter vid ett tillfälle. Symtomen som kan komma är illamående och kräkningar, och hos unga flickor en lätt underlivsblödning. För ytterligare information kontakta din läkare/barnmorska.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, barnmorska, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta en eller flera tabletter

 • Om du är mindre än 12 timmar försenad med din tablett, så påverkas inte skyddet mot graviditet med Desogestrel Orifarm. Ta den missade tabletten så snart du kommer ihåg det och ta sedan nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.

 • Om du är mer än 12 timmar försenad med din tablett, kan skyddet mot graviditet med Desogestrel Orifarm ha minskat. Ju fler tabletter du har glömt i följd desto mer minskar skyddet. Ta den missade tabletten så snart du kommer ihåg det och ta sedan de följande tabletterna vid den vanliga tidpunkten. Detta innebär att du eventuellt tar 2 tabletter på en dag. Använd dessutom extra skydd (barriärmetod) under de följande 7 dagarna. Om du har missat en eller flera tabletter under den allra första behandlingsveckan och du hade samlag veckan innan du glömde tabletterna, finns det risk för att du har blivit gravid.
  Fråga din läkare/barnmorska om råd.


Om du har magbesvär (kräkningar, kraftig diarré)

Följ samma råd som för glömd tablett. Om du har kräkts inom 3-4 timmar efter det att du har tagit din Desogestrel Orifarm-tablett, eller har kraftig diarré, kan det hända att den aktiva substansen inte har tagits upp av kroppen.

Om du slutar att ta Desogestrel Orifarm

Du kan sluta ta Desogestrel Orifarm när du vill. Från den dag du slutar är du inte längre skyddad mot graviditet.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta din läkare, barnmorska, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Desogestrel Orifarm ha biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar som har associerats med användning av Desogestrel Orifarm är beskrivna i styckena ”Bröstcancer” och ”Trombos” i avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”. Du bör läsa den informationen och kontakta din läkare/barnmorska vid behov.


Blödningar från underlivet blir ofta oregelbundna när man använder Desogestrel Orifarm. Det kan röra sig om en stänkblödning som inte ens kräver binda, eller blödningar som liknar en sparsam mens och kräver menstruationsskydd. Det kan också hända att menstruationen helt uteblir. De oregelbundna blödningarna är inte tecken på att graviditetsskyddet med Desogestrel Orifarm har minskat. I allmänhet behöver du inte göra någonting, utan fortsätt bara att ta Desogestrel Orifarm. Om blödningarna däremot är kraftiga och långdragna ska du kontakta din läkare/barnmorska.


Användare av Desogestrel Orifarm har rapporterat följande biverkningar:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • humörförändringar, minskad sexuell lust (libido), nedstämdhet

 • huvudvärk

 • illamående

 • akne

 • bröstspänningar, oregelbundna eller uteblivna menstruationer

 • viktökning.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • infektioner i underlivet

 • svårigheter att använda kontaktlinser

 • kräkningar

 • håravfall

 • menssmärtor

 • vätskefyllda blåsor på äggstockarna (cystor)

 • trötthet.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Hudutslag, nässelutslag, smärtsamma blåröda hudutslag (erythema nodosum) (Dessa är hudsjukdomar).


Oberoende av dessa biverkningar, kan vätska från bröstet förekomma.


Kontakta läkare/ barnmorska omedelbart om du upplever symtom på angioödem såsom svullnad av ansikte, tunga eller svalg, sväljsvårigheter eller utslag och andningssvårigheter.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Desogestrel Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 oC.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är: desogestrel (75 mikrogram)

 • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat (se även ” Desogestrel Orifarm innehåller laktos” i avsnitt 2), majsstärkelse, povidon PVP K-30, stearinsyra, all-rac-α-tokoferol, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, makrogol, talk, titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita till benvita, runda, bikonvexa utan prägling.


Varje karta innehåller 28 filmdragerade tabletter. En förpackning innehåller 1, 3 eller 6 kartor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Sverige, Norge, Danmark: Desogestrel Orifarm


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-10-19

Hitta direkt i texten
Av