FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Desogestrel Orifarm

Orifarm Generics AB

Filmdragerad tablett 75 mikrog
Avregistreringsdatum: 2021-01-31 (vit till benvit, rund, bikonvex tablett utan prägling. Diameter 5,4-5,8 mm, tjocklek 3,0-3,4 mm)

Hormonella preventivmedel för systemisk användning

Aktiv substans:
ATC-kod: G03AC09
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Desogestrel Orifarm 75 mikrogram filmdragerade tabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 75 mikrogram desogestrel


Hjälpämnen med känd effekt:

Varje tablett innehåller 54,35 mg laktosmonohydrat.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.


Tabletten är vit till benvit, rund (diameter 5,40-5,80 mm, tjocklek 3,00-3,40 mm) bikonvex utan prägling.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Antikonception.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

För att uppnå preventiv effekt måste Desogestrel Orifarm användas enligt anvisningarna (se ”Hur man använder Desogestrel Orifarm” och ”Hur man börjar med Desogestrel Orifarm”).


Särskilda patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Inga kliniska studier har utförts på patienter med nedsatt njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion

Inga kliniska studier har utförts på patienter med nedsatt leverfunktion. Eftersom metabolismen av steroidhormoner kan vara nedsatt hos patienter med svår leversjukdom, är användning av Desogestrel Orifarm hos dessa kvinnor inte indicerad så länge leverfunktionsvärdena inte återgått till det normala (se avsnitt 4.3).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Desogestrel Orifarm hos ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

Oral användning.

Hur man använder Desogestrel Orifarm

Tabletterna skall tas varje dag vid ungefär samma tidpunkt så att intervallet mellan två tabletter alltid är 24 timmar. Första tabletten tas på första blödningsdagen. Sedan tas kontinuerligt 1 tablett vid samma tidpunkt dagligen oavsett eventuella blödningar. En ny förpackning påbörjas direkt dagen efter att den sista tabletten ur den föregående förpackningen tagits.


Hur man börjar med Desogestrel Orifarm


Ingen föregående hormonell preventivmetod (senaste månaden)

Första tabletten tas dag 1 i kvinnans naturliga menstruationscykel (dag 1 är detsamma som den första blödningsdagen). Man kan även börja dag 2-5 under första cykeln men då bör en barriärmetod användas under de första 7 dagarna av behandlingen.


Efter abort i första trimestern

Efter abort i första trimestern rekommenderas att behandlingen påbörjas omedelbart. Då behövs inget kompletterande skydd.


Efter förlossning eller abort i andra trimestern

Kvinnan ska rekommenderas att börja mellan 21 och 28 dagar efter förlossningen eller efter abort i andra trimestern. Vid senare start ska kvinnan rekommenderas att använda en kompletterande barriärmetod tills hon tagit en tablett dagligen 7 dagar i följd. Om kvinnan redan har haft samlag, måste graviditet uteslutas innan hon startar med Desogestrel Orifarm eller invänta den första menstruationen.

För mer information kring amning se avsnitt 4.6.


Hur man börjar med Desogestrel Orifarm vid byte från ett annat hormonellt preventivmedel


Byte från ett kombinerat hormonellt preventivmedel (kombinerade p-piller, p-ring eller p-plåster)

Kvinnan bör helst påbörja Desogestrel Orifarm-behandlingen dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten innehållande aktiv substans) av hennes tidigare kombinerade p-piller eller den dag hon tar ut sin p ring eller tar bort sitt p-plåster. På så sätt behöver inte någon ytterligare preventivmetod användas. Det är inte säkert att alla nämnda preventivmedel finns tillgängliga i alla EU länder. Kvinnan kan även starta med Desogestrel Orifarm senast den sista dagen av den tablettfria, ring-fria eller plåster-fria veckan eller dagen efter den sista placebotabletten av hennes tidigare kombinerade p-piller, men då rekommenderas att en barriärmetod används under de första sju dagarna.


Byte från en gestagenmetod (minipiller, injektion, implantat eller hormonspiral)

Kvinnan kan byta på vilken dag som helst från minipiller (från implantat eller hormonspiral på samma dag som denna tas ut, från injektion på samma dag som nästa injektion skulle ha givits).


