Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Echinacea Friggs

Midsona

Brustablett
(Rund, plan, elfenbensvit brustablett med bruna fläckar, 25 mm i diameter)

Medel mot hosta och förkylning

ATC-kod: R05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Midsona omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-09-19.

Indikationer

Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne..


Allergi mot andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört, maskros).


Progressiva systemiska sjukdomar såsom tuberkulos, leukemi, kollagenos, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar. Nedsatt immunförsvar, immunosuppression eller vid sjukdomar i det vita blodkroppssystemet.


Barn under 1 år.

Dosering

Dosering

Vuxna och barn över 12 år:

Första dagen: 1 brustablett varannan timme (maximalt 5 brustabletter under dagen).

Därefter: 1 tablett 2-3 gånger dagligen under förkylningsperioden.

1 brustablett löses i ett glas vatten.


Pediatrisk population:

Echinacea Friggs rekommenderas inte till barn under 12 år och är kontraindicerat för barn under 1 år.


Behandlingstid

Echinacea Friggs skall inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Behandlingen skall påbörjas vid första tecken på förkylning.

Om symtomen kvarstår efter 10 dagar bör man rådgöra med läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Varningar och försiktighet

Om symtomen förvärras eller om hög feber uppstår vid användning av Echinacea Friggs, skall läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.


Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med produkter innehållande Echinacea. Risken bör särskilt beaktas av atopiker. Användningen av Echinacea Friggs skall avbrytas vid första tecken på överkänslighet (se 4.8 Biverkningar). Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.


Rekommenderas inte till barn mellan 1 och 12 år på grund av otillräckliga data avseende effekt, även om någon specifik risk hos barn över 1 år inte dokumenterats.


Detta läkemedel innehåller ungefär 17 mmol (eller 392 mg) natrium per dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


Detta läkemedel innehåller sackaros:

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

I brist på tillräckliga data kan användning under amning inte rekommenderas

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Echinacea Friggs har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive urtikaria förekomma. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, Quinckes ödem, dyspné/bronkospasm och blodtrycksfall rapporterats (se 4.4 Varningar och försiktighet).


Echinacea purpurea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.


Frekvensen av ovan angivna biverkningar är okänd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot hosta och förkylning, ATC-kod R05.

Echinacea purpurea har visats stimulera makrofagers fagocytos och aktivitet hos NK-celler.

Farmakokinetik

Inga data tillgängliga.

Prekliniska uppgifter

Echinacea purpurea har i studier inte visat någon genotoxisk potential.

Innehåll

1 brustablett innehåller 176 mg torkad pressaft från Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt), herba motsvarande ca 4,3 g färsk ört av röd solhatt.


Hjälpämnen med känd effekt:

Natrium 392 mg, sackaros 0.87 mg.

Övriga hjälpämnen:

Citronsyra, vattenfri

Natriumvätekarbonat

Maltodextrin

Sackarinnatrium

Natriumcyklamat

Askorbinsyra (Vitamin C)

Citronarom (askorbinsyra, citral, citronolja, maltodextrin, sackaros, modifierad stärkelse)

Kiseldioxid, kolloidal, hydratiserad

Citronsyramonohydrat

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Echinacea purpurea (röd solhatt) ört; torkad pressaft (20-28:1)

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, pertider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år

Tillslut röret väl.

Förpackningsinformation

Brustablett Rund, plan, elfenbensvit brustablett med bruna fläckar, 25 mm i diameter
20 tablett(er) burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av