Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hypermin

Växtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Svenska Bioforce

Tablett
(Brungrön, oval, bikonvex, fasad tablett (ca 15 x 8 mm) med stark aromatisk lukt och svagt bitter smak.)

Lugnande medel.

ATC-kod: N05B
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Hypermin, tabletter

Extrakt av johannesört

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Hypermin, tabletter och vad används det för?
2. Innan du använder Hypermin, tabletter
3. Hur du använder Hypermin, tabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Hypermin, tabletter

Vad innehåller Hypermin, tabletter?

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen per tablett är 66 mg extrakt från Hypericum perforatum L. (johannesört), motsvarande ca 0,425-1,3 g färsk ört av johannesört.

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid, kroskarmellosnatrium och bomullsfröolja.

Innehavare av godkännande för försäljning

Svenska Bioforce AB

Box 147

221 00 LUND

Tel.: 046-23 47 00

E-post: info@bioforce.se

Tillverkare

Svenska Bioforce AB.

1. VAD ÄR HYPERMIN, TABLETTER OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Brungrön, oval, bikonvex, fasad tablett (ca 15 x 8 mm) med stark aromatisk lukt och svagt bitter smak.

60 och 120 tabletter i brun glasburk med skruvkapsyl av aluminium.

Läkemedelsgrupp

Lugnande medel.

Vad används Hypermin, tabletter för?

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. INNAN DU ANVÄNDER HYPERMIN, TABLETTER

Använd inte Hypermin, tabletter

- om du är allergisk (överkänslig ) mot johannesört eller mot något av övriga innehållsämnen i Hypermin.

Var särskilt försiktig med Hypermin, tabletter:

- Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.

- Intensiv UV-bestrålning bör undvikas under användning av produkten.

Intag av Hypermin, tabletter med mat och dryck:

Använd inte Hypermin om du tar andra läkemedel, då effekten av andra läkemedel kan minska eller försvinna.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Barn

Rekommenderas ej till barn under 18 år.

Graviditet

I brist på tillräckliga data bör Hypermin inte användas av gravida kvinnor.

Amning

I brist på tillräckliga data bör Hypermin inte användas av ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner:

Hypermin kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Användning av andra läkemedel:

Använd inte Hypermin om du tar andra läkemedel, då effekten av andra läkemedel kan minska eller försvinna.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER HYPERMIN, TABLETTER

Doseringsanvisning

Vuxna och äldre: 1 tablett 3 gånger dagligen.

Rekommenderas ej till barn under 18 år.

Om symptomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling bör läkare kontaktas.

Om du använder mera Hypermin, tabletter än du borde:

Om du fått i dig för stor mängd av Hypermin eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Hypermin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mag-tarm besvär, allergiska hudreaktioner, trötthet och rastlöshet har rapporterats.

Ljushyade personer kan reagera med kraftiga solskadeliknande symtom vid starkt solljus.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26, 751 03 Uppsala.

5. FÖRVARING AV HYPERMIN, TABLETTER

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Åtgärderna är till för att skydda miljön.Denna bipacksedel godkändes senast den 2016-03-15

Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal:

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på läkemedelverkets hemsida

www.lakemedelsverket.se

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av