Glömd tablett

Den preventiva säkerheten kan minska om mer än 36 timmar har förflutit mellan två tablettintag. Om kvinnan är mindre än 12 timmar försenad skall den glömda tabletten tas så snart glömskan upptäckts, därefter tas nästa tablett vid ordinarie tidpunkt. Om hon är mer än 12 timmar försenad bör kompletterande skydd användas under en vecka. Om tabletter har glömts under den första veckan efter initiering av Desogestrel Orifarm och patienten haft samlag veckan innan skall risken för graviditet övervägas.


Råd vid mag-tarmbesvär

Vid svåra mag-tarmbesvär kan det hända att absorptionen inte blir fullständig och kompletterande skydd bör användas.

Om kräkningar uppstår inom 3-4 timmar efter tablettintaget, är det möjligt att absorptionen inte är tillräcklig. I detta fall bör ovanstående råd följas, under avsnittet ”Glömd tablett”.


Behandlingskontroll

Före förskrivning rekommenderas en noggrann anamnesupptagning och en grundlig gynekologisk undersökning, varvid graviditet utesluts. Menstruationsstörningar såsom oligomenorré och amenorré bör utredas före förskrivning. Intervallen mellan kontrollerna beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om preparatet kan tänkas påverka latent eller manifest sjukdom (se sektion 4.4), måste tidpunkten för kontrollundersökningen väljas med hänsyn till detta.


Trots att Desogestrel Orifarm tas regelbundet kan blödningsoregelbundenheter förekomma. Om blödningarna blir mycket täta och oregelbundna bör någon annan preventivmetod övervägas. Om symtomen kvarstår måste organisk orsak uteslutas.


Åtgärder vid amenorré under behandlingen beror på om tabletterna tagits enligt instruktionerna och kan inkludera graviditetstest.


Behandlingen skall avbrytas om graviditet inträffar.


Kvinnan bör informeras om att Desogestrel Orifarm inte skyddar mot HIV-infektion (AIDS) och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

4.3 Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

 • Aktiv venös tromboembolisk sjukdom

 • Pågående eller tidigare leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena inte har

  normaliserats

 • Kända eller misstänkta maligniteter känsliga för könshormoner

 • Odiagnostiserad vaginalblödning

4.4 Varningar och försiktighet

Om något av tillstånden/riskfaktorerna som nämns nedan finns närvarande så skall nyttan med användning av ett gestagen vägas mot den möjliga risken det kan innebära för den enskilda kvinnan. Detta bör diskuteras med kvinnan innan hon börjar använda Desogestrel Orifarm. Om tillståndet försämras eller uppträder för första gången, bör kvinnan kontakta sin läkare. Läkaren avgör då om Desogestrel Orifarm behandlingen skall avbrytas eller ej.


Risken för bröstcancer ökar i allmänhet med ökande ålder. Vid användning av kombinerade p-piller är risken för att få bröstcancer diagnostiserad något ökad. Den ökade risken minskar gradvis inom 10 år efter utsättandet, och är inte beroende av användningstidens längd utan av kvinnans ålder vid användandet. Det förväntade antalet diagnostiserade bröstcancerfall per 10 000 kvinnor som använder kombinerade p-piller (upp till 10 år efter avslutad behandling) jämfört med icke-användare under samma period har i respektive åldersgrupp beräknats och presenteras i tabellen nedan.

Åldersgrupp

Förväntade fall bland användare av kombinerade p-piller

Förväntade fall bland icke-användare kombinerade p-piller

16-19 år

4,5

4

20-24 år

17,5

16

25-29 år

48,7

44

30-34 år

110

100

35-39 år

180

160

40-44 år

260

230

Risken för användare av gestagena metoder som Desogestrel Orifarm kan vara den samma som den som associerats med kombinerade p-piller. Bevisen för dessa är emellertid svagare. Jämfört med risken för att någon gång i livet få bröstcancer är den ökade risken i samband med kombinerade p-piller liten. De bröstcancerfall som diagnostiserats hos användare av kombinerade p-piller tenderar att vara mindre avancerade än hos dem som inte använt kombinerade p-piller. Den ökade risken hos användare av kombinerade p-piller kan bero på en tidigare diagnos, en biologisk effekt eller på en kombination av dessa.


