Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Esberitox

Midsona

Tablett
(Beige, 9 mm rund och kupad tablett)

Medel mot hosta och förkylning

ATC-kod: R05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-07.

Indikationer


Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning såsom snuva och hosta.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena (baptisia, röd solhatt, läkerudbeckia, tuja) eller mot något hjälpämne.

  • Överkänslighet mot korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört eller maskros).

  • Progressiva systemsjukdomar som tuberkulos och sarkoidos; vid autoimmuna sjukdomar som kollagenoser, multipel skleros; vid förvärvad immunbrist som AIDS-sjukdomar, HIV-infektioner; vid immunsuppression på grund av cytostatikabehandling eller immunhämmande behandling t.ex. efter transplantationer; vid hematologiska sjukdomar i de vita blodkropparna som leukemi och granulocytopeni.

Dosering

Vuxna, äldre och barn över 12 år: 3 tabletter 3 gånger dagligen.

Barn 8-12 år: 1-2 tabletter 3 gånger dagligen.


Rekommenderas inte till barn under 8 år (se Varningar och försiktighet).

Esberitox ska tas med tillräcklig mängd vätska, företrädesvis vatten, eller smälta i munnen på morgonen, mitt på dagen och på kvällen.


Behandlingen bör inledas så snart som möjligt efter att symptomen har uppträtt och pågå tills dess att de försvinner. Esberitox ska dock inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Om symtomen kvarstår efter 10 dagar bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Varningar och försiktighet

Om symptomen förvärras eller om andfåddhet, hög feber eller varigt eller blodigt slem uppträder vid användning av Esberitox ska läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.


Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med produkter innehållande Echinacea. Risken förefaller högre hos atopiker. Behandlingen skall avbrytas vid första tecken på överkänslighet (se Biverkningar). Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.


Rekommenderas inte till barn under 8 år på grund av otillräckliga data.


Detta läkemedel innehåller laktos och sackaros. Patienter med sällsynt ärftlig fruktosintolerans, galaktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption, total laktasbrist eller sukras-isomaltasbrist bör därför inte använda detta läkemedel.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med Esberitox.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet inte rekommenderas.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

I brist på tillräckliga data kan användning under amning inte rekommenderas.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella effekt på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Esberitox har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive urtikaria förekomma. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, Quinckes ödem, dyspné/bronkospasm och blodtrycksfall rapporterats (se Varningar och försiktighet).

Även gastrointestinala besvär (buksmärta, kräkning, diarre) kan förekomma. Frekvensen är okänd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Hittills inga kända förgiftningssymptom i samband med Esberitox.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Esberitox har iakttagits i Ames´ test (med och utan metabolisk aktivering) eller i kromosomaberrationstest in vivo.

Innehåll

1 tablett innehåller:

3,2 mg extrakt (som torrt extrakt) från Baptisia tinctoria L.(baptisia), radix, Echinacea purpurea Moench (röd solhatt), radix, Echinacea pallida Nutt. (läkerudbeckia), radix samt Thuja occidentalis L., herba (tuja) i blandningsförhållandet 4,92 : 1,85 : 1,85 : 1, vilket motsvarar ca 11 mg torkad baptisiarot, 4,0 mg torkad rot från röd solhatt, 4,0 mg torkad rot från läkerudbeckia och 2,2 mg torkat blad och grenskott från tuja.


Extraktionsmedel: etanol 30 % (v/v).


Hjälpämnen: 1 tablett innehåller 170,6 mg laktos, 91,5 mg sackaros, makrogol, magnesiumstearat.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 30°C.

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Hållbarhet 3 år.

Förpackningsinformation

Tablett Beige, 9 mm rund och kupad tablett
60 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF
100 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF
200 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF
300 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av