Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hypermin

Svenska Bioforce

Tablett
(Brungrön, oval, bikonvex, fasad tablett (ca 15 x 8 mm) med stark aromatisk lukt och svagt bitter smak.)

Lugnande medel.

ATC-kod: N05B
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Hypermin, tabletter.

2 AKTIVA INNEHÅLLSÄMNEN

1 tablett (450 mg) innehåller:

66,0 mg extrakt (som torrt extrakt) från Hypericum perforatum L. (johannesört) herba recens, motsvarande ca 0,425-1,3 g färsk ört av johannesört.

Extraktionsmedel: Etanol ca 87% (V/V) motsvarande 68% (V/V) i miscella.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Brungrön, oval, bikonvex, fasad tablett (ca 15 x 8 mm) med stark aromatisk lukt och svagt bitter smak.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

4.2 Dosering

Vuxna och äldre:

1 tablett 3 gånger dagligen.

Pediatrisk population:

Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet).

Läkare bör kontaktas om symtomen förvärras eller kvarstår efter 2 veckors användning av produkten.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot johannesört eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Skall inte användas under samma tidsperiod som behandling med andra läkemedel (se 4.5 Interaktioner).

4.4 Varningar och försiktighetsmått

Intensiv UV-bestrålning bör undvikas under användning av produkten.

Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år på grund av otillräckliga data.

4.5 Interaktioner

Extrakt av johannesört inducerar aktiviteten av de läkemedelsmetaboliserande enzymerna CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 och transportproteinet p-glykoprotein. Interaktioner med det stora antal läkemedel som elimineras genom metabolism och/eller elimineras via p-glykoprotein medierad transport förväntas. Hypermin ska därför inte kombineras med andra läkemedel.

Induktion av läkemedelsmetaboliserande enzymer och transportproteiner kan leda till sänkta plasmanivåer och minskad effekt av andra läkemedel. Sänkta plasmanivåer eller kliniskt betydelsefull minskad effekt har observerats för t ex warfarin, ciklosporin, teofyllin, indinavir och digoxin.

Genombrottsblödningar och graviditet har rapporterats när johannesört har kombinerats med p-piller.

Den inducerande effekten kvarstår en tid efter behandlingen avslutats varför en påverkan på andra läkemedel kan förekomma upp till ca 2 veckor efter avslutad behandling. Om Hypermin och annat läkemedel använts tillsammans en längre tid (> en vecka) och behandling med Hypermin avslutas, måste risken för förhöjda nivåer och eventuella biverkningar av det andra läkemedlet beaktas då behandling med Hypermin avslutas eller vid byte till annan johannesörtprodukt.

Misstänkta fall av serotonergt syndrom vid samtidig behandling med antidepressiva läkemedel som hämmar serotoninåterupptaget (serotoninåterupptagshämmare, nefazodon) har rapporterats och kan bero på farmakodynamisk interaktion. Ökad risk för biverkningar har också rapporterats vid samtidig behandling med johannesört och triptaner.

4.6 Graviditet och amning

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas. Läkemedlets effekt på fertilitet har inte studerats.

4.7 Trafikvarning

Vid behandling med Hypermin kan reaktionsförmågan försämras, vilket bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs såsom vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

4.8 Biverkningar

Sällsynt
(>1/10 000, <1/1000)

Gastrointestinala besvär, allergiska hudreaktioner, trötthet och rastlöshet kan förekomma. Frekvensen är okänd.

Ljushyade personer kan reagera med kraftiga solskadeliknande symtom vid starkt solljus.

Rapportering av misstänkta biverkningar:

De är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet har registrerats. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets säkerhet. Hälso- och sjukvårdspertsonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Efter intag av upp till 4,5 g torrt extrakt per dag under 2 veckor och ytterligare 15 g torrt extrakt strax före intag på sjukhus har epileptiskt anfall och förvirring rapporterats. Efter intag av massiva överdoser skall patienten skyddas från solljus och UV-ljuskällor under 1-2 veckor.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamik

Farmakoterapeutisk grupp: Lugnande medel, ATC-kod: N05B

5.2 Farmakokinetik

-

5.3 Prekliniska uppgifter

-

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Innehållsämnen

Mikrokristallin cellulosa

Vattenfri kolloidal kiseldioxid

Kroskarmellosnatrium

Glyceroldistearat

6.2 (Blandbarhet)

-

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackning

60 och 120 tabletter i glasburk med lock av aluminium.

6.6 Anvisningar för hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 DEN SOM INNEHAR GODKÄNNANDET

Svenska Bioforce AB

Box 147

221 00 Lund

046-23 47 00

info@bioforce.se

8 GODKÄNNANDENUMMER

27953

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2012-01-31

Förnyat godkännande: 2016-08-24

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-09-18

Hitta direkt i texten
Av