Eftersom en biologisk effekt av gestagener på levern inte kan uteslutas skall en individuell risk/nytta bedömning göras hos kvinnor med levercancer.


Vid akut eller kronisk rubbning av leverfunktionen bör kvinnan remitteras till en specialist för utredning och rådgivning.


Epidemiologiska studier har visat ett samband på användning av kombinerade p-piller och en ökad incidens av venös tromboembolism (djup ventrombos och lungemboli). Trots att den kliniska relevansen för detta fynd när desogestrel används som antikonception utan östrogenkomponent är okänd, skall Desogestrel Orifarm behandlingen avbrytas vid trombos. Vid långvarig immobilisering på grund av operation eller sjukdom skall också avbrytande av Desogestrel Orifarm-behandling övervägas. Kvinnor med tidigare tromboembolisk sjukdom skall upplysas om risk för återfall.

Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel (se avsnitt 4.8). Depressioner kan vara allvarliga och är en välkänd riskfaktor för självmordsbeteende och självmord. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom, också direkt efter inledd behandling.


Trots att gestagener kan ha effekt på den perifera insulinresistansen och glukostoleransen, finns inga tecken på att behandlingen skulle behöva ändra hos diabetiker som använder minipiller. Patienter med diabetes skall emellertid noggrant kontrolleras under de första behandlingsmånaderna.


Om en ihållande blodtrycksökning utvecklas vid användning av Desogestrel Orifarm eller om blodtrycksökningen inte svarar på den blodtryckssänkande behandlingen bör avbrytande av behandlingen med Desogestrel Orifarm övervägas.


Behandling med Desogestrel Orifarm leder till minskade östradiolnivåer i plasma, till en nivå som motsvarar tidig follikelfas. Det är ännu inte känt om denna minskning har någon kliniskt relevant effekt på bentätheten.


Det skydd som klassiska minipiller ger mot extrauterina graviditeter är inte fullt lika effektivt som för kombinerade p-piller, som har associerats med frekventa ovulationer under behandling med minipiller. Trots att Desogestrel Orifarm ger ovulationshämning, skall extrauterin graviditet alltid övervägas som differentialdiagnos hos kvinnor med amenorré eller buksmärtor.


Kloasma kan ibland uppträda, speciellt hos kvinnor som haft kloasma under tidigare graviditet. Kvinnor med benägenhet för kloasma bör undvika exponering av sol eller ultravioletta strålar under behandling med Desogestrel Orifarm.


Följande tillstånd har rapporterats vid såväl graviditet som vid användande av könshormoner, dock utan att kunna förknippa det med användning av gestagener:

 • gulsot och/eller klåda relaterat till kolestas;

 • gallsten; porfyri;

 • systemisk lupus erythematosus;

 • hemolytiskt uremiskt syndrom;

 • Sydenhams korea;

 • herpes gestationis;

 • otoskleros-relaterad hörselnedsättning;

 • (ärftligt) angioödem.


Effekten av Desogestrel Orifarm kan minska i samband med glömda tabletter (avsnitt 4.2), vid mag-tarmbesvär (avsnitt 4.2), eller samtidiga läkemedel som minskar plasmakoncentrationen av etonogestrel, den aktiva metaboliten av desogestrel (avsnitt 4.5).


Desogestrel Orifarm innehåller laktos, patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktos-malabsorption.

Laboratorietester

Användning av steroider som ingår i kombinerade p-piller kan påverka vissa laboratorieparametrar som biokemiska parametrar för lever-, tyreoidea-, binjure- och njurfunktion, plasmanivåer av (bärar)proteiner, t.ex. kortikosteroidbindande globulin och lipid/lipoproteinfraktioner, parametrar för kolhydratmetabolismen och parametrar för koagulation och fibrinolys. Dessa förändringar ligger vanligtvis inom normalområdet. Det är inte känt i vilken grad ovan även gäller gestagena metoder.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktioner


Observera: Man ska kontrollera produktresuméerna för övriga läkemedel som används för att identifiera potentiella interaktioner.


