FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Johannesört Salus

Midsona

Örtte
Avregistreringsdatum: 2021-01-31 (Gula, gulbruna och brungröna torra, finfördelade växtdelar med svag lukt och bitter smak.)

Övriga lugnande medel

ATC-kod: N05BX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Johannesört Salus

Örtte
Torkad johannesört

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Johannesört Salus är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Johannesört Salus
3. Hur du använder Johannesört Salus
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Johannesört Salus ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Johannesört Salus är och vad det används för

 

Johannesört Salus örtte är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Johannesört Salus

Använd inte Johannesört Salus

- om du är allergisk (överkänslig) mot johannesört.

Varningar och försiktighet

Johannesört Salus rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år, eftersom erfarenheten är begränsad.

Intensiv UV-bestrålning bör undvikas under användning av produkten.

Andra läkemedel och Johannesört Salus

Biverkningsrisken kan öka om du kombinerar Johannesört Salus med vissa antidepressiva läkemedel (serotoninåterupptagshämmare) och medel mot migrän (triptaner). Rådgör därför med din läkare innan du använder detta preparat tillsammans med dessa läkemedel.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data bör Johannesört Salus inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Johannesört Salus kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Johannesört Salus

 

Vuxna och äldre: 1 tesked Johannesört Salus örtte beredes till te och intages morgon och kväll.


Teet skall beredas enligt följande: Häll kokande vatten (ca 150 ml) över 1 tesked (5 ml) örtte och låt dra i 5-10 minuter varefter växtmaterialet silas bort och teet dricks.


Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Om symptomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling bör läkare kontaktas.

Om du har använt för stor mängd av Johannesört Salus

Om du fått i dig för stor mängd av Johannesört Salus eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Johannesört Salus orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mag-tarm besvär, allergiska hudreaktioner, trötthet och rastlöshet har rapporterats. Frekvensen är okänd. Ljushyade personer kan reagera med kraftiga solskadeliknande symtom vid starkt solljus. Frekvensen är okänd.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Johannesört Salus ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30° C.

Öppnad förpackning är hållbar i högst 3 månader, förvaras vid högst 25°C och skyddad från fukt och ljus.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

150 g innehåller:

Den aktiva substansen torkad ört av Hypericum perforatum L. (johannesört), 150 g.

1 tsk (5 ml) Johannesört Salus motsvarar ca 1,8 g torkad johannesört.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gula, gulbruna och brungröna torra, finfördelade växtdelar med svag lukt och bitter smak.

Johannesört Salus finns i förpackningar om 150 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

SALUS-HAUS

Bahnhofstrasse 24

83052 Bruckmühl

Tyskland


Information lämnas av:

Midsona Sverige AB

Box 505 77

202 15 Malmö

Konsumentkontakt: 040-660 20 40


Denna bipacksedel godkändes senast den 2014-10-03

Hitta direkt i texten
Av