Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kan Jang

MiljöinformationVäxtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Midsona

Dragerad tablett
(Grågult melerad, kupig dragerad tablett. Diameter: ca 9 mm. Höjd ca 5,5 mm.)

Medel mot hosta och förkylning

ATC-kod: R05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-02-28.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot röd solhatt eller andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört).

  • Överkänslighet mot rysk rot eller malabarnöt eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år:

4-5 tabletter 3 gånger dagligen.


Pediatrisk population:

Rekommenderas inte till barn under 12 år.


Behandlingstid:

Behandlingen bör starta så snart som möjligt när förkylningssymtomen uppträder.

Kan Jang ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Varningar och försiktighet

  • Echinacea purpurea har uppvisat immunomodulerande egenskaper in vitro, vilket teoretiskt skulle kunna påverka immunologiska sjukdomar eller effekten av läkemedel som påverkar immunsystemet.

  • Om symtomen förvärras eller om hög feber uppstår vid användning av Kan Jang, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

  • Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med produkter innehållande Echinacea. Risken förefaller högre hos atopiker. Behandlingen ska avbrytas vid första tecken på överkänslighet. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.

  • Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.

  • Om symtomen kvarstår efter 10 dagars behandling med Kan Jang bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

  • Kan Jang innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

  • Kan Jang innehåller även laktosmonohydrat. Patienter med något av de sällsynta ärftliga tillstånden galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör därför inte ta detta läkemedel.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet inte rekommenderas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

I brist på tillräckliga data kan användning under amning inte rekommenderas.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Kan Jang har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive urtikaria förekomma. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, Quinckes ödem, dyspné/bronkospasm och blodtrycksfall rapporterats.


Echinacea purpurea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.


Gastrointestinala symtom kan förekomma.

Sömnsvårigheter, irritabilitet, takykardi och huvudvärk kan förekomma.


Frekvensen av ovan angivna biverkningar är okänd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

-

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Kan Jang har iakttagits i Ames test (med och utan metabolisk aktivering).

Innehåll

1 dragerad tablett innehåller:


19 mg extrakt av Echinacea purpurea (L.) Moench radix (röd solhatt), motsvarande 65-139 mg torkad rot från röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 55 %.

28 mg extrakt av Justicia adhatoda L. folium (malabarnöt), motsvarande 98-140 mg torkat blad från malabarnöt. Extraktionsmedel: vatten.

5 mg extrakt av Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. radix (rysk rot), motsvarande 77- 135 mg torkad rot från rysk rot. Extraktionsmedel: etanol 70 % och vatten.


Hjälpämnen med känd effekt:

laktosmonohydrat 118 mg och metylparahydroxibensoat (E 218) 0,12 mg.


Övriga hjälpämnen:

Potatisstärkelse, laktosmonohydrat, maltodextrin, talk, gelatin, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, shellack, olivolja, metylparahydroxibensoat (E 218), makrogol 6000, kaliumsorbat (E 202), natriumbensoat (E 211).

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Echinacea purpurea (röd solhatt) rot; tjockt extrakt (3,5-7,5:1); etanol 55 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Eleutherococcus senticocus (rysk rot) rot; tjockt extrakt (17-30:1); 1. etanol 70 % 2. vatten

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Justicia adhatoda (malabarnöt) blad; tjockt extrakt (3,5-5,0:1); vatten

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet: 3 år.


Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förpackningsinformation

Dragerad tablett Grågult melerad, kupig dragerad tablett. Diameter: ca 9 mm. Höjd ca 5,5 mm.
150 tablett(er) burk, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av