Effekten av andra läkemedel på Desogestrel Orifarm

Interaktioner kan inträffa med läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer, vilket kan resultera i ökad clearance av könshormoner, som kan leda till genombrottsblödningar och/eller utebliven antikonception.


Handhavande

Enzyminduktion kan observeras efter några dagars behandling. Maximal enzyminduktion ses generellt inom några veckor. Efter avslutad behandling kan enzyminduktion kvarstå under ca. 4 veckor.


Korttidsbehandling

Kvinnor som behandlas med leverenzyminducerande läkemedel eller (traditionella) växtbaserade läkemedel ska informeras om att effekten av Desogestrel Orifarm kan minska. En barriärmetod ska användas som komplement till Desogestrel Orifarm. Barriärmetod måste användas under hela den tid då läkemedlet intas samt under 28 dagar efter avslutad behandling av det leverenzyminducerande läkemedlet.


Långtidsbehandling

För kvinnor som står på långtidsbehandling med enzyminducerande läkemedel, ska en alternativ preventivmetod som är opåverkad av enzyminducerande läkemedel övervägas.


Substanser som ökar clearance av hormonella preventivmedel (minskad preventiv effekt p.g.a. enzyminduktion) t ex:

Barbiturater, bosentan, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin, efavirenz och möjligen också felbamate, griseofulvin, oxkarbazepin, topiramat, rifabutin och naturläkemedel som innehåller johannesört (hypericum perforatum).


Substanser med varierande effekter på clearance av hormonella preventivmedel 

Vid samtidig administrering med hormonella preventivmedel, kan många kombinationer av HIV-proteashämmare (t ex ritonavir, nelfinavir) och icke-nukleosida omvänt transkriptashämmare (t ex nevirapin) och/eller kombinationer med hepatit C-virus (HCV) läkemedel (t ex boceprevir, telaprevir) öka eller minska plasmakoncentrationerna av gestagener. Nettoeffekten av dessa förändringar kan vara kliniskt relevanta i vissa fall.


Därför ska man kontrollera produktresuméerna för HIV/HCV läkemedel som används samtidigt för att identifiera potentiella interaktioner och eventuella tillhörande rekommendationer. Vid tvivel ska en kompletterande barriärmetod användas av kvinnor som behandlas med proteashämmare eller icke-nukleosida omvänt transkriptashämmare.


Substanser som minskar clearance av hormonella preventivmedel (enzymhämmare)

Samtidig administrering av starka (t ex ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin) eller måttliga (t ex flukonazol, diltiazem, erytromycin) CYP3A4-hämmare kan öka serumkoncentrationer av gestagener, inklusive etonogestrel, den aktiva metaboliten av desogestrel.


Effekten av Desogestrel Orifarm på andre läkemedel

Hormonella preventivmedel kan interagera med metabolismen av andra läkemedel. Således kan plasma- och vävnadskocentrationen av andra aktiva substanser antingen öka (t.ex. ciklosporin) eller minska (t ex lamotrigin).


4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Desogestrel Orifarm är inte indicerat vid graviditet. Om graviditet inträffar under användning av Desogestrel Orifarm, ska behandlingen avbrytas.


Djurstudier har visat att mycket höga doser av gestagena substanser kan orsaka maskulinisering av kvinnliga foster.


Omfattande epidemiologiska studier har inte kunnat påvisa någon ökad risk för missbildningar hos barn till kvinnor som har använt kombinerade p-piller innan graviditeten, eller någon teratogen effekt om kombinerade p-piller tagits av misstag under tidig graviditet. Farmakovigilansdata med olika desogestrelinnehållande kombinerade p-piller visar inte på någon ökad risk.


Amning

Baserat på kliniska studiedata verkar inte Desogestrel Orifarm påverka bröstmjölkens produktion eller kvalitet (protein, laktos eller fettkoncentrationer). Emellertid har enstaka rapporter efter godkännande för försäljning beskrivit en minskad bröstmjölksproduktion under användning av Desogestrel Orifarm. Små mängder etonogestrel utsöndras i bröstmjölken. Som en följd av detta kan barnet inta 0,01-0,05 mikrogram etonogestrel per kg kroppsvikt per dag (baserat på ett uppskattat mjölkintag på 150 ml/kg/dag). Liksom andra p-piller med enbart progestogen kan Desogestrel Orifarm användas under amningen.


