FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Iberogast

Bayer

Orala droppar, lösning
(Ljus-brun lösning med aromatisk doft och lätt bitter smak)

Medel vid funktionella mag-tarmsymptom

ATC-kod: A03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Iberogast

orala droppar, lösning
Aktiva substanser: Extrakt av: blomsteriberis, kvanne, kamomill, kummin, mariatistel, citronmeliss, pepparmynta, skelört, lakritsrot.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Iberogast är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Iberogast
3. Hur du använder Iberogast
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Iberogast ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Iberogast är och vad det används för

 

Iberogast är ett växtbaserat läkemedel för lindring av symtom vid känslig mage och tarm (funktionell dyspepsi och IBS) -såsom magknip, smärta eller brännande känsla i övre delen av magen, uppsvälldhet och illamående.


Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Iberogast

Använd inte Iberogast

Du bör endast använda Iberogast efter att din läkare har talat om för dig att du har funktionell dyspepsi eller IBS(irritable bowel syndrome).


Använd inte Iberogast:

  • om du är allergisk mot något innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot korgblommiga växter.

  • till barn under 2 år.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare om något av följande inträffar, även om du vet att du har funktionell dyspepsi eller IBS:

  • Du är över 40 år och det är en längre tid sedan du hade din sista känning av funktionell dyspepsi eller IBS, eller om symtomen är annorlunda den här gången.

  • Om du nyligen har haft blod i avföringen

  • Om du har tappat aptiten eller gått ner i vikt.

    Avbryt behandlingen med Iberogast omedelbart och tala med din läkare om du får tecken eller symtom på leverskada t.ex. gulsot, mörk urin eller ofärgad avföring.

Barn

Ska inte ges till barn under 2 år på grund av etanolinnehållet. Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.

Andra läkemedel och Iberogast

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet eller amning inte rekommenderas.


Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Iberogast har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och att använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i tillstånd att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar hittar du under andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Iberogast innehåller etanol (alkohol)

Iberogast innehåller 31 vol % etanol (alkohol), dvs. motsvarande 250 mg per dos, vilket motsvarar 6,2 ml öl eller 2,6 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


3. Hur du använder Iberogast

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Iberogast intas före eller till måltid i en liten mängd vätska enligt följande:


Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

20 droppar 3 gånger dagligen. Omskakas före användning.


Långtidsbehandling kan ske efter samråd med läkare.

Användning för barn

Barn under 2 år:

Ska inte ges till barn under 2 år p g a etanolinnehållet.Barn under 12 år:

Rekommenderas inte till barn under 12 år p g a otillräckliga data.


Instruktioner vid första användningen


bild 1: skruva av den gröna korken från den vita delen, skruva..

bild 2: Vrid ordentligt fast den gröna korken..

bild 3: Skruva av den gröna korken och säkerställ..

1. Skruva av den gröna korken från den vita delen, skruva därefter av den vita delen och kasta denna.

2. Vrid ordentligt fast den gröna korken på flaskan för att föra droppinsatsen på plats

3. Skruva av den gröna korken och säkerställ att droppinsatsen sitter ordentligt. Därefter doseras läkemedlet enligt anvisningarna ovan.

Skruva tillbaka den gröna korken efter användning.


Om du har tagit för stor mängd av Iberogast

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Iberogast

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt att dosera nästa gång enligt anvisningarna i bipacksedeln eller enligt läkares anvisning

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Avbryt behandlingen med Iberogast om du får någon av biverkningarna nedan.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

Överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, hudklåda eller andnöd.


Har rapporterats (förkommer hos ett okänt antal användare):

Leverskada.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Iberogast ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 ºC.

Iberogast kan förvaras i högst 8 veckor efter att flaskan har öppnats..


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Eventuell flockning eller grumlighet har ingen betydelse för effekten av Iberogast.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna per ml är:

0,15 ml flytande extrakt* av Iberis amara (blomsteriberis) hel växt, motsvarande 60 - 100 mg hel färsk växt av blomsteriberis.

0,10 ml flytande extrakt** av Angelica archangelica (kvanne) rot, motsvarande 30 - 40 mg torkad kvannerot.

0,20 ml flytande extrakt** av Matricaria recutita (kamomill) blomma, motsvarande 50 - 100 mg torkad kamomillblomma.

0,10 ml flytande extrakt** av Carum carvi (kummin) frö, motsvarande 30 - 40 mg torkat kumminfrö.

0,10 ml flytande extrakt** av Silybum marianum (mariatistel) frukt, motsvarande 30 - 40 mg torkad frukt av mariatistel.

0,10 ml flytande extrakt** av Melissa officinalis (citronmeliss) blad, motsvarande 30 - 40 mg torkade blad av citronmeliss.

0,05 ml flytande extrakt** av Mentha piperita (pepparmynta) blad, motsvarande 10 - 20 mg torkade blad av pepparmynta.

0,10 ml flytande extrakt** av Chelidonium majus (skelört) ört, motsvarande 30 - 40 mg torkad skelört.

0,10 ml flytande extrakt** av Glycyrrhiza glabra (lakritsrot) rot, motsvarande 30 - 40 mg torkad lakritsrot.


* Extraktionsmedel: etanol 50 % v/v

** Extraktionsmedel: etanol 30 % v/v


Innehåller 20 droppar/ml.


Detta läkemedel innehåller 31 vol % etanol (alkohol), dvs. motsvarande 250 mg alkohol per dos (20 droppar).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brun glasflaska (20 ml, 50 ml och 100 ml) med skruvkork och droppdoserare.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bayer AB

Box 606

SE-169 26 Solna


Tillverkare

Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH

Havelstrasse 5

D-642 95 Darmstadt

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-02-04

Hitta direkt i texten
Av