Begränsad långtidsuppföljning finns tillgänglig för barn vars mammor började använda Desogestrel Orifarm under vecka 4 till 8 efter förlossningen. Barnen ammades under 7 månader och följdes upp till 1,5 års ålder (n=32) eller 2,5 års ålder (n=14). Utvärdering av tillväxt och fysisk- och psykomotoriskutveckling visade inte på några skillnader jämfört med barn vars mammor använt kopparspiral. Baserat på tillgänglig data kan Desogestrel Orifarm användas under amning. Utveckling och tillväxt av ammade barn vars mamma använder Desogestrel Orifarm skall däremot noggrant följas upp.


Fertilitet

Desogestrel Orifarm är indicerat för att förhindra graviditet. För information om återgång till fertilitet (ovulation), se avsnitt 5.1.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Desogestrel Orifarm har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Den vanligaste rapporterade biverkningen i de kliniska studierna är oregelbunden blödning. Någon form av blödningsrubbning har rapporterats hos upp till 50 % av kvinnor som använder desogestrel. Eftersom desogestrel hämmar ägglossningen så gott som hundraprocentigt, till skillnad från andra minipiller, är blödningsoregelbundenheter mer vanligt än med andra minipiller. Hos 20-30% av kvinnorna kan blödningarna förväntas bli tätare, medan de hos ytterligare 20 % kan förväntas bli glesare eller helt utebli. Blödningarna kan också ha längre duration. Efter några månaders behandling blir dock glesare blödningar vanligare. Information, rådgivning och en blödningsdagbok kan förbättra kvinnans acceptans av blödningsmönstret.


De övriga vanligast rapporterade biverkningarna i de kliniska studierna med desogestrel (>2,5 %) var acne, humörsvängningar, smärtor i brösten, illamående och viktökning. Biverkningarna är listade i tabellen nedan. Alla biverkningar är listade enligt organklass och frekvens:

Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1000, <1/100) och Sällsynta (≥1/10 000, <1/1000).

Organsystem


Frekvensen av biverkningar

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Infektioner och infestationer

 

Vaginal infektion

 

Psykiska störningar

Humörsvängningar,

minskad libido, nedstämdhet

  

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

  

Ögon

 

Kontaktlins

intolerans

 

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkningar

 

Hud och subkutan vävnad

Acne

Alopecia

Utslag, urticaria,

erythema nodosum

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Smärtor i brösten, oregelbundna

blödningar, amenorré

Dysmenorré,

ovariecystor

 

Allmänna symtom

 

Trötthet

 

Undersökningar

Viktökning

  


Vätska från brösten kan uppstå vid användning av desogestrel. I sällsynta fall har ektopisk graviditet rapporterats (se avsnitt 4.4). Angioödem (försämring av) och/eller försämring av ärftligt angioödem kan också förekomma (se avsnitt 4.4).


För kvinnor som använder (kombinerade) p-piller har ett antal (allvarliga) biverkningar rapporterats. De omfattar venösa tromboser, arteriella tromboser, hormonberoende tumörer (ex. levertumörer, bröstcancer) och kloasma, varav några diskuteras mer i detalj under avsnitt 4.4.

Genombrottsblödning och/eller utebliven antikonception kan vara ett resultat av interaktioner mellan andra läkemedel (enzyminducerare) och hormonella preventivmedel (se avsnitt 4.5).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Det finns inga rapporter om allvarliga, skadliga effekter vid överdos. Symtomen som kan uppträda är illamående och kräkningar samt vaginalblödning hos unga flickor. Det finns ingen antidot och behandlingen är symtomatisk.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: hormonella preventivmedel för systemiskanvändning,

ATC-kod: G03AC09


Verkningsmekanism

Desogestrel Orifarm är ett p-piller med enbart progestogen som innehåller progestogenet desogestrel. Liksom andra p-piller med enbart progestogen kan Desogestrel orifarm användas av kvinnor som inte kan eller vill använda östrogener. I motsats till traditionella minipiller utövar desogestrel sin effekt framför allt genom ovulationshämning. Det är även en påverkan på cervixsekretets viskositet.


Klinisk effekt och säkerhet

I en studie över 2 cykler, där ovulation definierades som progesteronnivåer högre än 16 nmol/l under 5 på varandra följande dagar, var förekomsten av ovulation 1 % (1/103, med ett 95 % konfidensintervall på 0,02 % - 5,29 % i ITT-gruppen (användar- och metodfel). Ovulationshämning uppnåddes från första behandlingscykeln. I denna studie, när behandlingen avbröts efter 2 cykler (56 dagar utan uppehåll), återkom ovulationen i genomsnitt efter 17 dagar (intervall 7-30 dagar).


I en jämförande klinisk studie (där maximalt 3 timmars glömskemarginal tilläts) var den totala ITT Pearl Index för Desogestrel 0,4 (95 % konfidensintervall 0,09 - 1,20) jämfört med 1,6 (95 % konfidensintervall 0,42 - 3,96) för 30 μg levonorgestrel.


Pearl Index för desogestrel är jämförbart med dem som man finner för kombinerade p-piller i en normalpopulation som använder kombinerade p-piller.


Behandlingen leder också till en sänkning av östradiol-nivåerna till en nivå som motsvarar tidig follikelfas. Inga kliniskt relevanta effekter på kolhydratmetabolism, lipidmetabolism eller hemostas har kunnat observeras.


Pediatrisk population

Inga kliniska data finns tillgängliga avseende effekt och säkerhet hos ungdomar under 18 år.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral dosering absorberas desogestrel (DSG) snabbt och konverteras till etonogestrel (ENG). Under steady-state uppnås maximal plasmakoncentration efter 1,8 timmar, och den absoluta biotillgängligheten av ENG är ca 70%.


Distribution

ENG är bundet till plasmaproteiner till 95,5-99%, framför allt till albumin och till en mindre grad till SHBG.


Metabolism

DSG metaboliseras via hydroxylering och dehydrogenering till den aktiva metaboliten ENG. ENG metaboliseras primärt via cytokrom P450 3A (CYP3A) isoenzym och konjugeras därefter med sulfat och glukuronid


Eliminering

ENG elimineras med en halveringstid på ca 30 h, och det föreligger ingen skillnad vid enkel eller upprepad dosering. Steady-state nivåer i plasma nås efter 4-5 dagar. Plasma clearance efter intravenös administrering är ca 10 l/h. Utsöndringen av ENG och dess metaboliter,antingen som fri steroid eller som konjugat, sker via urin och feces (förhållandet är 1,5:1).


Hos ammande kvinnor utsöndras ENG i bröstmjölken med en mjölk/serum kvot på 0,37-0,55. Baserat på dessa uppgifter och ett beräknat mjölkintag på 150 ml/kg/dag kan 0,01-0,05 μg komma att överföras till barnet.


Särskilda patientgrupper

Effekt av nedsatt njurfunktion

Det har inte utförts några studier för att utvärdera effekten av njursjukdom på farmakokinetiken av desogestrel.


Effekt av nedsatt leverfunktion

Det har inte utförts några studier för att utvärdera effekten av leversjukdom på farmakokinetiken av desogestrel. Metabolismen av steroidhormoner kan dock vara försämrad hos kvinnor med nedsatt leverfunktion.


Etniska grupper

Inga formella studier har utförts för att utvärdera farmakokinetiken i olika etniska grupper.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

De toxikologiska studierna har inte visat på några andra effekter än de som kan förklaras av de hormonella egenskaperna hos desogestrel.

Miljöriskbedömning

Den aktiva substansen etonogestrel innebär en miljörisk för fisk.


6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Povidon

Stearinsyra

All-rac-α-tokoferol

Kolloidal vattenfri kiseldioxid


Filmdragering

Hypromellos

Makrogol 400

Talk

Titandioxid (E171).

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 oC.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

PVC aluminium karta innehåller 1x28 filmdragerade tabletter.

PVC aluminium karta innehåller 3x28 filmdragerade tabletter.

PVC aluminium karta innehåller 6x28 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Den aktiva substansen etonogestrel innebär en miljörisk för fisk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

DK-5260 Odense S

Danmark

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

43202

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2010-12-10

Förnyat godkännande: 2015-09-30

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-10-19

Hitta direkt i texten
Av